So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch Mới(NVB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán dạy Môi-se:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 CHÚA phán với Mô-sê rằng,

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa phán cùng Mô-se,

Bản Diễn Ý (BDY)

1,2Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với người Y-sơ-ra-ên: Nếu một người có lời thề nguyện đặc biệt, hiến mình cho Chúa, người ấy sẽ trả số tiền quy định sau đây:

Bản Dịch Mới (NVB)

2Con nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Nếu một người có lời thề nguyện đặc biệt để dâng hiến cho CHÚA theo trị giá người,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào có ai dùng loài người mà khấn nguyện, thì ngươi hãy định giá cho; giá đó thuộc về Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2“Con hãy truyền bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu người nào có lời khấn nguyện đặc biệt liên quan đến việc dâng con người lên Đức Giê-hô-va, thì con phải tính theo giá trị tương đương mà dâng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng rằng: Khi một người hứa dâng lên CHÚA một người thì phải phỏng định trị giá như sau:

Bản Phổ Thông (BPT)

2“Hãy nói cùng dân Ít-ra-en như sau: Khi ai hứa dâng người nào làm tôi tớ cho Chúa bằng cách trả giá tương đương với trị giá của người đó,

Bản Diễn Ý (BDY)

1,2Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen nói với người Y-sơ-ra-ên: Nếu một người có lời thề nguyện đặc biệt, hiến mình cho Chúa, người ấy sẽ trả số tiền quy định sau đây:

Bản Dịch Mới (NVB)

3thì trị giá của một người đàn ông từ hai mươi đến sáu mươi là năm mươi siếc lơ bạc theo siếc lơ nơi thánh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Nếu ngươi định giá về một người nam từ hai mươi đến sáu mươi tuổi, thì hãy định cho năm chục siếc-lơ bạc, tùy theo siếc-lơ nơi thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Nếu là nam giới từ hai mươi đến sáu mươi tuổi thì định giá gần sáu trăm gam bạc, theo siếc-lơ chuẩn của Nơi Thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Nếu là một người nam tuổi từ hai mươi đến sáu mươi giá phỏng định là năm mươi sê-ken theo trị giá sê-ken của nơi thánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

3thì giá của một người đàn ông từ hai mươi đến sáu mươi tuổi là mười lăm lượng bạc. Ngươi phải dùng đơn vị trọng lượng của Nơi Thánh mà định.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Đàn ông từ hai mươi đến sáu mươi tuổi, năm mươi lạng bạc, theo cân Nơi thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

4còn trị giá của một người đàn bà là ba mươi siếc lơ,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nếu là một người nữ, hãy định giá ba chục siếc-lơ bạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nếu là nữ giới thì định giá khoảng ba trăm năm mươi gam bạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Nếu là người nữ, giá phỏng định là ba mươi sê-ken.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Giá của một người đàn bà từ hai mươi đến sáu mươi tuổi là chín lượng bạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Đàn bà, ba mươi lạng bạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

