So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Yiem Sinaai Mbong, Ziouv mbuox Mose,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se tại trên núi Si-na-i rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Trên núi Si-na-i, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 CHÚA phán với Mô-sê trên núi Si-nai,

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán dạy Môi-se trên núi Si-nai:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa phán cùng Mô-se trên núi Si-nai,

Ging-Sou (IUMINR)

2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Meih mbuo bieqc yie oix jiu bun meih mbuo wuov norm deic-bung nyei ziangh hoc, oix zuqc bun ndau hitv kuonx weic fungx bun Ziouv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa-bát cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Hãy truyền bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi các con vào xứ Ta sắp ban cho thì phải để đất nghỉ một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Khi các ngươi đã vào trong xứ Ta ban cho, các ngươi hãy để cho đất được nghỉ vào năm Sa-bát để tôn kính CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

2con nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo rằng: Khi các ngươi đã vào đất Ta sẽ ban cho các ngươi, chính đất đó cũng phải giữ năm Sa-bát cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hãy bảo dân Ít-ra-en như sau: Khi các ngươi vào nhận đất mà ta ban cho, thì mỗi bảy năm hãy để đất nghỉ ngơi làm năm Sa-bát cho Chúa.

Ging-Sou (IUMINR)

3Juqv hnyangx gu'nyuoz oix zuqc zuangx ga'naaiv meih mbuo nyei lingh deic yaac fioux longx a'ngunc huingx aengx siou naaiv deix gaeng-zuangx caux biouv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Trong sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu hoạch thổ sản.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Trong sáu năm các con sẽ gieo cấy ruộng đồng, cắt tỉa vườn nho và thu hoa lợi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Ngươi sẽ canh tác ruộng đất mình trong sáu năm, ngươi sẽ trồng tỉa vườn nho mình trong sáu năm và thâu hoạch hoa màu,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Trong sáu năm, các ngươi sẽ cày cấy đồng ruộng; cũng trong sáu năm, các ngươi tỉa sửa vườn nho và thâu hoạch hoa lợi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Các ngươi có thể gieo giống và trồng trọt trong sáu năm, tỉa vườn nho trong sáu năm và hưởng hoa lợi.

Ging-Sou (IUMINR)

4Mv baac da'cietv hnyangx se Dingh Gong Hnyangx weic fungx bun Ziouv. Oix zuqc bun ndau hitv kuonx. Maiv dungx zuangx ga'naaiv meih mbuo nyei lingh deic fai fioux meih mbuo nyei a'ngunc huingx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va; ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nhưng năm thứ bảy phải là năm sa-bát để cho đất nghỉ, tức là năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va, các con không được gieo cấy đồng ruộng hay cắt tỉa vườn nho mình;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 nhưng đến năm thứ bảy, ngươi phải để đất được nghỉ, đó là năm Sa-bát để tôn kính CHÚA. Ngươi sẽ không canh tác ruộng rẫy hay trồng tỉa vườn nho.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nhưng đến năm thứ bảy, đất phải giữ một năm Sa-bát an nghỉ, một Sa-bát cho CHÚA. Các ngươi không được cày cấy đồng ruộng cũng không tỉa sửa vườn nho,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nhưng đến năm thứ bảy, ngươi phải để đất nghỉ. Đó là thời kỳ đặc biệt các ngươi tôn kính Chúa. Ngươi không được gieo giống trong ruộng hay tỉa sửa vườn nho ngươi.

Ging-Sou (IUMINR)

5Maiv dungx mingh gaatv ninh ganh cuotv nyei gaeng-zuangx fai siou meih mbuo maiv fioux nyei a'ngunc huingx biouv. Oix zuqc bun ndau hitv kuonx yietc hnyangx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sửa: ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5không được gặt những gì tự mọc lên sau mùa gặt và cũng đừng hái nho từ vườn nho không cắt tỉa. Đó là một năm cho đất nghỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Ngươi sẽ không tổ chức việc gặt hoa màu mọc lên tự nhiên sau mùa gặt, và cũng không tổ chức việc hái trái của vườn nho không tỉa sửa. Ðó phải là một năm để đất nghỉ hoàn toàn.

Bản Dịch Mới (NVB)

5cũng không được gặt hái hoa lợi tự mọc lên ngoài đồng ruộng hay hái trái nho nơi vườn không chăm sóc. Phải để cho đất một năm an nghỉ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ngươi không được gặt hái hoa lợi sinh ra tự nhiên sau mùa gặt hoặc hái nho trên cây chưa tỉa. Đất phải được nghỉ trong một năm.

Ging-Sou (IUMINR)

6Dingh Gong Hnyangx wuov hnyangx, ndau ganh cuotv nyei ga'naaiv se weic meih mbuo nyei nyanc hopv. Se weic meih mbuo ganh yaac weic meih mbuo nyei nouh gauv nouh beiz, weic meih mbuo cingv daaih nyei gong-mienh, caux yiem meih mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Phàm vật gì mà đất sanh sản trong năm sa-bát: sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tôi trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi, và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Sản vật mà đất sinh ra trong năm sa-bát sẽ dùng làm thức ăn cho các con, cho tôi trai tớ gái của các con, cho người làm thuê, khách trọ giữa các con,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Nhưng ngươi có thể được ăn những gì do đất tự nhiên sinh ra trong năm Sa-bát, ngươi và các tôi trai tớ gái của ngươi, những người làm thuê cho ngươi, và những kiều dân sống giữa các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Bất kỳ những thứ gì đất sinh sản trong năm Sa-bát sẽ dùng làm lương thực cho các ngươi, tôi trai tớ gái, người làm công và người tạm trú trong nhà các ngươi,

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ngươi có thể ăn những gì đất sinh sản tự nhiên trong năm đất nghỉ. Hoa lợi sẽ làm thức ăn cho tôi trai tớ gái ngươi, cho những người làm công của ngươi và cho những ngoại kiều sống trong xứ ngươi.

Ging-Sou (IUMINR)

7Naaiv deix ga'naaiv se weic meih mbuo nyei saeng-kuv nyanc caux yiem meih mbuo nyei deic-bung lomc zaangc nyei hieh zoih nyanc. Ndau ganh cuotv nyei haaix nyungc nyanc duqv nyei.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa; hết thảy thổ sản dùng làm đồ ăn vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7và cho gia súc cùng thú vật ở trong xứ các con. Tất cả thổ sản đều được dùng làm thức ăn.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Súc vật của ngươi và các thú hoang sống trong đất ngươi được ăn mọi thứ hoa màu mọc lên tự nhiên trong đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

7cũng như cho gia súc trong nhà và thú rừng trên đất ngươi. Bất kỳ thứ gì đất sinh sản cũng có thể dùng làm lương thực.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Hoa lợi đó cũng sẽ dùng làm thức ăn cho gia súc và các muông thú trong xứ ngươi. Bất cứ thứ gì đất sinh sản ra các ngươi có thể ăn.

