So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Klei Aê Diê Blŭ 2015(RRB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

1Leh anăn Yêsu lač kơ digơ̆, “Sĭt nik kâo lač kơ diih, mâo đa đa dôk tinei amâo srăng ƀuh ôh klei djiê êlâo kơ diñu ƀuh ƀuôn ala mtao Aê Diê truh hŏng klei myang.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người đứng đây, có mấy kẻ sẽ chẳng chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời lấy quyền phép mà đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Ngài phán với các môn đồ: “Thật, Ta bảo các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời đến với uy quyền.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ngài nói với họ, “Quả thật, Ta nói với các ngươi, vài người đứng đây sẽ không nếm trải sự chết cho đến khi thấy vương quốc Ðức Chúa Trời đến trong quyền năng.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1Rồi Ngài bảo họ: “Ta quả quyết với các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời thể hiện trong quyền năng.”

Bản Phổ Thông (BPT)

1Rồi Chúa Giê-xu bảo họ, “Ta bảo thật, một số người đứng đây sẽ không nếm cái chết trước khi Nước Trời hiện đến trong quyền uy.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

2 Năm hruê êdei Yêsu atăt ba Y-Pêtrôs, Y-Yakơ, leh anăn Y-Yôhan đĭ čư̆ dlông hjăn diñu. Leh anăn asei mlei Yêsu mâo klei bi mlih ti anăp digơ̆.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng đi tẽ với Ngài lên núi cao; và Ngài hóa hình trước mặt ba người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Sáu ngày sau, Đức Chúa Jêsus đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng cùng với Ngài lên một ngọn núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng lên một ngọn núi cao, rồi Ngài hóa hình trước mặt họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng đi riêng lên một ngọn núi cao. Ngài biến hóa trước mắt họ.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

3Čhum ao Ñu jing kmlăi, kô̆ êdimima, kô̆ hĭn kơ klei arăng dưi ngă ti lăn ala anei.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Áo xống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Y phục Ngài trở nên rực sáng và trắng tinh đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào trên thế gian nầy có thể phiếu trắng được như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng được như thế.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Y phục Ngài trở nên sáng chói và trắng tinh, không một ai trên đời có thể làm trắng như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Áo quần Ngài đang mặc bỗng trở nên sáng trắng, đến nỗi không ai có thể làm trắng như thế được.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

4Y-Êli leh anăn Y-Môis bi êdah kơ diñu. Dua čô anăn dôk blŭ hrăm hŏng Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ê-li và Môi-se hiện ra, nói chuyện cùng Đức Chúa Jêsus.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ê-li và Môi-se hiện ra nói chuyện với Đức Chúa Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Có Ê-li-gia và Mô-sê hiện ra với họ, và các vị ấy đàm đạo với Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ê-li và Môi-se hiện ra cùng họ và hầu chuyện với Đức Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Bỗng có Ê-li và Mô-se hiện ra nói chuyện với Ngài.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

5Y-Pêtrôs lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, jăk yơh drei dôk tinei. Brei drei ngă tlâo boh sang čhiăm, sa boh kơ ih, sa boh kơ Y-Môis, leh anăn sa boh kơ Y-Êli.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy thầy, chúng ta ở đây tốt lắm; hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm; xin để chúng con dựng ba cái trại: một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Bấy giờ Phi-rơ cất tiếng và thưa với Ðức Chúa Jesus, “Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá. Ðể chúng con dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê, và một cái cho Ê-li-gia.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Phê-rơ thưa cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng ta ở đây thật tốt. Chúng con xin dựng ba trại, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5Phia-rơ thưa với Ngài, “Thưa thầy, chúng ta ở đây thật tuyệt. Chúng ta hãy dựng ba cái lều—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se và một cái cho Ê-li.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

6Kyuadah Y-Pêtrôs amâo thâo ya lač ôh, diñu huĭ êdimima.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vì cả ba đều quá sợ hãi nên Phi-e-rơ không biết mình đang nói gì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ông nói mà không biết mình nói gì, bởi vì họ quá đỗi kinh hoàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Phê-rơ không biết mình nói gì, vì họ đều kinh hoàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Phia-rơ chẳng biết mình nói gì vì ông và các đồng bạn quá khiếp sợ.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