5thanh thiếu niên nam từ năm đến hai mươi tuổi trị giá hai mươi siếc lơ, còn nữ trị giá mười siếc lơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nếu là một đứa con trẻ từ năm đến hai mươi tuổi, thì hãy định giá hai chục siếc-lơ cho một đứa trai, và mười siếc-lơ cho một đứa gái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nếu là thanh thiếu niên từ năm đến hai mươi tuổi thì định giá khoảng hai trăm ba mươi gam bạc cho một đứa con trai và một trăm mười lăm gam bạc cho một đứa con gái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Nếu là con trẻ, tuổi từ năm đến hai mươi, giá phỏng định cho con trai là hai mươi sê-ken, con gái là mười sê-ken.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Giá của một người nam từ năm đến hai mươi tuổi là sáu lượng; người nữ là ba lượng bạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Thanh thiếu niên từ năm đến hai mươi tuổi, hai mươi lạng bạc. Thiếu nữ trong hạn tuổi này, mười lạng bạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Một em bé trai từ một tháng đến năm tuổi trị giá năm siếc lơ, em bé gái trị giá ba siếc lơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ví bằng một đứa trẻ từ một tháng đến năm tuổi, thì hãy định giá năm siếc-lơ bạc cho một đứa trai, và ba siếc-lơ bạc cho một đứa gái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Trẻ con từ một tháng đến năm tuổi thì định giá gần sáu mươi gam cho một bé trai và gần ba mươi lăm gam bạc cho một bé gái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Nếu tuổi từ một tháng đến năm tuổi, giá phỏng định cho một con trai là năm sê-ken bạc và giá phỏng định cho một con gái là ba sê-ken bạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Giá của một em bé trai từ một tháng đến năm tuổi là mười lăm chỉ; của một bé gái là chín chỉ.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Các em trai từ một tháng cho đến năm tuổi, năm lạng bạc. Các em gái trong hạn tuổi này, ba lạng bạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nếu là người cao niên trên sáu mươi tuổi, thì đàn ông trị giá mười lăm siếc lơ, còn đàn bà trị giá mười siếc lơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nếu một người già cả từ sáu mươi tuổi trở lên, ngươi hãy định giá mười lăm siếc-lơ bạc cho một người nam, và mười siếc-lơ bạc cho một người nữ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Người già từ sáu mươi tuổi trở lên thì định giá khoảng một trăm bảy mươi gam bạc cho nam giới và một trăm mười lăm gam bạc cho nữ giới.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Nếu một người tuổi từ sáu mươi trở lên thì giá phỏng định cho người nam là mười lăm sê-ken và cho người nữ là mười sê-ken.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Giá của một người đàn ông sáu mươi tuổi trở lên là bốn mươi lăm chỉ bạc; giá của người đàn bà ba lượng.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Bậc lão thành nam giới trên sáu mươi tuổi, mười lăm lạng bạc. Bậc lão thành nữ giới trên sáu mươi, mười lạng bạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nếu một người có lời thề nguyện nhưng vì nghèo quá không thể đóng số tiền đã ấn định, người ấy phải trình diện với thầy tế lễ, và thầy tế lễ ấn định số phải đóng tuỳ theo khả năng của người có lời thề nguyện.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Bằng người khấn nguyện rất nghèo khổ, không nộp được giá tiền ngươi định, thì hãy đem đến trước mặt thầy tế lễ cho người định cho. Thầy tế lễ sẽ tùy theo phương thế người khấn nguyện mà định giá vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Nếu người khấn nguyện quá nghèo khó, không trả nổi số tiền quy định, thì hãy đem người ấy đến trước mặt thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ tùy theo khả năng của người khấn nguyện mà định giá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Nếu ai không đủ khả năng để có số bạc phỏng định đó, hãy đem người ấy đến với tư tế, tư tế sẽ định giá người ấy; tư tế sẽ định giá người ấy theo khả năng người khấn nguyện có thể trả được.