So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Yêhôva lah ma Y-Môis kalơ yôk Sinai:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se tại trên núi Si-na-i rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Trên núi Si-na-i, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai,

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán dạy Môi-se trên núi Si-nai:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa phán cùng Mô-se trên núi Si-nai,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel. Tơ lah khân may lăp tâm bri gâp ăn jêh ma khân may neh mra rlu du năng Saƀat

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa-bát cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Hãy truyền bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi các con vào xứ Ta sắp ban cho thì phải để đất nghỉ một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

2con nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo rằng: Khi các ngươi đã vào đất Ta sẽ ban cho các ngươi, chính đất đó cũng phải giữ năm Sa-bát cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hãy bảo dân Ít-ra-en như sau: Khi các ngươi vào nhận đất mà ta ban cho, thì mỗi bảy năm hãy để đất nghỉ ngơi làm năm Sa-bát cho Chúa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Dôl prau năm khân may mra tuch tăm mir khân may, dôl prau năm khân may mra koh nkra tơm play kriăk ƀâu khân may jêh ri pĕ play păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Trong sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu hoạch thổ sản.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Trong sáu năm các con sẽ gieo cấy ruộng đồng, cắt tỉa vườn nho và thu hoa lợi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Ngươi sẽ canh tác ruộng đất mình trong sáu năm, ngươi sẽ trồng tỉa vườn nho mình trong sáu năm và thâu hoạch hoa màu,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Trong sáu năm, các ngươi sẽ cày cấy đồng ruộng; cũng trong sáu năm, các ngươi tỉa sửa vườn nho và thâu hoạch hoa lợi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Các ngươi có thể gieo giống và trồng trọt trong sáu năm, tỉa vườn nho trong sáu năm và hưởng hoa lợi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Ƀiălah năm tal pơh mra jêng năm Sa ƀat, nau rlu geh nau yơk ma neh, du năng Saƀat ma Yêhôva; khân may mâu dơi tuch tăm ôh mir khân may mâu lah koh nkra tơm play kriăk ƀâu khân may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va; ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nhưng năm thứ bảy phải là năm sa-bát để cho đất nghỉ, tức là năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va, các con không được gieo cấy đồng ruộng hay cắt tỉa vườn nho mình;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 nhưng đến năm thứ bảy, ngươi phải để đất được nghỉ, đó là năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. Ngươi sẽ không canh tác ruộng rẫy hay trồng tỉa vườn nho.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nhưng đến năm thứ bảy, đất phải giữ một năm Sa-bát an nghỉ, một Sa-bát cho CHÚA. Các ngươi không được cày cấy đồng ruộng cũng không tỉa sửa vườn nho,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nhưng đến năm thứ bảy, ngươi phải để đất nghỉ. Đó là thời kỳ đặc biệt các ngươi tôn kính Chúa. Ngươi không được gieo giống trong ruộng hay tỉa sửa vườn nho ngươi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Khân may mâu dơi kăch roih ôh ndơ hon êng tâm mir khân may, jêh ri khân may mâu mra pĕ ôh play kriăk ƀâu bơh tơm play kriăk ƀâu khân may mâu mâp koh nkra; păng mra jêng du năm rlu geh nau yơk ma neh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sửa: ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5không được gặt những gì tự mọc lên sau mùa gặt và cũng đừng hái nho từ vườn nho không cắt tỉa. Đó là một năm cho đất nghỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Ngươi sẽ không tổ chức việc gặt hoa màu mọc lên tự nhiên sau mùa gặt, và cũng không tổ chức việc hái trái của vườn nho không tỉa sửa. Ðó phải là một năm để đất nghỉ hoàn toàn.

Bản Dịch Mới (NVB)

5cũng không được gặt hái hoa lợi tự mọc lên ngoài đồng ruộng hay hái trái nho nơi vườn không chăm sóc. Phải để cho đất một năm an nghỉ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ngươi không được gặt hái hoa lợi sinh ra tự nhiên sau mùa gặt hoặc hái nho trên cây chưa tỉa. Đất phải được nghỉ trong một năm.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Năm Saƀat ma neh mra ăn ndơ sông sa ma khân may, ma khân may nơm, ma phung dĭk khân may bu klâu jêh ri bu ur, ma phung oh mon khân may nkhôm jêh ri ma nơm gŭ jưh ƀât gŭ ndrel ma khân may;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Phàm vật gì mà đất sanh sản trong năm sa-bát: sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tôi trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi, và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Sản vật mà đất sinh ra trong năm sa-bát sẽ dùng làm thức ăn cho các con, cho tôi trai tớ gái của các con, cho người làm thuê, khách trọ giữa các con,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Nhưng ngươi có thể được ăn những gì do đất tự nhiên sinh ra trong năm Sa-bát, ngươi và các tôi trai tớ gái của ngươi, những người làm thuê cho ngươi, và những kiều dân sống giữa các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Bất kỳ những thứ gì đất sinh sản trong năm Sa-bát sẽ dùng làm lương thực cho các ngươi, tôi trai tớ gái, người làm công và người tạm trú trong nhà các ngươi,

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ngươi có thể ăn những gì đất sinh sản tự nhiên trong năm đất nghỉ. Hoa lợi sẽ làm thức ăn cho tôi trai tớ gái ngươi, cho những người làm công của ngươi và cho những ngoại kiều sống trong xứ ngươi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7ma ndrôk biăp khân may jêh ri ma mpa bri gŭ tâm neh khân may; lĕ rngôch play bơh neh khân may prăp jêng ndơ sông sa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa; hết thảy thổ sản dùng làm đồ ăn vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7và cho gia súc cùng thú vật ở trong xứ các con. Tất cả thổ sản đều được dùng làm thức ăn.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Súc vật của ngươi và các thú hoang sống trong đất ngươi được ăn mọi thứ hoa màu mọc lên tự nhiên trong đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

