So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Vớt ki Yê-su loŏh tễ ntốq ki, pỡq chu cruang Yudê cớp cruang yáng tooh crỗng Yôr-dan. Bữn cũai clứng toâq pỡ án, cớp án atỡng alới machớng án dốq táq tễ nling sĩa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Chúa Jêsus từ đó mà đi, qua bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài, Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Từ đó Đức Chúa Jêsus đi vào miền Giu-đê và miền bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại tụ họp quanh Ngài, và như thường lệ, Ngài dạy dỗ họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ngài đứng dậy, rời nơi đó, và đến miền Giu-đê và miền bên kia Sông Giô-đanh. Ðám đông lại tụ họp quanh Ngài, và như thường lệ Ngài lại dạy dỗ họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Từ nơi đó, Đức Giê-su đi vào vùng đất Giu-đê phía bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại họp nhau đến với Ngài, và như thường lệ Ngài dạy dỗ họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi đến miền Giu-đia và vùng phía Đông sông Giô-đanh. Một lần nữa dân chúng lại tụ tập quanh Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ như vẫn thường làm.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasi toâq blớh chim Yê-su. Alới blớh án neq: “Puai phễp rit hái, têq cũai samiang táh lacuoi, ma tỡ bữn?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: Người nam có phép để vợ mình chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Có mấy người Pha-ri-si đến hỏi để thử Ngài: “Đàn ông có được phép ly dị vợ không?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si đến gần Ngài và hỏi để thử Ngài, “Chồng có được phép ly dị vợ không?”

Bản Dịch Mới (NVB)

2Các người Pha-ri-si đến hỏi như vầy để gài bẫy Ngài: “Đàn ông có được phép ly dị vợ không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Có vài người Pha-ri-xi đến gặp Chúa Giê-xu và hỏi để thử Ngài, “Người đàn ông có quyền ly dị vợ hay không?”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Yê-su blớh loah alới neq: “Ntrớu Môi-se patâp anhia?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ngài trả lời rằng: Vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ngài hỏi: “Môi-se đã truyền dạy các ngươi điều gì?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ngài trả lời họ, “Mô-sê đã truyền cho các ngươi điều gì?”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ngài đáp: “Môi-se truyền dạy các ông điều gì?”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Chúa Giê-xu đáp, “Mô-se truyền điều gì cho các ông?”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Alới ta‑ỡi neq: “Môi-se patâp hếq, khân cũai aléq yoc ễ táh lacuoi, án cóq chĩc choâiq ratáh yỗn lacuoi án. Chơ têq án táh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Họ thưa rằng: Môi-se có cho phép viết tờ để và cho phép để vợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Họ thưa: “Môi-se cho phép người đàn ông viết giấy ly hôn rồi ly dị vợ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Họ đáp, “Mô-sê cho phép người chồng viết một giấy ly hôn rồi ly dị vợ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Họ thưa: “Môi-se cho phép viết giấy ly dị để bỏ vợ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Họ đáp, “Mô-se cho phép người đàn ông viết giấy ly dị và đuổi vợ đi.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Ma Yê-su atỡng alới neq: “Cỗ tian anhia bữn mứt coang lứq, yuaq ngkíq Môi-se chĩc ŏ́c patâp ki yỗn anhia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên người đã truyền mạng nầy cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Đức Chúa Jêsus phán: “Chính vì sự cứng lòng của các ngươi mà Môi-se mới viết ra luật nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nhưng Ðức Chúa Jesus phán với họ, “Vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Mô-sê mới viết cho các ngươi điều răn ấy,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Đức Giê-su bảo họ: “Chính vì lòng các ông chai lì nên người đã viết cho các ông điều luật đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chúa Giê-xu bảo, “Mô-se viết luật ấy cho các ông, vì các ông ương ngạnh.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Ma tễ dâu lứq, bo Yiang Sursĩ tễng nheq dũ ramứh, án tễng cũai samiang cớp cũai mansễm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nhưng từ buổi sáng thế, ‘Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng một nam và một nữ.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6chứ ngay từ đầu cuộc sáng tạo, Ðức Chúa Trời đã dựng nên họ, một người nam và một người nữ.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nhưng từ lúc ban đầu trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên một nam và một nữ.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nhưng ban đầu khi Thượng Đế sáng tạo thế giới, ‘Ngài dựng nên người nam và người nữ.’

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Yuaq ngkíq cũai samiang cóq yoah tễ mpiq mpoaq, ma ỡt parnơi cớp lacuoi án.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7‘Vì lý do đó mà người nam phải lìa cha mẹ mình và kết hợp với vợ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Theo đó, người nam phải lìa cha mẹ và kết hiệp với vợ mình,

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì thế người nam phải lìa cha mẹ mình để kết hợp với vợ,

Bản Phổ Thông (BPT)

7‘Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà kết hợp với vợ mình,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8Chơ bar náq lacuoi cayac cỡt máh muoi noaq sâng. Alới tỡ bữn cỡt noâng bar náq. Ma alới cỡt máh manoaq sâng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8và hai người trở nên một thịt.’ Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8rồi cả hai sẽ trở nên một thịt. Vì thế họ không còn là hai nữa nhưng là một thịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

8và cả hai sẽ trở nên một thân. Như vậy họ không còn là hai nữa mà là một thân.

