So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New King James Version(NKJV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New King James Version (NKJV)

1Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh; Ngài từ sông Giô-đanh trở về và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðức Chúa Jesus đầy dẫy Ðức Thánh Linh, từ Sông Giô-đanh trở về, và được Ðức Thánh Linh dẫn vào đồng hoang.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Đức Giê-su đầy dẫy Thánh Linh, từ sông Giô-đanh trở về và được Đức Thánh Linh đưa vào đồng hoang,

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa Giê-xu được đầy dẫy Thánh Linh từ sông Giô-đanh trở về. Thánh Linh đưa Ngài vào vùng đồng hoang

New King James Version (NKJV)

2being tempted for forty days by the devil. And in those days He ate nothing, and afterward, when they had ended, He was hungry.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Tại đó, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả; khi thời gian ấy đã mãn thì Ngài đói.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài ở đó bốn mươi ngày và chịu Ác Quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả; khi thời gian ấy đã mãn, Ngài đói.

Bản Dịch Mới (NVB)

2để chịu quỷ vương cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày đó, Ngài không ăn gì cả, nên đến cuối thời gian này, Ngài đói.

Bản Phổ Thông (BPT)

2để ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Ngài cữ ăn suốt thời gian ấy nên sau thì Ngài đói lả.

New King James Version (NKJV)

3And the devil said to Him, “If You are the Son of God, command this stone to become bread.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ma quỉ bèn nói với Ngài rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ma quỷ nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ác Quỷ nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho viên đá nầy biến thành bánh đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Quỷ vương nói với Ngài: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ma quỉ mới nói với Ngài, “Nếu anh là Con Thượng Đế, hãy biến đá nầy thành bánh đi.”

New King James Version (NKJV)

4But Jesus answered him, saying, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word of God.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép: ‘Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Có lời chép rằng,‘Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà thôi.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Chúa Giê-xu đáp, “Nhưng Thánh Kinh viết:‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi đâu.’” Phục truyền luật lệ 8:3

New King James Version (NKJV)

5Then the devil, taking Him up on a high mountain, showed Him all the kingdoms of the world in a moment of time.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Ma quỷ đem Ngài lên, chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Sau đó Ác Quỷ đưa Ngài lên một nơi cao và chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Đưa Đức Giê-su lên cao, quỷ vương chỉ cho Ngài xem tất cả các vương quốc trên thế giới trong giây lát.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ma quỉ liền mang Chúa Giê-xu lên một nơi cao và chỉ cho Ngài thấy mọi nước trên thế gian trong chốc lát.

New King James Version (NKJV)

6And the devil said to Him, “All this authority I will give You, and their glory; for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6và nói: “Ta sẽ cho ngươi tất cả thẩm quyền và vinh quang của chúng, vì chúng đã được giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6rồi nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban tất cả quyền lực và vinh hiển của các vương quốc nầy cho ngươi, vì quyền ấy đã trao cho ta, và ta muốn ban cho ai tùy ý.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Quỷ vương hứa với Ngài: “Ta sẽ cho ông tất cả quyền uy và vinh quang của các vương quốc ấy, vì tất cả đã giao cho ta và ta muốn cho ai tùy ý.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nó bảo Ngài, “Tôi sẽ cho anh hết các quốc gia nầy luôn cả quyền lực và vinh quang của chúng. Vì tất cả đều đã được giao cho tôi, nên tôi muốn cho ai tùy ý.

New King James Version (NKJV)

7Therefore, if You will worship before me, all will be Yours.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vậy, nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vậy bây giờ, nếu ngươi quỳ xuống thờ lạy ta, tất cả sẽ thuộc về ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Cho nên nếu ông quỳ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nếu anh chịu bái lạy tôi, tôi sẽ cho anh hết.”