7cũng như cho gia súc trong nhà và thú rừng trên đất ngươi. Bất kỳ thứ gì đất sinh sản cũng có thể dùng làm lương thực.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Hoa lợi đó cũng sẽ dùng làm thức ăn cho gia súc và các muông thú trong xứ ngươi. Bất cứ thứ gì đất sinh sản ra các ngươi có thể ăn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Ăn khân may kơp pơh Saƀat năm, pơh tơ̆ pơh năm, pô ri pơh Saƀat năm mra jêng puăn jât ma sĭn năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ngươi cũng hãy tính bảy tuần năm, tức bảy lần bảy năm; thì giờ của bảy tuần năm nầy sẽ là bốn mươi chín năm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8‘Các con cũng hãy tính bảy tuần năm, nghĩa bảy lần bảy năm; thời gian của bảy tuần năm nầy sẽ là bốn mươi chín năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Ngươi hãy tính số năm theo đơn vị bảy Sa-bát, bảy lần bảy năm, vậy thời kỳ cho bảy Sa-bát của bảy năm là bốn mươi chín năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Các ngươi hãy tính bảy thất niên, tức là bảy lần bảy năm, để có một thời kỳ bốn mươi chín năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Tính bảy lần bảy năm tức bốn mươi chín năm. Sau đó đất sẽ nghỉ trong năm kế tiếp.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Nar jât khay pơh ăn khân may uh nŭng huy ngăn; ta nar nau ƀư kloh nau tih ăn khân may uh nŭng lam bri khân may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9rồi đến ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vào ngày mùng mười tháng bảy tức là ngày chuộc tội, các con phải thổi tù và vang rền khắp xứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Các ngươi sẽ cho thổi kèn vang dậy vào ngày mười tháng Bảy năm ấy, tức ngày lễ chuộc tội; các ngươi hãy thổi kèn vang lên trong khắp xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vào ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày lễ chuộc tội, phải thổi kèn vang dội khắp trong nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Trong ngày Thanh Tẩy, ngươi phải thổi kèn làm bằng sừng chiên đực; đó là ngày mười tháng bảy. Ngươi phải thổi kèn khắp xứ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Jêh ri khân may mra prăp an năm prăm jât, jêh ri mbơh nau kon me tâm lam ma lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm bri; păng mra jêng ma khân may năm Jubili, tơ lah ăp nơm khân may mra plơ̆ sĭt ta neh mir păng nơm, jêh ri ăp nơm khân may mra lŏ sĭt ma ăp ndŭl plơ̆ mpôl păng nơm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Các con phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh và công bố tự do cho mọi người dân trong khắp xứ. Đó là năm hân hỉ cho các con; mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình, và mỗi người trở về với gia tộc mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Các ngươi hãy biệt riêng ra thánh năm thứ năm mươi và tuyên bố cho mọi người sống trong toàn xứ biết đó là năm toàn xá, để mọi người được hưởng tự do. Ðó sẽ làm năm hoan hỉ cho các ngươi. Ai nấy trong các ngươi sẽ được trở về với sản nghiệp của mình; ai nấy trong các ngươi đều sẽ được trở về với gia đình mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Phải biệt riêng năm thứ năm mươi làm năm thánh và công bố tự do khắp nơi cho mọi cư dân trong nước. Đó là năm hoan hỉ cho các ngươi, vì mỗi người sẽ nhận lại tài sản của mình và được trở về với gia đình mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Năm thứ năm mươi sẽ là một năm đặc biệt. Hãy loan báo trả tự do cho tất cả mọi người sống trong xứ ngươi. Năm đó gọi là năm Hoan hỉ. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về với sản nghiệp mình, với gia đình hay họ hàng mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Năm prăm jât mra jêng năm Jubili ma khân may; dôl nây khân may mâu dơi tuch tăm mâu lah kăch roih ôh moh ndơ hon êng păng, mâu lĕ pĕ play kriăk ƀâu bơh tơm khân may mâu mâp koh nkra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Năm thứ năm mươi nầy là một năm hân hỉ cho các ngươi, không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sửa,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Năm thứ năm mươi nầy là năm hân hỉ cho các con; các con không nên gieo cũng không gặt vật gì đất tự sinh sản, hoặc hái trái từ vườn nho không cắt tỉa,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Năm thứ năm mươi sẽ là năm hoan hỉ cho các ngươi. Các ngươi sẽ không gieo và không gặt hoa màu mọc lên tự nhiên, hoặc tổ chức việc hái trái trong những vườn nho không tỉa sửa,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vì năm thứ năm mươi là năm hoan hỉ của các ngươi nên đừng gieo trồng cũng đừng gặt hái hoa lợi tự mọc trong đồng ruộng và đừng hái nho trên cây nho các ngươi không tỉa sửa.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Năm thứ năm mươi sẽ làm một năm kỷ niệm đặc biệt cho các ngươi. Đừng gieo giống hay gặt hái mùa màng sinh sản tự nhiên hay hái trái nho mọc tư nhiên trên các dây nho chưa tỉa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Yorlah jêng năm Jubili; năm nây mra jêng kloh ueh ma khân may; khân may mra sa moh ndơ geh bơh mir khân may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12vì là một năm hân hỉ, sẽ làm thánh cho các ngươi; phải ăn những thổ sản.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12vì đây là năm hân hỉ và thánh cho các con; các con chỉ ăn sản vật từ ruộng đồng.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 vì đó là năm hoan hỉ, một năm thánh cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn những hoa màu do đất đai tự động sinh ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Đó là năm hoan hỉ và năm thánh cho các ngươi; các ngươi chỉ ăn các thứ thổ sản của đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Đó là năm Hoan hỉ; thời kỳ thánh cho các ngươi. Ngươi chỉ được phép ăn thổ sản mọc tự nhiên trong đồng ruộng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Tâm năm Jubili aơ ăp nơm mra plơ̆ sĭt ma neh mir păng nơm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Trong năm hân hỉ nầy, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13‘Trong năm hân hỉ, mỗi người trong các con sẽ lấy lại phần sản nghiệp của mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Vào năm thứ năm mươi, ai nấy trong các người sẽ trở về với sản nghiệp của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Trong năm hoan hỉ mọi người sẽ trở về làm chủ tài sản mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Vào năm Hoan hỉ mỗi người trong các ngươi sẽ trở về với sản nghiệp mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Tơ lah khân may tăch ma nơm chiau meng khân may, mâu lah tơ lah khân may rvăt ndơ nơm chiau meng khân may, lơi ăn khân may ƀư tih ndrăng nơm ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nếu các ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình, thì chớ lận anh em mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nếu các con bán hay là mua vật gì từ người lân cận mình thì đừng lường gạt nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Khi các ngươi bán thứ gì cho ai, hoặc mua thứ gì từ tay người khác, chớ lường gạt nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nếu các ngươi bán cho người đồng hương hay mua của họ, đừng lợi dụng lẫn nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Khi ngươi bán đất cho người láng giềng hoặc mua đất của láng giềng thì đừng lường gạt nhau.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Tĭng năm dŭm năm jêh năm Jubili, khân may mra rvăt ndơ nơm chiau meng khân may, jêh ri păng mra tăch ma khân may tĭng nâm dŭm năm geh yăn kăch roih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ngươi sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỉ mà mua với kẻ lân cận mình; còn người, cứ lấy theo số năm có hoa lợi mà bán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Các con phải căn cứ vào số năm từ sau năm hân hỉ mà mua từ người lân cận mình, còn người ấy sẽ căn cứ vào năm có hoa lợi mà bán cho các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Khi mua đất của người khác, ngươi sẽ trả tiền tính theo số năm kể từ năm hoan hỉ; người bán cũng sẽ chỉ tính tiền theo số năm còn lại có thể thu hoạch hoa màu.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Khi mua đất các ngươi phải tính giá mua căn cứ trên số năm còn lại cho đến năm hoan hỉ. Người bán cũng tính theo số năm còn lại sản xuất mùa màng.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nếu ngươi mua đất của láng giềng thì phải tính số năm kể từ năm Hoan hỉ chót và dùng số đó để định giá cho đúng. Nếu láng giềng bán đất cho ngươi thì cũng phải tính số năm còn lại có thể gặt hái rồi dùng số đó để định giá cho đúng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Tơ lah âk năm hôm khân may mra tâm n'hao rnoh, jêh ri tơ lah djê̆ năm hôm khân may mra n'hŭch rnoh, yorlah păng tăch ma khân may tĭng nâm dŭm geh yăn kăch roih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Tùy theo số năm sau năm hân hỉ, ngươi sẽ bù thêm giá; tùy theo số năm ít, ngươi sẽ giảm bớt giá; vì theo số mùa gặt mà người bán cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nếu còn nhiều năm thì các con bù thêm giá, nếu còn ít năm thì các con giảm giá, vì theo số năm có hoa lợi mà người ấy bán cho các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Nếu số năm còn nhiều, ngươi sẽ mua với giá cao; nếu số năm còn ít, ngươi sẽ mua với giá thấp; căn cứ vào số năm có thể thu hoạch hoa màu mà người ta bán cho ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nếu số năm còn nhiều, giá đất phải tăng, nhưng nếu số năm còn ít giá phải giảm, vì thực ra đây là việc mua bán số mùa màng.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nếu số năm còn lại nhiều thì giá sẽ cao. Nhưng nếu chỉ còn một vài năm giá sẽ hạ vì láng giềng chỉ bán cho ngươi có một vài vụ gặt thôi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Lơi ƀư tih ndrăng khân may nơm ôh, ƀiălah ăn khân may klach yơk ma Brah Ndu khân may, yorlah gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Không được lường gạt nhau nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời vì Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Các ngươi chớ lường gạt nhau, nhưng phải kính sợ Ðức Chúa Trời, vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Đừng lợi dụng nhau, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Các ngươi không nên lường gạt lẫn nhau nhưng phải tôn kính Thượng Đế. Ta là Chúa và Thượng Đế ngươi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18"Yor nây ăn khân ƀư tĭng nâm nau vay gâp, jêh ri djôt prăp nau gâp ntăm jêh ri ƀư tĭng nâm khân păng; pô ri yơh khân may gŭ tâm bri nơm ma nau mpăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Các ngươi khá làm theo mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Các con phải làm theo mệnh lệnh của Ta, gìn giữ và thực hành luật pháp Ta để các con được sống an lành trong xứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Các ngươi phải làm theo luật lệ Ta và trung tín vâng giữ mạng lịnh Ta, để các ngươi sẽ sống an toàn trong xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Phải làm theo các quy luật Ta và tuân giữ các sắc lệnh Ta thì các ngươi sẽ được sống an ninh trong xứ.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Hãy ghi nhớ và tuân giữ mọi luật lệ và qui tắc của ta để các ngươi sống bình yên trong xứ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19Neh mra ăn play păng, khân may mra sông sa kŏ hơm, jêh ri khân may mra gŭ tâm bri ma nau mpăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Đất sẽ sanh sản hoa lợi cho các ngươi, các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Đất sẽ sinh sản hoa lợi cho các con, các con sẽ ăn no nê và được sống an lành trong xứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Ðất sẽ sinh sản hoa màu. Các ngươi sẽ ăn no nê và sống an toàn trong xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Đất sẽ sinh sản hoa lợi, các ngươi sẽ được ăn no nê và sống yên lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Đất sẽ sinh sản hoa lợi tốt cho ngươi, ngươi sẽ ăn uống no nê và sống bình an trong xứ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20Tơ lah khân may lah, moh hên mra sa năm tal pơh tơ lah hên mâu dơi tuch tăm mâu lah kăch roih?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ví các ngươi nói rằng: Nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ bảy sẽ lấy chi mà ăn?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Có thể các con sẽ thắc mắc: “Nếu chúng tôi không gieo, không thu hoa lợi thì chúng tôi sẽ lấy gì mà ăn trong năm thứ bảy?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Có lẽ các ngươi sẽ thắc mắc, ‘Chúng tôi sẽ lấy gì mà ăn trong năm thứ bảy, nếu không gieo và không gặt hoa màu?’

