So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1耶稣又在海边教导人。有一大群人到他那里聚集,他只好上船坐下。船在海里,众人都靠近海,站在岸上。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Chúa Jêsus lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển; có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài, Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Chúa Jêsus lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Có một đoàn người rất đông tụ họp quanh Ngài nên Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ngài lại bắt đầu giảng dạy bên bờ biển. Một đám đông rất lớn tụ họp quanh Ngài đến nỗi Ngài phải lên ngồi trên một chiếc thuyền đậu ven bờ, còn đoàn dân đông đứng trên bờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Một lần khác, Đức Giê-su khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Một đoàn dân rất đông tụ tập quanh Ngài nên Ngài phải xuống ngồi trên một chiếc thuyền đậu dưới nước, còn cả đám đông ở trên bờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa Giê-xu lại bắt đầu giảng dạy bên bờ hồ. Vì quần chúng tụ tập quanh Ngài quá đông nên Ngài lên ngồi trên một chiếc thuyền đậu gần bờ. Còn tất cả dân chúng thì ngồi trên bờ gần nước.

和合本修订版 (RCUVSS)

2耶稣就用许多比喻教导他们。在教导的时候,他对他们说:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ngài dùng ẩn dụ dạy dỗ họ nhiều điều. Trong khi dạy, Ngài phán:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài dùng những ngụ ngôn dạy họ nhiều điều. Trong khi giảng dạy Ngài phán,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều; trong lúc dạy, Ngài bảo họ rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

2Chúa Giê-xu dùng ngụ ngôn dạy dỗ họ nhiều điều. Ngài kể,

和合本修订版 (RCUVSS)

3“你们听啊,有一个撒种的出去撒种。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra đặng gieo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3“Hãy nghe đây! Có một người đi ra gieo giống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3“Hãy nghe, nầy, một người kia đi ra gieo giống.

Bản Dịch Mới (NVB)

3“Hãy nghe đây! Một nông dân đi ra gieo giống.

Bản Phổ Thông (BPT)

3“Nghe đây! Có một nông gia đi ra gieo giống.

和合本修订版 (RCUVSS)

4他撒的时候,有的落在路旁,飞鸟来把它吃掉了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Trong khi gieo, một số hạt rơi dọc đường, chim đến ăn hết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Trong khi gieo, một số hạt giống rơi bên vệ đường, chim đến ăn hết.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Khi gieo, có hạt rơi trên đường mòn, chim đến ăn hết.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Trong khi gieo, một số hột rơi trên đường đi, chim đáp xuống ăn hết.

和合本修订版 (RCUVSS)

5有的落在土浅的石头地上,因为土不深,很快就长出苗来,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Một phần khác rơi nhằm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên, vì bị lấp không sâu;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Một số khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất, vì lấp không sâu nên liền mọc lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Một số khác rơi nhằm nơi sỏi đá, nơi chẳng có nhiều đất thịt. Chúng liền mọc lên, nhưng vì đất không nhiều,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Hạt khác rơi vào nơi có đá, chỉ có ít đất nên liền mọc ngay. Vì đất không được dày,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Một số hột rơi nhằm chỗ đất đá, có ít đất thịt. Những hột giống ấy mọc nhanh vì có đất cạn.

和合本修订版 (RCUVSS)

6太阳出来一晒,因为没有根就枯干了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6nhưng khi mặt trời đã mọc, thì bị đốt, và bởi không có rễ, nên phải héo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nhưng khi mặt trời mọc lên, bị nắng thiêu đốt thì chúng khô héo vì không có rễ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6nên khi mặt trời mọc lên, chúng bị nắng gắt thiêu đốt, và vì không có rễ ăn sâu, chúng bị héo khô.

Bản Dịch Mới (NVB)

6lúc mặt trời mọc lên, thì bị sém nắng và không có rễ nên phải khô héo.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nhưng khi mặt trời mọc lên liền bị chết héo, vì rễ không sâu.