Bản Phổ Thông (BPT)

8hai người sẽ trở thành một thân mà thôi.’ Cho nên họ không còn là hai người nữa mà là một.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9Ngkíq, khân Yiang Sursĩ amóh yỗn alới cỡt lacuoi cayac, tỡ têq cũai aléq caryoah alới yỗn ratáh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vậy những ai Ðức Chúa Trời đã kết hiệp, loài người không được chia rẽ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Thế thì, khi Đức Chúa Trời đã kết hợp, loài người đừng phân rẽ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Thượng Đế đã kết hợp hai người thì không ai được phân rẽ họ.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

10Toâq Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut loah tâng dống, tỗp rien tễ án blớh loah Yê-su tễ ranáq ki.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Khi ở trong nhà, các môn đồ lại hỏi Ngài về vấn đề nầy;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Khi đã vào trong nhà, các môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Khi vào nhà, các môn đệ lại hỏi Ngài về việc ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Sau đó khi vào nhà, các môn đệ hỏi Ngài thêm về vấn đề ấy.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

11Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cũai aléq ma táh lacuoi, chơ ĩt lacuoi canŏ́h ễn, cũai ki la samoât án cooc lacuoi noau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ngài phán rằng: Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ngài phán: “Người nào ly dị vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài phán với họ, “Ai ly dị vợ rồi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với vợ trước.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ngài trả lời: “Người nào bỏ vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ngài đáp, “Người nào ly dị vợ mà lấy người đàn bà khác là phạm tội ngoại tình với vợ mình.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

12Cớp khân lacuoi ma táh cayac, chơ ỡt cớp cayac canŏ́h ễn, cũai ki la samoât án cooc cayac noau tê.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Còn nếu người đàn bà ly dị chồng để kết hôn với người khác thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Còn nếu người vợ ly dị chồng rồi lấy chồng khác, nàng phạm tội ngoại tình.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Còn nếu đàn bà bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình.”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Còn người đàn bà nào ly dị chồng mà lấy người đàn ông khác cũng phạm tội ngoại tình.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

13Vớt ki noau dững máh carnễn toâq pỡ Yê-su ễq án satoaq atĩ tâng carnễn ki. Ma tỗp rien tễ Yê-su sưoq cũai dững carnễn ki.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Người ta đem con trẻ đến với Đức Chúa Jêsus để được Ngài đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ trách họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Người ta đem các trẻ em đến với Ngài để Ngài đặt tay trên chúng, nhưng các môn đồ Ngài quở trách họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Người ta đem trẻ con đến cùng Đức Giê-su để Ngài đặt tay trên chúng nhưng các môn đệ khiển trách họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Có một số người mang các trẻ thơ đến cùng Chúa Giê-xu để Ngài đặt tay lên chúng nó, nhưng các môn đệ ngăn cấm.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

14Toâq Yê-su hữm ngkíq, án nhôp tỗp rien tễ án, cớp án atỡng alới neq: “Anhia yỗn carnễn ki toâq pỡ cứq. Chỗi catáng alới, yuaq tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt bữn ống cũai ca bữn mứt pahỡm samoât carnễn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Thấy vậy, Ngài giận và bảo các môn đồ: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Thấy vậy, Ðức Chúa Jesus tỏ vẻ giận và bảo họ, “Hãy để trẻ thơ đến với Ta. Ðừng ngăn trở chúng, vì vương quốc Ðức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như các trẻ thơ ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Thấy vậy, Đức Giê-su bất bình nên bảo: “Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chúa Giê-xu thấy vậy không bằng lòng, mới bảo họ rằng, “Hãy để các trẻ thơ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì Nước Trời thuộc về những ai có tấm lòng như chúng nó.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

15Cứq atỡng anhia samoât lứq, cũai aléq ma tỡ bữn pruam yỗn Yiang Sursĩ táq sốt samoât máh carnễn pruam, cũai ki tỡ têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Thật, Ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không vào đó được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Quả thật, Ta nói với các ngươi, người nào không tiếp nhận vương quốc Ðức Chúa Trời như một trẻ thơ sẽ không bao giờ vào đó được.”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ta nói thật cùng các con, ai không tiếp nhận Nước Đức Chúa Trời như một trẻ thơ thì chẳng được vào đó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ta bảo thật, các con phải tiếp nhận Nước Trời giống như trẻ thơ, nếu không các con sẽ không thể vào đó được đâu.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

16Chơ Yê-su ca‑ữ máh carnễn ki; án satoaq atĩ tâng alới, cớp câu ŏ́c bốn yỗn alới hỡ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Rồi Ngài ẵm những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng và ban phước cho.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nói xong, Ngài ôm chúng vào lòng, đặt tay trên chúng, và ban phước cho chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Rồi Ngài ôm các con trẻ vào lòng, đặt tay ban phước cho chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Rồi Ngài bồng ẵm chúng nó, đặt tay lên và chúc phước cho.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