Bản Dịch Mới (NVB)

20Các ngươi có thể hỏi: Chúng tôi sẽ lấy gì ăn trong năm thứ bảy nếu không gieo trồng cũng không gặt hái hoa lợi?

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nhưng các ngươi có thể hỏi, ‘Nếu chúng tôi không gieo giống hay gặt hái thì lấy gì mà ăn trong năm thứ bảy?’

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21gâp mra ntăm nau ueh uĭn ma khân may năm tal prau, gay ma neh dơi ăn play ma pe năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Năm thứ sáu, ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa bù ba năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Năm thứ sáu Ta sẽ ban phước cho các con đến nỗi hoa lợi sẽ đủ cho ba năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Ta sẽ truyền cho phước hạnh của Ta đến với các ngươi trong năm thứ sáu, để các ngươi được trúng mùa, và hoa màu sẽ đủ sống cho ba năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ta sẽ ban phước cho các ngươi đến nỗi trong năm thứ sáu hoa màu sẽ đủ cho các ngươi ăn trong ba năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ta sẽ ban phước lớn trong năm thứ sáu, đất sẽ sinh sản đủ hoa lợi bằng ba năm.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

22Tơ lah khân may tuch tăm ta năm tal pham, khân may mra sa play ơm; kŏ tât ta năm tal sĭn, kŏ tât ta yăn kăch roih, khân may mra sa play ơm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Năm thứ tám, các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ chín.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Năm thứ tám các con sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ và tiếp tục ăn cho đến mùa màng mới của năm thứ chín.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Khi các ngươi gieo trong năm thứ tám, các ngươi sẽ tiếp tục ăn hoa màu cũ; đến năm thứ chín, khi các ngươi thu hoạch hoa màu mới, các ngươi vẫn còn hoa màu cũ để ăn.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Khi gieo trồng vào năm thứ tám, các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ và cứ tiếp tục ăn cho đến thu hoạch mùa màng năm thứ chín.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nên khi ngươi trồng trọt trong năm thứ tám, ngươi sẽ vẫn còn ăn thổ sản của các năm trước; ngươi sẽ vẫn ăn thổ sản cũ cho đến mùa gặt của năm thứ chín.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

