So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Phàm khi nào ai dâng của lễ thù ân bằng bò, hoặc đực hoặc cái, thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, không tì vít chi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1“‘Người nào muốn dâng tế lễ bình an bằng bò đực hoặc bò cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va một con bò không tì vết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Khi ai muốn dâng một con vật hiến tế làm của lễ cầu an, nếu con vật hiến tế ấy bắt ra từ đàn bò, thì bò đực hay bò cái ấy phải là con vật không tì vết trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Nếu một người muốn dâng lễ vật bằng thú vật trong bầy gia súc, đực hay cái, phải dâng con vật không tì vết lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Khi người nào dâng cho Chúa của lễ thân hữu lấy từ trong bầy thì có thể dâng con đực hay cái cũng được nhưng phải không tật nguyền.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Nếu ai muốn dâng lễ vật để tạ ơn Chúa Hằng Hữu, người ấy có thể dâng một con bò, đực hay cái cũng được, nhưng phải là một con vật hoàn toàn, không tì vết.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh của mình, rồi giết nó tại cửa hội mạc; các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con sinh tế rồi giết nó tại cửa Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn, tức là những thầy tế lễ, sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật hiến tế, rồi giết nó trước cửa Lều Hội Kiến. Các con trai của A-rôn, tức các tư tế, sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con sinh tế rồi giết nó tại cửa trại hội kiến. Các thầy tế lễ con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Người sẽ đặt tay trên đầu con vật rồi giết nó tại cửa Lều Họp. Sau đó các con trai của A-rôn, là thầy tế lễ, phải rưới huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Người dâng sẽ đặt tay trên đầu con bò, rồi giết nó tại cửa Đền hội kiến. Các thầy tế lễ con cháu A-rôn sẽ lấy huyết rảy trên bốn cạnh bàn thờ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Do của lễ thù ân nầy, người sẽ dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ chài và mỡ bộ lòng;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Rồi lấy một phần từ sinh tế của tế lễ bình an nầy làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Kế đến người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế làm của lễ cầu an, rồi dùng lửa dâng lên CHÚA; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Do tế lễ cầu an này, người ấy sẽ dâng một lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Từ của lễ thân hữu, người đó phải dâng một của lễ thiêu cho Chúa. Phải dâng mỡ và bộ lòng con vật (mỡ bên trong và mỡ bọc bộ lòng),

Bản Diễn Ý (BDY)

3-5Thầy tế lễ lấy mỡ bọc ruột, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật đem đốt trên củi đang cháy trên bàn thờ, dâng hương thơm lên Chúa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan, mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật.

Bản Dịch Mới (NVB)

4hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông, và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ mỡ chung với hai quả thận).

Bản Phổ Thông (BPT)

4hai trái cật với mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan, lấy ra cùng một lượt với trái cật.

Bản Diễn Ý (BDY)

3-5Thầy tế lễ lấy mỡ bọc ruột, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật đem đốt trên củi đang cháy trên bàn thờ, dâng hương thơm lên Chúa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Các con trai A-rôn sẽ xông mấy món đó nơi bàn thờ trên của lễ thiêu đã chất trên củi chụm lửa rồi; ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Các con cháu A-rôn sẽ thiêu những thứ đó tại bàn thờ chung với tế lễ thiêu đã đặt trên củi đang cháy. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng lên, có hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Sau đó các con trai của A-rôn sẽ thiêu chúng trên bàn thờ, cùng với của lễ thiêu đã chất trên củi đang cháy, để làm của lễ dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Rồi con trai A-rôn sẽ thiêu các vật ấy nơi bàn thờ trên tế lễ thiêu, trên củi đang cháy, như một lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thầy tế lễ sẽ đốt các phần nầy nơi bàn thờ, bằng cách đặt lên của lễ toàn thiêu đang được đốt trên củi cháy. Đó là của lễ thiêu có mùi thơm cho Chúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