和合本修订版 (RCUVSS)

7有的落在荆棘里,荆棘长起来,把它挤住了,就结不出果实。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Một phần khác rơi nhằm bụi gai; gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi, và không kết quả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Một số khác rơi giữa bụi gai; gai mọc lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Một số hạt khác rơi vào những bụi gai; gai góc mọc lên, làm chúng bị nghẹt, nên không kết quả.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Hạt khác nữa rơi nhằm chỗ gai góc, gai mọc rậm lên làm nghẹt ngòi không kết hạt được.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Một số hột khác rơi nhằm chỗ cỏ gai, gai mọc mạnh chèn cây non tốt, nên cây ấy không sinh quả được.

和合本修订版 (RCUVSS)

8又有的落在好土里,就发芽长大,结出果实,有三十倍的,有六十倍的,有一百倍的。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Một phần khác nữa rơi nhằm nơi đất tốt, thì kết quả, lớn lên và nẩy nở ra; một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Một số khác nữa rơi trên chỗ đất tốt nên kết quả, lớn lên và nẩy nở, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác một trăm.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Còn những hạt khác rơi vào đất tốt và kết quả. Chúng mọc lên, tăng trưởng, và nảy nở thêm nhiều; hạt thành ba mươi, hạt ra sáu chục, và hạt được một trăm.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Còn hạt rơi vào nơi đất tốt thì lớn lên, nẩy nở ra và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, và hạt khác một trăm.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Một số hột khác rơi vào chỗ đất tốt, liền mọc lên. Cây càng ngày càng lớn, kết quả càng nhiều. Có cây sinh ra ba chục hột, có cây sáu chục, có cây một trăm.”

和合本修订版 (RCUVSS)

9耶稣又说:“有耳可听的,就应当听!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ngài lại phán: “Ai có tai để nghe, hãy nghe!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ðoạn Ngài phán, “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Rồi Ngài bảo: “Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Rồi Chúa Giê-xu bảo, “Người nào nghe ta được, hãy lắng tai nghe!”

和合本修订版 (RCUVSS)

10耶稣独自一人的时候,跟随他的人和十二使徒问他这些比喻的意思。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Khi Đức Chúa Jêsus ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng mười hai sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Khi Đức Chúa Jêsus còn lại một mình, những người ở quanh Ngài cùng với mười hai sứ đồ đến hỏi Ngài về các ẩn dụ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Khi Ngài ở một mình, những người quanh Ngài và mười hai sứ đồ đến hỏi Ngài về ý nghĩa của các ngụ ngôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Khi còn lại một mình Đức Giê-su, mười hai sứ đồ và những người khác hỏi Ngài về ngụ ngôn ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Sau đó lúc có một mình Chúa Giê-xu, mười hai sứ đồ cùng một số người khác xúm quanh hỏi Ngài về các ngụ ngôn Ngài dùng.

和合本修订版 (RCUVSS)

11耶稣对他们说:“上帝国的奥秘只让你们知道,若是对外人讲,凡事就用比喻,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi; nhưng về phần người ngoài, thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ngài phán: “Sự mầu nhiệm về vương quốc Đức Chúa Trời đã được ban cho các con; nhưng đối với người ngoài, thì mọi sự đều nằm trong các ẩn dụ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài nói với họ, “Ðối với các ngươi, huyền nhiệm về vương quốc Ðức Chúa Trời được giãi bày cho, nhưng đối với người ngoài thì mọi sự vẫn phải dùng ngụ ngôn,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ngài đáp: “Sự huyền nhiệm Nước Đức Chúa Trời đã được ban cho các con. Nhưng đối với người ngoài thì dùng ngụ ngôn mà dạy mọi sự.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Chúa Giê-xu bảo, “Các con được có trí hiểu những bí mật về Nước Trời, nhưng đối với người khác ta phải dùng chuyện ngụ ngôn

和合本修订版 (RCUVSS)

12要他们看了又看,却看不清,听了又听,却不明白,免得他们回转过来,获得赦免。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu; e họ hối cải mà được tha tội chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12để họ:Xem thì vẫn xem, mà không thấy,Nghe thì vẫn nghe, mà không hiểu;E rằng họ hối cải mà được tha tội chăng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12để‘Họ nhìn mà không thấy,Họ nghe mà không hiểu,Kẻo họ trở lại mà được tha thứ.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Để: ‘Họ xem thì vẫn xem mà không thấy, Nghe thì vẫn nghe mà không hiểu, E họ hối cải và được tha tội chăng.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