23Bu mâu dơi tăch neh n'ho ro ôh, yorlah neh jêng ndơ gâp; yorlah khân may jêng phung bu năch jêh ri phung gŭ jưh ƀât lât ndrel ma gâp.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Đất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Đất không được bán đứt vì đất đai thuộc về Ta, còn các con ở với Ta chỉ như ngoại kiều và người tạm cư.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Các ngươi không được bán vĩnh viễn đất mình, vì đất là của Ta; đối với Ta các ngươi chỉ là những kiều dân và những kẻ tạm trú.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Đất không được bán đứt vĩnh viễn, vì đất thuộc về Ta còn các ngươi chỉ là người ngoại kiều và ngụ cư với Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Thật ra, đất thuộc về ta, cho nên các ngươi không thể bán đất vĩnh viễn được. Ngươi chỉ là ngoại kiều và lữ khách tạm cư trên đất của ta thôi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

24Tâm ntŭk khân may mra geh, ăn khân may nkra nau vay tâm chuai neh nây.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Trong khắp xứ mà các con sẽ nhận làm sản nghiệp, hãy cho người ta quyền chuộc lại đất đai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Trong toàn xứ các ngươi sẽ được quyền sở hữu, các ngươi phải cho nguyên chủ có quyền chuộc lại đất của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Quyền chuộc lại đất đai phải được áp dụng trên toàn thể đất đai ngươi sở hữu.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Dân chúng có thể bán đất, nhưng phải làm sao cho gia đình người bán có thể chuộc lại được.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

25Tơ lah oh nâu may văch jêng trơi, jêh ri tăch du nkual neh păng, nơm jêng ndŭl mpôl păng dăch mra văch jêh ri tâm chuai moh oh nâu păng tăch jêh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Nếu anh em ngươi trở nên nghèo, và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Nếu anh em con rơi vào cảnh túng thiếu và phải bán một phần sản nghiệp, thì người bà con gần nhất có quyền chuộc lại phải đến chuộc lại phần đất mà anh em mình đã bán.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Nếu có người bà con nào của các ngươi lâm vào cảnh túng thiếu đến nỗi phải bán một phần đất của mình, thì người bà con nào gần nhất với người ấy phải đến và chuộc lại phần đất mà người bà con mình đã bán.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Nếu một người đồng hương vì nghèo túng phải bán một phần tài sản mình, người bà con gần nhất phải đến chuộc tài sản đó lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Nếu một công dân trong xứ ngươi quá nghèo khổ buộc phải bán đất, thì một thân nhân gần có thể chuộc lại.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

26Tơ lah du huê bunuyh mâu geh ôh nơm dơi tâm chuai ndơ nây, jêh ri păng nơm tât ma nau chăt jêng kŏ geh âk dơi tâm chuai ndơ nây,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Nếu người nào không có bà con chuộc cho mình nhưng tự mình có thể xoay xở để chuộc lại được,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Nếu người bán đất không có bà con nào để chuộc lại miếng đất mình đã bán, nhưng chính đương sự sau đó được thịnh vượng và có đủ tiền chuộc lại miếng đất của mình,

Bản Dịch Mới (NVB)

26Tuy nhiên, nếu không ai chuộc tài sản giúp, và người ấy về sau trở nên thịnh vượng có đủ phương tiện chuộc lại tài sản mình,

Bản Phổ Thông (BPT)

26Nếu không có thân nhân gần chuộc lại đất hoặc nếu người bán có đủ tiền để chuộc lại,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

27ăn păng kơp năm bơh păng tăch jêh ri mplơ̆ ăn nŭm rnoh bunuyh nây rvăt jêh păng, jêh ri păng mra plơ̆ sĭt ma neh păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27thì phải tính từ năm đã bán bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27thì người ấy phải tính số năm từ khi bán và trả số trội cho người mua, rồi nhận lại sản nghiệp mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 thì người ấy phải căn cứ vào số năm kể từ khi bán, rồi tính ra số sai biệt để trả tiền lại cho người mình đã bán miếng đất; sau đó miếng đất được trả về cho đương sự.

Bản Dịch Mới (NVB)

27người ấy sẽ tính số năm kể từ lúc bán tài sản, và trả cho người mua số tiền bằng trị giá những năm còn lại, rồi lấy lại làm tài sản mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

27thì phải tính số năm kể từ ngày bán. Số năm đó sẽ được dùng để tính cho nguyên chủ phải trả bao nhiêu cho người mua. Sau đó đất sẽ trở về nguyên chủ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

28Ƀiălah tơ lah păng mâu dơi tŏng ôh nau tâm chuai păng, pô ri ndơ păng tăch jêh mra gŭ tâm ti nơm rvăt kŏ tât năm Jubili; ta năm Jubili bu mra mplơ̆ neh, jêh ri păng mra sĭt ta neh păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỉ; đoạn đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Nếu nguyên chủ không có điều kiện để trả lại tiền cho người kia thì đất bán sẽ thuộc về chủ mua cho đến năm hân hỉ; trong năm hân hỉ, đất ấy sẽ ra khỏi tay người mua và trở về nguyên chủ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Nhưng nếu đương sự không có đủ tiền để chuộc lại miếng đất ấy, miếng đất ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua cho đến năm hoan hỉ. Trong năm hoan hỉ, miếng đất ấy sẽ ra khỏi tay người mua và trở về với nguyên chủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Nhưng nếu người ấy không đủ khả năng để trả tiền lại cho người mua, người mua sẽ tiếp tục giữ tài sản cho đến năm hoan hỉ, là năm tài sản sẽ hoàn nguyên chủ, và người ấy sẽ nhận lại tài sản mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Nhưng nếu không có đủ tiền để chuộc lại thì người mua sẽ giữ đất đó cho đến năm Hoan hỉ. Trong khi kỷ niệm năm ấy, đất sẽ trở về với gia đình nguyên chủ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

29Tơ lah du huê bunuyh tăch du rplay ngih gŭ tâm ƀon geh pêr, păng dơi chuai ngih nây tâm du năm jêh păng tăch; tâm lĕ du năm geh nau dơi chuai ngih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán; phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có tường bao bọc thì người đó có quyền chuộc lại trong vòng một năm sau khi bán; vì quyền chuộc lại được kéo dài một năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Nếu người nào bán một căn nhà trong thành có tường thành bao bọc, người ấy có thời hạn một năm để chuộc lại căn nhà kể từ ngày bán. Quyền chuộc lại nhà có thời hạn một năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Nếu ai bán nhà trong một thành phố có tường bao quanh, người bán có quyền chuộc lại trong vòng một năm kể từ ngày bán. Trong năm này, người bán có quyền chuộc nhà mình lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Nếu ai bán nhà trong một thành phố có thành bao quanh, thì người bán có trọn một năm để chuộc lại.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

