So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New King James Version(NKJV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New King James Version (NKJV)

1Now on the first day of the week, very early in the morning, they, and certain other women with them, came to the tomb bringing the spices which they had prepared.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, các phụ nữ ấy lấy hương liệu đã chuẩn bị đem đến mộ Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn mờ sáng, các bà ấy đến thăm mộ, đem theo hương liệu họ đã chuẩn bị.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi còn mờ sáng, các bà ấy đem hương liệu đã chuẩn bị đến mộ Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sáng sớm tinh sương của ngày đầu tuần lễ, các bà đi đến mộ mang theo thuốc thơm đã chuẩn bị sẵn.

New King James Version (NKJV)

2But they found the stone rolled away from the tomb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Đến nơi họ thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Họ thấy tảng đá chận cửa mộ đã được lăn đi rồi,

New King James Version (NKJV)

3Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3nhưng, bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Jêsus đâu cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Họ vào trong mộ nhưng không thấy thi thể của Ðức Chúa Jesus đâu cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

3và khi bước vào họ không tìm thấy thi thể Chúa Giê-su đâu cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

3nhưng khi bước vào thì không thấy xác Chúa Giê-xu đâu cả.

New King James Version (NKJV)

4And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặc áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Trong khi họ còn hoang mang về việc ấy, nầy, hai người đàn ông với y phục sáng lòa đột nhiên xuất hiện đứng bên họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đang lúc bối rối, họ bỗng thấy hai người đàn ông xuất hiện, mặc áo sáng chói đứng bên họ,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Trong khi họ đang phân vân không hiểu đầu đuôi ra sao thì bỗng có hai thanh niên mặc áo sáng chóa hiện ra đứng cạnh họ.

New King James Version (NKJV)

5Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, “Why do you seek the living among the dead?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Đang lúc các bà sợ hãi, úp mặt xuống đất thì hai người ấy bảo họ: “Sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Họ hoảng sợ và sấp mặt xuống đất, nhưng hai người đó nói với họ, “Tại sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?

Bản Dịch Mới (NVB)

5nên họ khiếp sợ, cúi mặt xuống đất. Nhưng hai người ấy hỏi: “Sao các bà tìm người sống giữa vòng kẻ chết?

Bản Phổ Thông (BPT)

5Các bà hốt hoảng và cúi mặt xuống đất. Các người đó hỏi, “Tại sao các chị đi tìm người sống nơi chỗ người chết?

New King James Version (NKJV)

6He is not here, but is risen! Remember how He spoke to you when He was still in Galilee,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại khi còn ở miền Ga-li-lê, Ngài phán với các ngươi

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ngài không có ở đây, nhưng Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã nói với các ngươi khi Ngài còn ở Ga-li-lê

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ngài không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi! Hãy nhớ lại lời Ngài phán dặn các bà khi còn ở xứ Ga-li-lê:

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ngài không có đây đâu. Ngài từ kẻ chết sống lại rồi. Các chị có nhớ lời Ngài nói trong khi còn ở Ga-li-lê không?”

New King James Version (NKJV)

7saying, ‘The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7rằng: ‘Con Người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7rằng, ‘Con Người phải bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi, chịu đóng đinh, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

7‘Con Người phải bị nộp vào tay bọn người tội ác, phải chịu đóng đinh trên thập tự giá và đến ngày thứ ba thì sống lại.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ngài nói rằng Con Người phải bị giao cho kẻ có tội, bị đóng đinh rồi đến ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại.

New King James Version (NKJV)

8And they remembered His words.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Họ nhớ lại những lời của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Họ nhớ lại lời Ngài đã phán.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Họ liền sực nhớ lời Ngài đã nói.

New King James Version (NKJV)

9Then they returned from the tomb and told all these things to the eleven and to all the rest.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Họ ở mồ trở về, rao truyền mọi sự ấy cho mười một sứ đồ và những người khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Từ mộ trở về, họ thuật lại mọi điều ấy cho mười một sứ đồ và những người khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Họ rời ngôi mộ trở về và thuật lại mọi điều đó cho mười một sứ đồ và mọi người khác.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Từ mộ ra về, họ báo tin này cho mười một sứ đồ và tất cả các môn đệ khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Các bà rời khỏi mộ và thuật chuyện ấy cho mười một sứ đồ cùng các môn đệ khác.