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nếu ai nghèo quá không trả nổi giá đó thì mang người ấy đến để thầy tế lễ định giá. Thầy tế lễ sẽ ấn định giá mà người khấn hứa có thể trả nổi.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Nếu có người nghèo quá, không theo nổi số quy định trên, người ấy sẽ được đưa đến gặp thầy tế lễ, và tùy theo khả năng của người này, thầy tế lễ sẽ ấn định số tiền phải trả.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nếu một người hứa dâng một con vật để làm sinh tế cho CHÚA, con vật đã dâng cho CHÚA sẽ trở nên thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Nếu khấn nguyện về thú vật dùng làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, thì hễ con thú nào dâng cho Đức Giê-hô-va sẽ là vật thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nếu một người hứa dùng con vật làm tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va thì con thú được dâng lên Đức Giê-hô-va sẽ trở thành vật thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Nếu là một con vật đủ điều kiện được đem dâng lên CHÚA, và khi con vật đó đã được đem dâng rồi, thì nó sẽ trở thành của thánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vài loại súc vật có thể dâng làm của lễ hi sinh cho Chúa. Nếu ai hứa nguyện mang một trong các con vật đó đến cho Chúa thì con vật sẽ trở nên thánh.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Nếu một người thề nguyện hiến dâng một con vật nào cho Chúa, sinh lễ ấy sẽ là thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Người đã dâng hiến không được phép thay thế hay đổi thay, dù đem con tốt để thay thế con xấu, hay đem con xấu để thay thế con tốt cũng không được. Nếu đem con vật này thay thế con vật khác, cả hai con đó đều trở nên thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Người ta không nên đổi hay là thế một con tốt cho một con xấu, hay là một con xấu cho một con tốt. Nếu thế một con nào cho một con khác, thì con nầy và con thế đều sẽ nên vật thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Không được đổi hay thay thế con vật tốt bằng một con xấu hay một con xấu bằng một con tốt. Nếu cứ thay thế con nầy bằng một con khác thì cả hai con vật đều trở thành vật thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Không thể đem con vật khác đến để đổi hoặc thay thế nó, tức không thể đem con khác tốt hơn đổi cho con xấu hơn, hoặc không thể đem con xấu hơn thế cho con tốt hơn. Nếu ai đem một con vật khác đến thế, thì cả hai con, tức con đã được dâng hiến và con được đem đến thế, đều sẽ trở thành của thánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Người đó không được phép đánh đổi nó cho con vật khác, đổi con tốt cho con xấu hay con xấu cho con tốt. Nếu làm như thế thì cả hai con vật đều trở nên thánh hết.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Người ấy không cần thay thế, cũng không được trao đổi con vật hứa dâng, dù đổi con tốt ra con xấu hay con xấu ra con tốt cũng vậy. Nếu đổi được như thế, cả hai con đều thuộc về Chúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nếu con vật người ấy hứa dâng thuộc vào loại không tinh sạch, là loài vật không được chấp nhận để làm sinh tế dâng lên cho CHÚA, người ấy phải đem con vật đến với thầy tế lễ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nếu là thú vật ô uế không phép dùng làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va, thì phải đem con thú đó đến trước mặt thầy tế lễ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nếu con vật hứa dâng thuộc loài ô uế, không được dùng làm tế lễ dâng lên Đức Giê-hô-va, thì phải đem con vật đó đến trước mặt thầy tế lễ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Nếu đó là một con vật không sạch đáng lý không được đem dâng lên CHÚA mà đã mang đến dâng, hãy đem con vật ấy đến với tư tế.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nếu ai dâng con vật không tinh sạch làm của lễ thì phải mang nó đến cho thầy tế lễ.