Ging-Sou (IUMINR)

8“ ‘Meih mbuo oix zuqc saauv siec norm Dingh Gong Hnyangx, se saauv siec hnyangx siec nzunc. Yietc zungv se feix ziepc juov hnyangx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ngươi cũng hãy tính bảy tuần năm, tức bảy lần bảy năm; thì giờ của bảy tuần năm nầy sẽ là bốn mươi chín năm;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8‘Các con cũng hãy tính bảy tuần năm, nghĩa bảy lần bảy năm; thời gian của bảy tuần năm nầy sẽ là bốn mươi chín năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Ngươi hãy tính số năm theo đơn vị bảy Sa-bát, bảy lần bảy năm, vậy thời kỳ cho bảy Sa-bát của bảy năm là bốn mươi chín năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Các ngươi hãy tính bảy thất niên, tức là bảy lần bảy năm, để có một thời kỳ bốn mươi chín năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Tính bảy lần bảy năm tức bốn mươi chín năm. Sau đó đất sẽ nghỉ trong năm kế tiếp.

Ging-Sou (IUMINR)

9Dongh wuov hnyangx, cietv hlaax saeng-ziepc, oix zuqc biomv nzatc nyei qiex mbui buangv norm-norm dorngx. Se Fiqv Zuiz Hnoi oix zuqc maaih nzatc nyei qiex mbui gormx meih mbuo nyei deic-bung.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9rồi đến ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vào ngày mùng mười tháng bảy tức là ngày chuộc tội, các con phải thổi tù và vang rền khắp xứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Các ngươi sẽ cho thổi kèn vang dậy vào ngày mười tháng Bảy năm ấy, tức ngày lễ chuộc tội; các ngươi hãy thổi kèn vang lên trong khắp xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vào ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày lễ chuộc tội, phải thổi kèn vang dội khắp trong nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Trong ngày Thanh Tẩy, ngươi phải thổi kèn làm bằng sừng chiên đực; đó là ngày mười tháng bảy. Ngươi phải thổi kèn khắp xứ.

Ging-Sou (IUMINR)

10Hnangv naaiv zoux se zorqv naaiv hmz ziepc hnyangx wuov hnyangx benx lengc jeiv nyei hnyangx yaac zunh mbuox yiem wuov norm deic-bung nyei zuangx baeqc fingx, ih hnyangx benx bungx nqoi nyei hnyangx. Gorqv-mienh oix zuqc nzuonx gorqv-mienh ganh nyei buonv-fingx, ganh nyei buonv-deic dorngx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Các con phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh và công bố tự do cho mọi người dân trong khắp xứ. Đó là năm hân hỉ cho các con; mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình, và mỗi người trở về với gia tộc mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Các ngươi hãy biệt riêng ra thánh năm thứ năm mươi và tuyên bố cho mọi người sống trong toàn xứ biết đó là năm toàn xá, để mọi người được hưởng tự do. Ðó sẽ làm năm hoan hỉ cho các ngươi. Ai nấy trong các ngươi sẽ được trở về với sản nghiệp của mình; ai nấy trong các ngươi đều sẽ được trở về với gia đình mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Phải biệt riêng năm thứ năm mươi làm năm thánh và công bố tự do khắp nơi cho mọi cư dân trong nước. Đó là năm hoan hỉ cho các ngươi, vì mỗi người sẽ nhận lại tài sản của mình và được trở về với gia đình mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Năm thứ năm mươi sẽ là một năm đặc biệt. Hãy loan báo trả tự do cho tất cả mọi người sống trong xứ ngươi. Năm đó gọi là năm Hoan hỉ. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về với sản nghiệp mình, với gia đình hay họ hàng mình.

Ging-Sou (IUMINR)

11Hmz ziepc wuov hnyangx se weic meih mbuo zoux Houc nyei Hnyangx. Maiv dungx zuangx haaix nyungc. Ndau ganh cuotv nyei maiv dungx mingh gaatv. Maiv fioux nyei a'ngunc huingx nyei biouv maiv dungx mingh siou.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Năm thứ năm mươi nầy là một năm hân hỉ cho các ngươi, không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sửa,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Năm thứ năm mươi nầy là năm hân hỉ cho các con; các con không nên gieo cũng không gặt vật gì đất tự sinh sản, hoặc hái trái từ vườn nho không cắt tỉa,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Năm thứ năm mươi sẽ là năm hoan hỉ cho các ngươi. Các ngươi sẽ không gieo và không gặt hoa màu mọc lên tự nhiên, hoặc tổ chức việc hái trái trong những vườn nho không tỉa sửa,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vì năm thứ năm mươi là năm hoan hỉ của các ngươi nên đừng gieo trồng cũng đừng gặt hái hoa lợi tự mọc trong đồng ruộng và đừng hái nho trên cây nho các ngươi không tỉa sửa.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Năm thứ năm mươi sẽ làm một năm kỷ niệm đặc biệt cho các ngươi. Đừng gieo giống hay gặt hái mùa màng sinh sản tự nhiên hay hái trái nho mọc tư nhiên trên các dây nho chưa tỉa.

Ging-Sou (IUMINR)

12Weic zuqc wuov hnyangx se Houc nyei Hnyangx. Se weic meih mbuo benx cing-nzengc hnyangx. Meih mbuo kungx oix zuqc nyanc ndau ganh cuotv nyei ga'naaiv hnangv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12vì là một năm hân hỉ, sẽ làm thánh cho các ngươi; phải ăn những thổ sản.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12vì đây là năm hân hỉ và thánh cho các con; các con chỉ ăn sản vật từ ruộng đồng.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 vì đó là năm hoan hỉ, một năm thánh cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn những hoa màu do đất đai tự động sinh ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Đó là năm hoan hỉ và năm thánh cho các ngươi; các ngươi chỉ ăn các thứ thổ sản của đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Đó là năm Hoan hỉ; thời kỳ thánh cho các ngươi. Ngươi chỉ được phép ăn thổ sản mọc tự nhiên trong đồng ruộng.

Ging-Sou (IUMINR)

13“+‘Yiem Houc nyei Hnyangx, gorqv-mienh oix zuqc nzuonx gorqv-mienh nyei buonv-deic dorngx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Trong năm hân hỉ nầy, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13‘Trong năm hân hỉ, mỗi người trong các con sẽ lấy lại phần sản nghiệp của mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Vào năm thứ năm mươi, ai nấy trong các người sẽ trở về với sản nghiệp của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Trong năm hoan hỉ mọi người sẽ trở về làm chủ tài sản mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Vào năm Hoan hỉ mỗi người trong các ngươi sẽ trở về với sản nghiệp mình.

Ging-Sou (IUMINR)

14“ ‘Se gorngv meih mbuo maaic ndau bun meih mbuo nyei gorx-youz fai tengx ninh maaiz, laanh maiv dungx kuei laanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nếu các ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình, thì chớ lận anh em mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nếu các con bán hay là mua vật gì từ người lân cận mình thì đừng lường gạt nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Khi các ngươi bán thứ gì cho ai, hoặc mua thứ gì từ tay người khác, chớ lường gạt nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nếu các ngươi bán cho người đồng hương hay mua của họ, đừng lợi dụng lẫn nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Khi ngươi bán đất cho người láng giềng hoặc mua đất của láng giềng thì đừng lường gạt nhau.