17Bo Yê-su ntôm pỡq tâng rana, bữn manoaq samiang lúh toâq pỡ án cớp sacốh racớl yáng moat án. Samiang ki blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Thâi la o lứq. Ntrớu cứq cóq táq, yỗn têq bữn tamoong mantái?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quì trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Khi Đức Chúa Jêsus vừa khởi hành, có một người chạy đến, quỳ trước mặt Ngài và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Lúc Ngài vừa lên đường, một người chạy đến, quỳ trước mặt Ngài, và nói, “Thưa Thầy thiện hảo, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Khi Ngài vừa lên đường có một người chạy đến quỳ trước mặt Ngài và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh phúc?”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Khi Chúa Giê-xu sắp rời nơi ấy thì có một người chạy lại quì gối trước mặt Ngài và nói rằng, “Thưa thầy nhân đức, tôi phải làm gì để được sống đời đời?”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

18Yê-su blớh loah án neq: “Nŏ́q mới dŏq cứq o? Ống Yiang Sursĩ toâp la o.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Đức Chúa Jêsus đáp: “Tại sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Không ai là nhân lành cả, ngoài một mình Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Tại sao ngươi gọi Ta là thiện hảo? Chẳng có ai thiện hảo ngoại trừ một mình Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ngài bảo người: “Tại sao anh gọi Ta là nhân lành, không có ai nhân lành trừ một mình Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Chúa Giê-xu đáp, “Sao anh gọi ta là nhân đức? Chỉ có một mình Thượng Đế là nhân đức thôi.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

19Mới dáng chơ ŏ́c Yiang Sursĩ patâp: Chỗi cachĩt cũai; chỗi cooc lacuoi tỡ la cayac noau; chỗi tutuoiq; chỗi táq ntỡng lauq; chỗi lôp; cớp yám noap mpiq mpoaq.” 20Samiang ki ta‑ỡi Yê-su neq: “Thâi ơi! Máh ramứh ki cứq khoiq táq tễ bo cứq sanyỡr.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm; đừng giết người; đừng trộm cướp; đừng làm chứng dối; đừng làm gian; hãy hiếu kính cha mẹ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Hẳn ngươi biết các điều răn: ‘Đừng giết người; đừng phạm tội ngoại tình; đừng trộm cắp; đừng làm chứng dối; đừng lừa đảo; hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ngươi đã biết các điều răn, ‘Ngươi chớ giết người; Ngươi chớ phạm tội ngoại tình;Ngươi chớ trộm cắp; Ngươi chớ làm chứng dối; Ngươi chớ lường gạt; Ngươi hãy hiếu kính cha mẹ.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Anh đã biết các điều răn: ‘Đừng giết người, đừng ngoại tình, đừng ăn cắp, đừng làm chứng dối, đừng lường gạt, phải hiếu kính cha mẹ.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Anh biết các mệnh lệnh ‘Không được giết người. Không được ngoại tình. Không được trộm cắp. Không được làm chứng dối. Không được lường gạt. Phải tôn kính cha mẹ.’”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

21Yê-su nhêng chu án cớp sâng ayooq lứq án. Chơ Yê-su atỡng loah án neq: “Mới noâng khlâiq muoi ramứh. Cóq mới pỡq chếq nheq máh mun mới bữn, chơ tampễq práq kia yỗn máh cũai cadĩt. Ngkíq mới bữn mun ngoaih tâng paloŏng. Chơ mới toâq puai cứq.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Đức Chúa Jêsus ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, bố thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đức Chúa Jêsus trìu mến nhìn anh và nói: “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ðức Chúa Jesus nhìn ông, yêu thương ông, và nói với ông, “Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán tất cả những gì ngươi có, lấy tiền giúp người nghèo, để ngươi sẽ có kho báu trên trời, rồi hãy đến, theo Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Đức Giê-su nhìn anh, thấy thương và bảo: “Anh còn thiếu một điều, hãy đi bán hết những gì anh có đem cho kẻ nghèo, anh sẽ có kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Chúa Giê-xu âu yếm nhìn anh và bảo, “Anh còn thiếu một điều. Hãy bán hết của cải anh có, lấy tiền ấy phân phát cho người nghèo, thì anh sẽ có của báu trên thiên đàng. Rồi đến theo ta.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

22Tữ cũai ki sâng Yê-su pai ngkíq, án ngúc moat múh cớp loŏh tễ ki; án sâng ngua lứq, yuaq án la cũai sốc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nghe vậy, anh sa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nghe xong những lời ấy, ông sa sầm nét mặt, rồi buồn bã bỏ đi, vì ông có rất nhiều của cải.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Khi nghe như vậy, mặt mày người ủ rũ, buồn rầu bỏ đi vì người có nhiều tài sản lắm.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Khi nghe Chúa Giê-xu nói thế anh ta tỏ vẻ buồn nản thất vọng. Anh ủ rũ bỏ đi vì anh rất giàu.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