New King James Version (NKJV)

8And Jesus answered and said to him, “Get behind Me, Satan!For it is written, ‘You shall worship the LORD your God, and Him only you shall serve.’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời chép: ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với nó, “Có lời chép rằng, ‘Ngươi phải thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nhưng Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi!’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chúa Giê-xu đáp, “Thánh Kinh dạy:‘Ngươi phải tôn thờ Chúa là Thượng Đế của ngươivà chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’” Phục truyền luật lệ 6:13

New King James Version (NKJV)

9Then he brought Him to Jerusalem, set Him on the pinnacle of the temple, and said to Him, “If You are the Son of God, throw Yourself down from here.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ma quỉ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, để Ngài trên nóc đền thờ, mà nói rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời thì hãy lao mình xuống đi;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Kế đó Ác Quỷ đưa Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ, rồi nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Quỷ vương đem Ngài đến Giê-ru-sa-lem, để Ngài đứng trên nóc đền thờ và nói: “Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, thì hãy nhảy xuống đi, vì Kinh Thánh chép:

Bản Phổ Thông (BPT)

9Sau đó ma quỉ đưa Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem và đặt Ngài lên một đỉnh cao của đền thờ. Nó nói với Ngài, “Nếu anh là Con Thượng Đế, hãy nhảy xuống đi.

New King James Version (NKJV)

10For it is written:‘He shall give His angels charge over you,To keep you,’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10vì có lời chép:‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ ngươi,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10vì có lời chép rằng,‘Ngài sẽ truyền lịnh cho các thiên sứ của Ngài bảo gìn giữ ngươi,’

Bản Dịch Mới (NVB)

10‘Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ chăm lo cho ngươi Bảo vệ ngươi,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Vì có lời Thánh Kinh ghi:‘Ngài sẽ cho thiên sứ chăm sóc ngươi và bảo bọc ngươi.’ Thi thiên 91:11

New King James Version (NKJV)

11and,‘In their hands they shall bear you up,Lest you dash your foot against a stone.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chân nhằm đá nào chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11và rằng,‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Đỡ ngươi trên tay, Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng!’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Cũng có lời viết:‘Các thiên sứ ấy sẽ giữ ngươitrong bàn tay để chân ngươi khỏi vấp nhằm đá.’” Thi thiên 91:12

New King James Version (NKJV)

12And Jesus answered and said to him, “It has been said, ‘You shall not tempt the LORD your God.’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Đức Chúa Jêsus đáp: Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Đức Chúa Jêsus đáp: “Có lời phán: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với nó, “Có lời phán rằng,‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Đức Giê-su đáp: “Kinh Thánh đã chép: ‘Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Chúa Giê-xu đáp, “Nhưng cũng có lời Thánh Kinh ghi: ‘Ngươi chớ nên thách thức Chúa là Thượng Đế ngươi.’”

New King James Version (NKJV)

13Now when the devil had ended every temptation, he departed from Him until an opportune time.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Sau khi Ác Quỷ đã dùng mọi cách để cám dỗ Ngài, nó rời bỏ Ngài, chờ một cơ hội khác.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Sau khi cám dỗ đủ cách, quỷ vương lìa khỏi Ngài, chờ cơ hội khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Sau khi tìm đủ cách cám dỗ Chúa Giê-xu, ma quỉ liền bỏ đi, chờ cơ hội khác.

New King James Version (NKJV)

14Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of Him went out through all the surrounding region.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Đức Chúa Jêsus trở về miền Ga-li-lê trong quyền năng Thánh Linh, và danh tiếng Ngài vang lừng khắp các miền lân cận.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ðức Chúa Jesus trở về miền Ga-li-lê trong quyền năng của Ðức Thánh Linh. Danh tiếng Ngài được đồn ra khắp miền phụ cận.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Đức Giê-su đầy quyền năng của Đức Thánh Linh, trở về Ga-li-lê. Tiếng đồn về Ngài lan khắp các vùng lân cận.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chúa Giê-xu trở lại miền Ga-li-lê với đầy năng quyền của Thánh Linh. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả miền ấy.

New King James Version (NKJV)

15And He taught in their synagogues, being glorified by all.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ngài bắt đầu giảng dạy trong các hội đường và được mọi người khen ngợi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ngài dạy dỗ trong các hội đường của họ; mọi người đều ca ngợi Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ngài bắt đầu giảng dạy trong các hội đường, mọi người đều ca tụng Ngài.