30Tơ lah bu mâu chuai ngih nây dôl lĕ du năm nây, ngih gŭ tâm ƀon geh pêr bu mra ăn ngăn ƀa ƀơ ma nơm rvăt jêh păng tâm lĕ rngôch rnôk păng; bu mâu mra mplơ̆ păng ôh tâm năm Jubili.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi; đến năm hân hỉ nhà đó không ra khỏi tay họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Còn nếu trong vòng một năm mà người bán không chuộc lại thì nhà ở trong thành có tường bao bọc đó sẽ vĩnh viễn thuộc về chủ mua và con cháu họ. Nhà đó sẽ không bị trả lại trong năm hân hỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Nếu sau một năm trọn mà người bán không chuộc lại căn nhà, căn nhà ở trong thành có tường thành bao bọc ấy sẽ vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của người mua và dòng dõi người ấy; đến năm hoan hỉ, căn nhà ấy sẽ không ra khỏi quyền sở hữu của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Nhưng nếu thời gian một năm đã qua mà người bán không chuộc lại, nhà đó là nhà nằm trong thành phố có tường bao quanh sẽ thuộc về người mua và con cháu người vĩnh viễn, chứ không được hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỉ.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Nhưng nếu cả năm mà người bán không chuộc lại căn nhà thì tài sản đó sẽ thuộc về người mua và các con trai nối dòng của người. Căn nhà đó sẽ không trở về nguyên chủ dù cho đến năm Hoan hỉ cũng vậy.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

31Ƀiălah ngih tâm ƀon jê̆ mâu geh pêr jŭm ƀon bu mra kơp ndrel ma mir tâm bri; bu dơi chuai, jêh ri dơi mplơ̆ khân păng tâm năm Jubili.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Nhưng các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc lấy, thì kể như ruộng đất; chủ bán có phép chuộc lại; đến năm hân hỉ nhà sẽ về nguyên chủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Trái lại, nhà cửa ở trong các làng mạc không có tường thành bao bọc thì được kể như ruộng đồng, người bán có quyền chuộc lại. Nhà đó sẽ được trả lại nguyên chủ vào năm hân hỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Nhưng những căn nhà trong các làng mạc không có tường thành bao bọc sẽ được xem như đồng trống; người ta có thể chuộc lại những căn nhà ấy; đến năm hoan hỉ những căn nhà ấy phải được trả về nguyên chủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Nhưng nhà cửa ở những làng không có tường bao quanh sẽ được coi như đất trống. Những nhà này có thể chuộc lại và hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỉ.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Nhưng nhà cửa trong các thị trấn nhỏ không có thành bao quanh thì cũng giống như đồng ruộng, các tài sản đó có thể chuộc lại và phải trở về nguyên chủ trong năm Hoan hỉ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

32Ƀiălah bi ma ƀon phung Lêvi, ngih tâm ƀon jêng ndơ khân păng, phung Lêvi dơi chuai ndah jŏ păng ŭch.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Còn về các thành của người Lê-vi, và về các nhà của họ ở trong thành đó, thì người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Tuy nhiên, về các thành và nhà cửa trong các thành thuộc sở hữu của người Lê-vi thì họ có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 Ðối với các thành của người Lê-vi, người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại căn nhà của họ tọa lạc trong các thành của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại tài sản trong các thành lớn dành riêng cho người Lê-vi, là lãnh thổ họ có quyền sở hữu.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Người Lê-vi bao giờ cũng có thể chuộc lại các nhà cửa trong những thành thuộc về họ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

33Tơ lah du huê tâm phung Lêvi mâu dŏng nau păng dơi tâm chuai, pô ri ngih bu tăch jêh tâm ƀon toyh jêng ndơ khân păng, bu mra mplơ̆ tâm năm Jubili; yorlah ngih tâm ƀon toyh phung Lêvi jêng ndơ khân păng ta nklang phung ƀon lan Israel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Ai mua của người Lê-vi một cái nhà tại trong thành người Lê-vi, đến năm hân hỉ nhà đó sẽ về nguyên chủ; vì các nhà cửa tại trong những thành người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Nếu người Lê-vi không chuộc lại cái nhà trong thành thuộc quyền sở hữu của họ mà họ đã bán thì đến năm hân hỉ nhà đó sẽ về nguyên chủ, vì nhà cửa trong thành của người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Ai mua căn nhà của người Lê-vi trong các thành của họ thì phải trả nhà đó về nguyên chủ trong năm hoan hỉ, vì nhà của người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Như vậy tài sản trong bất cứ thành nào dành riêng cho người Lê-vi cũng có thể chuộc lại sau khi bán, còn nếu không chuộc tài sản đó cũng hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỉ, vì các tài sản này nằm trong các thành đã được chia cho người Lê-vi làm sản nghiệp giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Nếu ai mua nhà của người Lê-vi, thì nhà nào nằm trong thành thuộc về người Lê-vi sẽ trở về với họ trong năm Hoan hỉ. Vì những nhà trong thành của người Lê-vi thì thuộc về người Lê-vi. Dân Ít-ra-en đã cấp các thành đó cho họ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

34Ƀiălah mir bunuyh ƀon lan jêng ndơ ƀon toyh khân păng bu mâu dơi tăch ôh, yorlah mir nây jêng ndơ khân păng ƀa ƀơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Những ruộng đất thuộc về thành người Lê-vi không phép bán, vì là sản nghiệp đời đời của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Những ruộng đồng thuộc về thành của người Lê-vi không được phép bán; đó là sản nghiệp đời đời của họ.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34 Các đồng ruộng chung quanh thành của họ sẽ không được phép bán đi, vì đó là sản nghiệp vĩnh viễn của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Không được phép bán đồng cỏ chăn nuôi thuộc phạm vi các thành này, vì đó là sản nghiệp vĩnh viễn của người Lê-vi.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Ngoài ra các đồng ruộng và đồng cỏ quanh các thành của người Lê-vi không được phép bán, vì các ruộng nương đó thuộc về người Lê-vi đời đời.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

35Tơ lah oh nâu may gŭ ndrel ma may văch jêng trơi jêh ri mâu dơi siăm rong păng nơm ôh, ăn may siăm rong păng; păng mra gŭ ndrel ma may tâm ban ma du huê bu năch jêh ri du huê gŭ jưh ƀât lât.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35‘Nếu người anh em của các con lâm vào cảnh nghèo khó, không thể tự nuôi sống mình, thì các con phải giúp đỡ người ấy, dù là ngoại kiều hay người tạm trú, để người ấy vẫn có thể sống chung với các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 Nếu ngươi có anh chị em nào lâm vào cảnh túng thiếu, không nuôi sống mình được, đến nỗi phải nhờ vả đến ngươi, ngươi hãy giúp đỡ người ấy. Người ấy sẽ sống với ngươi và sẽ được đối đãi ít nữa cũng giống như một kiều dân hay một người tạm trú.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Nếu một người đồng hương vì quá nghèo mà không thể tự nuôi sống được, các ngươi phải giúp đỡ người ấy như giúp đỡ một ngoại kiều hay một người tạm trú, để người ấy có thể tiếp tục sống với các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Nếu ai trong các ngươi quá nghèo khổ không đủ sống, thì hãy giúp đỡ người để sống giữa các ngươi như giúp người khách lạ hay ngoại kiều.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