Bản Diễn Ý (BDY)

11,12Trường hợp một người hứa dâng một con vật thuộc loại không sạch (không được phép dâng cho Chúa), người ấy sẽ đem con vật đến cho thầy tế lễ định giá và sẽ trả theo giá đã định.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Thầy tế lễ sẽ lượng giá tùy theo phẩm chất tốt hay xấu và giá thầy tế lễ ấn định là số tiền người chủ con vật phải trả.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12rồi thầy tế lễ sẽ tùy theo con thú xấu hay tốt mà định giá. Họ sẽ theo giá định của thầy tế lễ mà trả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12rồi thầy tế lễ sẽ đánh giá tốt hay xấu; thầy tế lễ định giá nào thì theo giá nấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Tư tế sẽ định giá nó, bất kể con vật đó tốt hay xấu; hễ tư tế định giá nó bao nhiêu thì cứ như thế mà chấp hành.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Thầy tế lễ sẽ định giá con vật, tùy tình trạng xấu hay tốt; thầy tế lễ định giá bao nhiêu, thì đó là giá trị của con vật.

Bản Diễn Ý (BDY)

11,12Trường hợp một người hứa dâng một con vật thuộc loại không sạch (không được phép dâng cho Chúa), người ấy sẽ đem con vật đến cho thầy tế lễ định giá và sẽ trả theo giá đã định.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nếu người ấy muốn chuộc nó lại thì phải trả thêm một phần năm trị giá con vật.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Còn nếu muốn chuộc lại, thì phải phụ thêm một phần năm giá của ngươi định.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Còn nếu muốn chuộc lại thì phải trả thêm một phần năm giá đã định.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Nhưng nếu người dâng muốn chuộc nó lại, thì phải cộng thêm một phần năm vào giá tư tế đã định mà chuộc nó lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nếu người nào muốn chuộc con vật thì phải trả thêm một phần năm trị giá con vật.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Trường hợp một người muốn chuộc lại con vật đã hứa dâng, người ấy phải trả thêm một phần năm giá trị con vật.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nếu có ai dâng hiến ngôi nhà của mình làm một vật thánh cho CHÚA, thầy tế lễ sẽ lượng giá tùy theo phẩm chất tốt hay xấu. Trị giá thầy tế lễ ấn định sẽ là giá nhà.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nếu ai biệt nhà mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va, thì thầy tế lễ sẽ tùy theo nhà tốt hay xấu mà định giá; họ phải nhận lấy giá của thầy tế lễ đã định.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nếu có người muốn hiến dâng ngôi nhà mình làm vật thánh cho Đức Giê-hô-va thì thầy tế lễ sẽ tùy theo nhà tốt hay xấu mà định giá; thầy tế lễ định giá nào phải theo giá nấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Nếu một người dâng một căn nhà lên CHÚA, tư tế sẽ định giá căn nhà ấy, bất kể nhà ấy tốt hay xấu; hễ tư tế định giá nó bao nhiêu thì cứ như thế mà chấp hành.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nếu ai muốn dâng biệt riêng ra thánh một căn nhà cho Chúa thì thầy tế lễ sẽ định giá trị căn nhà đó tùy tình trạng xấu tốt; thầy tế lễ định bao nhiêu thì đó sẽ là trị giá căn nhà.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Nếu một người muốn dâng ngôi nhà của mình cho Chúa, thầy tế lễ sẽ tùy theo nhà xấu tốt mà định giá. Giá ấy được giữ cố định.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nếu muốn chuộc nhà lại, người đã hiến dâng phải trả thêm một phần năm trị giá đã ấn định, và nhà sẽ thuộc về người ấy trở lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Còn nếu kẻ đã biệt nhà mình ra thánh muốn chuộc nó lại, thì phải phụ thêm một phần năm giá ngươi đã định, rồi nhà sẽ thuộc về người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Còn nếu người đã hiến dâng ngôi nhà đó muốn chuộc lại thì phải trả thêm một phần năm giá đã định, và nhà sẽ thuộc về người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Nếu người dâng muốn chuộc nó lại, người ấy phải cộng thêm một phần năm vào giá tư tế đã định mà chuộc, và căn nhà đó sẽ trở về quyền sở hữu của người ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nếu người dâng nhà muốn chuộc lại thì phải trả thêm một phần năm trị giá. Sau đó căn nhà sẽ lại thuộc về người ấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Về sau, nếu người dâng muốn chuộc nhà lại, phải trả thêm một phần năm giá đã định.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nếu có ai dâng hiến một phần đất của gia đình cho CHÚA, việc ấn định trị giá sẽ căn cứ trên số lượng hạt giống có thể gieo trên đất ấy: miếng đất có thể gieo một ô-me lúa mạch trị giá năm mươi siếc lơ bạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nếu ai biệt một phần ruộng tổ nghiệp mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va, thì ngươi hãy định giá tùy theo số họ gieo, nghĩa là cứ năm chục siếc-lơ bạc mỗi một ô-me mạch nha giống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nếu ai hiến dâng một phần đất của gia đình mình cho Đức Giê-hô-va thì việc định giá phải dựa vào lượng hạt giống cần cho đất đó: cứ khoảng sáu trăm gam bạc cho hai trăm hai mươi lít lúa mạch giống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Nếu một người dâng lên CHÚA một đồng ruộng do mình làm chủ, thì giá trị của nó sẽ tính theo số hạt giống mà nó có thể sản xuất: năm mươi sê-ken bạc cho hai tạ giống lúa mạch.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nếu ai dâng tài sản gia đình cho Chúa thì giá trị của miếng ruộng sẽ tùy thuộc vào số lượng hột giống cần có để gieo trên miếng đất đó. Sáu hộc hột giống lúa mạch trị giá một cân một phần tư bạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Nếu một người muốn dâng một phần đất của mình cho Chúa, sự định giá đất sẽ tùy theo lượng hạt giống người ta có thể gieo trên đất ấy. Một miếng đất gieo hết mười giạ hạt giống lúa mạch, được định giá năm mươi lạng bạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nếu người ấy dâng miếng đất vào năm hoan hỉ, trị giá đó sẽ không thay đổi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nếu biệt ruộng mình ra thánh từ năm hân hỉ, họ sẽ nhận giá ngươi định;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nếu cánh đồng được hiến dâng từ năm hân hỉ thì vẫn theo giá đã định.