New King James Version (NKJV)

10It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other women with them, who told these things to the apostles.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Những người đã thuật lại các điều ấy cho các sứ đồ là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và các phụ nữ cùng đi với họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Các bà đó là Ma-ry Mạc-đa-len, Giô-an-na, Ma-ry mẹ của Gia-cơ, và các bà khác cùng đi với họ; họ thuật lại cho các sứ đồ về những việc ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Các phụ nữ gồm có: Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-a-na và Ma-ri mẹ của Gia-cơ và các phụ nữ khác. Họ thuật lại mọi việc ấy cho các sứ đồ.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các bà ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Giô-a-na, Ma-ri mẹ của Gia-cơ, và một vài người đàn bà khác thuật lại cho các sứ đồ nghe chuyện đã xảy ra ở mộ.

New King James Version (NKJV)

11And their words seemed to them like idle tales, and they did not believe them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viển vông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng các sứ đồ cho những lời ấy là chuyện viễn vông, và họ không tin các bà ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhưng các sứ đồ cho các lời ấy là vô lý nên không tin.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng họ không tin các bà ấy vì có vẻ vô lý quá.

New King James Version (NKJV)

12But Peter arose and ran to the tomb; and stooping down, he saw the linen cloths lying by themselves; and he departed, marveling to himself at what had happened.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống nhìn nhưng chỉ thấy vải liệm mà thôi. Ông trở về nhà, kinh ngạc về việc đã xảy ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Tuy nhiên, Phi-rơ đứng dậy và chạy đến mộ. Ông cúi xuống nhìn vào trong và chỉ thấy có vải liệm nằm không ở đó. Ông ra về và phân vân, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Song Phê-rơ đứng dậy, chạy ra mộ, cúi nhìn vào bên trong, chỉ thấy tấm vải liệm mà thôi. Ông quay về, kinh ngạc về những việc đã xảy ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tuy nhiên Phia-rơ đứng dậy chạy tới mộ. Ông cúi xuống nhìn vào thì chỉ thấy vải liệm xác Chúa Giê-xu mà thôi. Phia-rơ về nhà lấy làm kỳ lạ cho chuyện xảy ra.

New King James Version (NKJV)

13Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was seven miles from Jerusalem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai ki-lô-mét.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Cũng ngày hôm đó, hai người trong số các môn đồ đi đến một làng tên là Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Cùng một ngày ấy, có hai môn đệ lên đường đến làng Em-ma-út, cách Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai cây số.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Cùng ngày ấy, có hai môn đệ Chúa Giê-xu đang đi đến làng Em-ma-út cách Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai cây số.

New King James Version (NKJV)

14And they talked together of all these things which had happened.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14họ đàm luận về những sự đã xảy ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Họ nói với nhau về những việc vừa mới xảy ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Họ trò chuyện với nhau về mọi việc vừa xảy ra,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Họ nói chuyện với nhau về những chuyện mới xảy ra.

New King James Version (NKJV)

15So it was, while they conversed and reasoned, that Jesus Himself drew near and went with them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Jêsus đến gần và đồng hành với họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ðang khi họ nói chuyện và bàn tán với nhau, chính Ðức Chúa Jesus đến gần và đi với họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

15họ đang bàn luận, thì chính Đức Giê-su đến gần, cùng đi chung với họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Trong khi đang thảo luận thì Chúa Giê-xu hiện đến cùng đi đường với họ,

New King James Version (NKJV)

16But their eyes were restrained, so that they did not know Him.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận ra Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nhưng mắt họ bị che khuất nên họ không nhận ra Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nhưng mắt họ bị che khuất, không nhận ra Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nhưng mắt họ bị che khuất không nhận ra Ngài.

New King James Version (NKJV)

17And He said to them, “What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Ngài phán với họ: “Các bạn bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy?” Họ dừng lại với vẻ buồn bã.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ngài hỏi họ, “Các ngươi bàn tán với nhau việc gì trong khi đi đường vậy?”Họ dừng lại, nét mặt buồn rầu.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Ngài hỏi: “Các anh vừa đi vừa bàn luận chuyện gì vậy?” Họ đứng lại, sắc mặt buồn bã.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ngài hỏi, “Lúc đi đường hai anh đang thảo luận về chuyện gì thế?”Hai môn đệ dừng lại, vẻ mặt buồn thảm lắm.