36Lơi sa kao mâu lah sŏk drăp nkhôm bơh păng ôh, ƀiălah klach hom yơk ma Brah Ndu may; gay ma oh nâu may dơi gŭ rêh dăch may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Không được lấy lãi hay trục lợi người ấy, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời để anh em của các con có thể sống bên các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36 Ðặc biệt, ngươi không được tính lãi hay lấy lời những gì ngươi cho người ấy vay, nhưng hãy kính sợ CHÚA, để người ấy có thể sống với ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Không được cho vay để lấy lãi, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời để cho người đồng hương có thể sống với các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Đừng tính tiền lời khi cho người vay, nhưng hãy tôn kính Chúa; hãy để các người nghèo khổ sống giữa các ngươi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

37Lơi may ăn păng chan prăk may yor may ŭch sa kao, mâu lah ăn păng sông sa ndơ may yor may ŭch sa drăp ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Không được cho người ấy vay tiền để lấy lãi, cũng đừng bán lương thực cho người ấy để kiếm lời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37 Ngươi không được tính lãi khi cho người ấy vay tiền, và không được lấy lời khi cho người ấy vay lương thực.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Không được cho người ấy vay tiền để lấy lãi hay bán thực phẩm cho người ấy để kiếm lợi.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Đừng cho người vay để lấy tiền lời cũng đừng kiếm lời khi bán thức ăn cho người đó.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

38Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may nơm ngluh khân may luh bơh bri Êjipt gay ăn ma khân may bri Kanaan, jêh ri gay jêng Brah Ndu khân may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng ban cho các ngươi xứ Ca-na-an, và làm Đức Chúa Trời của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, Đấng đã đem các con ra khỏi Ai Cập, để ban cho các con đất Ca-na-an và làm Đức Chúa Trời của các con.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38 Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, để ban cho các ngươi đất Ca-na-an, và để làm Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai-cập để ban cho các ngươi xứ Ca-na-an và để làm Đức Chúa Trời các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Ta là Chúa và Thượng Đế của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập để ban xứ Ca-na-an cho ngươi và để làm Thượng Đế ngươi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

39Tơ lah oh nâu may gŭ dăch may văch jêng trơi, jêh ri tăch păng nơm ma may, may mâu dơi dŏng păng tâm ban ma dĭk ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39‘Nếu người anh em ở gần các con lâm vào cảnh nghèo khó và phải bán mình cho các con thì đừng bắt người ấy làm việc như một nô lệ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39 Nếu anh chị em nào trong các ngươi nghèo khó đến độ phải bán chính mình để làm nô lệ cho ngươi, ngươi không được đối xử với người ấy như nô lệ.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Nếu một người đồng hương vì nghèo quá phải bán mình cho các ngươi, các ngươi không được đối xử với người ấy như là một nô lệ,

Bản Phổ Thông (BPT)

39Nếu ai trong xứ quá nghèo khổ phải bán thân làm nô lệ cho ngươi thì chớ bắt người làm việc như nô lệ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

40Păng mra gŭ ndrel may tâm ban ma du huê oh mon nkhôm jêh ri tâm ban ma du huê gŭ jưh ƀât lât. Păng mra gŭ pah kan ma may tât ta năm Jubili.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu, sẽ giúp việc ngươi cho đến năm hân hỉ:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Người ấy sẽ ở với các con như người làm thuê, một khách trọ, và sẽ giúp việc trong nhà con cho đến năm hân hỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40 Ngươi phải xem người ấy như người làm thuê hoặc như một kiều dân lao công. Người ấy sẽ làm việc cho ngươi đến năm hoan hỉ.

Bản Dịch Mới (NVB)

40nhưng phải coi người ấy như một người làm mướn hay người tạm trú và người ấy sẽ làm việc cho các ngươi đến năm hoan hỉ.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Người phải được đối xử như người làm thuê và là khách ở trong nhà ngươi cho đến năm Hoan hỉ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

41Dôl nây păng mra luh du bơh may, păng ndrel ma kon păng, jêh ri păng mra lŏ plơ̆ sĭt ma ndŭl mpôl păng nơm tâm neh phung che păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41đoạn người và con cái người thôi ở nhà ngươi, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Khi đó, người ấy được tự do, cùng con cái trở về với gia đình và nhận lại sản nghiệp của tổ phụ mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41 Bấy giờ người ấy và gia đình người ấy sẽ thoát ra khỏi quyền của ngươi; họ sẽ trở về với gia tộc của họ và với sản nghiệp của tổ tiên họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Lúc đó người ấy sẽ được tự do cùng với con cái mình để trở về gia đình và nhận lại sản nghiệp của tổ tiên.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Sau đó người sẽ ra khỏi nhà ngươi, mang theo con cái để trở về với gia tộc và đất ruộng của tổ tiên mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

42Yorlah khân păng jêng phung oh mon gâp, phung gâp ngluh jêh bơh bri Êjipt; bu mâu dơi tăch khân păng tâm ban ma dĭk ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô; không nên bán họ như người ta bán tôi mọi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Vì họ là những đầy tớ của Ta đã được Ta đem ra khỏi Ai Cập nên không được bán họ như bán nô lệ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42 Vì họ là các tôi tớ Ta, những người Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập, nên ngươi không được bán họ như bán các nô lệ.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Vì người Y-sơ-ra-ên là tôi tớ của Ta, đã được Ta đem ra khỏi xứ Ai-cập nên không thể bị bán làm nô lệ.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Luật nầy qui định như thế, vì toàn dân Ít-ra-en là tôi tớ của ta. Chính ta đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ trong xứ Ai-cập, nên họ không thể lại làm nô lệ lần nữa.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

43Lơi ăn may jêng Kôranh păng ma nau dăng ôh, ƀiălah ăn may klach yơk ma Brah Ndu may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Ngươi chớ lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Các con không được cai trị họ cách hà khắc nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43 Ngươi chớ đối xử với họ cách hà khắc, nhưng phải kính sợ Ðức Chúa Trời của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Không được hà khắc với anh chị em mình, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Ngươi không nên ngược đãi người, nhưng phải kính trọng Thượng Đế ngươi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