23Chơ Yê-su carlang nhêng mpễr án, cớp án atỡng tỗp rien tễ án neq: “Coat lứq yỗn máh cũai sốc bữn mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Đức Chúa Jêsus đưa mắt nhìn quanh rồi phán với các môn đồ: “Người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ðức Chúa Jesus nhìn quanh, rồi phán với các môn đồ, “Người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời thật khó thay!”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Đức Giê-su nhìn quanh và bảo các môn đệ: “Người giàu rất khó vào Nước Đức Chúa Trời!”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Chúa Giê-xu nhìn quanh và bảo các môn đệ rằng, “Thật khó cho người giàu vào Nước Trời!”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

24Tữ Yê-su pai ngkíq, tỗp rien tễ án sâng dớt lứq tâng mứt. Ma Yê-su atỡng alới neq: “Máh con cứq ơi! Cũai ca yoc ễ mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, ki coat lứq yỗn án.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Các môn đồ ngạc nhiên về những lời nầy. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán: “Hỡi các con, những ai nương cậy vào sự giàu có để được vào vương quốc Đức Chúa Trời thật vô cùng khó khăn!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Các môn đồ rất ngạc nhiên về những lời ấy. Nhưng Ðức Chúa Jesus nói tiếp với họ, “Hỡi các con, vào vương quốc Ðức Chúa Trời khó lắm!

Bản Dịch Mới (NVB)

24Các môn đệ ngạc nhiên khi nghe những lời ấy nên Ngài nhắc lại: “Hỡi các con, vào Nước Đức Chúa Trời thật là khó!

Bản Phổ Thông (BPT)

24Các môn đệ vô cùng ngạc nhiên về lời ấy. Ngài tiếp, “Các con ơi, vào Nước Trời không dễ đâu!

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

25Charán lac‑da luaiq hŏ́ng srứm, khễ hỡn tễ cũai sốc ma mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Ðức Chúa Trời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời.”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

26Tỗp rien tễ Yê-su sâng dớt lứq, cớp alới blớh loah Yê-su neq: “Khân ngkíq, noau têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Các môn đồ vô cùng ngạc nhiên, nói với nhau: “Vậy thì ai có thể được cứu?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Nghe thế các môn đồ lại càng lấy làm lạ hơn nữa và nói với nhau, “Nếu vậy thì ai có thể được cứu?”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Các môn đệ quá ngạc nhiên, thưa cùng Ngài: “Như thế thì ai có thể được cứu?”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Các môn đệ lại còn ngạc nhiên hơn nữa và hỏi nhau, “Thế thì ai được cứu?”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

27Yê-su nhêng chu alới cớp atỡng neq: “Máh cũai, tỡ têq táq bữm ranáq ki, ma Yiang Sursĩ têq táq nheq tữh ranáq.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Đức Chúa Jêsus nhìn họ và phán: “Loài người không thể làm được việc nầy, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác; vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ðức Chúa Jesus nhìn họ và nói, “Ðối với loài người, việc ấy không thể thực hiện, nhưng đối với Ðức Chúa Trời thì không phải vậy; đối với Ðức Chúa Trời, mọi sự đều có thể xảy ra.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Đức Giê-su nhìn họ bảo: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng với Đức Chúa Trời thì khác, vì Đức Chúa Trời làm được mọi sự.”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Chúa Giê-xu nhìn họ bảo rằng, “Điều gì con người không làm được thì Thượng Đế làm được. Thượng Đế làm điều gì cũng được cả.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

28Phi-er atỡng Yê-su neq: “Nâi! Hếq khoiq táh dũ ramứh hếq bữn dŏq puai thâi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: Nầy, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Phi-e-rơ liền nói: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Phi-rơ liền thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo Thầy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Phê-rơ phân trần: “Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Thầy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Phia-rơ thưa với Ngài, “Thầy xem, chúng con đã bỏ tất cả để theo thầy.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

29Yê-su atỡng alới neq: “Cứq atỡng anhia samoât lứq, khân bữn cũai aléq táh dống sũ, sễm ai sễm ỡi, mpiq mpoaq, con acái, tỡ la sarái cỗ tian án puai cứq cớp puai parnai o tễ Yiang Sursĩ,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo các con, không một ai vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Ðức Chúa Jesus phán, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, không ai lìa bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha, mẹ, con cái, hay ruộng vườn vì cớ Ta và vì cớ Tin Mừng

Bản Dịch Mới (NVB)

29Đức Giê-su đáp: “Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất,

Bản Phổ Thông (BPT)

29Chúa Giê-xu bảo, “Ta bảo thật, không ai rời bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng vì ta và vì Tin Mừng

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

30cũai ki lứq bữn loah tâng dỡi nâi muoi culám trỗ hỡn tễ máh ramứh án khoiq táh, ariang dống sũ, sễm ai sễm ỡi, mpiq, con, cớp sarái. Án cóq ramóh túh coat hỡ. Ma chumát án bữn tamoong mantái.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30mà bây giờ, ngay trong đời nầy, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30mà sẽ không nhận gấp trăm lần hơn trong đời nầy về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, ruộng vườn, cùng với sự bách hại, và sự sống đời đời trong đời sau.

Bản Dịch Mới (NVB)

30mà chẳng lãnh được trong đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớ và sự sống vĩnh phúc.