New King James Version (NKJV)

16So He came to Nazareth, where He had been brought up. And as His custom was, He went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up to read.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, vào ngày sa-bát, Ngài đến nhà hội, đứng dậy để đọc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ngài trở về Na-xa-rét, nơi Ngài sinh trưởng. Theo thường lệ, ngày Sa-bát Ngài đến hội đường và đứng dậy để đọc Kinh Thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Đức Giê-su về Na-xa-rét là nơi Ngài được trưởng dưỡng. Theo thói quen Ngài vào hội đường trong ngày Sa-bát và đứng đọc Kinh Thánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Chúa Giê-xu trở về Na-xa-rét là nơi sinh trưởng. Vào ngày Sa-bát, theo thói quen, Ngài vào hội đường và đứng dậy đọc.

New King James Version (NKJV)

17And He was handed the book of the prophet Isaiah. And when He had opened the book, He found the place where it was written:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Có người trao cho Ngài cuộn sách tiên tri Ê-sai, Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Người ta trao cho Ngài cuộn sách của Tiên Tri I-sai-a. Ngài mở cuộn sách ra và tìm thấy đoạn kinh văn, chỗ ấy chép:

Bản Dịch Mới (NVB)

17Có người trao cho Ngài sách tiên tri I-sa. Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

17Có người đưa cho Ngài sách tiên tri Ê-sai. Ngài mở ra gặp chỗ viết:

New King James Version (NKJV)

18“TheSpirit of the LORDisupon Me,Because He has anointed MeTo preach the gospel tothepoor;He has sent Me to heal the brokenhearted,To proclaim liberty tothecaptivesAnd recovery of sight totheblind,Toset at liberty those who are oppressed;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18“Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta,Vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18“Thần của Chúa ngự trên tôi, Vì Ngài đã xức dầu lựa chọn tôi, Ðể tôi rao báo tin mừng cho người nghèo;Ngài đã sai tôi để công bố lệnh phóng thích cho những người tù và sự sáng mắt cho những người mù, để giải thoát những người bị áp bức ra đi tự do,

Bản Dịch Mới (NVB)

18“Thần Chúa ngự trên Ta, Vì Ngài đã xức dầu cho Ta, Để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ, Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, Cho kẻ mù lòa được sáng mắt, Cho người bị áp bức được giải thoát,

Bản Phổ Thông (BPT)

18Chúa đặt Thần Linh Ngài trong ta,vì Ngài đã chỉ định ta rao Tin Mừng cho kẻ nghèo.Ngài sai ta báo cho những kẻ bị cầm tùlà họ đã được trả tự do rồi,và cho người mù biết là họ sẽ sáng mắt trở lại.Ngài sai ta giải thoát những người bị áp bức,

New King James Version (NKJV)

19To proclaim the acceptable year of the LORD.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích,Người mù lòa được sáng mắt,Người bị áp bức được tự do;Và công bố năm thi ân của Chúa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Hầu công bố năm hồng ân của Chúa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19và báo tin thời kỳ Chúa sẽ bày tỏ lòng nhân từ của Ngài. Ê-sai 61:1–2

New King James Version (NKJV)

20Then He closed the book, and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Ngài cuốn sách lại, trả cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ngài cuốn cuộn sách lại, trao cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đọc xong, Ngài cuộn sách lại, trả cho người phục vụ, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chúa Giê-xu xếp sách lại, trao cho người giữ và ngồi xuống. Mọi người có mặt trong hội đường nhìn Ngài chăm chú.

New King James Version (NKJV)

21And He began to say to them, “Today this Scripture is fulfilled in your hearing.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Ngài bắt đầu nói với họ: “Hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ngài bắt đầu nói với họ, “Hôm nay lời Kinh Thánh các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ngài bắt đầu nói: “Hôm nay, lời Kinh Thánh các người vừa nghe đó đã được ứng nghiệm!”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ngài bảo, “Hôm nay, những lời các ông bà vừa mới nghe đang được thực hiện!”