Ging-Sou (IUMINR)

15Meih mbuo oix zuqc tengx ninh maaiz ziux Houc nyei Hnyangx nqa'haav nyei hnyangx-soux. Ninh oix zuqc ziux aengx maaih zuangx ga'naaiv nyei hnyangx-soux nyei soux mouc maaic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ngươi sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỉ mà mua với kẻ lân cận mình; còn người, cứ lấy theo số năm có hoa lợi mà bán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Các con phải căn cứ vào số năm từ sau năm hân hỉ mà mua từ người lân cận mình, còn người ấy sẽ căn cứ vào năm có hoa lợi mà bán cho các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Khi mua đất của người khác, ngươi sẽ trả tiền tính theo số năm kể từ năm hoan hỉ; người bán cũng sẽ chỉ tính tiền theo số năm còn lại có thể thu hoạch hoa màu.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Khi mua đất các ngươi phải tính giá mua căn cứ trên số năm còn lại cho đến năm hoan hỉ. Người bán cũng tính theo số năm còn lại sản xuất mùa màng.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nếu ngươi mua đất của láng giềng thì phải tính số năm kể từ năm Hoan hỉ chót và dùng số đó để định giá cho đúng. Nếu láng giềng bán đất cho ngươi thì cũng phải tính số năm còn lại có thể gặt hái rồi dùng số đó để định giá cho đúng.

Ging-Sou (IUMINR)

16Hnyangx-soux camv, oix zuqc bun jaax-zinh faaux deix. Hnyangx-soux zoqc, bun jaax-zinh njiec deix. Weic zuqc ninh maaic nyei se zuangx duqv ga'naaiv nyei hnyangx-soux.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Tùy theo số năm sau năm hân hỉ, ngươi sẽ bù thêm giá; tùy theo số năm ít, ngươi sẽ giảm bớt giá; vì theo số mùa gặt mà người bán cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nếu còn nhiều năm thì các con bù thêm giá, nếu còn ít năm thì các con giảm giá, vì theo số năm có hoa lợi mà người ấy bán cho các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Nếu số năm còn nhiều, ngươi sẽ mua với giá cao; nếu số năm còn ít, ngươi sẽ mua với giá thấp; căn cứ vào số năm có thể thu hoạch hoa màu mà người ta bán cho ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nếu số năm còn nhiều, giá đất phải tăng, nhưng nếu số năm còn ít giá phải giảm, vì thực ra đây là việc mua bán số mùa màng.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nếu số năm còn lại nhiều thì giá sẽ cao. Nhưng nếu chỉ còn một vài năm giá sẽ hạ vì láng giềng chỉ bán cho ngươi có một vài vụ gặt thôi.

Ging-Sou (IUMINR)

17Meih mbuo maiv dungx laanh kuei laanh, mv baac oix zuqc gamh nziex, taaih meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic zuqc yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Không được lường gạt nhau nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời vì Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Các ngươi chớ lường gạt nhau, nhưng phải kính sợ Ðức Chúa Trời, vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Đừng lợi dụng nhau, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Các ngươi không nên lường gạt lẫn nhau nhưng phải tôn kính Thượng Đế. Ta là Chúa và Thượng Đế ngươi.

Ging-Sou (IUMINR)

18“ ‘Meih mbuo oix zuqc gan yie nyei lingc, muangx longx yie nyei leiz, meih mbuo ziouc baengh orn nyei yiem wuov norm deic-bung.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Các ngươi khá làm theo mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Các con phải làm theo mệnh lệnh của Ta, gìn giữ và thực hành luật pháp Ta để các con được sống an lành trong xứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Các ngươi phải làm theo luật lệ Ta và trung tín vâng giữ mạng lịnh Ta, để các ngươi sẽ sống an toàn trong xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Phải làm theo các quy luật Ta và tuân giữ các sắc lệnh Ta thì các ngươi sẽ được sống an ninh trong xứ.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Hãy ghi nhớ và tuân giữ mọi luật lệ và qui tắc của ta để các ngươi sống bình yên trong xứ.

Ging-Sou (IUMINR)

19Ndau yaac oix cuotv gaeng-zuangx, meih mbuo ziouc duqv nyanc beuv. Meih mbuo yaac duqv baengh orn nyei yiem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Đất sẽ sanh sản hoa lợi cho các ngươi, các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Đất sẽ sinh sản hoa lợi cho các con, các con sẽ ăn no nê và được sống an lành trong xứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Ðất sẽ sinh sản hoa màu. Các ngươi sẽ ăn no nê và sống an toàn trong xứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Đất sẽ sinh sản hoa lợi, các ngươi sẽ được ăn no nê và sống yên lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Đất sẽ sinh sản hoa lợi tốt cho ngươi, ngươi sẽ ăn uống no nê và sống bình an trong xứ.

Ging-Sou (IUMINR)

20Nziex meih mbuo oix naaic, “Se gorngv da'cietv hnyangx yie mbuo maiv duqv zuangx yaac maiv duqv siou, oix zuqc nyanc haaix nyungc?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ví các ngươi nói rằng: Nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ bảy sẽ lấy chi mà ăn?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Có thể các con sẽ thắc mắc: “Nếu chúng tôi không gieo, không thu hoa lợi thì chúng tôi sẽ lấy gì mà ăn trong năm thứ bảy?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Có lẽ các ngươi sẽ thắc mắc, ‘Chúng tôi sẽ lấy gì mà ăn trong năm thứ bảy, nếu không gieo và không gặt hoa màu?’

Bản Dịch Mới (NVB)

20Các ngươi có thể hỏi: Chúng tôi sẽ lấy gì ăn trong năm thứ bảy nếu không gieo trồng cũng không gặt hái hoa lợi?

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nhưng các ngươi có thể hỏi, ‘Nếu chúng tôi không gieo giống hay gặt hái thì lấy gì mà ăn trong năm thứ bảy?’

Ging-Sou (IUMINR)

21Da'luoqc hnyangx yie oix ceix fuqv camv nyei, bun ndau cuotv gaeng-zuangx gaux nyanc buo hnyangx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Năm thứ sáu, ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa bù ba năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Năm thứ sáu Ta sẽ ban phước cho các con đến nỗi hoa lợi sẽ đủ cho ba năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Ta sẽ truyền cho phước hạnh của Ta đến với các ngươi trong năm thứ sáu, để các ngươi được trúng mùa, và hoa màu sẽ đủ sống cho ba năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ta sẽ ban phước cho các ngươi đến nỗi trong năm thứ sáu hoa màu sẽ đủ cho các ngươi ăn trong ba năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ta sẽ ban phước lớn trong năm thứ sáu, đất sẽ sinh sản đủ hoa lợi bằng ba năm.

Ging-Sou (IUMINR)

22Da'betv hnyangx meih mbuo zuangx nyei ziangh hoc, corc duqv nyanc loz nyei, yaac duqv nyanc jienv mingh taux da'juov hnyangx siou nyei ziangh hoc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Năm thứ tám, các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ chín.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Năm thứ tám các con sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ và tiếp tục ăn cho đến mùa màng mới của năm thứ chín.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Khi các ngươi gieo trong năm thứ tám, các ngươi sẽ tiếp tục ăn hoa màu cũ; đến năm thứ chín, khi các ngươi thu hoạch hoa màu mới, các ngươi vẫn còn hoa màu cũ để ăn.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Khi gieo trồng vào năm thứ tám, các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ và cứ tiếp tục ăn cho đến thu hoạch mùa màng năm thứ chín.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nên khi ngươi trồng trọt trong năm thứ tám, ngươi sẽ vẫn còn ăn thổ sản của các năm trước; ngươi sẽ vẫn ăn thổ sản cũ cho đến mùa gặt của năm thứ chín.