New King James Version (NKJV)

18Then the one whose name was Cleopas answered and said to Him, “Are You the only stranger in Jerusalem, and have You not known the things which happened there in these days?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Một trong hai người tên Cơ-lê-ô-pa, trả lời: “Có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Giê-ru-sa-lem không hay biết những việc đã xảy ra tại đó mấy hôm nay?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Bấy giờ Cơ-lê-ô-pa, một trong hai người, trả lời, “Bộ chỉ ông là khách lạ duy nhất ở Giê-ru-sa-lem không biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Một trong hai người—tên Cơ-lê-ô-ba—trả lời: “Chắc chỉ có mình ông là khách lạ ở Giê-ru-sa-lem không hay biết các việc xảy ra mấy ngày qua sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Một người tên Cơ-lê-ô-ba trả lời, “Chắc chỉ có một mình ông là khách mới đến Giê-ru-sa-lem nên mới không biết những chuyện gì xảy ra mấy hôm nay.”

New King James Version (NKJV)

19And He said to them, “What things?”So they said to Him, “The things concerning Jesus of Nazareth, who was a Prophet mighty in deed and word before God and all the people,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ trả lời: “Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus người Na-xa-rét, một nhà tiên tri có quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ngài hỏi, “Việc gì vậy?”Họ đáp, “Ðó là những việc về Ðức Chúa Jesus, người Na-xa-rét; Ngài là một đấng tiên tri có việc làm và lời nói đầy quyền năng trước mặt Ðức Chúa Trời và mọi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ngài hỏi: “Việc gì vậy?” Họ thưa: “Đó là việc xảy ra cho Đức Giê-su người Na-xa-rét, một nhà tiên tri từ lời nói đến hành động đều đầy quyền năng trước mặt Đức Chúa Trời và toàn dân,

Bản Phổ Thông (BPT)

19Chúa Giê-xu hỏi, “Chuyện gì?”Họ đáp, “Chuyện Giê-xu người Na-xa-rét. Ông ta là một nhà tiên tri đã nói và làm nhiều việc quyền năng trước mặt Thượng Đế và cả dân chúng.

New King James Version (NKJV)

20and how the chief priests and our rulers delivered Him to be condemned to death, and crucified Him.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20nhưng không hiểu vì sao các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp Ngài để kết án tử hình và đóng đinh Ngài trên thập tự giá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Không hiểu tại sao các trưởng tế và các quan chức của chúng ta lại kết án tử hình Ngài và đóng đinh Ngài trên cây thập tự.

Bản Dịch Mới (NVB)

20thể nào các thượng tế và các nhà lãnh đạo dân ta đã giao nộp Ngài để xử tử và đóng đinh trên thập tự giá.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Thế mà các nhà lãnh đạo và các giới trưởng tế của chúng ta giao Ngài để kết án tử hình, rồi họ đóng đinh Ngài.

New King James Version (NKJV)

21But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Chúng tôi hi vọng Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, thì việc nầy cũng đã xảy ra được ba ngày rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Chúng tôi hy vọng rằng Ngài sẽ cứu chuộc dân I-sơ-ra-ên. Nhưng dù sao đi nữa, những việc ấy đã xảy ra ba ngày rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Chúng tôi từng hy vọng Ngài sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên. Dù sao, việc xảy ra đã ba ngày rồi!

Bản Phổ Thông (BPT)

21Chúng tôi vẫn tưởng Ngài sẽ giải phóng quốc gia Ít-ra-en. Dù sao, chuyện xảy ra được ba hôm rồi.

New King James Version (NKJV)

22Yes, and certain women of our company, who arrived at the tomb early, astonished us.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: Khi mờ sáng, họ đến mồ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Hơn nữa, có mấy phụ nữ trong số chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc: Lúc tờ mờ sáng, họ đến mộ

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Tuy nhiên, có mấy bà trong chúng tôi đã khiến chúng tôi lấy làm lạ. Sáng sớm hôm nay họ đến mộ,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nhưng, có mấy phụ nữ trong vòng chúng tôi đã làm chúng tôi ngạc nhiên quá chừng. Lúc sáng sớm, họ viếng mộ,

Bản Phổ Thông (BPT)