New King James Version (NKJV)

22So all bore witness to Him, and marveled at the gracious words which proceeded out of His mouth. And they said, “Is this not Joseph’s son?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng: Có phải con Giô-sép chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Mọi người đều làm chứng tốt về Ngài, và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài. Họ hỏi: “Chẳng phải người nầy là con Giô-sép sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Mọi người đều khen ngợi Ngài. Họ lấy làm ngạc nhiên về những lời đầy ơn từ miệng Ngài nói ra, rồi họ bảo nhau, “Người nầy há chẳng phải là con trai của Giô-sép sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Mọi người đều làm chứng cho Ngài và ngạc nhiên về những lời ân hậu từ miệng Ngài. Nhưng họ hỏi: “Ông này không phải là con của Giô-sép sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Mọi người đều nói tốt về Ngài. Họ lấy làm ngạc nhiên về những lời kỳ diệu mà Ngài nói ra. Họ hỏi nhau, “Đây có phải là con Giô-xép không?”

New King James Version (NKJV)

23He said to them, “You will surely say this proverb to Me, ‘Physician, heal yourself! Whatever we have heard done in Capernaum, do also here in Your country.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ nầy mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình; mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Ngài phán: “Chắc các ngươi muốn nói với Ta câu tục ngữ nầy: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành mình! Mọi điều chúng tôi nghe ông đã làm tại thành Ca-bê-na-um, hãy làm tại đây, nơi quê hương ông.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ngài nói với họ, “Chắc hẳn các ngươi muốn nói với Ta câu tục ngữ, ‘Y sĩ ơi, hãy tự chữa bịnh cho mình đi.’ Những gì chúng tôi đã nghe ông làm ở Ca-phác-na-um, cũng hãy làm ở đây, nơi quê hương của ông đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Ngài bảo họ: “Chắc các người muốn dùng câu tục ngữ: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lành cho mình đi! Những điều chúng tôi nghe ông làm ở Ca-pha-na-um thì cũng hãy làm tại quê hương ông đi!’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Chúa Giê-xu bảo họ, “Tôi biết các ông bà muốn nói với tôi câu ngạn ngữ: ‘Ông bác sĩ ơi, hãy tự chữa mình đi.’ Các ông bà muốn nói, ‘Những gì chúng tôi nghe ông làm ở Ca-bê-nâm thì cũng hãy làm tại tỉnh nhà nầy đi!’”

New King James Version (NKJV)

24Then He said, “Assuredly, I say to you, no prophet is accepted in his own country.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Ngài lại phán: “Thật, Ta bảo các ngươi, không một nhà tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ðoạn Ngài phán, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Ngài tiếp: “Thật, Ta bảo các người, không có tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Rồi Chúa Giê-xu nói, “Tôi bảo thật, nhà tiên tri không bao giờ được chấp nhận nơi quê quán của mình cả.

New King James Version (NKJV)

25But I tell you truly, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up three years and six months, and there was a great famine throughout all the land;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Thật, Ta bảo các ngươi, trong thời Ê-li, khi trời bị đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn, và trong dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều bà góa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Thật vậy, Ta nói với các ngươi, trong thời Ê-li-gia, có nhiều bà góa trong I-sơ-ra-ên, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả xứ bị nạn đói lớn hoành hành,

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ta nhắc cho các người một chuyện thật: Trong đời tiên tri Ê-li, ở xứ Y-sơ-ra-ên có nhiều bà góa; bầu trời bị đóng chặt ba năm rưỡi, khắp đất bị nạn đói,

Bản Phổ Thông (BPT)

25Thật vậy, vào thời Ê-li có rất nhiều bà góa trong Ít-ra-en. Suốt ba năm rưỡi đằng đẵng, khắp nước Ít-ra-en không có một giọt mưa, cả xứ không nơi nào có thức ăn.

New King James Version (NKJV)

26but to none of them was Elijah sent except to Zarephath,in the region of Sidon, to a woman who was a widow.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Tuy nhiên, Ê-li không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26nhưng Ê-li-gia không được sai đến với bà nào trong các bà góa ấy, ngoại trừ một bà góa ở Xa-rê-phát xứ Si-đôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

26nhưng Ê-li không được sai đến giúp bà nào cả, ngoại trừ bà góa ở Sa-rép-ta, thuộc vùng Si-đôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Nhưng Ê-li không được sai đến với bà nào trong số đó cả mà lại được sai đến với một bà góa ở Xa-rép-ta, một tỉnh thuộc Xi-đôn.