12vì:‘Họ thấy thì thấy mà không học được.Họ nghe thì nghe mà không hiểu được.Vì nếu họ học và hiểu được,họ sẽ trở lại với ta và được tha thứ chăng.’” Ê-sai 6:9–10

和合本修订版 (RCUVSS)

13耶稣又对他们说:“你们不明白这比喻吗?这样怎能明白一切的比喻呢?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Đoạn, Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Rồi Ngài nói: “Các con không hiểu ẩn dụ nầy sao? Vậy thì làm sao hiểu được tất cả các ẩn dụ khác?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Sau đó Ngài nói với họ, “Các ngươi không hiểu ý nghĩa của ngụ ngôn ấy sao? Vậy làm sao các ngươi có thể hiểu tất cả những ngụ ngôn khác?

Bản Dịch Mới (NVB)

13Rồi Ngài bảo họ: “Các con không hiểu nổi ngụ ngôn này thì làm sao có thể hiểu được tất cả các ngụ ngôn khác?

Bản Phổ Thông (BPT)

13Sau đó Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Các con không hiểu ngụ ngôn nầy sao? Nếu truyện nầy mà không hiểu thì làm sao hiểu các truyện khác được?

和合本修订版 (RCUVSS)

14撒种的人所撒的就是道。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Người gieo giống ấy là gieo đạo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Người gieo giống, tức là gieo đạo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Người gieo giống gieo đạo.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Người gieo giống là người gieo Đạo.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nông gia trong truyện cũng ví như người gieo lời của Thượng Đế vào lòng người ta.

和合本修订版 (RCUVSS)

15那撒在路旁的种子,就是人听了道,撒但立刻来,把撒在他们心里的道夺了去。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Những hạt ở dọc đường là những kẻ đã chịu nghe đạo được gieo ra, nhưng họ vừa nghe xong thì Sa-tan lập tức đến, cất đi đạo đã gieo trong lòng họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Những hạt ở bên vệ đường chỉ về những người chịu nghe đạo đã gieo, nhưng khi họ vừa nghe xong, Sa-tan liền đến giựt lấy đạo đã gieo vào lòng họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Một số người như hạt giống trên con đường mòn, là nơi Đạo được gieo, họ vừa nghe xong liền bị Sa-tan đến cướp lấy Đạo đã gieo trong lòng.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Có khi lời giảng dạy rơi trên đường đi, giống như người nghe lời dạy dỗ của Thượng Đế nhưng vừa nghe xong thì Sa-tăng liền đến cướp lấy lời đã được gieo trong lòng họ.

和合本修订版 (RCUVSS)

16那撒在石头地上的,就是人听了道,立刻欢喜领受,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Cũng vậy, những hạt gieo nơi đất đá là những người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Tương tự, những hạt gieo nhằm đất sỏi đá chỉ về những người khi nghe đạo thì vui mừng tin nhận,

Bản Dịch Mới (NVB)

16Một số người khác như hạt giống nơi có đá, vừa nghe Đạo họ liền vui mừng tiếp nhận.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Một số người khác như hột giống rơi trên đất đá. Họ nghe lời dạy liền hớn hở tiếp nhận.

和合本修订版 (RCUVSS)

17因心里没有根,不过是暂时的,一旦为道遭受患难或迫害,立刻就跌倒。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời; nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ, họ liền vấp ngã.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17nhưng chẳng để cho đạo đâm rễ trong lòng, mà chỉ tin cách hời hợt nhất thời; rồi khi khó khăn hoạn nạn xảy đến, hoặc khi cơn bách hại vì đạo xảy ra, họ liền bỏ đạo.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm bợ, khi gặp hoạn nạn, bắt bớ vì Đạo, họ liền vấp ngã.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nhưng họ không để lời ấy thấm sâu vào đời sống, họ chỉ giữ lời dạy đó một thời gian ngắn thôi. Khi gặp khốn khổ hoặc gian nan vì lời dạy mà họ đã tiếp nhận, thì họ vội vàng rút lui.