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Nếu người ấy dâng đồng ruộng mình vào năm hoan hỉ, thì giá trị của nó sẽ là như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nếu người dâng đám ruộng vào năm Hoan hỉ thì giá trị thửa ruộng đó sẽ theo giá mà thầy tế lễ ấn định.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Nếu đất được dâng từ năm Hoan hỉ, giá trị đất sẽ bằng giá quy định.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng nếu người ấy dâng miếng đất sau năm hoan hỉ, thầy tế lễ sẽ ước tính trị giá căn cứ trên số năm còn lại cho đến năm hoan hỉ sau, vì vậy giá miếng đất đó sẽ giảm xuống.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18còn nếu họ biệt ruộng mình ra thánh sau năm hân hỉ, thì thầy tế lễ cứ theo số năm còn lại đến năm hân hỉ mà định giá ruộng, và trừ lại giá ngươi định.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhưng nếu dâng sau năm hân hỉ thì thầy tế lễ căn cứ theo số năm còn lại đến năm hân hỉ mà định giá và trừ lại giá đã định.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Nhưng nếu đồng ruộng được dâng sau năm hoan hỉ, thì tư tế sẽ dựa theo số năm còn lại tính đến năm hoan hỉ kế tiếp mà định và giảm bớt trị giá.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhưng nếu người dâng ruộng sau năm Hoan hỉ thì thầy tế lễ phải ấn định giá chính xác tính từ năm đó cho đến năm Hoan hỉ kế tiếp. Rồi người sẽ khấu trừ số năm đó vào trị giá miếng đất.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Nhưng nếu dâng sau năm Hoan hỉ, thầy tế lễ sẽ tính giá tùy theo số năm còn lại (cho đến năm Hoan hỉ), vậy giá trị đất này sẽ nhỏ hơn giá quy định.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nếu người đã dâng miếng đất muốn chuộc lại, người ấy sẽ cộng thêm một phần năm trị giá của miếng đất và đất sẽ lại thuộc về người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nếu người đã biệt ruộng mình ra thánh muốn chuộc nó lại, thì phải phụ thêm một phần năm giá ngươi định, rồi ruộng sẽ thuộc về người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Nếu người đã hiến dâng cánh đồng muốn chuộc lại thì phải trả thêm một phần năm giá đã định, rồi cánh đồng sẽ thuộc về người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Nhưng nếu người dâng đồng ruộng muốn chuộc nó lại, người ấy phải cộng thêm một phần năm vào giá tư tế đã định mà chuộc, và đồng ruộng đó sẽ trở về quyền sở hữu của người ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nếu người nào muốn chuộc lại thửa ruộng thì phải trả thêm một phần năm trị giá. Rồi thửa ruộng sẽ trở về nguyên chủ.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Nếu một người muốn chuộc lại đất vừa dâng, người ấy phải trả thêm một phần năm giá trị của đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Tuy nhiên nếu người ấy không chuộc đất ấy lại hay nếu đã đem đất bán cho người khác, đất đó vĩnh viễn sẽ không thể chuộc lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Còn ví người không chuộc lại, và người ta bán ruộng cho người khác, thì không được chuộc lại nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Còn nếu người ấy không muốn chuộc lại hoặc đã bán cánh đồng cho người khác thì không được chuộc lại nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Nhưng nếu đồng ruộng đó không được chuộc hoặc đã bị bán cho người khác, nó sẽ không thể được chuộc nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nếu người không muốn chuộc lại thửa ruộng hay nếu thửa ruộng đã được bán cho người khác thì chủ cũ không thể chuộc lại được.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Trường hợp người dâng không muốn chuộc đất hoặc đã bán đất cho người khác, đất sẽ không trở về với người ấy nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Đến năm hoan hỉ là năm đất được hoàn nguyên chủ thì miếng đất đó sẽ trở thành đất thánh vì đã dâng cho CHÚA và sẽ trở thành tài sản của các thầy tế tễ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Khi đến năm hân hỉ, ruộng ra khỏi tay chủ mua, thì sẽ trở nên thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va như một sở ruộng cấm: nó sẽ làm sản nghiệp cho thầy tế lễ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đến năm hân hỉ, cánh đồng ra khỏi tay chủ mua sẽ trở nên đất thánh vì đã được hiến dâng lên Đức Giê-hô-va; thầy tế lễ sẽ sở hữu cánh đồng đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Ðến năm hoan hỉ, khi quyền sở hữu đồng ruộng ấy được buông ra, đồng ruộng ấy sẽ thành một đồng ruộng thánh đã được dâng lên CHÚA; tư tế sẽ đứng tên làm chủ nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Khi thửa ruộng được giải tỏa trong năm Hoan hỉ thì nó sẽ trở nên thánh cho Chúa, giống như đất đã được dâng hiến đặc biệt cho Ngài. Nó sẽ trở thành tài sản của thầy tế lễ.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Đến năm Hoan hỉ, khi đất được hoàn lại nguyên chủ, phần đất này sẽ thuộc về Chúa vì đã hiến dâng cho Ngài làm đất thánh, sẽ được chia cho các thầy tế lễ.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nếu ai dâng cho CHÚA một miếng đất mình mua, chớ không phải là tài sản của gia đình,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Nếu ai biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va một sở ruộng mình mua, chớ chẳng phải của tổ nghiệp,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nếu ai dâng cho Đức Giê-hô-va một cánh đồng mà mình đã mua chứ không phải là đất của gia đình,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Nếu ai dâng lên CHÚA đồng ruộng mình đã mua, chứ không phải đồng ruộng mình được quyền thừa hưởng,

