So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1Yexus tsa muag ntsia pom cov neeg nplua nuj tso nyiaj rau hauv lub phij xab tso nyiaj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Chúa Jêsus vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào rương,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ngài nhìn lên và thấy những người giàu bỏ tiền dâng hiến vào thùng tiền dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Chúa ngước mắt lên nhìn thấy những người giàu có dâng lễ vật vào thùng đựng tiền dâng.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa Giê-xu ngước lên thấy mấy người giàu bỏ tiền vào hộp dâng hiến trong đền thờ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2thiab nws pom ib tug poj ntsuam pluag pluag tso ob lub txiaj toog liab rau hauv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2lại thấy một mụ góa nghèo bỏ vào hai đồng tiền.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ngài cũng thấy một bà góa nghèo dâng vào hai đồng tiền.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng xu.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài cũng thấy một bà góa nghèo khổ dâng hai đồng tiền,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Sau đó, Ngài cũng thấy một người đàn bà góa nghèo bỏ hai đồng tiền nhỏ vào hộp.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3Yexus txawm hais tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, tus poj ntsuam pluag no tso nyiaj rau hauv ntau dua txhua tus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ngài phán: “Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo nầy đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ngài nói, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, bà góa nghèo nầy đã bỏ vào thùng tiền dâng nhiều hơn những người khác,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ngài nói: “Thật Ta bảo cho các con biết, bà góa nghèo khổ này đã dâng nhiều hơn tất cả,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngài nói, “Ta bảo thật với các con, bà góa nghèo nầy đã dâng nhiều hơn tất cả các người giàu kia.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4Rau qhov lawv txhua tus rho tej nyiaj uas lawv muaj ntau nplua mias lawm mentsis tuaj tso rau hauv tiamsis tus pojniam no lub neej txom nyem kawg li los nws muab txhua yam uas yug nws txojsia tso rau hauv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng; nhưng mụ nầy thiếu thốn, mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Vì mọi người đều lấy của dư mình mà dâng, còn bà góa nầy rất nghèo túng nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống mình.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4vì mọi người khác đã dâng bằng tiền dư của họ, còn bà nầy đã lấy tất cả số tiền bà cần để nuôi mình mà bỏ vào, đó là tất cả tiền bà có để nuôi mình.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4vì những người kia lấy của dư mà dâng, còn bà này dù túng ngặt, đã dâng hết số tiền mình có để nuôi sống.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Vì họ chỉ dâng phần dư thừa. Còn bà góa nầy tuy nghèo lắm, nhưng đã dâng hết tất cả của mình có để nuôi thân.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5Thaum muaj qee leej qhuas lub tuam tsev tias xuas tej txhib zeb zoo nkauj ua thiab xuas tej uas luag coj tuaj xyeem pub ua kom zoo nkauj, Yexus txawm hais tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dâng làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Jêsus phán rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nhân có mấy người nói về việc đền thờ được trang hoàng bằng đá đẹp và lễ vật, Đức Chúa Jêsus phán:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Trong khi mấy người trầm trồ ca tụng về đền thờ, thể nào đền thờ đã được xây bằng những khối đá đẹp đẽ và những bửu vật người ta dâng để trang trí trong đền thờ, Ngài phán,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vài môn đệ nói về đền thờ trang hoàng bằng đá quý và những đồ lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Đức Giê-su bảo:

Bản Phổ Thông (BPT)

5Có mấy người nói chuyện về đền thờ. Họ trầm trồ về những khối đá đẹp tô điểm trong đền thờ cùng những của lễ mà người ta dâng. Nhưng Chúa Giê-xu bảo,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6“Tej uas nej pom no, mas muaj ib hnub twg tej txhib zeb uas tib ib lub tshooj ib lub no yuav tsis tshuav ib lub uas tsis raug muab ua pob tag.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây, sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6“Sẽ có ngày tất cả những gì các con thấy đây sẽ bị sụp đổ hết, chẳng còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6“Những gì các ngươi đang thấy rồi đây sẽ không còn khối đá nào chồng trên khối đá nào; tất cả sẽ bị đổ xuống.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6“Những gì các con thấy đây sẽ có ngày bị phá đổ, không còn phiến đá nào chồng lên phiến đá khác!”