Ging-Sou (IUMINR)

23“ ‘Meih mbuo maaic ndau maiv dungx maaic dangx, weic zuqc ndau se yie nyei. Meih mbuo se hnangv kaeqv mienh yaac hnangv ganh fingx mienh daaih caux yie yiem nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Đất không được đoạn mãi; vì đất thuộc về ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Đất không được bán đứt vì đất đai thuộc về Ta, còn các con ở với Ta chỉ như ngoại kiều và người tạm cư.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Các ngươi không được bán vĩnh viễn đất mình, vì đất là của Ta; đối với Ta các ngươi chỉ là những kiều dân và những kẻ tạm trú.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Đất không được bán đứt vĩnh viễn, vì đất thuộc về Ta còn các ngươi chỉ là người ngoại kiều và ngụ cư với Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Thật ra, đất thuộc về ta, cho nên các ngươi không thể bán đất vĩnh viễn được. Ngươi chỉ là ngoại kiều và lữ khách tạm cư trên đất của ta thôi.

Ging-Sou (IUMINR)

24Yiem meih mbuo duqv nzipc nyei yietc zungv ndau, oix zuqc bun mienh haih zuoqc nzuonx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Trong khắp xứ mà các con sẽ nhận làm sản nghiệp, hãy cho người ta quyền chuộc lại đất đai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Trong toàn xứ các ngươi sẽ được quyền sở hữu, các ngươi phải cho nguyên chủ có quyền chuộc lại đất của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Quyền chuộc lại đất đai phải được áp dụng trên toàn thể đất đai ngươi sở hữu.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Dân chúng có thể bán đất, nhưng phải làm sao cho gia đình người bán có thể chuộc lại được.

Ging-Sou (IUMINR)

25“ ‘Se gorngv maaih dauh meih mbuo nyei gorx-youz jomc njiec ziouc maaic deix ninh nyei ndau, ninh gauh cien jiex wuov dauh cien-ceqv oix zuqc daaih zuoqc ninh nyei gorx-youz maaic nyei ndau nzuonx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Nếu anh em ngươi trở nên nghèo, và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Nếu anh em con rơi vào cảnh túng thiếu và phải bán một phần sản nghiệp, thì người bà con gần nhất có quyền chuộc lại phải đến chuộc lại phần đất mà anh em mình đã bán.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Nếu có người bà con nào của các ngươi lâm vào cảnh túng thiếu đến nỗi phải bán một phần đất của mình, thì người bà con nào gần nhất với người ấy phải đến và chuộc lại phần đất mà người bà con mình đã bán.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Nếu một người đồng hương vì nghèo túng phải bán một phần tài sản mình, người bà con gần nhất phải đến chuộc tài sản đó lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Nếu một công dân trong xứ ngươi quá nghèo khổ buộc phải bán đất, thì một thân nhân gần có thể chuộc lại.

Ging-Sou (IUMINR)

26Se gorngv wuov dauh mienh maiv maaih haaix dauh zuoqc ndau, ninh ganh manc-manc benx daaih ziouc maaih gaux zuoqc,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Nếu người nào không có bà con chuộc cho mình nhưng tự mình có thể xoay xở để chuộc lại được,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Nếu người bán đất không có bà con nào để chuộc lại miếng đất mình đã bán, nhưng chính đương sự sau đó được thịnh vượng và có đủ tiền chuộc lại miếng đất của mình,

Bản Dịch Mới (NVB)

26Tuy nhiên, nếu không ai chuộc tài sản giúp, và người ấy về sau trở nên thịnh vượng có đủ phương tiện chuộc lại tài sản mình,

Bản Phổ Thông (BPT)

26Nếu không có thân nhân gần chuộc lại đất hoặc nếu người bán có đủ tiền để chuộc lại,

Ging-Sou (IUMINR)

27oix zuqc funx yiem ninh maaic mingh duqv mbu'ziex hnyangx, zorqv zengc njiec nyei hnyangx-soux nyei jaax-zinh tuix bun maaiz ndau wuov dauh. Ninh ziouc duqv nzuonx ganh nyei ndau aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27thì phải tính từ năm đã bán bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27thì người ấy phải tính số năm từ khi bán và trả số trội cho người mua, rồi nhận lại sản nghiệp mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 thì người ấy phải căn cứ vào số năm kể từ khi bán, rồi tính ra số sai biệt để trả tiền lại cho người mình đã bán miếng đất; sau đó miếng đất được trả về cho đương sự.

Bản Dịch Mới (NVB)

27người ấy sẽ tính số năm kể từ lúc bán tài sản, và trả cho người mua số tiền bằng trị giá những năm còn lại, rồi lấy lại làm tài sản mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

27thì phải tính số năm kể từ ngày bán. Số năm đó sẽ được dùng để tính cho nguyên chủ phải trả bao nhiêu cho người mua. Sau đó đất sẽ trở về nguyên chủ.

Ging-Sou (IUMINR)

28Mv baac se gorngv wuov dauh mienh maiv maaih nyaanh gaux zuoqc ninh maaic nyei ndau, ndau ziouc benx dongh maaiz wuov dauh mienh nyei taux Houc nyei Hnyangx. Taux wuov hnyangx oix zuqc fungx nzuonx bun maaic wuov dauh ziouv. Loz-ziouv ziouc duqv nzuonx mingh yiem ninh ganh nyei ndau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỉ; đoạn đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Nếu nguyên chủ không có điều kiện để trả lại tiền cho người kia thì đất bán sẽ thuộc về chủ mua cho đến năm hân hỉ; trong năm hân hỉ, đất ấy sẽ ra khỏi tay người mua và trở về nguyên chủ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Nhưng nếu đương sự không có đủ tiền để chuộc lại miếng đất ấy, miếng đất ấy vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua cho đến năm hoan hỉ. Trong năm hoan hỉ, miếng đất ấy sẽ ra khỏi tay người mua và trở về với nguyên chủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Nhưng nếu người ấy không đủ khả năng để trả tiền lại cho người mua, người mua sẽ tiếp tục giữ tài sản cho đến năm hoan hỉ, là năm tài sản sẽ hoàn nguyên chủ, và người ấy sẽ nhận lại tài sản mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Nhưng nếu không có đủ tiền để chuộc lại thì người mua sẽ giữ đất đó cho đến năm Hoan hỉ. Trong khi kỷ niệm năm ấy, đất sẽ trở về với gia đình nguyên chủ.

Ging-Sou (IUMINR)

29“ ‘Se gorngv mienh maaic biauv yiem maaih zingh laatc nyei zingh, maaic liuz daauh hnyangx ninh zuoqc nzuonx duqv nyei. Yiem yietc hnyangx gu'nyuoz corc maaih leiz zuoqc nzuonx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán; phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có tường bao bọc thì người đó có quyền chuộc lại trong vòng một năm sau khi bán; vì quyền chuộc lại được kéo dài một năm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Nếu người nào bán một căn nhà trong thành có tường thành bao bọc, người ấy có thời hạn một năm để chuộc lại căn nhà kể từ ngày bán. Quyền chuộc lại nhà có thời hạn một năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Nếu ai bán nhà trong một thành phố có tường bao quanh, người bán có quyền chuộc lại trong vòng một năm kể từ ngày bán. Trong năm này, người bán có quyền chuộc nhà mình lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Nếu ai bán nhà trong một thành phố có thành bao quanh, thì người bán có trọn một năm để chuộc lại.