44Bi ma dĭk bu klâu jêh ri bu ur khân may dơi geh, khân may dơi rvăt phung dĭk bu klâu bu ur bơh phung ndŭl mpôl bunuyh jŭm khân may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Còn tôi trai tớ gái thuộc về ngươi, thì sẽ do các dân chung quanh mình mà ra; ấy do nơi những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tớ gái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Còn các con muốn có tôi trai tớ gái thì có thể mua chúng từ các dân tộc chung quanh mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44 Về những tôi trai tớ gái mà các ngươi có thể có, chúng sẽ do các dân sống chung quanh các ngươi cung cấp; các ngươi có thể mua các tôi trai tớ gái từ các dân ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Các ngươi được phép mua nô lệ, cả nam lẫn nữ, từ các nước láng giềng,

Bản Phổ Thông (BPT)

44Ngươi phải tìm nô lệ nam hay nữ từ ở các dân tộc xung quanh ngươi. Hãy mua nô lệ từ các dân đó.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

45Khân may dơi rvăt lĕ bơh phung bu năch gŭ jưh ƀât lât ndrel ma khân may bu deh jêh tâm bri khân may; jêh ri khân păng dơi jêng ndơ khân may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sanh ra trong xứ các ngươi; vậy họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Các con cũng có thể mua nô lệ từ những người tha hương đang kiều ngụ giữa các con, và từ những gia đình có con cái sinh ra trên xứ sở của các con; chúng sẽ là sản nghiệp của các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45 Các ngươi cũng có thể mua các tôi trai tớ gái từ những kiều dân sống giữa các ngươi, hoặc từ các con cái chúng sinh ra trong xứ các ngươi, và chúng có thể trở thành những người thuộc quyền sở hữu của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

45cũng có thể mua một số người tạm trú, hay người sinh đẻ trong các gia đình ngoại kiều sống trong xứ và họ sẽ thuộc về các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Ngoài ra các ngươi cũng có thể mua các trẻ con của các gia đình ngoại kiều, sống giữa các ngươi, để làm nô lệ. Các trẻ con nô lệ nầy sẽ thuộc về các ngươi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

46Khân may dơi ăn phung kon bu klâu khân may dơn khân păng, jêng drăp ndơn n'ho ro; khân may dơi njêng khân păng jêng dĭk. Ƀiălah khân may mâu dơi jêng Kôranh ma phung oh nâu khân may phung Israel, du huê aơ chiă uănh du huê êng ma nau dăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình; hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi, là dân Y-sơ-ra-ên, thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Các con có thể giữ chúng lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình, và để chúng làm nô lệ suốt đời. Nhưng với anh em mình là con dân Y-sơ-ra-ên thì không một ai được cai trị hà khắc với họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46 Các ngươi có thể để chúng lại làm di sản cho con cháu các ngươi. Con cháu các ngươi được quyền thừa hưởng chúng và có thể giữ chúng làm nô lệ mãi mãi. Các ngươi có thể giữ những người ấy làm nô lệ, nhưng về phần anh chị em các ngươi là người I-sơ-ra-ên, không ai được quyền đối xử với họ cách hà khắc.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Các ngươi có thể để họ lại làm di sản cho con cái cũng như có thể giữ họ làm nô lệ suốt đời, nhưng các ngươi không được đối đãi với anh chị em mình là người Y-sơ-ra-ên cách khắc nghiệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

46Các ngươi cũng có thể giao chúng cho con cái mình sau khi các ngươi qua đời; các ngươi có thể bắt chúng làm nô lê đời đời. Nhưng các ngươi không được ngược đãi đồng bào mình là dân Ít-ra-en.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

47Tơ lah du huê bu năch mâu lah du huê gŭ jưh ƀât ndrel ma khân may văch ma ndrŏng, jêh ri oh nâu may dăch văch jêng trơi jêh ri tăch păng nơm ma bu năch mâu lah ma nơm gŭ jưh ƀât ndrel ma may mâu lah ma du huê ndŭl mpôl bu năch nây,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi ngươi, hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Nếu một ngoại kiều hay là một người tạm cư ở giữa các con trở nên giàu có, còn anh em các con ở cạnh họ lại lâm vào cảnh nghèo đói và phải bán mình cho ngoại kiều hay người tạm cư đó, hoặc cho một thành viên nào trong nhà của ngoại kiều ấy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47 Nếu một kiều dân hay một ngoại kiều ở giữa các ngươi trở nên giàu có, trong khi một người trong anh chị em các ngươi lại ra nghèo khó, đến nỗi phải bán chính mình cho kiều dân hay ngoại kiều đó, hoặc cho người nào trong gia đình của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

47Nếu một ngoại kiều hay một người tạm trú sống với các ngươi trở nên giàu có và có một người Y-sơ-ra-ên nghèo khổ đến bán mình cho ngoại kiều này, hay cho một gia đình ngoại kiều,

Bản Phổ Thông (BPT)

47Giả sử có một ngoại kiều hay khách sống giữa các ngươi trở nên giàu có. Nếu một đồng bào ngươi nghèo khổ đến nỗi phải bán mình làm nô lệ cho ngoại kiều sống giữa các ngươi, hay cho một thân nhân nào trong gia đình ngoại kiều,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

48jêh păng tăch păng nơm bu dơi chuai păng; du huê tâm phung oh nâu păng dơi chuai păng,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48sau khi đã đem bán mình rồi, thì sẽ có phép chuộc lại: một anh em người được chuộc người lại,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48thì sau khi bán mình, người anh em đó vẫn có thể được chuộc lại: một trong các anh em của người ấy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48 thì sau khi đã bán mình rồi, người ấy có quyền được chuộc lại. Bất cứ người nào trong các anh chị em người ấy đều có quyền chuộc người ấy lại;

Bản Dịch Mới (NVB)

48người Y-sơ-ra-ên này vẫn được giữ quyền chuộc lại sau khi đã bán mình, và một trong các người bà con có thể chuộc người ấy lại:

Bản Phổ Thông (BPT)

48thì người nghèo khổ đó có quyền được chuộc lại và được tự do. Một trong các thân nhân sau đây có thể chuộc người lại:

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

49mâu lah Kônh va mâu lah băl tâm bên dơi chuai păng, mâu lah du huê tâm phung ndŭl mpôl dơh dăch, dơi chuai păng; mâu lah tơ lah păng văch ma ndrŏng păng dơi chuai êng păng nơm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49hoặc bác chú, hoặc con của bác chú; hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại; hay là nếu người có thế, thì chính người phải chuộc mình lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49hoặc chú bác hay con của chú bác hoặc một người thân thích cũng có thể chuộc người ấy lại, hoặc nếu người ấy giàu lên và có thể tự chuộc mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49 chú hay bác của người ấy, hoặc con của chú hay bác người ấy đều có quyền chuộc người ấy lại, hoặc bất cứ người nào là bà con ruột thịt với người ấy đều có quyền chuộc người ấy lại, hoặc chính người ấy, khi có khả năng, người ấy có quyền chuộc lại chính mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