3-5Thầy tế lễ lấy mỡ bọc ruột, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật đem đốt trên củi đang cháy trên bàn thờ, dâng hương thơm lên Chúa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Nếu người dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ thù ân bằng chiên, hoặc đực hoặc cái, thì phải dâng lên không tì vít chi.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Người nào muốn dâng sinh tế của tế lễ bình an bằng chiên hay dê thì phải dâng lên Đức Giê-hô-va một con đực hoặc cái không tì vết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nếu con vật hiến tế người ấy dùng làm của lễ cầu an để dâng lên CHÚA là một con trong bầy chiên dê, thì con chiên hoặc con dê đó, dù đực hay cái, phải là một con không tì vết.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nếu một người muốn dâng tế lễ cầu an bằng súc vật nhỏ hoặc đực hoặc cái, phải dâng con không tì vết lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nếu của lễ thân hữu là cừu con hay dê thì dâng con đực hay con cái cũng được, nhưng phải không tật nguyền.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Nếu lễ vật tạ ơn là một con cừu hay một con dê, dù đực hay cái, cũng phải dâng một con vật hoàn toàn, không khuyết tật.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Ví của lễ bằng chiên con thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Khi người ấy dâng chiên con làm lễ vật thì phải dâng nó trước mặt Đức Giê-hô-va,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Nếu người ấy muốn dâng một con chiên con làm của lễ, người ấy cũng có thể dâng nó trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nếu vật tế lễ là một con chiên con thì ngươi phải dâng nó lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nếu người đó dâng cừu con thì phải mang nó đến trước mặt Chúa,

Bản Diễn Ý (BDY)

7,8Nếu là một con cừu, người dâng sẽ đặt tay trên đầu nó, rồi giết nó tại cửa Đền hội kiến. Các thầy tế lễ con cháu A-rôn sẽ lấy huyết rưới trên bốn cạnh bàn thờ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8nhận tay mình trên đầu con sinh, rồi giết nó trước cửa hội mạc; các con trai A-rôn sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8đặt tay trên đầu con chiên rồi giết nó trước cửa Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến, rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Người dâng phải đặt tay trên đầu con sinh tế và giết nó tại cửa trại hội kiến. Các con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

8đặt tay trên đầu nó rồi giết con vật trước cửa Lều Họp rồi thầy tế lễ sẽ rưới huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Diễn Ý (BDY)

7,8Nếu là một con cừu, người dâng sẽ đặt tay trên đầu nó, rồi giết nó tại cửa Đền hội kiến. Các thầy tế lễ con cháu A-rôn sẽ lấy huyết rưới trên bốn cạnh bàn thờ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Do của lễ thù ân nầy, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ và cái đuôi nguyên, chặt gần cuối xương sống, mỡ chài và mỡ bộ lòng;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Rồi lấy một phần từ tế lễ bình an nầy làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là mỡ, nguyên cái đuôi chặt gần cuối xương sống, lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Kế đó người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế làm của lễ cầu an mà làm của lễ dùng lửa dâng lên CHÚA; đó là mỡ của nó, nguyên cái đuôi chặt ở cuối xương sống, mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Do tế lễ cầu an này, người ấy dâng lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ, cả cái đuôi chặt gần cuối cột sống, lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Từ của lễ thân hữu người sẽ dâng của lễ thiêu cho Chúa. Người phải mang mỡ, nguyên cái đuôi cắt gần xương sống, mỡ của bộ lòng (mỡ trong bộ lòng và mỡ bọc bộ lòng)

Bản Diễn Ý (BDY)

9-11Thầy tế lễ cũng đốt trên bàn thờ mỡ con cừu, cái đuôi chặt gần xương sống, mỡ bọc một, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật. Đây là một lễ thiêu dâng cho Chúa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật.

Bản Dịch Mới (NVB)

10hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận).

Bản Phổ Thông (BPT)

10hai trái cật cùng với mỡ trên trái cật, gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan mà người sẽ lấy ra cùng với trái cật.

Bản Diễn Ý (BDY)

9-11Thầy tế lễ cũng đốt trên bàn thờ mỡ con cừu, cái đuôi chặt gần xương sống, mỡ bọc một, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật. Đây là một lễ thiêu dâng cho Chúa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ; ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Thầy tế lễ sẽ thiêu những thứ đó trên bàn thờ như là thức ăn dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn làm của lễ dùng lửa dâng lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn. Đó là tế lễ dùng lửa dâng lên CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu các phần nầy trên bàn thờ để làm thức ăn; đó là của lễ thiêu dâng lên cho Chúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

9-11Thầy tế lễ cũng đốt trên bàn thờ mỡ con cừu, cái đuôi chặt gần xương sống, mỡ bọc một, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật. Đây là một lễ thiêu dâng cho Chúa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Nếu của lễ người bằng con dê cái, thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Khi lễ vật của người ấy là một con dê cái thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Nếu của lễ của người ấy là một con dê, người ấy cũng có thể dâng nó lên trước mặt CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nếu lễ vật là dê, phải dâng nó lên trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nếu của lễ là con dê thì phải dâng nó lên cho Chúa,