Ging-Sou (IUMINR)

30Se gorngv yietc hnyangx gu'nyuoz maiv duqv zuoqc nzuonx, yiem maaih zingh laatc nyei zingh wuov norm biauv ziouc benx maaiz wuov laanh mienh caux ninh doic jiex doic nyei zeiv-fun nyei mi'aqv. Taux Houc nyei Hnyangx yaac maiv zuqc tuix nzuonx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi; đến năm hân hỉ nhà đó không ra khỏi tay họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Còn nếu trong vòng một năm mà người bán không chuộc lại thì nhà ở trong thành có tường bao bọc đó sẽ vĩnh viễn thuộc về chủ mua và con cháu họ. Nhà đó sẽ không bị trả lại trong năm hân hỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Nếu sau một năm trọn mà người bán không chuộc lại căn nhà, căn nhà ở trong thành có tường thành bao bọc ấy sẽ vĩnh viễn thuộc quyền sở hữu của người mua và dòng dõi người ấy; đến năm hoan hỉ, căn nhà ấy sẽ không ra khỏi quyền sở hữu của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Nhưng nếu thời gian một năm đã qua mà người bán không chuộc lại, nhà đó là nhà nằm trong thành phố có tường bao quanh sẽ thuộc về người mua và con cháu người vĩnh viễn, chứ không được hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỉ.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Nhưng nếu cả năm mà người bán không chuộc lại căn nhà thì tài sản đó sẽ thuộc về người mua và các con trai nối dòng của người. Căn nhà đó sẽ không trở về nguyên chủ dù cho đến năm Hoan hỉ cũng vậy.

Ging-Sou (IUMINR)

31Mv baac biauv yiem maiv maaih zingh laatc nyei laangz oix zuqc funx hnangv ndeic nor. Zuoqc nzuonx duqv nyei. Taux Houc nyei Hnyangx maaiz nyei mienh zungv oix zuqc tuix nzuonx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Nhưng các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc lấy, thì kể như ruộng đất; chủ bán có phép chuộc lại; đến năm hân hỉ nhà sẽ về nguyên chủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Trái lại, nhà cửa ở trong các làng mạc không có tường thành bao bọc thì được kể như ruộng đồng, người bán có quyền chuộc lại. Nhà đó sẽ được trả lại nguyên chủ vào năm hân hỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Nhưng những căn nhà trong các làng mạc không có tường thành bao bọc sẽ được xem như đồng trống; người ta có thể chuộc lại những căn nhà ấy; đến năm hoan hỉ những căn nhà ấy phải được trả về nguyên chủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Nhưng nhà cửa ở những làng không có tường bao quanh sẽ được coi như đất trống. Những nhà này có thể chuộc lại và hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỉ.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Nhưng nhà cửa trong các thị trấn nhỏ không có thành bao quanh thì cũng giống như đồng ruộng, các tài sản đó có thể chuộc lại và phải trở về nguyên chủ trong năm Hoan hỉ.

Ging-Sou (IUMINR)

32“ ‘Yiem ⟨Lewi Mienh⟩ duqv nzipc nyei zingh, ninh mbuo nyei biauv Lewi Mienh haaix zanc yaac maaih leiz zuoqc duqv nyei.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Còn về các thành của người Lê-vi, và về các nhà của họ ở trong thành đó, thì người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Tuy nhiên, về các thành và nhà cửa trong các thành thuộc sở hữu của người Lê-vi thì họ có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 Ðối với các thành của người Lê-vi, người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại căn nhà của họ tọa lạc trong các thành của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Người Lê-vi luôn luôn có quyền chuộc lại tài sản trong các thành lớn dành riêng cho người Lê-vi, là lãnh thổ họ có quyền sở hữu.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Người Lê-vi bao giờ cũng có thể chuộc lại các nhà cửa trong những thành thuộc về họ.

Ging-Sou (IUMINR)

33Mv baac se gorngv yiem Lewi Mienh nyei zingh maaih dauh Lewi Mienh maaic biauv yaac maiv zuoqc nzuonx, taux Houc nyei Hnyangx maaiz nyei mienh oix zuqc tuix nzuonx, weic zuqc yiem Lewi Mienh nyei zingh nyei biauv se yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx duqv nzipc nyei buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Ai mua của người Lê-vi một cái nhà tại trong thành người Lê-vi, đến năm hân hỉ nhà đó sẽ về nguyên chủ; vì các nhà cửa tại trong những thành người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Nếu người Lê-vi không chuộc lại cái nhà trong thành thuộc quyền sở hữu của họ mà họ đã bán thì đến năm hân hỉ nhà đó sẽ về nguyên chủ, vì nhà cửa trong thành của người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Ai mua căn nhà của người Lê-vi trong các thành của họ thì phải trả nhà đó về nguyên chủ trong năm hoan hỉ, vì nhà của người Lê-vi là sản nghiệp của họ giữa dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Như vậy tài sản trong bất cứ thành nào dành riêng cho người Lê-vi cũng có thể chuộc lại sau khi bán, còn nếu không chuộc tài sản đó cũng hoàn nguyên chủ vào năm hoan hỉ, vì các tài sản này nằm trong các thành đã được chia cho người Lê-vi làm sản nghiệp giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Nếu ai mua nhà của người Lê-vi, thì nhà nào nằm trong thành thuộc về người Lê-vi sẽ trở về với họ trong năm Hoan hỉ. Vì những nhà trong thành của người Lê-vi thì thuộc về người Lê-vi. Dân Ít-ra-en đã cấp các thành đó cho họ.

Ging-Sou (IUMINR)

34Mv baac wuov deix zingh nyei miev-ciangv maiv dungx maaic, weic zuqc benx ninh mbuo yietc liuz duqv nzipc nyei buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Những ruộng đất thuộc về thành người Lê-vi không phép bán, vì là sản nghiệp đời đời của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Những ruộng đồng thuộc về thành của người Lê-vi không được phép bán; đó là sản nghiệp đời đời của họ.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34 Các đồng ruộng chung quanh thành của họ sẽ không được phép bán đi, vì đó là sản nghiệp vĩnh viễn của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Không được phép bán đồng cỏ chăn nuôi thuộc phạm vi các thành này, vì đó là sản nghiệp vĩnh viễn của người Lê-vi.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Ngoài ra các đồng ruộng và đồng cỏ quanh các thành của người Lê-vi không được phép bán, vì các ruộng nương đó thuộc về người Lê-vi đời đời.