7 Leh anăn mâo knam guôm diñu, leh anăn mâo asăp blŭ kbiă mơ̆ng knam, “Anei yơh jing Anak kâo, pô kâo khăp êdimi. Brei diih hmư̆ bĕ klei Ñu.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Lại có một đám mây bao phủ lấy; và từ đám mây có tiếng phán rằng: Người nầy là Con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Rồi có một đám mây che phủ họ; từ trong đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Một đám mây kéo đến bao phủ họ; từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người!”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Rồi một đám mây kéo đến che phủ họ và từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời người.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Có một đám mây bay đến bao phủ mọi người. Từ trong đám mây có tiếng vọng ra, “Đây là Con ta yêu dấu. Hãy nghe theo người!”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

8Bhiâo riâo rit phung ƀĭng kna dlăng jŭm dar leh anăn amâo lŏ ƀuh mnuih mbĭt hŏng diñu ôh, knŏng Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Thình lình, các môn đồ ngó quanh quất, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Jêsus ở với mình mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Bỗng nhiên, các môn đồ nhìn quanh, không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Chúa Jêsus ở với họ mà thôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Bất chợt họ nhìn quanh và không thấy ai ở với họ nữa ngoại trừ một mình Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Họ chợt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Bỗng nhiên Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng nhìn quanh quất thì chỉ thấy có một mình Chúa Giê-xu mà thôi.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

9Êjai diñu trŭn mơ̆ng čư̆, Yêsu mtă kơ digơ̆ đăm yăl dliê kơ arăng ôh klei digơ̆ ƀuh leh tơl Anak Mnuih kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào Con người từ kẻ chết sống lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Ngài dặn họ không được nói lại với ai những điều mình đã thấy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Khi xuống núi Ngài ra lịnh cho họ không được nói với ai những gì họ đã thấy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Khi xuống núi, Ngài cấm họ không được nói với ai điều mình vừa thấy, cho đến ngày Con Người từ cõi chết sống lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Khi đang xuống núi, Ngài dặn họ không được kể cho ai nghe về việc họ vừa thấy cho đến khi Con Người sống lại từ trong vòng kẻ chết.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

10Snăn digơ̆ mdăp klei anăn pioh kơ digơ̆ pô êjai êmuh hdơ̆ng digơ̆ ya čiăng lač klei kbiă lŏ hdĭp mơ̆ng phung djiê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vậy, môn đồ ghi nhớ lời ấy, và hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại là gì.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Các môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Họ ghi nhớ điều ấy trong lòng và bàn bạc với nhau về những lời “từ cõi chết sống lại” có nghĩa gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Họ vâng giữ lời ấy, nhưng tự hỏi: “Sống lại từ cõi chết” có nghĩa gì?

Bản Phổ Thông (BPT)

10Vì thế các môn đệ giữ kín những điều ấy trong lòng, nhưng họ bàn luận với nhau không hiểu Ngài nói sống lại từ kẻ chết nghĩa là gì.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

11 Digơ̆ êmuh kơ Yêsu, “Si ngă phung khua čih hră lač tui si djŏ Y-Êli srăng hriê êlâo?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Lại hỏi Ngài rằng: Sao các thầy thông giáo nói rằng: Ê-li phải đến trước?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Rồi họ hỏi Ngài: “Tại sao các thầy thông giáo lại nói rằng Ê-li phải đến trước?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Họ hỏi Ngài, “Tại sao các thầy dạy giáo luật lại bảo rằng Ê-li-gia phải đến trước?”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Sau đó các môn đệ hỏi Ngài: “Sao các chuyên gia kinh luật bảo Ê-li phải đến trước?”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Họ hỏi Ngài, “Tại sao các giáo sư luật bảo là Ê-li phải đến trước?”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

12Yêsu lač kơ digơ̆, “Sĭt nik Y-Êli srăng hriê êlâo čiăng lŏ mkra jih jang klei. Ƀiădah si ngă Klei Aê Diê Blŭ čih leh djŏ kơ Anak Mnuih srăng tŭ lu klei knap mñai leh anăn arăng srăng hngah Ñu?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ngài đáp rằng: Thật Ê-li phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về Con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dể ư?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ngài đáp: “Thật Ê-li phải đến trước để phục hồi mọi việc. Còn lời chép về Con Người rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bị ngược đãi thì thể nào?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngài trả lời họ, “Ê-li-gia thật phải đến trước để tái lập mọi sự. Còn những gì đã viết về Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị miệt thị thì sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ngài đáp: “Thật thế, Ê-li đã đến trước để phục hồi mọi việc. Vậy, sao cũng có chép về Con Người rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bạc đãi?