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nếu ai dâng cho Chúa ruộng mà mình đã mua, nghĩa là ruộng không thuộc về tài sản gia đình mình,

Bản Diễn Ý (BDY)

22Nếu một người muốn dâng cho Chúa một miếng đất người ấy đã mua chứ không phải đất thừa hưởng của gia đình,

Bản Dịch Mới (NVB)

23thầy tế lễ sẽ tính giá đất ấy cho đến năm hoan hỉ, và người dâng sẽ nạp số tiền bằng trị giá miếng đất vào ngày hôm đó như là một của dâng thánh cho CHÚA.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23thì thầy tế lễ sẽ tùy theo giá ngươi định mà đánh giá đến năm hân hỉ, rồi chính trong ngày đó, người nầy phải nộp số tiền nhứt định, vì là một vật biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23thì thầy tế lễ sẽ định giá cánh đồng cho đến năm hân hỉ rồi ngay trong ngày đó, người ấy phải trả theo giá đã định; đó là vật thánh dâng lên Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 thì tư tế sẽ dựa theo số năm còn lại tính đến năm hoan hỉ mà định giá, và đồng ruộng ấy trị giá bao nhiêu theo thời giá sẽ được xem là một của thánh mà người ấy đã dâng lên CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

23thì thầy tế lễ phải tính số năm cho đến năm Hoan hỉ kế tiếp. Người sẽ ấn định trị giá cho thửa ruộng, và giá đó phải được thanh toán trong ngày. Miếng ruộng sẽ trở nên thánh cho Chúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

23thầy tế lễ sẽ tính giá đất ấy cho đến năm Hoan hỉ, và nội trong hôm ấy, người dâng phải đem số tiền bằng giá đất vừa chiết tính đến dâng cho Chúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Đến năm hoan hỉ, miếng đất đó sẽ hoàn nguyên chủ, tức là được trả lại cho người đã bán đất và là người thừa hưởng đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Năm hân hỉ, ruộng đó sẽ trở về chủ bán, tức là trở về nguyên chủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Đến năm hân hỉ, cánh đồng đó sẽ trở về chủ bán tức là trở về nguyên chủ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Ðến năm hoan hỉ, đồng ruộng đó sẽ được trả về cho nguyên chủ mà người ấy đã mua, tức trả về người có quyền thừa hưởng sản nghiệp đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Đến năm Hoan hỉ ruộng đó sẽ trở về nguyên chủ tức trở về với gia đình đã bán ruộng.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Đến năm Hoan hỉ, đất này sẽ thuộc về nguyên chủ tức là người bán.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Việc quy định trị giá phải căn cứ trên siếc lơ nơi thánh, mỗi siếc lơ bằng hai mươi ghê-ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vả, phàm các giá định đều cứ theo siếc-lơ nơi thánh: một siếc-lơ giá hai chục ghê ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Việc định giá phải căn cứ vào siếc-lơ chuẩn của Nơi Thánh. Một siếc-lơ giá hai chục ghê-ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Tất cả những giá cả được ấn định sẽ dựa theo trị giá của sê-ken nơi thánh, tức hai mươi ghe-ra bằng một sê-ken.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ngươi phải dùng trái cân Nơi Thánh để ấn định các giá phải trả; mỗi trái cân nặng hai phần năm lượng.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Việc định giá phải theo tiêu chuẩn tiền tệ và cân Nơi thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Không ai được hiến dâng con vật đầu lòng, vì con vật đầu lòng này đã thuộc về CHÚA; dù bò hay chiên, con vật đầu lòng thuộc về CHÚA.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Song không ai được biệt ra thánh con đầu lòng của súc vật mình, hoặc bò hoặc chiên, vì các con đầu lòng theo phép đã thuộc về Đức Giê-hô-va rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Tuy nhiên, không ai được hiến dâng con đầu lòng của đàn súc vật mình như bò hay chiên, vì các con đầu lòng vốn đã thuộc về Đức Giê-hô-va rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Không ai được dâng lên CHÚA con đầu lòng trong đàn súc vật mình, vì nó là con đầu lòng, nên nó đã thuộc về CHÚA, bất kể bò hay chiên, nó đã thuộc về CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Con vật đầu lòng thì xem như thuộc về Chúa rồi, cho nên không ai có thể dâng nó lần nữa. Nếu là bò cái hay chiên thì chúng nó thuộc về Chúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Không ai được hiến dâng cho Chúa Hằng Hữu các con đầu lòng của súc vật mình, dù là bò hay cừu, vì các con đầu lòng vốn thuộc về Chúa Hằng Hữu