Ging-Sou (IUMINR)

35“ ‘Se gorngv maaih dauh meih mbuo nyei gorx-youz jomc njiec, yungz maiv duqv ganh, meih mbuo oix zuqc nzie ninh, bun ninh duqv caux meih mbuo yiem hnangv ganh fingx mienh fai haaix dauh daaih ziouc meih mbuo yiem nyei mienh wuov nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35‘Nếu người anh em của các con lâm vào cảnh nghèo khó, không thể tự nuôi sống mình, thì các con phải giúp đỡ người ấy, dù là ngoại kiều hay người tạm trú, để người ấy vẫn có thể sống chung với các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 Nếu ngươi có anh chị em nào lâm vào cảnh túng thiếu, không nuôi sống mình được, đến nỗi phải nhờ vả đến ngươi, ngươi hãy giúp đỡ người ấy. Người ấy sẽ sống với ngươi và sẽ được đối đãi ít nữa cũng giống như một kiều dân hay một người tạm trú.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Nếu một người đồng hương vì quá nghèo mà không thể tự nuôi sống được, các ngươi phải giúp đỡ người ấy như giúp đỡ một ngoại kiều hay một người tạm trú, để người ấy có thể tiếp tục sống với các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Nếu ai trong các ngươi quá nghèo khổ không đủ sống, thì hãy giúp đỡ người để sống giữa các ngươi như giúp người khách lạ hay ngoại kiều.

Ging-Sou (IUMINR)

36Maiv dungx longc haaix nyungc ndaauv-daauh. Oix zuqc gamh nziex, taaih meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic bun meih mbuo nyei gorx-youz duqv yiem meih mbuo mbu'ndongx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người; nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Không được lấy lãi hay trục lợi người ấy, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời để anh em của các con có thể sống bên các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36 Ðặc biệt, ngươi không được tính lãi hay lấy lời những gì ngươi cho người ấy vay, nhưng hãy kính sợ CHÚA, để người ấy có thể sống với ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Không được cho vay để lấy lãi, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời để cho người đồng hương có thể sống với các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Đừng tính tiền lời khi cho người vay, nhưng hãy tôn kính Chúa; hãy để các người nghèo khổ sống giữa các ngươi.

Ging-Sou (IUMINR)

37Bungx zaeqv bun ninh, maiv dungx longc ndaauv-daauh. Maaic nyanc hopv bun ninh yaac maiv dungx douh weic duqv leic zinh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Không được cho người ấy vay tiền để lấy lãi, cũng đừng bán lương thực cho người ấy để kiếm lời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37 Ngươi không được tính lãi khi cho người ấy vay tiền, và không được lấy lời khi cho người ấy vay lương thực.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Không được cho người ấy vay tiền để lấy lãi hay bán thực phẩm cho người ấy để kiếm lợi.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Đừng cho người vay để lấy tiền lời cũng đừng kiếm lời khi bán thức ăn cho người đó.

Ging-Sou (IUMINR)

38Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih weic zorqv Kaa^naa^an Deic-Bung jiu bun meih mbuo yaac zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh wuov dauh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng ban cho các ngươi xứ Ca-na-an, và làm Đức Chúa Trời của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, Đấng đã đem các con ra khỏi Ai Cập, để ban cho các con đất Ca-na-an và làm Đức Chúa Trời của các con.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38 Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, để ban cho các ngươi đất Ca-na-an, và để làm Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi lên khỏi xứ Ai-cập để ban cho các ngươi xứ Ca-na-an và để làm Đức Chúa Trời các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Ta là Chúa và Thượng Đế của ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập để ban xứ Ca-na-an cho ngươi và để làm Thượng Đế ngươi.

Ging-Sou (IUMINR)

39“Se gorngv maaih dauh gorx-youz jomc njiec, zorqv ganh maaic tengx meih zoux nouh, meih maiv dungx bun ninh zoux gong hnangv nouh nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39‘Nếu người anh em ở gần các con lâm vào cảnh nghèo khó và phải bán mình cho các con thì đừng bắt người ấy làm việc như một nô lệ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39 Nếu anh chị em nào trong các ngươi nghèo khó đến độ phải bán chính mình để làm nô lệ cho ngươi, ngươi không được đối xử với người ấy như nô lệ.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Nếu một người đồng hương vì nghèo quá phải bán mình cho các ngươi, các ngươi không được đối xử với người ấy như là một nô lệ,

Bản Phổ Thông (BPT)

39Nếu ai trong xứ quá nghèo khổ phải bán thân làm nô lệ cho ngươi thì chớ bắt người làm việc như nô lệ.

Ging-Sou (IUMINR)

40Ninh oix zuqc caux meih yiem hnangv cingv daaih nyei gong-mienh fai ziouc meih yiem nyei mienh. Ninh oix zuqc tengx meih zoux gong taux Houc nyei Hnyangx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu, sẽ giúp việc ngươi cho đến năm hân hỉ:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Người ấy sẽ ở với các con như người làm thuê, một khách trọ, và sẽ giúp việc trong nhà con cho đến năm hân hỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40 Ngươi phải xem người ấy như người làm thuê hoặc như một kiều dân lao công. Người ấy sẽ làm việc cho ngươi đến năm hoan hỉ.

Bản Dịch Mới (NVB)

40nhưng phải coi người ấy như một người làm mướn hay người tạm trú và người ấy sẽ làm việc cho các ngươi đến năm hoan hỉ.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Người phải được đối xử như người làm thuê và là khách ở trong nhà ngươi cho đến năm Hoan hỉ.

Ging-Sou (IUMINR)

41Taux wuov hnyangx ninh caux ninh nyei fu'jueiv duqv cuotv aengx nzuonx ganh nyei buonv-fingx mienh caux ninh nyei ong-taaix nyei buonv-deic dorngx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41đoạn người và con cái người thôi ở nhà ngươi, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Khi đó, người ấy được tự do, cùng con cái trở về với gia đình và nhận lại sản nghiệp của tổ phụ mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41 Bấy giờ người ấy và gia đình người ấy sẽ thoát ra khỏi quyền của ngươi; họ sẽ trở về với gia tộc của họ và với sản nghiệp của tổ tiên họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Lúc đó người ấy sẽ được tự do cùng với con cái mình để trở về gia đình và nhận lại sản nghiệp của tổ tiên.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Sau đó người sẽ ra khỏi nhà ngươi, mang theo con cái để trở về với gia tộc và đất ruộng của tổ tiên mình.

Ging-Sou (IUMINR)

42Weic zuqc I^saa^laa^en Mienh se yie nyei bou, dongh yiem I^yipv Deic-Bung yie dorh cuotv daaih, maiv dungx maaic ninh mbuo zoux nouh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô; không nên bán họ như người ta bán tôi mọi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Vì họ là những đầy tớ của Ta đã được Ta đem ra khỏi Ai Cập nên không được bán họ như bán nô lệ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42 Vì họ là các tôi tớ Ta, những người Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập, nên ngươi không được bán họ như bán các nô lệ.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Vì người Y-sơ-ra-ên là tôi tớ của Ta, đã được Ta đem ra khỏi xứ Ai-cập nên không thể bị bán làm nô lệ.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Luật nầy qui định như thế, vì toàn dân Ít-ra-en là tôi tớ của ta. Chính ta đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ trong xứ Ai-cập, nên họ không thể lại làm nô lệ lần nữa.

Ging-Sou (IUMINR)

43Yaac maiv dungx gunv ba'laqc jienv, guatc doqc zeix ninh mbuo. Oix zuqc gamh nziex, taaih meih mbuo nyei Tin-Hungh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Ngươi chớ lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Các con không được cai trị họ cách hà khắc nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43 Ngươi chớ đối xử với họ cách hà khắc, nhưng phải kính sợ Ðức Chúa Trời của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Không được hà khắc với anh chị em mình, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Ngươi không nên ngược đãi người, nhưng phải kính trọng Thượng Đế ngươi.