Bản Phổ Thông (BPT)

6“Những gì đẹp mà các con thấy hôm nay rồi sẽ đến lúc mà không có hai khối đá nào nằm chồng lên nhau nữa. Tất cả đều sẽ đổ nhào xuống hết.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7Lawv txawm nug Yexus tias, “Xibhwb, tej xwm txheej no yuav tshwm los thaum twg, thiab muaj yam txujci twg qhia kom paub tias twb ze sijhawm uas yuav tshwm los?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, khi nào các việc nầy sẽ xảy đến, và có điềm gì cho biết các việc ấy sắp xảy ra?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Họ hỏi Ngài rằng, “Thưa Thầy, khi nào việc ấy sẽ xảy ra? Có điềm gì báo trước việc ấy sẽ xảy đến không?”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy, khi nào những biến cố đó sẽ xảy ra và dấu hiệu khi những điều này sắp xảy đến là gì?”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Họ hỏi Chúa Giê-xu, “Thưa thầy bao giờ thì các biến cố ấy xảy đến? Có dấu hiệu gì cho thấy nó sắp xảy ra không?”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Yexus hais tias, “Cia li ceev faj tib zoo tsam ces nej raug ntxias yuam kev. Rau qhov yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe los hais tias, ‘Kuv yog tus ntawd ntag,’ thiab hais tias, ‘Lub sijhawm los ze lawm.’ Tsis txhob raws lawv mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ngài đáp: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: ‘Chính ta là đấng ấy và thời kỳ đã đến gần!’ Các con đừng theo họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ngài đáp, “Hãy coi chừng, đừng để ai gạt các ngươi, vì nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến và nói rằng, ‘Ta là Ðấng Christ!’ và ‘Ngày tận thế đã gần!’ Chớ nghe theo chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ngài đáp: “Hãy cảnh giác để các con khỏi bị lừa vào con đường lầm lạc. Vì nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta mà đến, tự xưng, ‘Ta đây là Chúa Cứu Thế’ và bảo ‘ngày tận thế đã gần!’ Các con đừng theo họ!

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chúa Giê-xu đáp, “Hãy thận trọng, đừng để bị lừa. Nhiều người sẽ mạo danh ta đến và tự xưng, ‘Ta là Đấng ấy’ hoặc ‘Thời đã điểm!’ Nhưng các con đừng theo họ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9Thaum nej hnov suab ua tsov ua rog thiab kev kub ntxhov tsis txhob ntshai, rau qhov tej no yeej yuav tsum tshwm los ua ntej tiamsis hnub kawg tsis tau los txog tamsid.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giã loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước; nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Khi các con nghe nói về chiến tranh, loạn lạc thì đừng kinh hãi; vì những việc nầy phải xảy ra, nhưng chưa phải là cuối cùng liền đâu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Khi các ngươi nghe tin tức về chiến tranh và loạn lạc, đừng sợ, vì những việc ấy phải xảy ra trước, nhưng ngày tận thế không đến liền đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Khi các con nghe tin chiến tranh và loạn lạc, thì đừng khiếp sợ, vì những việc ấy phải xảy ra trước, nhưng ngày tận thế chưa đến ngay đâu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Khi các con nghe tiếng đồn về giặc giã và loạn lạc thì đừng sợ, vì những biến cố ấy sẽ đến trước rồi sau mới tận thế.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10Yexus txawm hais rau lawv tias, “Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Rồi Ngài phán tiếp: “Dân nầy sẽ nổi lên nghịch cùng dân khác, nước nọ chống lại nước kia;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ðoạn Ngài nói với họ, “Dân nầy sẽ nổi lên nghịch với dân khác, nước nọ sẽ chống với nước kia.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ngài tiếp: “Dân này sẽ nổi lên chống dân khác; nước nọ nghịch nước kia;