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nhưng nếu con vật thuộc loại không tinh sạch, người ấy có thể mua lại theo giá quy định cộng thêm một phần năm giá ấy. Nếu người ấy không chuộc nó lại, con vật sẽ được bán theo giá quy định.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Còn nếu là một con thú không sạch, họ phải tùy theo giá ngươi định, phụ thêm một phần năm mà chuộc nó lại; nếu con thú chẳng chuộc lại, thì phải đem bán tùy theo giá định của ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Còn nếu con vật thuộc loài thú không thanh sạch thì có thể mua lại theo giá đã định cộng thêm một phần năm; nếu con thú không được chuộc lại thì phải đem bán theo giá đã định.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Nếu của dâng là một con vật không thanh sạch, nó sẽ được chuộc lại bằng trị giá của nó cộng với một phần năm. Nếu không được chuộc lại, nó sẽ được bán theo giá đã ấn định.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Nếu con vật không tinh sạch thì người đó phải chuộc lại con vật theo trị giá do thầy tế lễ ấn định cộng thêm một phần năm. Nếu không ai chuộc con vật thì thầy tế lễ sẽ bán nó theo trị giá người đã ấn định.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Nhưng nếu con vật đem dâng thuộc loại không sạch (không được phép dâng cho Chúa Hằng Hữu), thầy tế lễ sẽ định giá con vật, và người dâng phải trả thêm một phần năm giá trị con vật ấy; trường hợp người dâng không chuộc theo lối trả tiền này, phải đem bán con vật theo giá đã định.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Nhưng khi một người đã tận hiến một vật mình có cho CHÚA, dù là người, súc vật hay đất đai của gia đình, món này không được đem bán cũng không được chuộc lại, vì bất kỳ món gì đã được tận hiến đều trở nên rất thánh cho CHÚA.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Phàm vật cấm, tức là hết thảy vật chi mà một người hằng dâng cho Đức Giê-hô-va do những của mình có, hoặc người, hoặc loài vật, hoặc ruộng tổ nghiệp, thì chẳng được phép bán, cũng không được phép chuộc lại; hễ vật gì cấm, thì biệt ra chí thánh cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Ngoài ra, bất cứ lễ vật gì mà một người đã biệt hiến cho Đức Giê-hô-va như người, thú vật hay đất đai của gia đình, đều không được phép bán hay chuộc lại. Mọi vật đã được biệt hiến đều trở nên rất thánh cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Không một vật gì thuộc quyền sở hữu của ai, bất kể là người, hoặc vật, hoặc sản nghiệp được thừa hưởng, sau khi đã đem dâng đặc biệt lên CHÚA lại có thể đem bán đi hoặc cho chuộc lại. Những gì khi đã dâng hiến đặc biệt sẽ trở thành của cực thánh cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Có những của lễ đặc biệt mà người ta dành riêng cho Chúa chẳng hạn như người, gia súc, hay đám ruộng thuộc về tài sản gia đình. Loại của lễ đó không thể chuộc hay bán lại. Bất cứ của lễ dâng hiến đặc biệt nào đều cũng trở thành rất thánh cho Chúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

28Ngoài ra, những vật khác đã được hiến dâng cho Chúa rồi, dù là người, thú vật hay đất đai của gia đình, không được đem bán hay cho chuộc, vì các lễ vật ấy đã trở nên rất thánh cho Chúa Hằng Hữu.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Ngay cả người đã bị định phải chết không thể được chuộc lại, nhưng phải bị xử tử.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Hễ ai đã bị phú cho Đức Giê-hô-va, thì không được phép chuộc lại, họ hẳn phải bị giết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Một người đã bị phó cho sự hủy diệt thì không được phép chuộc lại; người đó phải bị giết.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Không người nào sau khi đã dâng mình đặc biệt sẽ có thể được chuộc lại; chỉ đến khi chết người ấy mới hoàn thành được sự dâng hiến đó mà thôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Nếu ai bị kết án tử hình thì không thể chuộc lại, người ấy phải chết.