Bản Phổ Thông (BPT)

30mà không nhận được gấp trăm lần trong đời nầy—nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng cùng với những sự ngược đãi, và được sống đời đời trong tương lai.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

31Sa‑ữi náq cỡt toâr sanua, chumát alới cỡt cacớt ễn, cớp sa‑ữi náq cacớt sanua, chumát alới cỡt toâr ễn.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt; có kẻ rốt sẽ nên đầu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối, và người cuối sẽ trở nên đầu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Nhưng nhiều người đầu sẽ thành cuối, và nhiều người cuối sẽ thành đầu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Nhưng nhiều người ở hàng đầu sẽ xuống cuối và người cuối sẽ lên đầu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Người nào hiện ở hàng đầu sẽ bị xuống chót, còn người hiện ở hàng chót sẽ lên đầu.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

32Yê-su cớp tỗp rien tễ án pỡq tâng rana chỗn chu vil Yaru-salem. Yê-su pỡq nhũang alới. Máh tỗp rien tễ Yê-su sâng dớt lứq. Cớp máh cũai ca puai ntun alới, cũai ki sâng croŏq. Yê-su dững muoi chít la bar náq loŏh tễ cũai ki cớp atỡng alới tễ máh ranáq cheq ễ toâq pỡ án.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Đức Chúa Jêsus và môn đồ đương đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài thì đi trước; các môn đồ thất kinh, và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại đem mười hai sứ đồ đi cùng mình ra mà phán về những việc phải xảy đến cho mình, rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đang trên đường lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đi trước họ. Các môn đồ kinh ngạc, còn những người đi theo thì sợ hãi. Ngài lại đem mười hai sứ đồ riêng ra và nói cho họ những gì sẽ phải xảy đến cho mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Lúc ấy họ đang trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, và Ðức Chúa Jesus đi trước dẫn đầu họ. Họ lấy làm kinh ngạc, còn những người đi theo đều sợ hãi. Ngài đem riêng mười hai môn đồ ra và nói cho họ biết những gì sẽ xảy đến cho Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi trước dẫn đầu họ. Các môn đệ ngạc nhiên, và những kẻ tháp tùng thì sợ hãi. Ngài đem mười hai sứ đồ riêng ra mà nói cho họ những việc sẽ xảy đến cho mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Trong khi họ đang lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu đi trước. Các môn đệ thì sửng sốt còn những người đồng hành khác thì hoảng sợ. Một lần nữa Chúa Giê-xu đem riêng mười hai môn đệ ra, và bắt đầu cho họ biết những việc gì sẽ xảy đến cho Ngài.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

33Án pai neq: “Anhia tamứng! Hái cóq chỗn pỡ vil Yaru-salem. Ỡt ngki noau ễ chiau Con Yiang Cỡt Cũai pỡ atĩ cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp cũai yống rit. Alới ki anoat án cóq cuchĩt; chơ alới ễ chiau án pỡ cũai tỡ cỡn cũai I-sarel hỡ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo; họ sẽ định Ngài phải bị tử hình, và giao Ngài cho dân ngoại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Ngài nói: “Nầy, chúng ta lên thành Giê-ru-sa-lem, Con Người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Người, rồi giao cho dân ngoại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33“Nầy, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị phản nộp vào tay các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật. Họ sẽ kết án tử hình Người và trao Người vào tay dân ngoại.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Ngài bảo: “Nầy, chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và các chuyên gia kinh luật, họ sẽ lên án xử tử Người và nộp cho dân ngoại quốc.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Ngài bảo, “Nầy, chúng ta đang đi lên Giê-ru-sa-lem. Con Người sẽ bị trao vào tay các giới trưởng tế và các giáo sư luật. Họ sẽ tuyên án xử tử Ngài rồi giao Ngài cho dân ngoại quốc.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

34Cũai ki ayê ra‑ac án, cuchóh tâng án, proaih án, cớp cachĩt án. Ma vớt pái tangái, án yuor tamoong loah.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Người ta sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài mà giết đi; sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Người ta sẽ chế nhạo Người, khạc nhổ trên Người, đánh đòn và giết chết Người; nhưng sau ba ngày, Người sẽ sống lại.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Chúng sẽ nhạo báng Người, phun nhổ trên Người, đánh đòn Người, và giết Người, nhưng ba ngày sau Người sẽ sống lại.”

Bản Dịch Mới (NVB)

34Họ sẽ chế nhạo, nhổ trên Người, đánh đập và giết Người đi. Ba ngày sau Người sẽ sống lại.”

Bản Phổ Thông (BPT)

34Chúng sẽ chế nhạo, phỉ nhổ, đánh đòn rồi giết Ngài. Nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

35Vớt ki Yacỡ cớp Yang, la con samiang Sê-badê, toâq pỡ Yê-su cớp sễq tễ án neq: “Thâi ơi! Hếq ễq thâi táq máh ŏ́c hếq sễq tễ thâi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Bấy giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai Xê-bê-đê, đến gần Ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Hai con trai của Xê-bê-đê là Gia-cơ và Giăng đến gần Đức Chúa Jêsus và nói: “Thưa Thầy, chúng con mong Thầy thực hiện điều chúng con cầu xin.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Xê-bê-đê, đến và nói với Ngài, “Thưa Thầy, chúng con mong rằng những gì chúng con sắp xin sẽ được Thầy làm cho.”