Bản Phổ Thông (BPT)

10Rồi Ngài bảo họ, “Dân nầy sẽ đánh dân kia, nước nầy chống nước nọ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11yuav muaj ntuj qeeg loj thiab yuav muaj kev tshaib kev nqhis thiab mob kis rau ntau qhov, thiab yuav muaj tej xwm txheej txaus ntshai thiab tej txujci tseem ceeb los saum ntuj los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11sẽ có những trận động đất lớn, đói kém cùng dịch lệ ở nhiều nơi; sẽ có những việc khủng khiếp và dấu lạ lớn ở trên trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có nạn đói và ôn dịch; sẽ có những hiện tượng khủng khiếp và những điềm lớn lạ trên không trung.

Bản Dịch Mới (NVB)

11sẽ có những trận động đất lớn; nhiều nơi bị nạn dịch và nạn đói xảy ra; cũng có những biến cố kinh hoàng và các dấu lạ lớn trên trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhiều nơi sẽ có động đất lớn, dịch hạch và đói kém. Có nhiều biến cố đáng sợ và những dấu lạ từ trời xuống.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12Tiamsis thaum tsis tau muaj tej xwm txheej no luag yuav ntes nej thiab tsim txom nej, muab nej cob rau tej tsev sablaj thiab tej tsev lojfaj, thiab yuav coj nej mus rau ntawm tej vajntxwv thiab cov thawj kav xubntiag vim yog tim kuv lub npe.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nhưng trước khi những điều đó xảy ra, các con sẽ vì danh Ta mà bị người ta tra tay bắt bớ, giao nộp các con cho nhà hội và khám tù; các con sẽ bị kéo đến trước mặt các vua và tổng đốc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nhưng trước khi những điều ấy xảy đến, người ta sẽ bắt bớ và bách hại các ngươi. Họ sẽ bắt nộp các ngươi cho các hội đường và bỏ các ngươi vào tù. Các ngươi sẽ bị điệu đến trước mặt các vua chúa và các quan quyền vì danh Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nhưng trước khi các việc ấy xảy ra, người ta sẽ tra tay bắt bớ, bách hại các con, giải nộp các con đến các hội đường và ngục thất; các con sẽ bị đem ra trước các vua chúa, thống đốc vì danh Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nhưng trước khi những biến cố ấy xảy ra, người ta sẽ bắt và ngược đãi các con. Họ sẽ xét xử các con trong các hội đường, tống giam các con và bắt các con đứng trước mặt các vua, các quan tổng trấn chỉ vì các con làm môn đệ ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13Lub sijhawm ntawd yog lub sijhawm uas nej ua tau timkhawv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Đây là cơ hội để các con làm chứng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ðó sẽ thành những cơ hội cho các ngươi làm chứng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Đây sẽ là cơ hội để các con làm chứng,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nhưng việc ấy sẽ tạo cơ hội tốt cho các con làm chứng về ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14Yog li no, nej yuav tsum nco ntsoov tias tsis txog yuav npaj ua ntej tias yuav hais li cas daws nej zaj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thể nào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Vậy các con hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo nghĩ trước phải bênh vực mình thế nào,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Vậy hãy định trí điều nầy: đừng nghĩ trước phải bào chữa cách nào,

Bản Dịch Mới (NVB)

14nên các con hãy ghi nhớ: Đừng lo nghĩ trước phải đối đáp như thế nào,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Các con đừng lo âu là không biết sẽ nói gì.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15rau qhov kuv yuav pub tej lus thiab tswvyim rau nej hais uas nej cov yeeb ncuab yuav tiv tsis tau thiab cav tsis yeej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan, mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15vì Ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan mà không kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15vì chính Ta sẽ cho các ngươi những lời lẽ và sự khôn ngoan, khiến tất cả những kẻ chống nghịch các ngươi không thể chống trả hay phản bác.