Bản Phổ Thông (BPT)

12Chúa Giê-xu đáp, “Họ nói đúng, Ê-li phải đến trước để chuẩn bị mọi việc. Nhưng tại sao Thánh Kinh bảo là Con Người phải chịu khổ nhiều, bị gạt bỏ và khinh miệt?

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

13Ƀiădah kâo lač kơ diih, Y-Êli truh leh, leh anăn diñu ngă leh kơ gơ̆ tui si diñu čiăng, tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh djŏ kơ gơ̆.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vả, ta nói cùng các ngươi, Ê-li đã đến rồi, người ta đãi người theo ý muốn mình, y như lời đã chép về việc người vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nhưng Ta nói cho các con biết, Ê-li đã đến rồi, và người ta đã đối xử với người theo ý họ, đúng như lời đã chép về người vậy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nầy, Ta nói với các ngươi, Ê-li-gia quả đã đến rồi, và họ đã đối xử với ông ấy theo ý họ muốn, y như lời đã viết về ông ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ta cho các con biết: Ê-li đã đến rồi và họ đối xử với người theo ý họ, như Kinh Thánh đã ghi chép về người.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ta cho các con biết là Ê-li đã đến rồi, nhưng người ta đối xử với ông ấy theo điều họ muốn đúng như lời đã viết về ông.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

14Tơdah digơ̆ truh kơ phung ƀĭng kna, digơ̆ ƀuh sa phung lu snăk dôk jŭm diñu, leh anăn mâo phung khua čih hră bi tăng hŏng diñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đức Chúa Jêsus với ba người đến cùng các môn đồ khác, thì thấy đoàn dân rất đông vây chung quanh, và mấy thầy thông giáo đương cãi lẽ với các môn đồ ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Khi Đức Chúa Jêsus và ba môn đồ trở lại chỗ các môn đồ khác thì thấy một đoàn dân rất đông đang vây quanh họ; có mấy thầy thông giáo đang tranh luận với họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Khi họ đến gặp các môn đồ, họ thấy một đám đông bao quanh các môn đồ ấy, và có mấy thầy dạy giáo luật đang tranh luận với các môn đồ ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Khi xuống đến chỗ các môn đệ khác, Đức Giê-su và ba môn đệ thấy đoàn dân đông vây quanh, cũng có các chuyên gia kinh luật đang tranh luận với các môn đệ ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Khi Ngài trở lại với các môn đệ kia, thì thấy một đám đông vây quanh và các giáo sư luật đang tranh luận với họ.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

15Leh phung lu ƀuh Yêsu, diñu bi kngăr snăk leh anăn êran nao kkuh kơ Yêsu mtam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Cả đoàn dân nầy vừa thấy Ngài, liền lấy làm lạ, thảy đều chạy đến chào Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên, liền chạy đến chào đón Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Vừa thấy Ngài cả đám đông rất đỗi ngạc nhiên, rồi họ chạy đến chào Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên chạy đến đón.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Vừa thấy Chúa Giê-xu, đám đông vô cùng ngạc nhiên, nên chạy lại để chào mừng Ngài.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

16Yêsu êmuh kơ digơ̆, “Ya klei diih bi tăng hŏng diñu lĕ?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ngài bèn hỏi rằng: Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ngài hỏi họ: “Các ngươi tranh luận với các môn đồ về việc gì vậy?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ngài hỏi họ, “Các ngươi đang tranh luận với họ về việc gì thế?”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Ngài hỏi các môn đệ: “Các con đang tranh luận với họ việc gì thế?”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Chúa Giê-xu hỏi, “Các ông tranh luận với họ về việc gì thế?”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