Bản Dịch Mới (NVB)

35Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Xê-bê-đê, đến cùng Đức Giê-su mà thỉnh cầu: “Thưa Thầy, chúng con mong ước Thầy ban cho những điều chúng con cầu xin.”

Bản Phổ Thông (BPT)

35Lúc ấy Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Xê-bê-đê đến xin Chúa Giê-xu, “Thưa thầy, chúng con muốn xin thầy làm cho một điều.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

36Yê-su blớh alới neq: “Ŏ́c ntrớu anhia yoc cứq táq yỗn anhia?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Ngài hỏi: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Ngài hỏi họ, “Các ngươi muốn Ta làm chi cho các ngươi?”

Bản Dịch Mới (NVB)

36Ngài hỏi: “Các con muốn Ta làm điều gì cho các con?”

Bản Phổ Thông (BPT)

36Chúa Giê-xu hỏi, “Các con muốn ta làm điều gì cho các con?”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

37Alới ta‑ỡi án: “Yỗn hếq tacu manoaq coah atoam, manoaq coah avêr thâi bo thâi cỡt sốt cớp bữn chớc ang‑ữr.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Họ thưa: “Khi Thầy được vinh hiển, xin cho hai chúng con một người được ngồi bên phải, một người bên trái của Thầy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Họ thưa với Ngài, “Xin cho chúng con được ngồi, một người bên phải Thầy và một người bên trái Thầy khi Thầy được vinh hiển.”

Bản Dịch Mới (NVB)

37Họ thưa: “Khi Thầy được hiển vinh xin cho chúng con một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái Thầy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

37Họ thưa, “Xin cho chúng con một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái thầy, trong vinh quang của thầy.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

38Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Anhia tỡ dáng dếh ŏ́c anhia sễq. Rơi tỡ anhia nguaiq muoi cachoc cớp cứq? Cớp rơi tỡ anhia roap batễm parnơi cớp cứq?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống, và chịu được phép báp-têm ta chịu chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Nhưng Đức Chúa Jêsus nói: “Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống được chén Ta uống, và chịu được báp-têm Ta chịu không?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Nhưng Ðức Chúa Jesus phán với họ, “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén Ta sắp uống hay chịu phép báp-têm Ta sắp chịu chăng?”

Bản Dịch Mới (NVB)

38Nhưng Đức Giê-su bảo họ: “Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống được chén Ta phải uống và chịu được báp-tem mà Ta phải chịu không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

38Chúa Giê-xu bảo, “Các con không hiểu điều mình xin. Các con có uống được ly đau khổ ta sắp uống không? Và các con có chịu được phép báp-têm ta sắp chịu không?”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

39Alới ta‑ỡi án: “Hếq rơi.”Ma Yê-su atỡng loah alới neq: “Nỡ‑ra anhia cóq nguaiq muoi cachoc cớp cứq, cớp anhia cóq roap muoi batễm cớp cứq tê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Thưa rằng: Được. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống, và sẽ chịu phép báp-têm ta chịu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Họ thưa: “Dạ được!” Đức Chúa Jêsus phán: “Các con sẽ uống chén Ta uống, và sẽ chịu báp-têm Ta chịu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Họ trả lời Ngài, “Thưa được.”Ðức Chúa Jesus phán với họ, “Chén Ta uống các ngươi sẽ uống, và phép báp-têm Ta chịu các ngươi sẽ chịu,

Bản Dịch Mới (NVB)

39Họ trả lời: “Thưa được.” Đức Giê-su bảo họ: “Chén Ta uống các con sẽ uống, báp-tem Ta chịu các con sẽ chịu;

Bản Phổ Thông (BPT)

39Họ thưa, “Dạ được.”Chúa Giê-xu bảo, “Các con sẽ uống ly ta sắp uống và chịu lễ báp-têm ta sắp chịu.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

40Ma cứq tỡ têq yỗn anhia tacu coah atoam cớp coah avêr cứq. Ŏ́c ki ống Yiang Sursĩ sâng têq rưoh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta thì không phải tự ta cho được: Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Nhưng việc ngồi bên phải hay bên trái Ta thì Ta không cho được, vị trí ấy dành cho những người đã được định sẵn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40nhưng ngồi bên phải Ta hay bên trái Ta không do Ta cho, nhưng chúng được dành cho những người đã được chuẩn bị.”

Bản Dịch Mới (NVB)

40nhưng ngồi bên phải hay bên trái của Ta thì không tự Ta cho được. Địa vị đó đã dành cho người được chuẩn bị trước.”