Bản Dịch Mới (NVB)

15vì chính Ta sẽ cho các con lời nói và sự khôn ngoan mà không một kẻ thù nào có thể chống nổi hoặc bài bác được.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ta sẽ cho các con sự khôn ngoan để nói những điều mà kẻ thù không bẻ bác được.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16“Txawm yog niam txiv kwvtij tej txheeb ze thiab kwvluag los lawv yuav muab nej cob rau luag, mas luag yuav muab nej qee leej tua pov tseg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình bắt nộp, và họ sẽ giết vài người trong các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Các ngươi sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè bắt nộp, và người ta sẽ giết một số người trong các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Các con sẽ bị cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu phản nộp; họ sẽ giết một số người trong các con.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Đến nỗi cha mẹ, anh em, thân nhân và bạn hữu cũng sẽ nghịch lại các con, họ cũng sẽ giết một vài người trong các con.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17Ib tsoom neeg yuav ntxub nej vim yog tim kuv lub npe,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Các con sẽ bị mọi người thù ghét vì danh Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Các ngươi sẽ bị mọi người ghét vì danh Ta,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Các con sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Mọi người sẽ ghét các con vì các con theo ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

18los nej ib txog plaubhau yuav tsis puam tsuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhưng một sợi tóc trên đầu các con cũng không mất đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18nhưng không một sợi tóc nào trên đầu các ngươi sẽ bị mất.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng không một sợi tóc nào trên đầu các con sẽ bị mất.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Nhưng không có gì làm hại các con được.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

19Nej yuav tau txojsia vim nej ua siab ntev thev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Nhờ sự kiên trì mà các con giữ được linh hồn mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Nhờ kiên trì chịu đựng các ngươi sẽ được linh hồn mình.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nhờ kiên trì các con sẽ giữ được linh hồn mình.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Các con sẽ cứu được mạng sống mình bằng cách giữ vững lòng tin.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

20“Thaum nej pom tub rog vij nkaus lub nroog Yeluxalees, cia li paub tias ze lub sijhawm uas lub nroog yuav puam tsuaj tag nyob do cuas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Khi các con thấy thành Giê-ru-sa-lem bị quân lính bao vây thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20“Khi các ngươi thấy Giê-ru-sa-lem bị các đạo quân vây hãm, hãy biết rằng thời kỳ hoang tàn của nó đã gần.

Bản Dịch Mới (NVB)

20“Khi thấy Giê-ru-sa-lem bị quân thù bao vây, các con biết nó sắp bị hoang tàn đến nơi rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Khi các con thấy quân lính vây hãm thành Giê-ru-sa-lem, thì phải biết rằng nó sắp bị tiêu hủy.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

21Thaum ntawd cov uas nyob hauv Yudia cia li khiav mus rau pem tej roob, thiab cov uas nyob hauv lub nroog cia li tawm khiav mus, thiab cov uas nyob tom teb tsis txhob rov los rau hauv nroog.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Lúc ấy, ai ở trong miền Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy đi ra ngoài; ai ở ngoài đồng, đừng trở vào thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Bấy giờ ai đang ở Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai đang ở trong thành, hãy tìm cách thoát ra; ai đang ở ngoài đồng, đừng trở vào thành,

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ai đang ở trong vùng Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai đang ở trong thành, hãy ra ngoài thành; ai đang ở ngoài đồng, đừng vào trong thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Lúc ấy, ai ở miền Giu-đia hãy chạy trốn lên núi. Ai ở trong thành Giê-ru-sa-lem hãy chạy thoát ra, và ai ở gần thành ấy thì chớ nên vào thành.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

22rau qhov lub sijhawm ntawd yog hnub uas teem txim kom txhua yam uas sau cia lawd thiaj li tiav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Vì đó là những ngày báo thù, để cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22vì đó là những ngày báo trả, để tất cả những gì đã viết có thể được ứng nghiệm.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vì đó là những ngày đoán phạt, đúng như lời Kinh Thánh đã ghi chép.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Đó là những ngày trừng phạt theo Thánh Kinh đã viết.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