17Sa čô hlăm phung lu anăn lŏ wĭt lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, kâo atăt ba anak êkei kâo kơ ih, kyuadah gơ̆ mâo yang jhat ngă kơ gơ̆ kmlô.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Một người trong đám đông thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy; nó bị quỉ câm ám,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến cho Thầy. Cháu bị quỷ câm ám,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Một người trong đám đông đáp, “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến nhờ Thầy cứu chữa. Cháu bị quỷ ám làm cháu không nói được.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Một người trong đám đông lên tiếng: “Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến với Thầy, nó bị quỷ câm ám.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Một người đáp, “Thưa thầy, tôi mang con tôi đến cho thầy. Nó bị quỉ ám khiến nó không nói được.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

18Ti anôk ñu ngă kơ gơ̆ ñu klư̆ gơ̆ ti lăn, gơ̆ kbhoh ƀăng êgei, kriêt êgei, leh anăn jing khăng asei mlei. Kâo akâo leh kơ phung ƀĭng kna ih brei suôt yang jhat anăn, ƀiădah diñu amâo dưi ôh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18mỗi lần quỷ nhập vào thì vật cháu ngã xuống, làm cho sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ người ra. Tôi đã nhờ các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không đuổi được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Mỗi khi quỷ bắt lấy cháu, nó vật cháu xuống; cháu trào bọt mép, nghiến răng, và cứng người. Tôi đã xin các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Bất cứ ở đâu quỷ nhập vào là vật nó ngã xuống, làm nó sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi có xin môn đệ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không trừ nổi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Khi quỉ hành thì vật nó té xuống đất. Rồi nó sùi bọt mép, nghiến răng, người cứng đơ lại. Tôi đã xin các môn đệ thầy đuổi quỉ ra mà họ không làm được.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

19Yêsu lŏ wĭt lač kơ diñu, “Ơ găp djuê amâo thâo đăo ôh, dŭm boh sui kâo srăng dôk mbĭt hŏng diih? Dŭm boh sui kâo srăng gĭr hŏng diih lĕ? Atăt ba gơ̆ kơ kâo.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Đức Chúa Jêsus nói: “Hỡi thế hệ vô tín kia, Ta sẽ phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ còn chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa trẻ đến cho Ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ngài nói với họ, “Hỡi thế hệ vô tín, Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Ngài đáp: “Thế hệ này sao vô tín quá! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Hãy đem nó đến cho Ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Chúa Giê-xu đáp, “Nầy thế hệ vô tín, ta phải ở với các ông trong bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ông trong bao lâu nữa? Mang nó đến đây cho ta.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

20Leh anăn diñu atăt hđeh anăn kơ Yêsu; leh anăn tơdah yang jhat ƀuh Yêsu, mtam yang jhat bi kñhăk asei mlei gơ̆. Gơ̆ lĕ buh ti lăn mbliư̆ kŭp đang, kbhoh ƀăng êgei.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Jêsus, tức thì quỉ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Họ đem đứa trẻ đến cho Ngài. Vừa thấy Đức Chúa Jêsus, quỷ lập tức vật mạnh đứa trẻ, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Họ đem đứa trẻ đến Ngài. Vừa khi thấy Ngài, quỷ liền hành hạ đứa trẻ; nó ngã xuống đất, lăn lộn, và trào bọt mép.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Họ đem đứa trẻ đến cùng Ngài. Vừa thấy Ngài, quỷ liền vật nó dữ dội; nó ngã xuống đất lăn lộn, sùi bọt mép.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Họ mang cậu bé đến. Vừa khi thấy Ngài, quỉ vật cậu bé khiến nó té lăn nhào xuống đất, miệng sùi bọt mép.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

21Yêsu êmuh kơ ama gơ̆, “Dŭm boh sui gơ̆ mâo klei anăn?” Ñu lač, “Dơ̆ng mơ̆ng hlăk hđeh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Đức Chúa Jêsus hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ khi nó còn nhỏ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Đức Chúa Jêsus hỏi người cha: “Cháu bị thế nầy đã bao lâu rồi?” Người cha thưa: “Từ khi cháu còn bé.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ngài hỏi cha đứa trẻ, “Nó bị như thế đã bao lâu rồi?”Ông đáp, “Thưa từ khi cháu còn bé.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ngài hỏi cha nó: “Nó bị bệnh thế nầy đã bao lâu rồi?” Người cha thưa: “Từ lúc cháu còn bé,