22Còn hôm nay có mấy người đàn bà trong chúng tôi làm chúng tôi sửng sốt. Sáng sớm hôm nay họ đến viếng mộ,

New King James Version (NKJV)

23When they did not find His body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said He was alive.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23nhưng không thấy xác Ngài, và họ trở về nói rằng có thiên sứ hiện đến cho biết Ngài đang sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23và không thấy thi thể Ngài ở đó; họ trở về nói rằng họ thấy các thiên sứ hiện ra bảo Ngài đang sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

23song không thấy thi thể Ngài đâu cả, liền trở về báo tin và bảo họ thấy có thiên sứ hiện ra, quả quyết Ngài đang sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

23nhưng không thấy xác Ngài đâu. Họ trở về bảo là họ thấy có mấy thiên sứ hiện ra nói rằng Chúa Giê-xu đang sống!

New King James Version (NKJV)

24And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said; but Him they did not see.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Vài người trong số chúng tôi cũng đi thăm mộ và thấy mọi điều đúng như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Có mấy người trong chúng tôi đã đến mộ và cũng thấy y như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Có mấy người trong đám chúng tôi cũng đi viếng mộ, thấy mọi việc đúng như các bà đã nói, còn Ngài thì họ không thấy đâu cả!”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Cho nên có vài người trong chúng tôi đến mộ. Họ cũng thấy giống như mấy người đàn bà nói, nhưng không thấy Chúa Giê-xu đâu cả.”

New King James Version (NKJV)

25Then He said to them, “O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Bấy giờ Đức Chúa Jêsus phán với họ: “Các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ngài phán với họ, “Ôi những kẻ khờ khạo và có lòng chậm hiểu về mọi điều các đấng tiên tri đã báo trước.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ngài trách: “Các anh sao tối trí, và sao chậm tin mọi điều các nhà tiên tri đã nói!

Bản Phổ Thông (BPT)

25Chúa Giê-xu liền bảo họ, “Sao mấy anh quá tối dạ và chậm tin lời các nhà tiên tri nói như thế?

New King James Version (NKJV)

26Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Há chẳng phải Ðấng Christ cần phải chịu khổ như vậy rồi mới vào vinh hiển của Ngài sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Chẳng phải Chúa Cứu Thế phải bị thống khổ thể ấy mới bước vào vinh quang của Ngài sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Các nhà tiên tri đã nói rằng Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình trước khi bước vào vinh hiển của Ngài.”

New King James Version (NKJV)

27And beginning at Moses and all the Prophets, He expounded to them in all the Scriptures the things concerning Himself.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Rồi Ngài bắt đầu từ Mô-sê và tất cả Các Tiên Tri mà giải nghĩa cho họ những gì liên quan đến Ngài trong cả Kinh Thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Rồi bắt đầu từ Môi-se và qua tất cả các tiên tri Ngài giải nghĩa những điều về Ngài trong cả Kinh Thánh cho họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Rồi bắt đầu từ Mô-se và các nhà tiên tri, Chúa Giê-xu giải thích cho họ biết những điều Thánh Kinh đã viết về Ngài.

New King James Version (NKJV)

28Then they drew near to the village where they were going, and He indicated that He would have gone farther.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Khi hai môn đồ đến gần làng họ định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Khi họ đến gần làng, nơi họ muốn đến, thì Ngài tỏ vẻ như thể Ngài muốn đi xa hơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Đến gần làng Em-ma-út Ngài tỏ vẻ muốn đi xa hơn,

Bản Phổ Thông (BPT)

28Lúc gần đến Em-ma-út, Chúa Giê-xu có vẻ muốn đi thêm nữa

New King James Version (NKJV)

29But they constrained Him, saying, “Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent.” And He went in to stay with them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Nhưng họ nài ép Ngài: “Xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi.” Vậy, Ngài vào ở lại với họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Nhưng họ nhất định nài ép Ngài rằng, “Xin ông hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã sắp tối rồi, và ngày đã gần tàn.” Ngài đi vào và ở lại với họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

29nhưng họ nài ép Ngài: “Xin hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và gần tối rồi!” Vậy Ngài vào nhà ở lại với họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

29nhưng họ nài ép Ngài, “Xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời tối rồi.” Vì thế Ngài vào ở lại với họ.