23Hnub ntawd cov uas suab menyuam thiab cov uas muaj menyuam noj mis yuav txom nyem kawg li lauj! Vim tias yuav muaj kev txom nyem loj kawg rau lub ntiajteb thiab txojkev npau taws yuav raug haiv neeg no.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai, và đàn bà cho con bú! Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Trong những ngày ấy, khốn thay cho phụ nữ mang thai và các bà còn cho con bú! Vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thịnh nộ giáng trên dân nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Khốn thay cho những phụ nữ mang thai và những người mẹ có con còn bú trong những ngày ấy, vì sẽ có cơn đại nạn giáng xuống trong xứ, và cơn thịnh nộ nghịch lại dân nầy.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Trong những ngày ấy, thật khốn cho đàn bà mang thai hoặc có con đang bú, vì đất nước này sẽ bị đại họa và thịnh nộ sẽ giáng xuống dân tộc này;

Bản Phổ Thông (BPT)

23Khốn khổ nhất là đàn bà đang mang thai và có con còn bú! Tai họa sẽ đến trên đất vì Thượng Đế nổi giận cùng dân nầy.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

24Lawv yuav raug hniav ntaj hniav riam tuag tag thiab yuav raug muab ntes coj mus rau hauv txhua lub tebchaws. Thiab lwm haiv neeg yuav tsuj lub nroog Yeluxalees mus txog thaum lwm haiv neeg lub sijhawm tiav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước. Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến khi các thời kỳ dân ngoại được trọn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Họ sẽ bị ngã chết bởi lưỡi gươm và bị bắt đem lưu đày giữa các nước. Giê-ru-sa-lem sẽ bị giày đạp bởi các dân ngoại cho đến khi thời kỳ của dân ngoại được trọn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24người thì ngã dưới lưỡi gươm, kẻ thì bị bắt đày đi khắp các nước. Giê-ru-sa-lem sẽ bị các dân tộc ngoại quốc dày xéo cho đến khi thời kỳ ngoại bang chấm dứt.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Họ sẽ bị gươm giết và sẽ bị bắt làm tù binh rải rác khắp mọi quốc gia. Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại quốc giày xéo cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại quốc chấm dứt.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

25“Yuav muaj txujci tseem ceeb tshwm rau saum lub hnub lub hli thiab tej hnub qub huvsi, thiab ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb no yuav raug kev txom nyem thiab yuav tsis pom qab xav vim lub suab nrov uas dej hiavtxwv ntas tej niag nthwv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Sẽ có các điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; còn dưới đất, các dân sầu não rối loạn trước biển cả ba đào gầm thét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25“Sẽ có những điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao. Trên mặt đất, các nước sẽ lo sợ và bối rối trước viễn ảnh biển dậy và sóng thần.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Sẽ có dấu lạ xuất hiện trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Còn dưới đất, các dân lo lắng hoang mang vì biển cả gầm thét nổi sóng gió.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Trên đất, nhiều quốc gia sẽ kinh khiếp và hoang mang vì tiếng gầm thét và sóng cồn dữ dội của biển cả.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

26Tej neeg yuav feeb pes tsias vim ntshai heev thiab tos ntsoov tej uas yuav tsim los raug lub ntiajteb, rau qhov tej uas muaj hwjchim saum nruab ntug yuav raug muab co ua zog koog.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Người ta ngất đi vì kinh hãi trong khi chờ đợi những gì sắp xảy ra cho thế giới vì các quyền lực trên trời sẽ bị rúng động.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Người ta sẽ ngất xỉu vì sợ hãi và vì hồi hộp chờ đợi những gì sẽ xảy đến trên thế giới, bởi các quyền lực trên trời sẽ rúng động.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Người ta ngất xỉu vì khiếp sợ và phập phồng chờ đợi các biến cố xảy ra trên thế giới; vì quyền năng trên các tầng trời sẽ bị rung chuyển.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Người ta sẽ khiếp đảm đến nỗi tuyệt vọng, tự hỏi thế giới sẽ đi về đâu vì các thế lực trên trời sẽ rúng động.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

