So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1“ ‘Yog leejtwg muab ib tug nyuj ua kevcai xyeem sib raug zoo mas txawm yog muab txiv nyuj los maum nyuj nws yuav tsum muab tus tsiaj uas tsis muaj chaw thuam li xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Phàm khi nào ai dâng của lễ thù ân bằng bò, hoặc đực hoặc cái, thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, không tì vít chi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“‘Người nào muốn dâng tế lễ bình an bằng bò đực hoặc bò cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va một con bò không tì vết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Khi ai muốn dâng một con vật hiến tế làm của lễ cầu an, nếu con vật hiến tế ấy bắt ra từ đàn bò, thì bò đực hay bò cái ấy phải là con vật không tì vết trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Nếu một người muốn dâng lễ vật bằng thú vật trong bầy gia súc, đực hay cái, phải dâng con vật không tì vết lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Khi người nào dâng cho Chúa của lễ thân hữu lấy từ trong bầy thì có thể dâng con đực hay cái cũng được nhưng phải không tật nguyền.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2Nws yuav tsum muab tes npuab saum tus tsiaj uas yuav muab xyeem ntawd taubhau, thiab muab tua kiag rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. Mas Aloo cov tub uas ua pov thawj yuav muab cov ntshav nchos lo puag ncig lub thaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh của mình, rồi giết nó tại cửa hội mạc; các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con sinh tế rồi giết nó tại cửa Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn, tức là những thầy tế lễ, sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật hiến tế, rồi giết nó trước cửa Lều Hội Kiến. Các con trai của A-rôn, tức các tư tế, sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con sinh tế rồi giết nó tại cửa trại hội kiến. Các thầy tế lễ con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Người sẽ đặt tay trên đầu con vật rồi giết nó tại cửa Lều Họp. Sau đó các con trai của A-rôn, là thầy tế lễ, phải rưới huyết nó xung quanh bàn thờ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3Tus tsiaj uas tua xyeem ua kevcai xyeem sib raug zoo ntawd, mas tej uas nws yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub yog tej no, yog cov hlab hluas roj hauv nrog cev thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv huvsi,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Do của lễ thù ân nầy, người sẽ dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ chài và mỡ bộ lòng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Rồi lấy một phần từ sinh tế của tế lễ bình an nầy làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Kế đến người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế làm của lễ cầu an, rồi dùng lửa dâng lên CHÚA; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Do tế lễ cầu an này, người ấy sẽ dâng một lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Từ của lễ thân hữu, người đó phải dâng một của lễ thiêu cho Chúa. Phải dâng mỡ và bộ lòng con vật (mỡ bên trong và mỡ bọc bộ lòng),

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj ntawm lub duav, thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab uas yuav muab kaus kiag nrog lub raum los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan, mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật.

Bản Dịch Mới (NVB)

4hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông, và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ mỡ chung với hai quả thận).

Bản Phổ Thông (BPT)

4hai trái cật với mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan, lấy ra cùng một lượt với trái cật.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5Aloo cov tub yuav muab tej no hlawv saum lub thaj nrog tus tsiaj uas muab hlawv huvsi xyeem ua ke uas nyob saum cub tawg, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Các con trai A-rôn sẽ xông mấy món đó nơi bàn thờ trên của lễ thiêu đã chất trên củi chụm lửa rồi; ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Các con cháu A-rôn sẽ thiêu những thứ đó tại bàn thờ chung với tế lễ thiêu đã đặt trên củi đang cháy. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Sau đó các con trai của A-rôn sẽ thiêu chúng trên bàn thờ, cùng với của lễ thiêu đã chất trên củi đang cháy, để làm của lễ dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Rồi con trai A-rôn sẽ thiêu các vật ấy nơi bàn thờ trên tế lễ thiêu, trên củi đang cháy, như một lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thầy tế lễ sẽ đốt các phần nầy nơi bàn thờ, bằng cách đặt lên của lễ toàn thiêu đang được đốt trên củi cháy. Đó là của lễ thiêu có mùi thơm cho Chúa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6“ ‘Yog nws muab yaj lossis tshis tua xyeem rau Yawmsaub ua kevcai xyeem sib raug zoo mas txawm yog txiv los maum, los nws yuav tsum muab tus uas tsis muaj chaw thuam li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nếu người dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ thù ân bằng chiên, hoặc đực hoặc cái, thì phải dâng lên không tì vít chi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Người nào muốn dâng sinh tế của tế lễ bình an bằng chiên hay dê thì phải dâng lên Đức Giê-hô-va một con đực hoặc cái không tì vết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nếu con vật hiến tế người ấy dùng làm của lễ cầu an để dâng lên CHÚA là một con trong bầy chiên dê, thì con chiên hoặc con dê đó, dù đực hay cái, phải là một con không tì vết.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nếu một người muốn dâng tế lễ cầu an bằng súc vật nhỏ hoặc đực hoặc cái, phải dâng con không tì vết lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nếu của lễ thân hữu là cừu con hay dê thì dâng con đực hay con cái cũng được, nhưng phải không tật nguyền.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7Yog nws muab ib tug menyuam yaj xyeem mas nws yuav coj tuaj xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ví của lễ bằng chiên con thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Khi người ấy dâng chiên con làm lễ vật thì phải dâng nó trước mặt Đức Giê-hô-va,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Nếu người ấy muốn dâng một con chiên con làm của lễ, người ấy cũng có thể dâng nó trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nếu vật tế lễ là một con chiên con thì ngươi phải dâng nó lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nếu người đó dâng cừu con thì phải mang nó đến trước mặt Chúa,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Nws yuav tsum muab tes npuab saum tus tsiaj uas yuav muab xyeem ntawd taubhau, thiab muab tua kiag rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. Mas Aloo cov tub yuav muab cov ntshav nchos lo puag ncig lub thaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8nhận tay mình trên đầu con sinh, rồi giết nó trước cửa hội mạc; các con trai A-rôn sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8đặt tay trên đầu con chiên rồi giết nó trước cửa Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến, rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Người dâng phải đặt tay trên đầu con sinh tế và giết nó tại cửa trại hội kiến. Các con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

8đặt tay trên đầu nó rồi giết con vật trước cửa Lều Họp rồi thầy tế lễ sẽ rưới huyết nó xung quanh bàn thờ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9Tus tsiaj uas tua xyeem ua kevcai xyeem sib raug zoo ntawd, mas tej uas nws yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub yog tej no, yog cov hlab hluas roj thiab tus kotw rog rog uas muab txiav ti nkaus txha nrob qaum thiab cov hlab hluas roj hauv nrog cev thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv huvsi,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Do của lễ thù ân nầy, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ và cái đuôi nguyên, chặt gần cuối xương sống, mỡ chài và mỡ bộ lòng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Rồi lấy một phần từ tế lễ bình an nầy làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là mỡ, nguyên cái đuôi chặt gần cuối xương sống, lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Kế đó người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế làm của lễ cầu an mà làm của lễ dùng lửa dâng lên CHÚA; đó là mỡ của nó, nguyên cái đuôi chặt ở cuối xương sống, mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Do tế lễ cầu an này, người ấy dâng lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ, cả cái đuôi chặt gần cuối cột sống, lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Từ của lễ thân hữu người sẽ dâng của lễ thiêu cho Chúa. Người phải mang mỡ, nguyên cái đuôi cắt gần xương sống, mỡ của bộ lòng (mỡ trong bộ lòng và mỡ bọc bộ lòng)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj ntawm lub duav, thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab uas yuav muab kaus kiag nrog lub raum los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật.

Bản Dịch Mới (NVB)

10hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận).