New King James Version (NKJV)

30Now it came to pass, as He sat at the table with them, that He took bread, blessed and broke it, and gave it to them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Đang khi ngồi ăn với hai người, Ngài lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra trao cho họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Khi Ngài ngồi vào bàn ăn với họ, Ngài lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra, rồi trao cho họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Khi đang ngồi ăn với họ, Ngài cầm bánh, chúc tạ rồi bẻ ra đưa cho họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Trong khi đang ngồi ở bàn, Ngài cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho họ.

New King James Version (NKJV)

31Then their eyes were opened and they knew Him; and He vanished from their sight.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Mắt họ mở ra, và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến mất khỏi họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Lúc ấy, mắt họ bừng mở, nhận ra Ngài, nhưng Ngài biến đi, không còn thấy nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Lúc ấy mắt họ mới được mở ra và nhận biết Ngài nhưng Ngài vụt biến đi.

New King James Version (NKJV)

32And they said to one another, “Did not our heart burn within us while He talked with us on the road, and while He opened the Scriptures to us?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Hai người nói với nhau: “Trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Họ nói với nhau, “Dọc đường, khi Ngài nói chuyện với chúng ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng nóng cháy sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

32Họ bảo nhau: “Khi nãy đi đường, Thầy đã nói chuyện với chúng ta và giải thích Kinh Thánh, lòng chúng ta đã chẳng như thiêu như đốt sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

32Họ bảo nhau, “Khi đi đường Ngài nói chuyện và giải thích Thánh Kinh cho chúng ta, lòng chúng ta không nóng sốt sao?”

New King James Version (NKJV)

33So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the eleven and those who were with them gathered together,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Nội giờ đó, họ đứng dậy và đi trở lại Giê-ru-sa-lem. Họ gặp mười một sứ đồ và những người ở với các vị ấy đang nhóm.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Ngay giờ ấy, họ đứng dậy, quay về Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ và các người khác đang tụ tập với nhau,

Bản Phổ Thông (BPT)

33Họ lập tức đứng dậy đi trở lại Giê-ru-sa-lem. Đến nơi họ gặp mười một môn đệ và những người khác đang nhóm họp.

New King James Version (NKJV)

34saying, “The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34và nói: “Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Si-môn!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Họ nói, “Chúa thật sự đã sống lại và đã hiện ra cho Si-môn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

34họ nói: “Chúa thật đã sống lại! Ngài đã hiện ra cho Si-môn!”

Bản Phổ Thông (BPT)

34Họ bảo, “Chúa quả đã sống lại và hiện ra với Xi-môn.”

New King James Version (NKJV)

35And they told about the things that had happened on the road, and how He was known to them in the breaking of bread.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Rồi hai môn đồ thuật lại việc đã xảy ra trong khi đi đường và họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh như thế nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Kế đó họ kể lại những gì đã xảy ra trên đường, và thể nào họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Rồi hai môn đệ thuật lại việc đã xảy ra dọc đường, và họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Rồi hai người thuật lại chuyện xảy ra trên đường và nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh ra sao.

New King James Version (NKJV)

36Now as they said these things, Jesus Himself stood in the midst of them, and said to them, “Peace to you.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Khi hai môn đồ còn đang nói về những việc ấy thì Đức Chúa Jêsus xuất hiện giữa họ và phán: “Bình an cho các con!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Ðang khi họ còn nói về việc ấy, chính Ngài hiện ra đứng giữa họ, và nói, “Bình an cho các ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

36Họ còn đang nói về các việc ấy, chính Đức Giê-su đã đứng giữa họ mà bảo: “Bình an cho các con!”

Bản Phổ Thông (BPT)

36Trong khi hai môn đệ còn đang thuật chuyện thì Chúa Giê-xu hiện ra đứng giữa họ và nói, “Bình an cho các con.”

New King James Version (NKJV)

37But they were terrified and frightened, and supposed they had seen a spirit.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Các môn đồ đều giật mình sửng sốt, tưởng thấy thần linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Họ đều hoảng hồn, kinh hãi, và tưởng rằng đang thấy ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Nhưng họ kinh hãi và khiếp sợ vì tưởng mình thấy ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Mọi người hốt hoảng rụng rời vì tưởng thấy ma.