New King James Version (NKJV)

27And many lepers were in Israel in the time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Trong đời đấng tiên tri Ê-li-sê, dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phung; song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Trong thời tiên tri Ê-li-sê, ở Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều người mắc bệnh phong hủi; nhưng không một ai trong họ được sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Cũng có nhiều người phung ở I-sơ-ra-ên trong thời Tiên Tri Ê-li-sa, nhưng không ai được sạch, ngoại trừ Na-a-man người Sy-ri-a.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Trong thời tiên tri Ê-li-sê, giữa vòng Y-sơ-ra-ên có nhiều người phung, nhưng không ai được chữa lành, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri!”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Trong thời nhà tiên tri Ê-li-sê có rất nhiều người mắc bệnh cùi trong Ít-ra-en nhưng không có một ai được chữa lành, chỉ một mình Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

New King James Version (NKJV)

28So all those in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó, thì tức giận lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Mọi người trong nhà hội nghe những lời đó, thì nổi giận.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Khi nghe như thế, ai nấy trong hội đường đều phẫn nộ.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Mọi người trong hội đường nghe những lời này đều nổi giận,

Bản Phổ Thông (BPT)

28Khi dân chúng trong hội đường nghe những chuyện ấy thì tức giận.

New King James Version (NKJV)

29and rose up and thrust Him out of the city; and they led Him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw Him down over the cliff.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đỉnh núi, nơi người ta xây thành, để ném Ngài xuống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Họ đứng dậy, đuổi Ngài ra khỏi thành, dẫn Ngài lên gành đá trên ngọn đồi, tức ngọn đồi nơi thành của họ được xây, và định xô Ngài xuống vực thẳm.

Bản Dịch Mới (NVB)

29đứng dậy đuổi Ngài ra ngoài thành, và dẫn Ngài tới triền đồi chỗ người ta xây thành để xô Ngài xuống.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Họ đứng dậy, đẩy Ngài ra khỏi thành phố, lôi Ngài đến bờ vực nơi thành phố được xây, định xô Ngài xuống.

New King James Version (NKJV)

30Then passing through the midst of them, He went His way.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30song Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Nhưng Ngài lánh khỏi họ và đi nơi khác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Nhưng Ngài đi ngang qua giữa họ mà bỏ đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Nhưng Ngài lánh ra khỏi họ và đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Nhưng Chúa Giê-xu lách qua giữa đám đông và đi khỏi.

New King James Version (NKJV)

31Then He went down to Capernaum, a city of Galilee, and was teaching them on the Sabbaths.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc miền Ga-li-lê, và giảng dạy trong ngày sa-bát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Ngài đi xuống Ca-phác-na-um, một thành phố trong miền Ga-li-lê. Cứ đến ngày Sa-bát, Ngài giảng dạy cho họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Đức Giê-su xuống Ca-pha-na-um, một thành phố thuộc vùng Ga-li-lê. Đến ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Chúa Giê-xu đến Ca-bê-nâm, một thị trấn miền Ga-li-lê và vào ngày Sa-bát, Ngài dạy dỗ dân chúng.

New King James Version (NKJV)

32And they were astonished at His teaching, for His word was with authority.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Mọi người đều kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Họ rất ngạc nhiên về sự giảng dạy của Ngài, vì lời Ngài có uy quyền.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Họ ngạc nhiên khi nghe Ngài dạy, vì lời Ngài đầy quyền uy.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Họ rất ngạc nhiên về lối dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy bằng quyền năng.