和合本修订版 (RCUVSS)

18还有那撒在荆棘里的,就是人听了道,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã nghe đạo;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Những hạt rơi giữa bụi gai giống như những người nghe đạo,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Những hạt khác là những hạt rơi vào các bụi gai; đây chỉ về những người đã nghe đạo,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Một số người khác nữa như hạt giống nơi gai góc, họ nghe Đạo

Bản Phổ Thông (BPT)

18Có những người giống như hột giống rơi vào cỏ gai; họ nghe lời dạy

和合本修订版 (RCUVSS)

19后来有世上的忧虑、钱财的迷惑,和别样的私欲进来,把道挤住了,结不出果实。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19nhưng sự lo lắng về đời nầy, sự quyến rũ của giàu sang, và sự tham muốn những thứ khác xâm chiếm lòng họ, làm cho đạo bị nghẹt ngòi, không kết quả được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19nhưng lại để cho những lo lắng đời nầy, sự ham mê của cải giàu sang, và những đam mê tham muốn khác làm cho nghẹt đạo và trở nên không kết quả.

Bản Dịch Mới (NVB)

19nhưng nỗi lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang, và những dục vọng khác nữa nhập vào lòng khiến Đạo nghẹt ngòi không kết quả được.

Bản Phổ Thông (BPT)

19nhưng lại để những lo âu đời nầy, bả vinh hoa phú quí và những ham muốn xấu xa khác khiến cho lời dạy bị nghẹt ngòi, không kết quả trong cuộc sống họ được.

和合本修订版 (RCUVSS)

20那撒在好土里的,就是人听了道,领受了,并且结了果实,有三十倍的,有六十倍的,有一百倍的。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như những người nghe đạo thì tiếp nhận và kết quả, hạt nầy ra ba chục, hạt khác sáu chục, hạt khác nữa một trăm.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Còn những hạt giống gieo vào đất tốt chỉ về những người đã nghe đạo, tiếp nhận, và kết quả; người được ba chục, người được sáu chục, và người được một trăm.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Còn số người khác như hạt giống nơi đất tốt, nghe Đạo thì nhận lấy và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục và hạt khác nữa một trăm.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Một số người khác giống như hột giống trồng nơi đất tốt. Họ nghe lời dạy và vui vẻ tiếp nhận rồi lớn lên và kết quả—có hột sinh ra ba chục, hột thì sáu chục, hột thì một trăm.”

和合本修订版 (RCUVSS)

21耶稣又对他们说:“人拿灯来,难道是要放在斗底下,床底下,而不放在灯台上吗?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ngài lại phán cùng họ rằng: Có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đức Chúa Jêsus lại hỏi họ: “Có ai đem đèn đặt dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường, thay vì đặt trên chân đèn không?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ngài nói với họ, “Có ai đem đèn ra rồi để dưới thùng hoặc dưới gầm giường chăng? Chẳng phải người ấy để nó trên giá đèn sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ngài cũng phán dạy: “Có ai thắp đèn lại để dưới cái thùng hoặc dưới gầm giường không? Chẳng phải cái đèn được đặt trên giá đèn sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

21Sau đó Chúa Giê-xu dạy họ, “Có bao giờ các con lấy cái đèn giấu dưới cái chậu hay dưới giường không? Không! Đèn thì các con để trên chân đèn.

和合本修订版 (RCUVSS)

22因为掩藏的事没有不显出来的,隐瞒的事也没有不露出来的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Vì chẳng có điều gì giấu kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều gì bí mật mà không bị đưa ra ánh sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Vì chẳng có gì giấu kín mà không có lúc bị phơi bày, không có gì bí mật mà không có ngày bị đưa ra ánh sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vì chẳng việc gì giấu kín mà lại không để tiết lộ ra, cũng chẳng việc gì giữ bí mật mà không để phơi bày.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Điều gì kín giấu trước sau cũng bị phơi bày ra, và việc nào bí mật rồi cũng bị lộ ra.

和合本修订版 (RCUVSS)

23有耳可听的,就应当听!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nếu ai có tai để nghe, hãy lắng nghe.”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Ai có thể nghe ta được, hãy lắng nghe cho kỹ.