Bản Phổ Thông (BPT)

21Chúa Giê-xu hỏi người cha, “Nó bị thế nầy bao lâu rồi?”Người cha thưa, “Từ khi nó còn nhỏ.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

22Jêñ jêñ yang jhat klư̆ gơ̆ hlăm pui amâodah hlăm êa čiăng bi mdjiê gơ̆. Ƀiădah tơdah ih dưi đru, pap mñai kơ hmei leh anăn đru hmei đa.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Quỉ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước, để giết nó đi; nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Quỷ đã nhiều lần ném cháu vào lửa, vào nước, để giết cháu đi. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Cháu thường bị quỷ quăng vào lửa và vào nước để giết cháu. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì để giúp chúng tôi, xin Thầy dủ lòng thương.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22đã nhiều lần quỷ đẩy cháu vào lửa và xô xuống nước để giết cháu. Dù sao, nếu được, xin Thầy thương tình giúp chúng tôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhiều lúc quỉ xô nó vào lửa hoặc xuống nước để giết nó. Nếu thầy có thể làm được gì cho nó, xin thầy thương mà cứu giúp chúng tôi.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

23Yêsu lač kơ ñu, “Tơdah ih dưi! Jih jang klei dưi sơăi kơ hlei pô đăo.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được?… Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Đức Chúa Jêsus đáp: “Sao lại nói ‘nếu Thầy có thể làm được’? Ai tin thì mọi việc đều được cả.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ðức Chúa Jesus phán, “Nếu có thể à? Mọi sự đều có thể xảy ra cho người có lòng tin.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Đức Giê-su bảo: “Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả.”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Chúa Giê-xu bảo người cha, “Ông nói, ‘Nếu thầy có thể!’ Người nào tin thì việc gì cũng có thể được.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

24Mtam ama hđeh anăn ur lač, “Kâo đăo yơh, đru kâo mâo klei đăo ktang hĭn!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Cha đứa trẻ liền la lên rằng: “Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Người cha của đứa trẻ liền bật khóc lớn tiếng, “Tôi tin. Xin giúp tôi khắc phục sự vô tín của tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Cha đứa bé liền kêu lớn: “Tôi tin, xin Thầy giúp tôi có lòng tin.”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Lập tức người cha kêu lên, “Tôi tin! Xin giúp tôi thắng lòng vô tín của tôi!”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

25Tơdah Yêsu ƀuh phung lu êran hriê, Ñu ƀuah lač kơ yang čhŏ anăn, “Ơ yang kmlô leh anăn kngăl, kâo mtă kơ ih kbiă bĕ mơ̆ng hđeh anei, leh anăn đăm lŏ mŭt hlăm gơ̆ ôh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Khi Đức Chúa Jêsus thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Khi thấy đoàn dân đổ xô đến, Đức Chúa Jêsus quở trách quỷ và phán: “Quỷ câm và điếc kia, Ta ra lệnh cho mầy phải rời khỏi đứa trẻ nầy, không được nhập vào nó nữa!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Khi Ðức Chúa Jesus thấy đám đông kéo nhau chạy đến, Ngài truyền cho tà linh ô uế, “Hỡi quỷ câm và điếc, Ta ra lệnh cho ngươi, hãy ra khỏi đứa trẻ nầy và không được phép nhập lại vào nó nữa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Thấy đoàn dân đông chạy đến, Đức Giê-su quở tà linh: “Quỷ câm và điếc kia, Ta truyền cho mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, không được nhập lại nữa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Khi Chúa Giê-xu thấy đám đông đổ xô lại, Ngài liền quở ác quỉ, “Này, quỉ làm cho người không nghe và không nói được, ta bảo mầy phải ra khỏi cậu bé nầy, không được phép nhập vào nó nữa!”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

26Leh yang jhat ur leh anăn bi kñhăk asei mlei gơ̆ ktang snăk, ñu kbiă. Hđeh anăn jing msĕ si sa čô djiê leh, tơl lu hĭn hlăm phung anăn lač, “Gơ̆ djiê leh!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Quỉ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi; đứa trẻ trở như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng: Nó chết rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Quỷ rú lên, quật mạnh đứa trẻ rồi ra khỏi; đứa trẻ trông như một xác chết, nên nhiều người nói rằng: “Nó chết rồi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Con quỷ thét lên một tiếng lớn, vật mạnh đứa trẻ khiến nó co giật dữ dội, rồi xuất ra. Ðứa trẻ trở nên như người chết đến nỗi nhiều người nói, “Ðứa nhỏ đã chết rồi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Quỷ câm rú lên một tiếng, vật ngã đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ bất động như chết nên nhiều người nói: “Nó chết rồi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