New King James Version (NKJV)

33Now in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Jêsus Na-xa-rét!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội la lớn: “Hỡi Jêsus ở Na-xa-rét!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Lúc ấy trong hội đường có một người bị tà linh ô uế ám hại. Người ấy la to,

Bản Dịch Mới (NVB)

33Trong hội đường có một người đàn ông bị tà linh ám, la lớn lên:

Bản Phổ Thông (BPT)

33Trong hội đường có một người đang bị ác quỉ ám. Anh la lớn,

New King James Version (NKJV)

34saying, “Let us alone! What have we to do with You, Jesus of Nazareth? Did You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Chúng tôi với Ngài có can hệ gì mà Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34“Lạy Ðức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, chúng tôi nào có xúc phạm gì đến Ngài chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai. Ngài là Ðấng Thánh của Ðức Chúa Trời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

34“Lạy Đức Giê-su, người Na-xa-rét, chúng tôi có can hệ gì với Ngài? Ngài đến để hủy diệt chúng tôi sao? Chúng tôi biết Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”

Bản Phổ Thông (BPT)

34“Giê-xu người Na-xa-rét ơi! Ngài muốn làm gì chúng tôi đây? Có phải Ngài đến để diệt chúng tôi không? Tôi biết Ngài là ai—Ngài là Đấng Thánh của Thượng Đế!”

New King James Version (NKJV)

35But Jesus rebuked him, saying, “Be quiet, and come out of him!” And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó: “Hãy im đi, và ra khỏi người nầy!” Quỷ liền quật ngã người ấy giữa đám đông, rồi lìa khỏi mà không làm gì hại đến anh ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Nhưng Ðức Chúa Jesus quở nó rằng, “Hãy im đi và ra khỏi người nầy.” Quỷ liền vật người ấy ngã xuống giữa hội đường và xuất ra khỏi người ấy, không làm hại gì người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Đức Giê-su quở trách nó: “Im đi! Hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật nhào người ấy giữa đám đông, rồi xuất khỏi, nhưng không gây thương tích gì.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Chúa Giê-xu mắng quỉ, “Im đi! Ra khỏi người nầy ngay!” Ác quỉ vật anh xuống đất trước mặt mọi người, rồi ra khỏi mà không gây thương tích gì cho anh.

New King James Version (NKJV)

36Then they were all amazed and spoke among themselves, saying, “What a word this is! For with authority and power He commands the unclean spirits, and they come out.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Mọi người đều sợ hãi, nói với nhau: “Đạo gì vậy? Ông ấy lấy uy quyền và năng lực mà truyền lệnh cho các quỷ và chúng phải ra khỏi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Mọi người đều kinh hãi, họ nói với nhau, “Ðạo gì vậy? Ông ấy lấy quyền năng và uy lực ra lịnh cho các tà linh ô uế, và chúng phải xuất ra!”

Bản Dịch Mới (NVB)

36Mọi người đều kinh ngạc và hỏi nhau: “Đạo gì vậy? Vì Ngài lấy quyền uy và năng lực, ra lệnh cho các tà linh, thì chúng liền xuất.”

Bản Phổ Thông (BPT)

36Dân chúng vô cùng kinh ngạc bảo nhau, “Việc nầy là nghĩa làm sao? Ngài dùng quyền năng ra lệnh cho tà ma, đuổi chúng ra khỏi người ta.”

New King James Version (NKJV)

37And the report about Him went out into every place in the surrounding region.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Vậy, danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Danh tiếng Ngài vang lừng khắp các vùng chung quanh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Thế là tiếng đồn về Ngài lan truyền khắp nơi trong vùng.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Tin đồn về Ngài loan truyền khắp các vùng lân cận.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Thế là danh tiếng Ngài đồn ra khắp vùng ấy.

New King James Version (NKJV)

38Now He arose from the synagogue and entered Simon’s house. But Simon’s wife’s mother was sick with a high fever, and they made request of Him concerning her.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Đức Chúa Jêsus rời nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia của Si-môn đang sốt nặng; người ta xin Ngài chữa bệnh cho bà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Ngài đứng dậy rời hội đường và vào nhà của Si-môn. Lúc ấy nhạc mẫu của Si-môn đang bị cơn sốt nặng hành hạ; họ xin Ngài chữa bịnh cho bà.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Đức Giê-su đứng dậy, rời hội đường, đến nhà Si-môn. Bấy giờ bà gia Si-môn đang bị sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa cho bà.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Rời hội đường, Chúa Giê-xu đi đến nhà Xi-môn. Bà mẹ vợ của Xi-môn đang lên cơn sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa cho bà.