Bản Diễn Ý (BDY)

29Không ai được hiến dâng, hoặc chuộc lại một người can tội tử hình.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Tất cả một phần mười thổ sản, dù là ngũ cốc do đồng ruộng sinh sản hay hoa quả của các loại cây trái đều thuộc về CHÚA; các phần mười đều thánh cho CHÚA.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30‘Tất cả một phần mười thổ sản, từ ngũ cốc ngoài đồng đến hoa quả của cây cối đều thuộc về Đức Giê-hô-va; đó là vật thánh dâng lên Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Tất cả các của dâng một phần mười đều thuộc về CHÚA, bất kể đó là hạt giống gieo ở dưới đất hay hoa quả ở trên cây; chúng thảy đều thuộc về CHÚA. Chúng là những vật thánh của CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Một phần mười mùa màng thuộc về Chúa kể cả các hoa lợi trong đồng ruộng hay các trái cây. Phần mười đó là thánh cho Chúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

30Tất cả một phần mười thổ sản, dù là ngũ cốc hay hoa quả, đều thuộc về Chúa Hằng Hữu, và là vật thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Nếu ai muốn chuộc bất kỳ thứ phần mười nào của mình, người ấy phải trả thêm một phần năm trị giá phần mười đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về một phần mười của mình, thì phải phụ thêm một phần năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Nếu ai muốn chuộc lại vật gì trong một phần mười đó thì phải trả thêm một phần năm của một phần mười đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Nếu ai muốn chuộc lại của dâng một phần mười của mình, người ấy phải trả theo trị giá của nó cộng với một phần năm.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Nếu người nào muốn chuộc lại khoản phần mười đó thì phải cộng thêm một phần năm vào trị giá.

Bản Diễn Ý (BDY)

31Nếu ai muốn chuộc phần ngũ cốc hay hoa quả này, phải trả thêm một phần năm giá trị của nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Tất cả phần mười của bầy bò hay bầy chiên, tức là tất cả các con thứ mười do người chăn dùng gậy đếm, đều là thánh cho CHÚA.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Còn về một phần mười của bầy bò hay là chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ mười sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Còn về một phần mười của đàn bò hay chiên, tức là con thứ mười đi qua dưới cây gậy của người chăn, đều là vật thánh dâng lên Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 Một phần mười súc vật trong đàn bò hay đàn chiên đều thuộc về CHÚA; hễ con thứ mười nào đi qua dưới cây gậy của người chăn, con đó sẽ là của thánh cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Thầy tế lễ sẽ chọn mỗi con súc vật thứ mười trong bầy, và biệt chúng riêng ra thánh cho Chúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

32Đối với thú vật, dù là bò hay cừu, cứ dùng gậy mà đếm, mỗi con thứ mười đều thuộc về Chúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Người chủ không được phân biệt tốt xấu và không được đổi các con vật này. Nếu đổi, cả con bị đổi và con đem đến để đổi đều trở nên thánh và không được phép chuộc lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Họ không nên phân biệt con tốt hay là con xấu, và cũng không nên đổi. Nếu đổi, thì con thú bị đổi, và con đổi, cả hai đều biệt riêng ra thánh: không phép chuộc nó lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Không nên phân biệt con tốt hay con xấu và cũng không nên đổi. Nếu đổi thì cả con thú bị đổi và con đổi đều là vật thánh, không được chuộc lại.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Không ai được hỏi đó là con vật tốt hay xấu, và cũng không được thay thế con khác cho nó. Nếu ai muốn thay thế con khác cho nó, thì cả hai con, con vật đó và con vật được dùng để thay thế, sẽ trở thành thánh, và cả hai sẽ không thể được chuộc lại.”

Bản Phổ Thông (BPT)

33Chủ nhân không thể lựa con tốt từ những con xấu để đánh đổi. Nếu làm như thế thì cả hai con vật đều trở nên thánh; các con vật đó không thể chuộc lại được.”

Bản Diễn Ý (BDY)

33Không ai được xét xem các con thứ mười xấu hay tốt, cũng không được đổi các con ấy. Nếu đổi, cả con đổi lẫn con bị đổi đều thuộc về Chúa Hằng Hữu. Cũng không ai được chuộc các thú vật này.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Trên đây là các mạng lệnh CHÚA ban bố cho Môi-se trên núi Si-nai để truyền lại cho dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Đó là các mạng lịnh mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về dân Y-sơ-ra-ên tại trên núi Si-na-i.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Đó là các mệnh lệnh mà Đức Giê-hô-va bảo Môi-se truyền lại cho dân Y-sơ-ra-ên tại trên núi Si-na-i.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34 Ðây là những mệnh lệnh mà CHÚA đã ban cho Mô-sê để truyền lại cho dân I-sơ-ra-ên trên Núi Si-nai.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Trên đây là những mệnh lệnh mà Chúa truyền cho Mô-se trên núi Si-nai để thông báo lại cho dân Ít-ra-en.

Bản Diễn Ý (BDY)

34Trên đây là các mệnh lệnh Chúa Hằng Hữu ban bố cho Mai-sen tại núi Si-nai để truyền lại cho dân Y-sơ-ra-ên