Bản Diễn Ý (BDY)

12Nếu lễ vật dâng cho Chúa là một con dê,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13nhận tay mình trên đầu con sinh, rồi giết nó trước hội mạc; các con trai A-rôn sẽ rảy huyết chung quanh trên bàn thờ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13đặt tay mình trên đầu con dê rồi giết nó trước Lều Hội Kiến. Các con cháu A-rôn sẽ rảy máu nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến; rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Người dâng phải đặt tay trên sinh tế và giết nó tại trước cửa trại hội kiến. Rồi con trai A-rôn sẽ rảy huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

13người sẽ đặt tay trên đầu nó rồi giết nó trước Lều Họp rồi thầy tế lễ sẽ rưới huyết nó xung quanh bàn thờ.

Bản Diễn Ý (BDY)

13người dâng sẽ đặt tay trên đầu nó, rồi giết nó tại cửa Đền hội kiến. Các thầy tế lễ con cháu A-rôn sẽ lấy huyết mới trên bốn cạnh bàn thờ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Do của lễ thù ân nầy, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mỡ chài và mỡ bộ lòng,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Rồi lấy một phần từ tế lễ bình an làm lễ vật dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va. Đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và lớp mỡ dính vào bộ lòng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Kế đến người ấy sẽ dùng lửa dâng một phần con vật hiến tế lên CHÚA; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng,

Bản Dịch Mới (NVB)

14Do lễ vật này, người ấy dâng tế lễ dùng lửa dâng lên CHÚA: mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ trên bộ lòng,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Từ của lễ nầy, người sẽ dâng của lễ thiêu cho Chúa. Người sẽ dâng toàn thể mỡ của bộ lòng con vật gồm mỡ trong bộ lòng và mỡ bọc bộ lòng,

Bản Diễn Ý (BDY)

14-16Thầy tế lễ cũng lấy mỡ bọc một, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật đem đốt trên bàn thờ, dâng hương thơm lên Chúa. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15hai trái cật, mỡ trên hai trái cật gần lưng và phần ngon nhất của gan mà người ấy phải gỡ theo hai trái cật.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật.

Bản Dịch Mới (NVB)

15hai quả thận với mỡ bọc quanh cạnh hông, và tấm mỡ bọc gan (người ấy phải gỡ tấm mỡ chung với hai quả thận).

Bản Phổ Thông (BPT)

15hai trái cật cùng với mỡ trên trái cật gần bắp thịt dưới lưng, phần tốt nhất của lá gan mà người lấy ra cùng với trái cật.

Bản Diễn Ý (BDY)

14-16Thầy tế lễ cũng lấy mỡ bọc một, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật đem đốt trên bàn thờ, dâng hương thơm lên Chúa. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ; ấy là vật thực về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Hết thảy mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16Thầy tế lễ sẽ thiêu các thứ đó trên bàn thờ như là thức ăn dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Tất cả mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Sau đó tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn để làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Tất cả mỡ sẽ thuộc về CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Thầy tế lễ sẽ thiêu các vật ấy trên bàn thờ như thức ăn. Đó là một tế lễ thiêu, có mùi thơm. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Rồi thầy tế lễ sẽ thiêu các phần nầy trên bàn thờ để làm thức ăn. Đó là của lễ thiêu có mùi thơm làm vừa lòng Chúa. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa.

Bản Diễn Ý (BDY)

14-16Thầy tế lễ cũng lấy mỡ bọc một, hai trái thận với mỡ của nó dính nơi sườn và túi mật đem đốt trên bàn thờ, dâng hương thơm lên Chúa. Tất cả mỡ đều thuộc về Chúa.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào: ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các con tại khắp nơi các con cư trú: các con không được ăn mỡ hoặc huyết.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Ðây là một quy luật đời đời cho các ngươi, trải qua mọi thế hệ, ở bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống: các ngươi sẽ không được ăn mỡ hay ăn huyết.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Đây là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, dù bất cứ nơi nào: Các ngươi đừng nên ăn mỡ hoặc huyết.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Luật nầy áp dụng từ nay về sau cho toàn thể dân chúng ở bất cứ nơi nào: Các ngươi không được ăn mỡ hay huyết.”

Bản Diễn Ý (BDY)

17Đây là một quy lệ có tính cách vĩnh viễn, áp dụng trên toàn lãnh thổ: Không ai được ăn mỡ và huyết.