27Thaum ntawd lawv yuav pom Neeg leej tub nrog nws lub hwjchim thiab meej mom loj nrog huab saum ntuj los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh mà ngự đến giữa đám mây.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Khi ấy người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Lúc ấy, người ta sẽ thấy Con Người ngự đến trong một đám mây, đầy quyền năng và vinh quang vô cùng.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Lúc ấy người ta sẽ thấy Con Người hiện đến giữa mây trời với quyền lực và hiển vinh cao cả.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

28Thaum tej xwm txheej no pib muaj tshwm los, cia li sawv ntsug thiab tsa taubhau, vim qhov uas txhiv nej dim los ze lawm.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Khi nào các việc đó bắt đầu xảy đến, hãy đứng thẳng, ngước đầu lên, vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Khi các ngươi thấy những điều ấy bắt đầu xảy ra, hãy đứng thẳng dậy và ngước đầu lên, vì sự cứu chuộc các ngươi đến gần.”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Khi những việc này bắt đầu, các con hãy đứng thẳng và ngước đầu lên vì sự cứu chuộc các con đến gần rồi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Khi những biến cố ấy bắt đầu, hãy ngẩng đầu lên, vì thời kỳ Thượng Đế giải thoát các con đã đến!”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

29Yexus ua paj lug hais rau lawv tias, “Cia li saib tsob ntoo cev thiab tej ntoo huvsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Ngài kể cho họ một ẩn dụ: “Hãy xem cây vả và tất cả các cây khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Ngài kể cho họ một ngụ ngôn: “Hãy xem cây vả và mọi cây cối.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Đức Giê-su kể cho họ nghe ngụ ngôn này: “Các con hãy nhìn cây vả và tất cả cây cối.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Sau đó Chúa Giê-xu kể câu chuyện nầy: “Các con hãy xem cây vả cùng các loại cây khác.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

30Thaum pib hlav nplooj, nej kuj pom thiab paub tias yuav txog lub caij ntuj kub lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Khi nó mới nứt lộc, các con thấy thì biết rằng mùa hạ gần đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Khi các ngươi thấy các nhánh cây đâm chồi nẩy lộc, các ngươi biết mùa hè đến gần.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Khi các cây trổ lá, các con biết mùa hè gần tới.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Khi lá non trổ ra, thì các con biết mùa hạ gần tới.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

31Ib yam li ntawd, thaum nej pom tej xwm txheej no tshwm los nej kuj paub tias Vajtswv lub tebchaws los ze lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Cũng vậy, khi các con thấy những điều ấy xảy ra thì biết vương quốc Đức Chúa Trời đã cận kề.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, các ngươi khá biết rằng vương quốc Ðức Chúa Trời đang đến gần.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Cũng thế, khi các con thấy các biến cố này xảy ra, các con biết Nước Đức Chúa Trời đã gần đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Cũng thế, khi các con thấy những biến cố ấy xảy ra thì các con biết rằng Nước Trời gần đến rồi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

32Kuv hais tseeb rau nej tias, tiam neeg no yuav tsis tau dua tag mus txog thaum txhua yam no tshwm los lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Thật, Ta bảo các con, thế hệ nầy sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự kia xảy đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Quả thật, Ta nói với các ngươi, dòng dõi nầy sẽ không qua đi trước khi mọi điều ấy xảy đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Thật Ta bảo cho các con biết: Thế hệ này không qua đi cho đến khi những biến cố ấy xảy ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Ta cho các con biết là những biến cố ấy sẽ xảy ra trong khi người ở thời đại nầy hãy còn sống.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

33Lub ntuj thiab lub ntiajteb yuav dua mus, tiamsis kuv tej lus yuav tsis ploj kiag li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ không qua đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

33Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta chẳng bao giờ qua đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Trời đất sẽ bị tiêu hủy nhưng lời ta nói sẽ không bao giờ bị tiêu hủy đâu.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