New King James Version (NKJV)

39So He stood over her and rebuked the fever, and it left her. And immediately she arose and served them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ dậy hầu việc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Ngài đến nghiêng mình về phía bà, quở cơn sốt và sốt lìa khỏi bà. Lập tức bà trỗi dậy và phục vụ mọi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Ngài đến nghiêng mình trên bà và quở cơn sốt, cơn sốt liền lìa khỏi bà. Ngay lập tức bà đứng dậy và phục vụ họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Ngài đến đứng bên bà, quở bệnh sốt, cơn sốt biến mất, bà liền chổi dậy phục vụ họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Chúa Giê-xu đến bên giường ra lệnh cho cơn sốt. Cơn sốt dứt, bà lập tức ngồi dậy và phục vụ mọi người.

New King James Version (NKJV)

40When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to Him; and He laid His hands on every one of them and healed them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bịnh gì, đều đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành cho họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Khi mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu với mọi thứ bịnh tật đều đem những người ấy đến với Ngài. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Khi mặt trời sắp lặn, dân chúng đem đến cho Ngài nhiều người đau đủ các chứng bệnh, Ngài đặt tay trên từng người chữa lành cho họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Khi mặt trời lặn, dân chúng mang những người bệnh đến với Chúa Giê-xu. Ngài đặt tay trên từng người và chữa lành cho tất cả.

New King James Version (NKJV)

41And demons also came out of many, crying out and saying, “You are the Christ, the Son of God!”And He, rebuking them, did not allow them to speak, for they knew that He was the Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Cũng có các quỉ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Đấng Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người và la lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở trách và không cho phép chúng nói, vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Các quỷ cũng xuất ra khỏi nhiều người và la lên rằng, “Ngài là Con Ðức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở chúng và không cho chúng nói, vì chúng biết Ngài là Ðấng Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Các quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lớn: “Ngài là Con Đức Chúa Trời!” Nhưng Ngài quở trách chúng, không cho chúng nói vì chúng biết Ngài là Chúa Cứu Thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Tà ma cũng ra khỏi nhiều người và la lớn, “Ngài là Con Thượng Đế.” Nhưng Chúa Giê-xu cấm chúng không được nói ra vì chúng nó biết Ngài là Đấng Cứu Thế.

New King James Version (NKJV)

42Now when it was day, He departed and went into a deserted place. And the crowd sought Him and came to Him, and tried to keep Him from leaving them;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở lại, không muốn để Ngài đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Vừa rạng sáng, Ngài đi vào nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài; khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời khỏi họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Sáng sớm hôm sau Ngài đến một nơi vắng vẻ. Ðám đông đi tìm Ngài. Họ đến với Ngài và cố giữ Ngài ở lại để Ngài không rời khỏi họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Vào lúc rạng đông, Đức Giê-su đi ra một nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài, khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Sáng sớm tinh sương, Chúa Giê-xu ra nơi vắng vẻ. Dân chúng kéo nhau đi tìm Ngài. Khi tìm được rồi, họ muốn giữ Ngài lại không cho đi.

New King James Version (NKJV)

43but He said to them, “I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao Tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Nhưng Ngài phán với họ: “Ta cũng phải công bố Tin Lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì Ta được sai đến với mục đích đó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Nhưng Ngài nói với họ, “Ta cần phải rao giảng Tin Mừng của vương quốc Ðức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì đó là lý do Ta được sai đến.”

Bản Dịch Mới (NVB)

43Nhưng Ngài bảo: “Ta phải truyền giảng Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời cho các thành khác nữa, đó là lý do Ta được sai đến.”

Bản Phổ Thông (BPT)

43Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta phải rao giảng Nước Trời cho các tỉnh khác nữa. Vì lý do ấy mà Thượng Đế sai ta đến.”

New King James Version (NKJV)

44And He was preaching in the synagogues of Galilee.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Ga-li-lê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Vậy, Ngài rao giảng trong các nhà hội miền Giu-đê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Sau đó Ngài đến giảng trong các hội đường khắp miền Giu-đê.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Ngài tiếp tục truyền giảng Phúc Âm trong các hội đường Giu-đê.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Rồi Ngài tiếp tục giảng dạy trong các hội đường miền Giu-đia.