New King James Version (NKJV)

38And He said to them, “Why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Ngài phán: “Tại sao các con bối rối, và lòng các con vẫn còn hoài nghi như thế?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Nhưng Ngài nói với họ, “Tại sao các ngươi sợ, và tại sao lòng các ngươi nảy ra nỗi nghi ngờ?

Bản Dịch Mới (NVB)

38Chúa tiếp: “Tại sao các con hoảng hốt và lòng các con nghi ngờ như thế?

Bản Phổ Thông (BPT)

38Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Sao các con hoảng hốt? Tại sao các con ngờ vực trong lòng?

New King James Version (NKJV)

39Behold My hands and My feet, that it is I Myself. Handle Me and see, for a spirit does not have flesh and bones as you see I have.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Hãy nhìn tay và chân Ta, thật chính Ta! Hãy chạm đến Ta xem! Thần linh thì không có thịt xương, mà các con thấy Ta có đây!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Hãy xem hai tay Ta và hai chân Ta; chính là Ta đây. Hãy rờ Ta và xem, vì ma đâu có thịt và xương như các ngươi thấy Ta có.”

Bản Dịch Mới (NVB)

39Hãy xem tay Ta và chân Ta, vì thật chính Ta đây! Hãy sờ Ta xem! Ma chẳng có xương có thịt như các con thấy Ta có đây!”

Bản Phổ Thông (BPT)

39Hãy nhìn tay và chân ta. Chính thật là ta! Các con hãy rờ ta đi vì ma chẳng có xương thịt mà các con thấy ta có.”

New King James Version (NKJV)

40When He had said this, He showed them His hands and His feet.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Nói xong, Ngài giơ tay và chân ra cho họ xem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Sau khi nói như thế, Ngài đưa tay và chân cho họ xem.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Chúa bảo xong, lại đưa tay chân cho họ xem.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Sau khi nói xong, Ngài giơ tay và chân cho họ xem.

New King James Version (NKJV)

41But while they still did not believe for joy, and marveled, He said to them, “Have you any food here?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng, nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Trong khi các môn đồ chưa tin vì quá vui mừng và kinh ngạc thì Ngài phán với họ: “Ở đây các con có gì ăn không?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Họ quá đỗi vui mừng, nhưng vẫn còn thấy khó tin và lấy làm lạ. Ngài bảo họ, “Các ngươi có gì ăn không?”

Bản Dịch Mới (NVB)

41Thấy họ vẫn chưa tin vì vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Ngài hỏi: “Tại đây các con có gì ăn không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

41Trong khi họ đang nửa tin nửa ngờ, vì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thì Chúa Giê-xu hỏi họ, “Ở đây các con có gì ăn không?”

New King James Version (NKJV)

42So they gave Him a piece of a broiled fish and some honeycomb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Các môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Họ đưa cho Ngài một miếng cá nướng.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Họ đưa cho Ngài một miếng cá khô.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Họ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.

New King James Version (NKJV)

43And He took it and ate in their presence.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Ngài nhận lấy và ăn trước mặt họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Ngài cầm lấy và ăn trước mặt họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Ngài cầm lấy, ăn trước mặt họ,

Bản Phổ Thông (BPT)

43Trong khi các môn đệ đang nhìn, thì Chúa Giê-xu cầm lấy cá và ăn trước mặt họ.

New King James Version (NKJV)

44Then He said to them, “These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms concerning Me.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Ngài phán: “Đây là những lời mà Ta đã phán với các con khi Ta còn ở với các con: Mọi điều đã chép về Ta trong Luật Pháp Môi-se, các sách Tiên Tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Sau đó Ngài nói với họ, “Ðây là những lời Ta đã nói với các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi: Tất cả những gì đã viết về Ta trong Luật Pháp của Mô-sê, Các Tiên Tri, và Các Thánh Thi phải được ứng nghiệm.”

Bản Dịch Mới (NVB)

44rồi bảo: “Đây là những lời Ta đã nói với các con trong khi Ta còn ở với các con: ‘Tất cả những điều chép về Ta trong Kinh Luật Môi-se, các Kinh Tiên Tri và các Thánh Thi phải được ứng nghiệm.’

Bản Phổ Thông (BPT)

44Ngài bảo, “Các con còn nhớ lúc ta ở với các con không? Ta đã nói rằng những gì được viết về ta phải xảy ra—tất cả những gì trong luật pháp Mô-se, các sách tiên tri và các Thi thiên.”

New King James Version (NKJV)

45And He opened their understanding, that they might comprehend the Scriptures.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Bấy giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Ðoạn Ngài mở trí họ để họ thông hiểu Kinh Thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

45Lúc ấy, Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh,

Bản Phổ Thông (BPT)

45Rồi Ngài mở trí họ ra để họ hiểu lời Thánh Kinh.

New King James Version (NKJV)

46Then He said to them, “Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Ngài phán: “Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Ngài nói với họ, “Như đã chép, Ðấng Christ phải chịu đau khổ, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại,

Bản Dịch Mới (NVB)

46và bảo: Kinh Thánh đã ghi: ‘Chúa Cứu Thế phải chịu đau đớn đến ngày thứ ba phải sống lại từ cõi chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

46Ngài nói với họ, “Thánh Kinh viết rằng Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình và ngày thứ ba sẽ sống lại từ trong vòng kẻ chết

New King James Version (NKJV)

47and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47và sự ăn năn để được tha tội phải được nhân danh Người rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

47Hãy nhân danh Ngài truyền giảng cho tất cả các dân tộc ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.’

Bản Phổ Thông (BPT)

47và rằng người ta sẽ nhân danh Ngài giảng cho mọi dân tộc về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.

New King James Version (NKJV)

48And you are witnesses of these things.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây, sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Các con là những nhân chứng về các việc đó. Ta đây, sẽ ban cho các con điều Cha Ta đã hứa;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Các ngươi là những nhân chứng cho những điều đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

48Các con là nhân chứng về các điều ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

48Các con là nhân chứng cho những việc ấy.

New King James Version (NKJV)

49Behold, I send the Promise of My Father upon you; but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49Nầy, Ta sẽ phái đến các ngươi những gì Cha Ta đã hứa; nhưng các ngươi phải ở trong thành cho đến khi mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

Bản Dịch Mới (NVB)

49Kìa, Ta ban cho các con điều Cha Ta đã hứa; nhưng các con hãy đợi trong thành cho đến khi các con được mặc lấy quyền năng từ trời!”

Bản Phổ Thông (BPT)

49Ta sẽ cho các con điều Cha đã hứa, nhưng các con hãy đợi trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi nhận được quyền năng từ thiên đàng.”

New King James Version (NKJV)

50And He led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands and blessed them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Sau đó, Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bê-tha-ni và giơ tay lên ban phước cho họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50Sau đó Ðức Chúa Jesus dẫn họ ra tận Bê-tha-ni; Ngài đưa tay ban phước cho họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

50Chúa dẫn các môn đệ đến làng Bê-tha-ni rồi đưa tay lên ban phước lành cho họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

50Chúa Giê-xu dắt các môn đệ ra đến làng Bê-tha-ni. Ngài giơ tay chúc phước cho họ.

New King James Version (NKJV)

51Now it came to pass, while He blessed them, that He was parted from them and carried up into heaven.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51Ðang khi Ngài ban phước, Ngài rời họ và được cất lên trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

51Đang khi ban phước, Ngài rời khỏi họ và được cất lên trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

51Trong khi đang chúc phước, Ngài rời họ và được tiếp về thiên đàng.

New King James Version (NKJV)

52And they worshiped Him, and returned to Jerusalem with great joy,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

52Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

52Các môn đồ thờ phượng Ngài, rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem với niềm vui tràn ngập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52Họ thờ lạy Ngài rồi trở về Giê-ru-sa-lem, lòng tràn ngập niềm vui.

Bản Dịch Mới (NVB)

52Họ thờ lạy Ngài, rồi quay về Giê-ru-sa-lem, lòng rất vui mừng.

Bản Phổ Thông (BPT)

52Họ thờ lạy Ngài và hớn hở trở về Giê-ru-sa-lem.

New King James Version (NKJV)

53and were continually in the temple praising and blessing God. Amen.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

53Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

53Họ tiếp tục ở trong đền thờ, chúc tụng Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

53Họ tiếp tục vào đền thờ để chúc tụng Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

53Họ ở luôn trong đền thờ, tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

53Các môn đệ ở luôn trong đền thờ và ca ngợi Thượng Đế.