Bản Phổ Thông (BPT)

40Nhưng ta không có quyền chọn người ngồi bên phải hoặc bên trái ta; hai chỗ ấy dành cho người nào đã được Thượng Đế chuẩn bị trước.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

41Tữ alới muoi chít náq canŏ́h tâng tỗp rien tễ Yê-su sâng ranáq ki, alới ũan lứq chóq Yacỡ cớp Yang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Mười sứ đồ kia nghe sự xin đó, thì giận Gia-cơ và Giăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Nghe vậy, mười sứ đồ kia giận Gia-cơ và Giăng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Khi mười môn đồ kia nghe thế, họ giận Gia-cơ và Giăng.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Mười môn đệ kia nghe được điều đó thì giận Gia-cơ và Giăng.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Khi mười môn đệ kia nghe chuyện ấy thì bất bình với Gia-cơ và Giăng.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

42Chơ Yê-su arô nheq tỗp ki toâq pỡ án. Cớp án atỡng alới neq: “Anhia khoiq dáng chơ cũai sốt tâng dỡi nâi yoc máh cũai proai cỡt sũl alới, cớp alới padâm cũai proai túh coat lứq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Nhưng Đức Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại, thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Đức Chúa Jêsus gọi họ đến và nói: “Các con biết rằng những người được tôn làm nhà cầm quyền dân ngoại thì thống trị dân; các quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Nhưng Ðức Chúa Jesus gọi họ đến và nói với họ, “Các ngươi biết rằng những người được xem là thủ lãnh của các dân ngoại đều làm chúa trên họ; những người có chức quyền của họ đều lấy quyền hành áp chế họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Đức Giê-su gọi họ đến mà bảo: “Các con biết những kẻ được coi là người cai trị của dân ngoại thì thống trị dân, còn các quan lớn thì dùng quyền thế để cai trị.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Ngài gọi họ lại và dạy rằng, “Những người cầm quyền của dân ngoại quốc thích cai trị dân, còn các đại quan thì thích tỏ quyền hành trên dân chúng.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

43Ma anhia chỗi táq samoât ngkíq. Cũai aléq yoc ễ cỡt toâr tâng tỗp anhia, cóq án cỡt ayững atĩ anhia.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Song trong các ngươi không như vậy; trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn trong các con thì phải làm đầy tớ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Nhưng giữa các ngươi thì chẳng như vậy. Ai trong các ngươi muốn làm lớn phải làm đầy tớ các ngươi,

Bản Dịch Mới (NVB)

43Nhưng giữa vòng các con thì không phải vậy, vì ai muốn làm lớn phải làm tôi tớ các con.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Nhưng đối với các con, thì không nên như thế. Ai muốn làm lớn trong vòng các con, thì phải làm tôi tớ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

44Cớp cũai aléq yoc ễ cỡt toâr clữi nheq tễ canŏ́h tâng tỗp anhia, cóq án cỡt sũl nheq tữh cũai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44còn ai trong các ngươi muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi mọi người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44còn ai muốn đứng đầu trong các con thì phải làm nô lệ cho mọi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44và ai trong các ngươi muốn làm đầu phải làm nô lệ mọi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Còn ai muốn làm đầu trong các con, thì phải làm nô lệ cho mọi người.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Ai muốn làm đầu trong các con phải như nô lệ vậy.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

45Machớng ki tê, Con Yiang Cỡt Cũai khoiq toâq pỡ nâi tỡ ễq noau hâu án, ma án yoc ễ hâu cũai canŏ́h. Cớp án ralêq rangứh án dŏq cuchĩt tang yỗn nheq tữh cũai.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Vì ngay cả Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ, và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

Bản Dịch Mới (NVB)

45Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

Bản Phổ Thông (BPT)

45Cũng như Con Người đến không phải để được người khác phục vụ mình, mà để phục vụ người khác và hi sinh mạng sống mình để cứu vớt nhiều người.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

46Vớt ki Yê-su cớp tỗp rien tễ án toâq pỡ vil Yê-ri-cô. Tữ alới loŏh tễ vil ki parnơi cớp clứng cũai canŏ́h, alới ramóh manoaq cũai sũt ỡt susễq kễng rana. Ramứh án la Bati-mê con samiang Ti-mê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến thành Giê-ri-cô. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến Giê-ri-cô. Khi Ngài cùng các môn đồ và đoàn dân đông rời khỏi thành, có một người mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi ăn xin bên đường.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Bấy giờ họ đến Thành Giê-ri-cô. Lúc Ngài, các môn đồ Ngài, và một đám đông rất lớn rời Giê-ri-cô thì có một người mù tên là Ba-ti-mê con Ti-mê đang ngồi ăn xin bên vệ đường.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Họ đến Giê-ri-cô. Khi Đức Giê-su và môn đệ cùng đoàn dân rời Giê-ri-cô, một người mù tên Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê đang ngồi ăn xin bên đường.

Bản Phổ Thông (BPT)

46Sau đó họ đến thành Giê-ri-cô. Khi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ sắp rời nơi ấy cùng với đoàn dân thì có một người ăn xin mù tên Ba-ti-mê, con của Ti-mê, đang ngồi bên đường.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

47Tữ án sâng noau pai Yê-su tễ vil Na-sarễt pỡq pha, chơ án sabau casang lứq neq: “Ơ Yê-su tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt ơi! Sễq Ncháu sarũiq táq cứq nứng!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Nghe nói đây là Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét, anh kêu lớn: “Lạy Đức Chúa Jêsus, Con vua Đa-vít, xin đoái thương con!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Khi ông nghe rằng Ðức Chúa Jesus người Na-xa-rét sắp đi ngang qua đó, ông bắt đầu kêu to, “Lạy Ðức Chúa Jesus, Con Vua Ða-vít, xin thương xót con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

47Nghe nói đó là Giê-su người Na-xa-rét thì anh ấy kêu lên: “Đức Giê-su, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!”