和合本修订版 (RCUVSS)

24他又说:“你们要留心所听的。你们用什么量器来量,也将要用什么来量给你们,并且要多给你们。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Ngài lại phán: “Hãy suy xét điều mình nghe. Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy, và còn được cho thêm nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Ngài nói với họ, “Hãy để ý những gì các ngươi nghe. Các ngươi đong cho người ta mức nào, các ngươi sẽ được đong lại mức ấy, và còn được cho thêm.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Ngài tiếp lời: “Hãy chú tâm đến những điều mình nghe, hễ các con đong đấu nào, thì được đong lại đấu ấy, và còn thêm nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Hãy suy nghĩ thật cẩn thận điều mình nghe. Các con cho kẻ khác thể nào thì Thượng Đế cũng sẽ cho các con lại thể ấy, và còn cho thêm.

和合本修订版 (RCUVSS)

25因为有的,还要给他;没有的,连他所有的也要夺去。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có; nhưng kẻ nào không có, sẽ bị cất lấy điều mình đã có.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Vì ai có sẽ được cho thêm; còn ai không có sẽ bị cất luôn điều mình đang có.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Vì người nào có sẽ được cho thêm, còn người nào không có, thì ngay cả những gì người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, sẽ mất luôn cả phần đang có.”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ai có trí hiểu sẽ được cho thêm nhưng ai không có thì lại bị lấy luôn điều họ đã có nữa.”

和合本修订版 (RCUVSS)

26耶稣又说:“上帝的国如同人把种子撒在地上,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vãi giống xuống đất;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Ngài tiếp tục phán: “Vương quốc Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ngài cũng phán, “Vương quốc Ðức Chúa Trời giống như một người kia gieo giống trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Ngài lại bảo: “Nước Đức Chúa Trời cũng ví như một người kia gieo hạt giống xuống đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Rồi Chúa Giê-xu dạy thêm, “Nước Trời giống như người gieo giống xuống đất.

和合本修订版 (RCUVSS)

27黑夜睡觉,白日起来,这种子就发芽生长,那人却不知道如何会这样。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27người ngủ hay dậy, đêm và ngày, giống cứ nẩy chồi mọc lên, mà người không biết thể nào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thể nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ðêm ngày lặng lẽ trôi qua, bất kể người ấy ngủ hay thức hạt giống vẫn cứ nẩy mầm và mọc lên, người ấy chẳng biết nó phát triển thế nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Dù ngủ hay thức, dù ngày hay đêm, hạt giống cứ mọc lên, đâm chồi nẩy lộc thể nào người ấy cũng không hay biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Hết ngày đến đêm, dù người ngủ hay thức, hột giống tiếp tục nẩy mầm, nhưng người ấy không biết hột giống lớn lên ra sao.

和合本修订版 (RCUVSS)

28土地自然而然地出产五谷,先发苗,后长穗,然后穗上结成饱满的谷子。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vì đất tự sanh ra hoa lợi: Ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vì đất tự sinh sản hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đòng và kết hạt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Ðất cứ sinh sản hoa màu, thoạt đầu cây lúa mọc lên, rồi từ ngọn lúa sinh ra gié lúa, trong gié lúa các hạt gạo thành hình.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vì đất tự nó sinh hoa màu, trước hết là cây non, lớn lên trổ hoa, rồi kết hạt.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Từ đất tạo ra hột. Trước là cây non, sau là hoa rồi đến hột.

和合本修订版 (RCUVSS)

29五谷熟了,就用镰刀去割,因为收成的时候到了。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt, vì mùa thu hoạch đã đến.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi liềm ra gặt, vì mùa gặt đã đến.”

Bản Dịch Mới (NVB)

29Khi lúa chín, người cho gặt hái ngay vì đã đến mùa thu hoạch.”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Khi hột đã chín thì người ta gặt, vì đến mùa.”

和合本修订版 (RCUVSS)

30耶稣又说:“我们可用什么来比拟上帝的国呢?可用什么比喻来说明呢?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Ngài lại phán rằng: Chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Ngài lại phán: “Chúng ta có thể lấy điều gì để so sánh hoặc dùng ẩn dụ nào để nói về vương quốc Đức Chúa Trời?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Ngài lại phán, “Chúng ta sẽ ví sánh vương quốc Ðức Chúa Trời với gì? Hay sẽ giải thích vương quốc ấy bằng ngụ ngôn nào?

Bản Dịch Mới (NVB)

30Ngài lại bảo: “Chúng ta nên ví Nước Đức Chúa Trời với gì, hay nên dùng ngụ ngôn nào để trình bày?

Bản Phổ Thông (BPT)

30Chúa Giê-xu dạy thêm, “Ta phải lấy gì để so sánh với Nước Trời? Ta phải dùng truyện gì để giải thích về nước ấy?

和合本修订版 (RCUVSS)

31它像一粒芥菜种,种在地里的时候,虽比地上所有的种子都小,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Nước ấy giống như một hột cải: Khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Vương quốc ấy giống như một hạt cải, khi đem gieo, nó nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên đất;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Giống như hạt cải kia, khi gieo xuống đất nó chỉ là một hạt nhỏ hơn tất cả các hạt giống khác trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Nước Đức Chúa Trời ví như trường hợp hạt cải, lúc gieo xuống đất thì nhỏ hơn hết thảy các loại hạt trên đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Nước Trời giống như một hột cải, nhỏ nhất trong các loại hột giống người ta trồng.

和合本修订版 (RCUVSS)

32但种下去以后,它长起来,比各样的菜都大,又长出大枝,以致天上的飞鸟可以在它的荫下筑巢。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở nên lớn hơn mọi thứ rau, và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên, trở thành lớn nhất trong các loại rau, cành lá sum suê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàng nó được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Nhưng sau khi gieo, nó mọc lên và trở thành một cây cải lớn hơn các thứ rau khác, các cành nó to đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ dưới bóng của nó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

32Nhưng khi gieo rồi, hạt mọc thành cây, lớn hơn mọi thứ rau, cành lá sum sê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới tàn cây.”

Bản Phổ Thông (BPT)

32Nhưng khi trồng rồi, hột ấy mọc lên thành cây lớn nhất so với mọi thứ cây trồng trong vườn. Cây ấy có nhánh to rậm, đến nỗi chim trời làm tổ dưới bóng nó được.”

和合本修订版 (RCUVSS)

33耶稣用许多这样的比喻,照他们所能听的,对他们讲道;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Ngài dùng nhiều ẩn dụ tương tự để giảng đạo, tùy theo khả năng tiếp thu của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Ngài dùng nhiều ngụ ngôn như thế để giảng đạo cho họ tùy theo khả năng lãnh hội của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Ngài dùng nhiều ngụ ngôn như thế để dạy Đạo tùy theo khả năng tiếp nhận của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Chúa Giê-xu dùng nhiều ngụ ngôn tương tự để dạy dân chúng về lời của Thượng Đế—theo khả năng hiểu biết của họ.

和合本修订版 (RCUVSS)

34若不用比喻,他就不对他们讲,但私下没有人的时候,就把一切的道讲给门徒听。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ; nhưng, khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Ngài không bao giờ giảng cho họ mà không dùng ẩn dụ; nhưng khi ở riêng với các môn đồ, Ngài giải thích tất cả cho họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Ngài không nói với họ điều chi mà không dùng ngụ ngôn. Tuy nhiên khi ở riêng với các môn đồ, Ngài giải thích cho họ những điều ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Ngài chẳng dạy họ điều gì mà không dùng ngụ ngôn, nhưng khi ở riêng Ngài giải thích tất cả cho các môn đệ.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Bao giờ Ngài cũng dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng, nhưng khi ở riêng thì Ngài giải thích hết cho các môn đệ.

和合本修订版 (RCUVSS)

35那天晚上,耶稣对门徒说:“我们渡到对岸去吧。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Chiều tối hôm ấy, Đức Chúa Jêsus bảo các môn đồ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Ngài nói với họ, “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.”

Bản Dịch Mới (NVB)

35Chiều hôm ấy, Ngài bảo các môn đệ: “Chúng ta hãy qua bờ bên kia.”

Bản Phổ Thông (BPT)

35Chiều hôm ấy Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, “Chúng ta hãy đi qua bờ hồ bên kia.”

和合本修订版 (RCUVSS)

36门徒离开众人,耶稣已在船上,他们就请他一同去;也有别的船和他同行。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Sau khi lìa đoàn dân, Ngài vẫn ở trong thuyền và các môn đồ đưa Ngài đi; có một số thuyền khác cùng đi nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Thế là họ rời đám đông và đưa Ngài lên thuyền, rồi cho thuyền ra khơi. Lúc ấy cũng có các thuyền khác đi theo.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Ngài vẫn còn ở dưới thuyền, các môn đệ đưa Ngài đi, tách khỏi đoàn dân, cũng có các thuyền khác cùng theo.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Rời đám đông dân chúng, các môn đệ dùng chiếc thuyền mà Ngài đã ngồi dạy đưa Ngài đi. Có các thuyền khác cùng đi nữa.

和合本修订版 (RCUVSS)

37忽然狂风大作,波浪打入船内,以致船灌满了水。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Bấy giờ một trận bão lớn nổi lên, sóng đập vào thuyền dữ dội, nước tràn vào đến nỗi thuyền gần chìm,

Bản Dịch Mới (NVB)

37Bỗng một cơn bão lớn nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền ngập nước,

Bản Phổ Thông (BPT)

37Bỗng một cơn bão nổi lên thổi tạt qua hồ. Sóng ào ạt tràn vào gần ngập thuyền.

和合本修订版 (RCUVSS)

38耶稣在船尾上,枕着枕头睡觉。门徒叫醒他,说:“老师!我们快没命了,你不管吗?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, tựa trên chiếc gối mà ngủ. Môn đồ đánh thức Ngài và thưa: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38trong khi đó Ngài ở đuôi thuyền, tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Họ đến đánh thức Ngài dậy và nói, “Thưa Thầy, chúng ta sắp chết rồi mà Thầy không lo gì sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

38nhưng Ngài đang ở phía sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đệ đánh thức Ngài dậy: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết cả sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

38Trong khi ấy, Chúa Giê-xu đang dựa gối ngủ phía đuôi thuyền. Các môn đệ hốt hoảng đến đánh thức Ngài dậy, “Thầy ơi, thầy không lo chúng ta sắp chết đuối hết sao?”

和合本修订版 (RCUVSS)

39耶稣醒了,斥责那风,向海说:“住了吧!静了吧!”风就止住,大大平静了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Ngài thức dậy, quở gió và truyền cho biển rằng: “Hãy yên đi, lặng đi!” Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Ngài thức dậy, quở gió, và phán với biển, “Hãy lặng xuống. Hãy im đi.” Gió liền dứt và biển lặng như tờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Ngài thức dậy, quở gió và bảo biển: “Hãy êm đi, lặng đi!” Gió liền yên, và biển lặng như tờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Chúa Giê-xu liền đứng dậy ra lệnh cho sóng và gió, “Hãy im đi! Lặng đi!” Gió liền ngưng, mặt hồ trở lại yên lặng như tờ.

和合本修订版 (RCUVSS)

40耶稣对他们说:“为什么胆怯?你们还没有信心吗?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Rồi Ngài bảo các môn đồ: “Sao các con sợ hãi đến thế? Không có đức tin sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Ngài nói với họ, “Tại sao các ngươi sợ? Các ngươi vẫn chưa có đức tin sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

40Rồi Ngài bảo các môn đệ: “Sao các con sợ đến thế? Không có đức tin sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

40Chúa Giê-xu hỏi các môn đệ, “Sao các con sợ? Các con vẫn chưa có đức tin sao?”

和合本修订版 (RCUVSS)

41他们就非常惧怕,彼此说:“这到底是谁?连风和海都听从他。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Họ quá đỗi kinh hoàng và nói với nhau, “Người nầy là ai mà gió và biển đều vâng lời?”

Bản Dịch Mới (NVB)

41Họ khiếp sợ bảo nhau: “Người là ai mà đến gió và biển cũng vâng lệnh?”

Bản Phổ Thông (BPT)

41Các môn đệ vô cùng sợ hãi bảo nhau, “Ông nầy là ai mà đến nỗi sóng và gió cũng vâng lệnh?”