34“Yuav tsum ceev faj zoo tsam ces nej lub siab qaug rau tej kev tsis tsheej haj, kev qaug dej qaug cawv thiab tej kev txhawj txog lub neej tiam no ces hnub ntawd yuav los txog nej rau thaum nej xav tsis txog,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Vậy, hãy thận trọng! E rằng vì sự ăn uống quá độ, say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các con mê mẩn chăng; và Ngày ấy đến thình lình như bẫy sập trên các con,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34“Hãy đề phòng, đừng để lòng các ngươi trĩu nặng với tiệc tùng, say sưa, và những lo lắng đời nầy đến nỗi ngày ấy bất thần chụp xuống trên các ngươi

Bản Dịch Mới (NVB)

34Hãy cẩn thận, kẻo sự ăn chơi, say sưa và mải lo mưu sinh tràn ngập lòng các con, đến nỗi ngày ấy tới bất thình lình trên các con như bẫy sập,

Bản Phổ Thông (BPT)

34Phải thận trọng, đừng dành thì giờ ăn uống phè phỡn hoặc bận tâm đến những việc đời nầy. Nếu không, ngày ấy sẽ bất chợt xảy đến với các con,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

35ib yam li mag rooj hlua. Rau qhov hnub ntawd yuav los raug txhua tus uas nyob thoob plaws hauv lub ntiajteb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35cũng như trên tất cả mọi người ở khắp mặt đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35như một bẫy lưới, vì ngày ấy sẽ ập đến trên mọi người sống ở mọi nơi khắp mặt đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

35vì ngày ấy cũng sẽ đến trên tất cả mọi người khắp thế giới.

Bản Phổ Thông (BPT)

35giống như cái bẫy sập mọi người sống trên đất.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

36Nej yuav tsum zov tos txhua lub sijhawm, thiab thov Vajtswv pab kom nej muaj zog dim txhua yam xwm txheej uas yuav tshwm los no thiab sawv ntsug tau rau ntawm Neeg leej Tub xubntiag.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Vậy, phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện để các con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con Người.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Vậy các ngươi phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện, để có đủ sức thoát khỏi mọi điều ấy khi chúng xảy đến, và được đứng vững trước mặt Con Người.”

Bản Dịch Mới (NVB)

36Hãy luôn luôn cảnh giác và cầu nguyện để các con có thể thoát khỏi mọi điều sắp xảy ra và trình diện trước mặt Con Người.”

Bản Phổ Thông (BPT)

36Cho nên lúc nào cũng phải sẵn sàng. Hãy cầu nguyện cho các con đủ sức thoát khỏi những biến cố đó để các con có thể đứng trước mặt Con Người.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

37Yexus niaj hnub qhuab qhia hauv lub tuam tsev, mas tsaus ntuj nws tawm mus so saum lub roob uas hu ua roob Txiv Aulib.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Vả, ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ trong đền thờ; còn đến chiều, Ngài đi lên núi, gọi là núi Ô-li-ve, mà ở đêm tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ trong đền thờ, còn đến tối Ngài đi ra và ở qua đêm trên núi Ô-liu.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Ban ngày, Đức Giê-su cứ dạy dỗ trong đền thờ, còn buổi tối, Ngài ra ở trên núi Ô-liu.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Ban ngày Chúa Giê-xu dạy dỗ dân chúng trong đền thờ, đêm xuống thì Ngài đi ra ngoài thành phố và ngụ trên núi Ô-liu.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

38Thaum sawv ntxov cov neeg sawvdaws tuaj cuag nws hauv lub tuam tsev mloog nws qhia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ, đặng nghe Ngài dạy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Sáng sớm, cả dân chúng đến với Ngài trong đền thờ để nghe Ngài giảng dạy.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Mỗi sáng, tất cả dân chúng đều đến đền thờ để nghe Ngài giảng dạy.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Mỗi sáng, tất cả dân chúng dậy sớm đi vào đền thờ để nghe Ngài dạy.