Bản Phổ Thông (BPT)

47Khi nghe Chúa Giê-xu người Na-xa-rét đi ngang qua anh liền kêu lớn “Giê-xu, con của Đa-vít ơi, xin thương xót tôi!”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

48Bữn sa‑ữi náq cũai sưoq án chỗi tabỗq, ma án sabau casang lứq ễn: “Ơ anhia tễ tŏ́ng toiq puo Davĩt ơi! Sễq anhia sarũiq táq cứq nứng!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Có nhiều kẻ rầy người, biểu nín đi; song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Nhiều người rầy anh, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin đoái thương con!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Nhiều người quở ông và bảo ông im lặng, nhưng ông càng kêu to hơn, “Lạy Con Vua Ða-vít, xin thương xót con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

48Nhiều kẻ quở mắng anh ấy, bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn nữa: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!”

Bản Phổ Thông (BPT)

48Nhiều người trong đoàn dân quở anh mù để anh im đi nhưng anh lại la lớn hơn nữa, “Con Đa-vít ơi, xin thương tôi!”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

49Yê-su tangứt, chơ án ớn neq: “Arô cũai sũt ki toâq pỡ nâi.”Chơ alới arô cũai sũt ki, cớp alới atỡng án neq: “Chỗi croŏq ntrớu. Mới yuor tayứng. Yê-su arô mới.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Đức Chúa Jêsus dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến, mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Đức Chúa Jêsus dừng lại và bảo: “Hãy gọi người ấy đến đây.” Họ gọi người mù và bảo: “Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi anh đó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49Ðức Chúa Jesus dừng lại và bảo, “Hãy gọi người ấy đến đây.”Họ gọi người mù và nói, “Hãy vui lên và đứng dậy. Ngài gọi ông đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

49Đức Giê-su dừng lại, bảo: “Gọi người ấy đến đây.” Họ kêu người mù và bảo: “Hãy yên tâm, đứng dậy, Thầy gọi anh đó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

49Chúa Giê-xu dừng lại bảo, “Gọi anh ta đến đây.”Họ liền gọi anh mù và bảo, “Hãy mừng đi! Đứng dậy. Thầy Giê-xu gọi anh kia kìa.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

50Ngkíq cũai ki carieiq táh au tuar án. Yóiq án yuor cớp toâq pỡ Yê-su.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Jêsus.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Người mù vứt bỏ áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Đức Chúa Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50Ông vất chiếc áo choàng của mình qua một bên, đứng phắt dậy, và đến với Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch Mới (NVB)

50Anh bật dậy, vứt áo và đến cùng Đức Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

50Người mù liền nhảy lên, quăng áo choàng lại và đến cùng Chúa Giê-xu.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

51Yê-su blớh án neq: “Ntrớu mới yoc cứq táq yỗn mới?”Cũai sũt ki ta‑ỡi: “Thâi ơi! Sễq yỗn moat cứq cỡt blang!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Đức Chúa Jêsus hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh thưa: “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51Ðức Chúa Jesus hỏi ông và nói, “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?”Người mù thưa với Ngài, “Thưa Thầy, con muốn trông thấy được.”

Bản Dịch Mới (NVB)

51Ngài hỏi: “Anh muốn Ta giúp điều gì?” Người mù thưa: “Thưa Thầy, con muốn sáng mắt trở lại!”

Bản Phổ Thông (BPT)

51Chúa Giê-xu hỏi, “Anh muốn ta làm gì cho anh đây?”Người mù thưa, “Thưa thầy, tôi muốn sáng mắt.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

52Yê-su atỡng án neq: “Pỡq! Cỗ mới sa‑âm, moat mới cỡt blang.”Bo ki toâp moat án cỡt blang, chơ án puai Yê-su tê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

52Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

52Ngài phán: “Hãy đi, đức tin con đã chữa lành con.” Lập tức người mù được sáng mắt lại và đi theo Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52Ðức Chúa Jesus phán, “Hãy đi. Ðức tin của ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành.”Ngay lập tức ông trông thấy được và đi theo Ngài trên đường.

Bản Dịch Mới (NVB)

52Ngài bảo: “Hãy đi đi, đức tin của anh đã chữa lành anh.” Lập tức anh ấy thấy được và đi theo Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

52Chúa Giê-xu bảo, “Hãy đi, đức tin anh đã chữa lành anh.” Lập tức người mù được sáng mắt và đi theo Chúa Giê-xu trên đường.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Người ấy nói: “Thưa Thầy, tôi đã tuân giữ mọi điều đó từ thuở niên thiếu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ông đáp, “Thưa Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn thơ ấu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Người ấy đáp: “Thưa Thầy, tôi đã giữ những luật nầy từ khi còn nhỏ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Anh đáp, “Thưa thầy, tôi đã vâng giữ những điều ấy từ khi còn nhỏ.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

53Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường.