So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1“人献平安祭为供物,若是从牛群中献,无论是公的母的,要用没有残疾的,献在耶和华面前。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Phàm khi nào ai dâng của lễ thù ân bằng bò, hoặc đực hoặc cái, thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, không tì vít chi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“‘Người nào muốn dâng tế lễ bình an bằng bò đực hoặc bò cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va một con bò không tì vết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Khi ai muốn dâng một con vật hiến tế làm của lễ cầu an, nếu con vật hiến tế ấy bắt ra từ đàn bò, thì bò đực hay bò cái ấy phải là con vật không tì vết trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Nếu một người muốn dâng lễ vật bằng thú vật trong bầy gia súc, đực hay cái, phải dâng con vật không tì vết lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Khi người nào dâng cho Chúa của lễ thân hữu lấy từ trong bầy thì có thể dâng con đực hay cái cũng được nhưng phải không tật nguyền.

和合本修订版 (RCUVSS)

2他要按手在供物的头上,在会幕的门口宰了它。亚伦子孙作祭司的,要把血洒在坛的周围。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh của mình, rồi giết nó tại cửa hội mạc; các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con sinh tế rồi giết nó tại cửa Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn, tức là những thầy tế lễ, sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật hiến tế, rồi giết nó trước cửa Lều Hội Kiến. Các con trai của A-rôn, tức các tư tế, sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con sinh tế rồi giết nó tại cửa trại hội kiến. Các thầy tế lễ con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Người sẽ đặt tay trên đầu con vật rồi giết nó tại cửa Lều Họp. Sau đó các con trai của A-rôn, là thầy tế lễ, phải rưới huyết nó xung quanh bàn thờ.

和合本修订版 (RCUVSS)

3从平安祭中,他要把火祭献给耶和华,就是包着内脏的脂肪和内脏上所有的脂肪,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Do của lễ thù ân nầy, người sẽ dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ chài và mỡ bộ lòng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Rồi lấy một phần từ sinh tế của tế lễ bình an nầy làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Kế đến người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế làm của lễ cầu an, rồi dùng lửa dâng lên CHÚA; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Do tế lễ cầu an này, người ấy sẽ dâng một lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Từ của lễ thân hữu, người đó phải dâng một của lễ thiêu cho Chúa. Phải dâng mỡ và bộ lòng con vật (mỡ bên trong và mỡ bọc bộ lòng),

和合本修订版 (RCUVSS)

4两个肾和肾上的脂肪,即靠近肾两旁的脂肪,以及肝上的网油,连同肾一起取下。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan, mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật.

Bản Dịch Mới (NVB)

4hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông, và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ mỡ chung với hai quả thận).

Bản Phổ Thông (BPT)

4hai trái cật với mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan, lấy ra cùng một lượt với trái cật.

和合本修订版 (RCUVSS)

5亚伦的子孙要把这些摆在烧着火的柴上,烧在坛的燔祭上,是献给耶和华为馨香的火祭。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Các con trai A-rôn sẽ xông mấy món đó nơi bàn thờ trên của lễ thiêu đã chất trên củi chụm lửa rồi; ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Các con cháu A-rôn sẽ thiêu những thứ đó tại bàn thờ chung với tế lễ thiêu đã đặt trên củi đang cháy. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Sau đó các con trai của A-rôn sẽ thiêu chúng trên bàn thờ, cùng với của lễ thiêu đã chất trên củi đang cháy, để làm của lễ dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Rồi con trai A-rôn sẽ thiêu các vật ấy nơi bàn thờ trên tế lễ thiêu, trên củi đang cháy, như một lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thầy tế lễ sẽ đốt các phần nầy nơi bàn thờ, bằng cách đặt lên của lễ toàn thiêu đang được đốt trên củi cháy. Đó là của lễ thiêu có mùi thơm cho Chúa.

和合本修订版 (RCUVSS)

6“人向耶和华献平安祭为供物,若是从羊群中献,无论是公的母的,要用没有残疾的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nếu người dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ thù ân bằng chiên, hoặc đực hoặc cái, thì phải dâng lên không tì vít chi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Người nào muốn dâng sinh tế của tế lễ bình an bằng chiên hay dê thì phải dâng lên Đức Giê-hô-va một con đực hoặc cái không tì vết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nếu con vật hiến tế người ấy dùng làm của lễ cầu an để dâng lên CHÚA là một con trong bầy chiên dê, thì con chiên hoặc con dê đó, dù đực hay cái, phải là một con không tì vết.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nếu một người muốn dâng tế lễ cầu an bằng súc vật nhỏ hoặc đực hoặc cái, phải dâng con không tì vết lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nếu của lễ thân hữu là cừu con hay dê thì dâng con đực hay con cái cũng được, nhưng phải không tật nguyền.

和合本修订版 (RCUVSS)

7若他献一只绵羊为供物,就要把它献在耶和华面前。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ví của lễ bằng chiên con thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Khi người ấy dâng chiên con làm lễ vật thì phải dâng nó trước mặt Đức Giê-hô-va,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Nếu người ấy muốn dâng một con chiên con làm của lễ, người ấy cũng có thể dâng nó trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nếu vật tế lễ là một con chiên con thì ngươi phải dâng nó lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nếu người đó dâng cừu con thì phải mang nó đến trước mặt Chúa,

和合本修订版 (RCUVSS)

8要按手在供物的头上,在会幕前宰了它。亚伦的子孙要把血洒在坛的周围。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8nhận tay mình trên đầu con sinh, rồi giết nó trước cửa hội mạc; các con trai A-rôn sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8đặt tay trên đầu con chiên rồi giết nó trước cửa Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến, rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Người dâng phải đặt tay trên đầu con sinh tế và giết nó tại cửa trại hội kiến. Các con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

8đặt tay trên đầu nó rồi giết con vật trước cửa Lều Họp rồi thầy tế lễ sẽ rưới huyết nó xung quanh bàn thờ.

和合本修订版 (RCUVSS)

9从平安祭中,他要取脂肪当作火祭献给耶和华,就是靠近脊骨处取下的整条肥尾巴,包着内脏的脂肪和内脏上所有的脂肪,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Do của lễ thù ân nầy, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ và cái đuôi nguyên, chặt gần cuối xương sống, mỡ chài và mỡ bộ lòng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Rồi lấy một phần từ tế lễ bình an nầy làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là mỡ, nguyên cái đuôi chặt gần cuối xương sống, lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Kế đó người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế làm của lễ cầu an mà làm của lễ dùng lửa dâng lên CHÚA; đó là mỡ của nó, nguyên cái đuôi chặt ở cuối xương sống, mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Do tế lễ cầu an này, người ấy dâng lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ, cả cái đuôi chặt gần cuối cột sống, lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Từ của lễ thân hữu người sẽ dâng của lễ thiêu cho Chúa. Người phải mang mỡ, nguyên cái đuôi cắt gần xương sống, mỡ của bộ lòng (mỡ trong bộ lòng và mỡ bọc bộ lòng)

和合本修订版 (RCUVSS)

10两个肾和肾上的脂肪,即靠近肾两旁的脂肪,以及肝上的网油,连同肾一起取下。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật.

Bản Dịch Mới (NVB)

10hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận).

Bản Phổ Thông (BPT)

10hai trái cật cùng với mỡ trên trái cật, gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan mà người sẽ lấy ra cùng với trái cật.

和合本修订版 (RCUVSS)

11祭司要把这些烧在坛上,是献给耶和华为食物的火祭。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ; ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Thầy tế lễ sẽ thiêu những thứ đó trên bàn thờ như là thức ăn dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn làm của lễ dùng lửa dâng lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn. Đó là tế lễ dùng lửa dâng lên CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu các phần nầy trên bàn thờ để làm thức ăn; đó là của lễ thiêu dâng lên cho Chúa.

和合本修订版 (RCUVSS)

12“人的供物若是山羊,就要把它献在耶和华面前。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nếu của lễ người bằng con dê cái, thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Khi lễ vật của người ấy là một con dê cái thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Nếu của lễ của người ấy là một con dê, người ấy cũng có thể dâng nó lên trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nếu lễ vật là dê, phải dâng nó lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nếu của lễ là con dê thì phải dâng nó lên cho Chúa,

和合本修订版 (RCUVSS)

13要按手在它的头上,在会幕前宰了它。亚伦的子孙要把血洒在坛的周围,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13nhận tay mình trên đầu con sinh, rồi giết nó trước hội mạc; các con trai A-rôn sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13đặt tay mình trên đầu con dê rồi giết nó trước Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến; rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Người dâng phải đặt tay trên sinh tế và giết nó tại trước cửa trại hội kiến. Rồi con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

13người sẽ đặt tay trên đầu nó rồi giết nó trước Lều Họp rồi thầy tế lễ sẽ rưới huyết nó xung quanh bàn thờ.

和合本修订版 (RCUVSS)

14又要从供物中把火祭献给耶和华,就是包着内脏的脂肪和内脏上所有的脂肪,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Do của lễ thù ân nầy, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ chài và mỡ bộ lòng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Rồi lấy một phần từ tế lễ bình an làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Kế đến người ấy sẽ dùng lửa dâng một phần con vật hiến tế lên CHÚA; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng,

Bản Dịch Mới (NVB)

14Do lễ vật này, người ấy dâng tế lễ dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Từ của lễ nầy, người sẽ dâng của lễ thiêu cho Chúa. Người sẽ dâng toàn thể mỡ của bộ lòng con vật gồm mỡ trong bộ lòng và mỡ bọc bộ lòng,

和合本修订版 (RCUVSS)

15两个肾和肾上的脂肪,即靠近肾两旁的脂肪,以及肝上的网油,连同肾一起取下。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật.

Bản Dịch Mới (NVB)

15hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông, và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận).

Bản Phổ Thông (BPT)

15hai trái cật cùng với mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan mà người lấy ra cùng với trái cật.

和合本修订版 (RCUVSS)

16祭司要把这些烧在坛上,作为馨香火祭的食物;所有的脂肪都是耶和华的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ; ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Hết thảy mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Thầy tế lễ sẽ thiêu các thứ đó trên bàn thờ như là thức ăn dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Tất cả mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Sau đó tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn để làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Tất cả mỡ sẽ thuộc về CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn. Đó là một tế lễ thiêu, có mùi thơm. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu các phần nầy trên bàn thờ để làm thức ăn. Đó là của lễ thiêu có mùi thơm làm vừa lòng Chúa. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa.

和合本修订版 (RCUVSS)

17在你们一切的住处,脂肪和血都不可吃,这要成为你们世世代代永远的定例。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào: ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các con tại khắp nơi các con cư trú: các con không được ăn mỡ hoặc huyết.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Ðây là một quy luật đời đời cho các ngươi, trải qua mọi thế hệ, ở bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống: các ngươi sẽ không được ăn mỡ hay ăn huyết.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, dù bất cứ nơi nào: Các ngươi đừng nên ăn mỡ hoặc huyết.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Luật nầy áp dụng từ nay về sau cho toàn thể dân chúng ở bất cứ nơi nào: Các ngươi không được ăn mỡ hay huyết.”