49chẳng hạn như chú bác, anh em họ hay một người bà con máu mủ trong cùng gia tộc đều có thể chuộc người ấy lại. Hoặc nếu có khả năng, chính người ấy cũng có thể tự chuộc mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

49chú, cậu, con của chú hay cậu hoặc bất cứ thân nhân nào gần đều có thể chuộc người lại. Hoặc nếu người có đủ tiền thì chính người có thể tự chuộc mình.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

50Păng mra kơp ndrel ma nơm rvăt păng bơh năm păng tăch păng nơm kŏ tât năm Jubili; jêh ri rnoh tâm chuai păng mra jêng tĭng nâm dŭm năm; bu mra kơp năm păng gŭ ndrel ma nơm tơm rvăt păng tâm ban ma năm oh mon nkhôm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm hân hỉ; và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều, hay ít: tức là tính như ngày công của người làm thuê vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Người ấy sẽ tính với chủ mua từ năm người ấy bán mình cho đến năm hân hỉ và giá tiền chuộc sẽ tùy thuộc vào số năm đó, và được tính theo lương công nhật của người làm thuê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50 Người ấy sẽ tính với người đã mua mình số năm kể từ khi người ấy đã bán mình cho đến năm hoan hỉ; giá bán sẽ căn cứ vào số năm mà tính; thời gian người ấy ở với chủ sẽ được tính theo thời giá trả công cho một người làm thuê.

Bản Dịch Mới (NVB)

50Người ấy sẽ cùng với người chủ đã mua mình chiết tính số năm còn lại, kể từ lúc người ấy bán mình cho đến năm hoan hỉ. Tiền chuộc sẽ bằng tiền công một người làm mướn trong những năm còn lại đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

50Người và thân nhân chuộc người phải tính thời gian từ lúc bán mình cho đến năm Hoan hỉ kế tiếp. Giá để phóng thích người phải dựa trên giá trả cho một người làm thuê trong cùng thời gian ấy.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

51Tơ lah hôm âk năm, păng mra mplơ̆ bơh rnoh bu rvăt păng jêng rnoh tâm chuai păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Nếu còn nhiều năm, thì hãy cứ số năm nầy, cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Nếu còn nhiều năm thì hãy căn cứ vào số năm đó mà khấu trừ vào giá đã bán để chuộc lại;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51 Nếu số năm còn nhiều, người ấy phải trả số tiền chuộc tương xứng với số năm, theo giá người ấy đã được mua.

Bản Dịch Mới (NVB)

51Nếu còn lại nhiểu năm, người ấy phải trả một món tiền chuộc,

Bản Phổ Thông (BPT)

51Nếu số năm còn lại tính đến năm Hoan hỉ khá nhiều thì người phải trả lại một giá khá cao.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

52Tơ lah hôm djê̆ năm kŏ tât năm Jubili; păng mra kơp ndrel ma păng; tĭng nâm năm hôm păng pah kan păng mra mplơ̆ prăk ma nau tâm chuai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

52nếu đến năm hân hỉ còn ít năm, thì hãy tính với chủ mua cứ theo số năm nầy mà thối hồi số mua mình lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

52nếu còn ít năm trước khi đến năm hân hỉ thì hãy căn cứ vào số năm đó mà trả tiền chuộc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52 Nếu tính tới năm hoan hỉ mà số năm còn ít, thì cứ theo số năm ấy mà tính theo thời giá để trả tiền chuộc cho người đã mua mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

52nhưng nếu tính đến năm hoan hỉ và thấy chỉ còn lại một ít năm, người ấy sẽ chiết tính số tiền chuộc cho tương xứng với số năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

52Nhưng nếu chỉ còn vài năm là đến năm Hoan hỉ thì chỉ phải trả giá hạ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

53Păng mra tâm ban ma du huê bunuyh pah kan nkhôm du năm du năm ma kon bu klâu păng. Păng mâu mra jêng Kôranh ma păng ma nau dăng ta năp măt may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

53Họ đối cùng chủ như một người làm thuê năm, chủ không nên lấn lướt mà khắc bạc người trước mặt ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

53Vì được xem như người làm công từ năm nầy sang năm khác nên người chủ không được cư xử hà khắc với người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

53 Người ấy phải được chủ đối xử như một người đi làm thuê từng năm một, và các ngươi phải để ý, hầu chủ của người ấy không đối xử hà khắc với người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

53Người ấy phải được đối đãi như là một người đi làm mướn từng năm một và chủ không được khắc nghiệt với người trước mặt ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

53Tuy nhiên nếu người ở như kẻ làm thuê cho ngoại kiều từng năm một, thì đừng để ngoại kiều ngược đãi người.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

54Tơ lah păng mâu geh nau chuai tâm ban pô nây, bu mra mplơ̆ păng tâm năm Jubili, păng jêh ri ndrel ma păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

54Nếu người không được chuộc lại bởi các thế ấy, đến năm hân hỉ người và các con trai người sẽ được ra tự do.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

54Nếu người ấy không được chuộc bằng những phương cách trên thì người ấy và các con cái mình cũng sẽ được trả tự do vào năm hân hỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

54 Nếu người ấy không được chuộc lại bằng một trong những cách trên, thì đến năm hoan hỉ, người ấy và các con cái người ấy sẽ được ra đi tự do.

Bản Dịch Mới (NVB)

54Dù người ấy không được chuộc lại bằng một trong những phương pháp vừa kể, đến năm hoan hỉ người ấy và con cái người cũng phải được trả tự do,

Bản Phổ Thông (BPT)

54Dù không có ai chuộc người lại, nhưng đến năm Hoan hỉ, người và con cái người phải được trả tự do.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

55Yorlah phung ƀon lan Israel jêng phung oh mon gâp, khân păng jêng phung oh mon gâp, phung gâp ngluh jêh bơh bri Êjipt. Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

55Vì dân Y-sơ-ra-ên là tôi tớ ta, tức các tôi tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

55Vì con dân Y-sơ-ra-ên là đầy tớ của Ta, những người mà Ta đã đem ra khỏi Ai Cập. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

55 Vì dân I-sơ-ra-ên là các tôi tớ Ta, tức những tôi tớ Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

55vì người Y-sơ-ra-ên thuộc về Ta, là các tôi tớ Ta mà Ta đã đem ra khỏi xứ Ai-cập. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

55Luật ta định như thế, vì tất cả dân Ít-ra-en đều là tôi tớ ta, là những người ta đã mua chuộc ra khỏi Ai-cập. Ta là Chúa và Thượng Đế ngươi.”