Ging-Sou (IUMINR)

44“ ‘Meih mbuo duqv nyei nouh gauv nouh beiz oix zuqc yiem weih gormx meih mbuo wuov deix ganh fingx mienh maaiz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Còn tôi trai tớ gái thuộc về ngươi, thì sẽ do các dân chung quanh mình mà ra; ấy do nơi những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tớ gái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Còn các con muốn có tôi trai tớ gái thì có thể mua chúng từ các dân tộc chung quanh mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44 Về những tôi trai tớ gái mà các ngươi có thể có, chúng sẽ do các dân sống chung quanh các ngươi cung cấp; các ngươi có thể mua các tôi trai tớ gái từ các dân ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Các ngươi được phép mua nô lệ, cả nam lẫn nữ, từ các nước láng giềng,

Bản Phổ Thông (BPT)

44Ngươi phải tìm nô lệ nam hay nữ từ ở các dân tộc xung quanh ngươi. Hãy mua nô lệ từ các dân đó.

Ging-Sou (IUMINR)

45Meih mbuo yaac haih maaiz yiem meih mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh caux yiem meih mbuo nyei deic-bung cuotv seix, dongh wuov deix mienh nyei bungh buonc. Ninh mbuo ziouc benx meih mbuo nyei jaa-dingh mi'aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sanh ra trong xứ các ngươi; vậy họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Các con cũng có thể mua nô lệ từ những người tha hương đang kiều ngụ giữa các con, và từ những gia đình có con cái sinh ra trên xứ sở của các con; chúng sẽ là sản nghiệp của các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45 Các ngươi cũng có thể mua các tôi trai tớ gái từ những kiều dân sống giữa các ngươi, hoặc từ các con cái chúng sinh ra trong xứ các ngươi, và chúng có thể trở thành những người thuộc quyền sở hữu của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

45cũng có thể mua một số người tạm trú, hay người sinh đẻ trong các gia đình ngoại kiều sống trong xứ và họ sẽ thuộc về các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Ngoài ra các ngươi cũng có thể mua các trẻ con của các gia đình ngoại kiều, sống giữa các ngươi, để làm nô lệ. Các trẻ con nô lệ nầy sẽ thuộc về các ngươi.

Ging-Sou (IUMINR)

46Meih mbuo haih liouh bun meih mbuo nyei naamh nyouz nzipc yaac bun ninh mbuo ziangh seix zoux nouh. Mv baac meih mbuo gunv I^saa^laa^en gorx-youz, maiv dungx gunv ba'laqc jienv, guatc doqc zeix ninh mbuo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình; hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi, là dân Y-sơ-ra-ên, thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Các con có thể giữ chúng lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình, và để chúng làm nô lệ suốt đời. Nhưng với anh em mình là con dân Y-sơ-ra-ên thì không một ai được cai trị hà khắc với họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46 Các ngươi có thể để chúng lại làm di sản cho con cháu các ngươi. Con cháu các ngươi được quyền thừa hưởng chúng và có thể giữ chúng làm nô lệ mãi mãi. Các ngươi có thể giữ những người ấy làm nô lệ, nhưng về phần anh chị em các ngươi là người I-sơ-ra-ên, không ai được quyền đối xử với họ cách hà khắc.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Các ngươi có thể để họ lại làm di sản cho con cái cũng như có thể giữ họ làm nô lệ suốt đời, nhưng các ngươi không được đối đãi với anh chị em mình là người Y-sơ-ra-ên cách khắc nghiệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

46Các ngươi cũng có thể giao chúng cho con cái mình sau khi các ngươi qua đời; các ngươi có thể bắt chúng làm nô lê đời đời. Nhưng các ngươi không được ngược đãi đồng bào mình là dân Ít-ra-en.

Ging-Sou (IUMINR)

47“ ‘Se gorngv yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih dauh ganh fingx mienh fai daaih ziouc meih mbuo yiem nyei mienh butv zoih jiez daaih, aengx maaih dauh meih mbuo nyei gorx-youz jomc njiec ziouc maaic ganh zoux nouh tengx wuov dauh ganh fingx mienh fai ziouc meih mbuo wuov dauh fai yietc dauh ninh mbuo nyei bungh buonc mienh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi ngươi, hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Nếu một ngoại kiều hay là một người tạm cư ở giữa các con trở nên giàu có, còn anh em các con ở cạnh họ lại lâm vào cảnh nghèo đói và phải bán mình cho ngoại kiều hay người tạm cư đó, hoặc cho một thành viên nào trong nhà của ngoại kiều ấy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47 Nếu một kiều dân hay một ngoại kiều ở giữa các ngươi trở nên giàu có, trong khi một người trong anh chị em các ngươi lại ra nghèo khó, đến nỗi phải bán chính mình cho kiều dân hay ngoại kiều đó, hoặc cho người nào trong gia đình của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

47Nếu một ngoại kiều hay một người tạm trú sống với các ngươi trở nên giàu có và có một người Y-sơ-ra-ên nghèo khổ đến bán mình cho ngoại kiều này, hay cho một gia đình ngoại kiều,

Bản Phổ Thông (BPT)

47Giả sử có một ngoại kiều hay khách sống giữa các ngươi trở nên giàu có. Nếu một đồng bào ngươi nghèo khổ đến nỗi phải bán mình làm nô lệ cho ngoại kiều sống giữa các ngươi, hay cho một thân nhân nào trong gia đình ngoại kiều,

Ging-Sou (IUMINR)

48ninh corc oix zuqc maaih leiz zuoqc ganh nzuonx. Maaih dauh ninh nyei cien-ceqv zuoqc ninh nzuonx yaac duqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48sau khi đã đem bán mình rồi, thì sẽ có phép chuộc lại: một anh em người được chuộc người lại,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48thì sau khi bán mình, người anh em đó vẫn có thể được chuộc lại: một trong các anh em của người ấy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48 thì sau khi đã bán mình rồi, người ấy có quyền được chuộc lại. Bất cứ người nào trong các anh chị em người ấy đều có quyền chuộc người ấy lại;

Bản Dịch Mới (NVB)

48người Y-sơ-ra-ên này vẫn được giữ quyền chuộc lại sau khi đã bán mình, và một trong các người bà con có thể chuộc người ấy lại:

Bản Phổ Thông (BPT)

48thì người nghèo khổ đó có quyền được chuộc lại và được tự do. Một trong các thân nhân sau đây có thể chuộc người lại:

Ging-Sou (IUMINR)

49Ninh nyei baeqv fai baeqv-muoz doic fai haaix dauh juangc fingx juangc nziaamv-fei nyei cien-ceqv zuoqc ninh duqv nyei. Fai se gorngv ninh ganh benx daaih, zuoqc ganh yaac duqv nyei.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49hoặc bác chú, hoặc con của bác chú; hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại; hay là nếu người có thế, thì chính người phải chuộc mình lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49hoặc chú bác hay con của chú bác hoặc một người thân thích cũng có thể chuộc người ấy lại, hoặc nếu người ấy giàu lên và có thể tự chuộc mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49 chú hay bác của người ấy, hoặc con của chú hay bác người ấy đều có quyền chuộc người ấy lại, hoặc bất cứ người nào là bà con ruột thịt với người ấy đều có quyền chuộc người ấy lại, hoặc chính người ấy, khi có khả năng, người ấy có quyền chuộc lại chính mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

49chẳng hạn như chú bác, anh em họ hay một người bà con máu mủ trong cùng gia tộc đều có thể chuộc người ấy lại. Hoặc nếu có khả năng, chính người ấy cũng có thể tự chuộc mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

49chú, cậu, con của chú hay cậu hoặc bất cứ thân nhân nào gần đều có thể chuộc người lại. Hoặc nếu người có đủ tiền thì chính người có thể tự chuộc mình.