Bản Phổ Thông (BPT)

10hai trái cật cùng với mỡ trên trái cật, gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan mà người sẽ lấy ra cùng với trái cật.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11Mas tus pov thawj yuav muab tej no hlawv rau saum lub thaj, yog tej zaub mov uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ; ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Thầy tế lễ sẽ thiêu những thứ đó trên bàn thờ như là thức ăn dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn làm của lễ dùng lửa dâng lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn. Đó là tế lễ dùng lửa dâng lên CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu các phần nầy trên bàn thờ để làm thức ăn; đó là của lễ thiêu dâng lên cho Chúa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12“ ‘Yog nws muab ib tug tshis xyeem mas nws yuav tsum muab xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nếu của lễ người bằng con dê cái, thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Khi lễ vật của người ấy là một con dê cái thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Nếu của lễ của người ấy là một con dê, người ấy cũng có thể dâng nó lên trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nếu lễ vật là dê, phải dâng nó lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nếu của lễ là con dê thì phải dâng nó lên cho Chúa,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13thiab nws yuav muab tes npuab saum tus tshis ntawd taubhau, thiab muab tua kiag rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. Mas Aloo cov tub yuav muab cov ntshav nchos lo puag ncig lub thaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13nhận tay mình trên đầu con sinh, rồi giết nó trước hội mạc; các con trai A-rôn sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13đặt tay mình trên đầu con dê rồi giết nó trước Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến; rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Người dâng phải đặt tay trên sinh tế và giết nó tại trước cửa trại hội kiến. Rồi con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

13người sẽ đặt tay trên đầu nó rồi giết nó trước Lều Họp rồi thầy tế lễ sẽ rưới huyết nó xung quanh bàn thờ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14Tus tsiaj uas xyeem ntawd tej uas nws yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub yog tej no, cov hlab hluas roj hauv nrog cev thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv huvsi,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Do của lễ thù ân nầy, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ chài và mỡ bộ lòng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Rồi lấy một phần từ tế lễ bình an làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Kế đến người ấy sẽ dùng lửa dâng một phần con vật hiến tế lên CHÚA; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng,

Bản Dịch Mới (NVB)

14Do lễ vật này, người ấy dâng tế lễ dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Từ của lễ nầy, người sẽ dâng của lễ thiêu cho Chúa. Người sẽ dâng toàn thể mỡ của bộ lòng con vật gồm mỡ trong bộ lòng và mỡ bọc bộ lòng,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj ntawm lub duav, thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab uas yuav muab kaus kiag nrog lub raum los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật.

Bản Dịch Mới (NVB)

15hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông, và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận).

Bản Phổ Thông (BPT)

15hai trái cật cùng với mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan mà người lấy ra cùng với trái cật.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16Tus pov thawj yuav muab tej no hlawv rau saum lub thaj, yog tej zaub mov uas muab hlawv kub hnyiab xyeem, ua kom muaj pa tsw qab. Tej hlab hluas roj huvsi yog Yawmsaub li feem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ; ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Hết thảy mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Thầy tế lễ sẽ thiêu các thứ đó trên bàn thờ như là thức ăn dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Tất cả mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Sau đó tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn để làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Tất cả mỡ sẽ thuộc về CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn. Đó là một tế lễ thiêu, có mùi thơm. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu các phần nầy trên bàn thờ để làm thức ăn. Đó là của lễ thiêu có mùi thơm làm vừa lòng Chúa. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17“ ‘Nej yuav tsum coj tej kevcai no ib tiam dhau ib tiam mus ib txhiab ib txhis li rau txhua lub chaw uas nej mus nyob, nej tsis txhob noj tej hlab hluas roj thiab cov ntshav.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào: ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các con tại khắp nơi các con cư trú: các con không được ăn mỡ hoặc huyết.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Ðây là một quy luật đời đời cho các ngươi, trải qua mọi thế hệ, ở bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống: các ngươi sẽ không được ăn mỡ hay ăn huyết.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, dù bất cứ nơi nào: Các ngươi đừng nên ăn mỡ hoặc huyết.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Luật nầy áp dụng từ nay về sau cho toàn thể dân chúng ở bất cứ nơi nào: Các ngươi không được ăn mỡ hay huyết.”