Ging-Sou (IUMINR)

50Ninh oix zuqc caux maaiz ninh wuov dauh funx yiem maaiz nyei ziangh hoc taux Houc nyei Hnyangx nyei hnyangx-soux. Zuoqc ninh nyei jaax-zinh oix zuqc ziux cingv daaih nyei gong-mienh zoux gong nyei hnyangx-soux nyei gong-zinh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm hân hỉ; và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều, hay ít: tức là tính như ngày công của người làm thuê vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Người ấy sẽ tính với chủ mua từ năm người ấy bán mình cho đến năm hân hỉ và giá tiền chuộc sẽ tùy thuộc vào số năm đó, và được tính theo lương công nhật của người làm thuê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50 Người ấy sẽ tính với người đã mua mình số năm kể từ khi người ấy đã bán mình cho đến năm hoan hỉ; giá bán sẽ căn cứ vào số năm mà tính; thời gian người ấy ở với chủ sẽ được tính theo thời giá trả công cho một người làm thuê.

Bản Dịch Mới (NVB)

50Người ấy sẽ cùng với người chủ đã mua mình chiết tính số năm còn lại, kể từ lúc người ấy bán mình cho đến năm hoan hỉ. Tiền chuộc sẽ bằng tiền công một người làm mướn trong những năm còn lại đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

50Người và thân nhân chuộc người phải tính thời gian từ lúc bán mình cho đến năm Hoan hỉ kế tiếp. Giá để phóng thích người phải dựa trên giá trả cho một người làm thuê trong cùng thời gian ấy.

Ging-Sou (IUMINR)

51Se gorngv corc maaih zengc njiec nyei hnyangx-soux camv ziouc oix zuqc ziux camv nyei hnyangx-soux tuix nzuonx zoux zuoqc nyei jaax-zinh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Nếu còn nhiều năm, thì hãy cứ số năm nầy, cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Nếu còn nhiều năm thì hãy căn cứ vào số năm đó mà khấu trừ vào giá đã bán để chuộc lại;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51 Nếu số năm còn nhiều, người ấy phải trả số tiền chuộc tương xứng với số năm, theo giá người ấy đã được mua.

Bản Dịch Mới (NVB)

51Nếu còn lại nhiểu năm, người ấy phải trả một món tiền chuộc,

Bản Phổ Thông (BPT)

51Nếu số năm còn lại tính đến năm Hoan hỉ khá nhiều thì người phải trả lại một giá khá cao.

Ging-Sou (IUMINR)

52Se gorngv taux Houc nyei Hnyangx zengc njiec nyei hnyangx zoqc, oix zuqc caux maaiz ninh wuov dauh ziux hnyangx-soux funx zuoqc nyei jaax-zinh tuix nzuonx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

52nếu đến năm hân hỉ còn ít năm, thì hãy tính với chủ mua cứ theo số năm nầy mà thối hồi số mua mình lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

52nếu còn ít năm trước khi đến năm hân hỉ thì hãy căn cứ vào số năm đó mà trả tiền chuộc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52 Nếu tính tới năm hoan hỉ mà số năm còn ít, thì cứ theo số năm ấy mà tính theo thời giá để trả tiền chuộc cho người đã mua mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

52nhưng nếu tính đến năm hoan hỉ và thấy chỉ còn lại một ít năm, người ấy sẽ chiết tính số tiền chuộc cho tương xứng với số năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

52Nhưng nếu chỉ còn vài năm là đến năm Hoan hỉ thì chỉ phải trả giá hạ.

Ging-Sou (IUMINR)

53Maaiz ninh wuov dauh ziouv oix zuqc funx ninh hnangv hnyangx jiex hnyangx cingv daaih nyei gong-mienh. Yaac maiv dungx bun ninh nyei ziouv gunv ba'laqc jienv, guatc doqc zeix ninh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

53Họ đối cùng chủ như một người làm thuê năm, chủ không nên lấn lướt mà khắc bạc người trước mặt ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

53Vì được xem như người làm công từ năm nầy sang năm khác nên người chủ không được cư xử hà khắc với người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

53 Người ấy phải được chủ đối xử như một người đi làm thuê từng năm một, và các ngươi phải để ý, hầu chủ của người ấy không đối xử hà khắc với người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

53Người ấy phải được đối đãi như là một người đi làm mướn từng năm một và chủ không được khắc nghiệt với người trước mặt ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

53Tuy nhiên nếu người ở như kẻ làm thuê cho ngoại kiều từng năm một, thì đừng để ngoại kiều ngược đãi người.

Ging-Sou (IUMINR)

54“ ‘Se gorngv ninh maiv duqv ziux naaiv deix haaix diuc jauv zuoqc nzuonx, taux Houc nyei Hnyangx oix zuqc bungx ninh caux ninh nyei dorn-jueiv cuotv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

54Nếu người không được chuộc lại bởi các thế ấy, đến năm hân hỉ người và các con trai người sẽ được ra tự do.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

54Nếu người ấy không được chuộc bằng những phương cách trên thì người ấy và các con cái mình cũng sẽ được trả tự do vào năm hân hỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

54 Nếu người ấy không được chuộc lại bằng một trong những cách trên, thì đến năm hoan hỉ, người ấy và các con cái người ấy sẽ được ra đi tự do.

Bản Dịch Mới (NVB)

54Dù người ấy không được chuộc lại bằng một trong những phương pháp vừa kể, đến năm hoan hỉ người ấy và con cái người cũng phải được trả tự do,

Bản Phổ Thông (BPT)

54Dù không có ai chuộc người lại, nhưng đến năm Hoan hỉ, người và con cái người phải được trả tự do.

Ging-Sou (IUMINR)

55weic zuqc I^saa^laa^en Mienh benx yie nyei bou. Ninh mbuo zoux yie nyei bou, dongh yie yiem I^yipv Deic-Bung dorh cuotv daaih. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

55Vì dân Y-sơ-ra-ên là tôi tớ ta, tức các tôi tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

55Vì con dân Y-sơ-ra-ên là đầy tớ của Ta, những người mà Ta đã đem ra khỏi Ai Cập. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

55 Vì dân I-sơ-ra-ên là các tôi tớ Ta, tức những tôi tớ Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập. Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

55vì người Y-sơ-ra-ên thuộc về Ta, là các tôi tớ Ta mà Ta đã đem ra khỏi xứ Ai-cập. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

55Luật ta định như thế, vì tất cả dân Ít-ra-en đều là tôi tớ ta, là những người ta đã mua chuộc ra khỏi Ai-cập. Ta là Chúa và Thượng Đế ngươi.”