26Quỉ rú lên một tiếng, vật cậu bé xuống đất, rồi ra khỏi. Đứa bé nằm cứng đơ như người chết nên nhiều người bảo, “Nó chết rồi!”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

27Ƀiădah Yêsu mă ti kngan gơ̆ leh anăn rŭ gơ̆, leh anăn gơ̆ kgŭ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Nhưng Đức Chúa Jêsus nắm tay đứa trẻ, đỡ nó lên, và nó đứng dậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Nhưng Ðức Chúa Jesus nắm tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng dậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nhưng Đức Giê-su cầm tay nó, đỡ dậy nên nó đứng lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Nhưng Chúa Giê-xu cầm tay đỡ nó đứng dậy.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

28Leh Yêsu mŭt hlăm sang, phung ƀĭng kna Ñu êmuh Ñu êjai Ñu dôk hjăn, “Si ngă hmei amâo dưi suôt yang jhat anăn lĕ?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Khi Đức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Khi Đức Chúa Jêsus đã vào trong nhà rồi, các môn đồ hỏi riêng Ngài: “Tại sao chúng con không thể đuổi được quỷ ấy?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Sau khi đã vào trong nhà, các môn đồ Ngài đến hỏi riêng Ngài, “Tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được?

Bản Dịch Mới (NVB)

28Khi Ngài vào nhà, các môn đồ hỏi riêng Ngài: “Tại sao chúng con không trừ được quỷ ấy?”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Khi Chúa Giê-xu vào nhà, các môn đệ hỏi riêng Ngài, “Tại sao chúng con không đuổi được quỉ ấy?”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

29Yêsu lač kơ digơ̆, “Mta yang jhat anăn arăng amâo dưi suôt ôh, knŏng hŏng klei wah lač dưi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Ngài đáp: “Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Ngài đáp, “Thứ quỷ ấy không thể đuổi ra ngoại trừ cầu nguyện.”

Bản Dịch Mới (NVB)

29Ngài bảo họ: “Loại quỷ nầy phải cầu nguyện mới đuổi được.”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Ngài đáp, “Loại quỉ nầy phải cầu nguyện mới đuổi được.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

30Mơ̆ng anôk anăn diñu hlŏng nao găn čar Galilê, ƀiădah Yêsu amâo čiăng arăng thâo ôh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus không muốn cho ai biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Rời nơi đó, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đi ngang qua miền Ga-li-lê. Ngài không muốn ai biết việc nầy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Từ nơi đó họ đi ngang qua miền Ga-li-lê, nhưng Ngài không muốn ai biết,

Bản Dịch Mới (NVB)

30Từ nơi đó, Đức Giê-su và các môn đệ băng ngang qua xứ Ga-li-lê, Ngài không muốn cho ai biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Rồi Chúa Giê-xu cùng các môn đệ rời nơi đó, băng qua miền Ga-li-lê. Ngài không muốn ai biết Ngài ở đâu

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

31kyuadah Ñu mtô kơ phung ƀĭng kna Ñu êjai lač kơ digơ̆, “Arăng srăng jao Anak Mnuih hlăm kngan phung mnuih, leh anăn diñu srăng bi mdjiê gơ̆; leh arăng bi mdjiê, hruê tal tlâo gơ̆ srăng kbiă lŏ hdĭp.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31vì Ngài đang dạy các môn đồ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài; và ba ngày sau khi bị giết, Ngài sẽ sống lại.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31vì Ngài muốn dạy dỗ các môn đồ Ngài. Ngài bảo họ, “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta. Họ sẽ giết Người, và Người sẽ bị giết, nhưng ba ngày sau Người sẽ sống lại.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Ngài đã dạy các môn đệ rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người ta, sẽ bị giết và sau khi chết ba ngày, Người sẽ sống lại.”

Bản Phổ Thông (BPT)

31vì Ngài cần dạy dỗ các môn đệ. Ngài bảo họ, “Con Người sẽ bị giao vào tay dân chúng, rồi họ sẽ giết Ngài. Sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại từ kẻ chết.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

32Ƀiădah digơ̆ amâo thâo săng ôh klei blŭ anăn, leh anăn digơ̆ huĭ êmuh kơ Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Tuy nhiên các môn đồ Ngài không hiểu những lời đó, và họ ngại nên không hỏi Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Nhưng các môn đệ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Nhưng các môn đệ không hiểu Ngài nói gì mà lại sợ không dám hỏi.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

33Diñu truh kơ ƀuôn Kapernum. Êjai Ñu dôk hlăm sang, Yêsu êmuh kơ digơ̆, “Ya klei diih bi mgăl ktuê êlan lĕ?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Đến thành Ca-bê-na-um, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: Lúc đi đường, các ngươi nói chi với nhau?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Đức Chúa Jêsus và các môn đồ đến thành Ca-bê-na-um. Khi đã vào trong nhà rồi, Ngài hỏi các môn đồ: “Lúc đi đường, các con bàn cãi với nhau việc gì vậy?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Sau đó họ đến Thành Ca-phác-na-um. Khi đã vào trong nhà, Ngài hỏi họ, “Các ngươi đã bàn cãi với nhau việc gì ở dọc đường thế?”

Bản Dịch Mới (NVB)

33Họ đến thành Ca-pha-na-um, vào nhà rồi, Ngài hỏi họ: “Trên đường, các con tranh luận gì với nhau?”

Bản Phổ Thông (BPT)

33Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đến thành Ca-bê-nâm. Sau khi vào nhà, Chúa Giê-xu hỏi họ, “Lúc nãy đi đường các con tranh luận với nhau về việc gì vậy?”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

34 Ƀiădah digơ̆ dôk ñăt, kyuadah ktuê êlan digơ̆ bi mgăl hdơ̆ng digơ̆ hlei pô jing prŏng hĭn hlăm phung digơ̆.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Môn đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Nhưng họ làm thinh, vì dọc đường họ đã cãi nhau xem ai là người cao trọng hơn hết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Họ đều nín thinh, vì dọc đường họ đã cãi với nhau xem ai là người lớn hơn hết giữa họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

34Nhưng họ đều im lặng vì khi đi đường đã tranh luận với nhau ai là người lớn hơn hết.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Nhưng các môn đệ không dám trả lời, vì trên đường họ đã cãi nhau xem ai trong vòng họ là người lớn nhất.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

35 Yêsu dôk gŭ leh anăn iêu phung pluh dua čô, leh anăn Ñu lač kơ digơ̆, “Tơdah sa čô čiăng jing pô tal sa, brei ñu jing ti tluôn hĭn kơ jih jang leh anăn jing dĭng buăl kơ jih jang.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Ngài bèn ngồi, kêu mười hai sứ đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Ngài ngồi xuống, gọi mười hai sứ đồ và nói: “Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Sau khi ngồi xuống, Ngài gọi mười hai môn đồ lại và nói với họ, “Nếu ai muốn làm đầu, người ấy phải làm kẻ cuối rốt của tất cả và làm đầy tớ của tất cả.”

Bản Dịch Mới (NVB)

35Ngài ngồi xuống, gọi mười hai môn đệ lại và bảo: “Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt và phục dịch mọi người.”

Bản Phổ Thông (BPT)

35Ngài ngồi xuống, gọi cả mười hai người lại, dạy rằng, “Ai muốn làm người lớn nhất phải là người thấp kém nhất, làm đầy tớ mọi người.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

36Leh anăn Yêsu mă sa čô hđeh điêt, dưm gơ̆ ti krah diñu. Ñu pŭ gơ̆ êjai hưn kơ phung anăn,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Đoạn, Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ; rồi ẵm nó trong tay, mà phán rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Rồi Ngài đem một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ; Ngài ẵm em bé trong tay và nói:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Ngài đem một em bé để đứng giữa các môn đồ. Ðoạn Ngài ôm đứa bé vào lòng và nói,

Bản Dịch Mới (NVB)

36Ngài đem một em bé để đứng giữa các môn đệ, rồi ôm nó vào lòng bảo:

Bản Phổ Thông (BPT)

36Rồi Ngài dắt một em nhỏ lại đặt giữa họ. Bồng em nhỏ trong tay, Ngài dạy,

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

37 “Hlei pô jum sa čô hđeh điêt msĕ snei hlăm anăn kâo msĕ si jum kâo mơh; leh anăn hlei pô jum kâo, amâo djŏ jum kâo ôh, ƀiădah jum Pô tiŏ hriê kâo leh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Hễ ai vì danh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ nầy, tức là tiếp ta; còn ai tiếp ta, thì chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp Đấng đã sai ta vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37“Người nào vì danh Ta tiếp một đứa trẻ như thế nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta, thì không phải tiếp Ta, nhưng tiếp Đấng đã sai Ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37“Ai vì danh Ta tiếp một đứa bé như đứa bé nầy tức là tiếp Ta. Ai tiếp Ta thì không phải chỉ tiếp Ta mà cũng tiếp Ðấng đã sai Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

37“Nếu ai vì danh Ta tiếp nhận một đứa trẻ như đứa nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta thì không phải chỉ tiếp Ta nhưng cũng tiếp Đấng đã sai Ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

37“Người nào nhân danh ta tiếp một em nhỏ như thế nầy tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta tức là tiếp Đấng phái ta đến.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

38Y-Yôhan lač kơ Yêsu, “Ơ Nai, hmei ƀuh sa čô êkei suôt yang jhat hlăm anăn ih, leh anăn hmei ghă ñu kyuadah ñu amâo tui hlue drei ôh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Giăng thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỉ, thì chúng tôi đã cấm, vì họ không theo chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Giăng thưa với Ngài: “Thưa Thầy, chúng con đã thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, và chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Giăng nói với Ngài, “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy để đuổi quỷ. Chúng con đã cấm người ấy, vì người ấy không theo chúng ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

38Giăng thưa cùng Ngài: “Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy đuổi quỷ, chúng con đã tìm cách ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

38Bấy giờ Giăng lên tiếng, “Thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy để đuổi quỉ ra. Chúng con cấm ngay vì người ấy không cùng nhóm với chúng ta.”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

39Ƀiădah Yêsu lač, “Đăm ghă ñu ôh, kyuadah amâo mâo ôh sa čô ngă bruă myang hlăm anăn kâo srăng djăl blŭ jhat kơ kâo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đừng cấm làm chi; vì chẳng ai cùng trong một lúc, vừa nhân danh ta làm phép lạ, vừa nói xấu ta được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: “Đừng cấm họ, vì không ai có thể vừa nhân danh Ta làm phép lạ lại vừa nói xấu Ta được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Nhưng Ðức Chúa Jesus đáp, “Ðừng cấm cản người ấy, vì không ai nhân danh Ta làm một việc quyền năng phép lạ lại có thể vội vàng nói xấu Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Nhưng Đức Giê-su đáp: “Đừng ngăn cản vì chẳng có ai nhân danh Ta làm phép lạ lại nói xấu Ta được.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Đừng cấm làm gì, vì không ai có thể vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

40Kyuadah hlei pô amâo bi kdơ̆ng hŏng drei jing pô tĭng kơ drei.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Hễ ai không nghịch cùng ta là thuộc về ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Vì ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

40Ai không nghịch với chúng ta là thuận với chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

40Ai không chống chúng ta tức là về phía chúng ta.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

41 Kyuadah sĭt nik kâo lač kơ diih, hlei pô brei kơ diih mnăm sa atŏ êa kyuadah diih jing phung kâo, hơăi, ñu amâo srăng luč ôh klei mưn ñu.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Còn ai nhân danh Ta mà cho các con một chén nước, vì các con thuộc về Đấng Christ. Thật, Ta bảo các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Quả thật, Ta nói với các ngươi, ai cho các ngươi uống một chén nước vì các ngươi mang danh là người của Ðấng Christ, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

41Ai nhân danh Ta cho các con uống một chén nước vì các con thuộc về Chúa Cứu Thế, Ta quả quyết cùng các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

41Ta bảo thật, ‘Người nào cho các con một ly nước uống vì các con là người của Chúa Cứu Thế, người ấy chắc chắn không mất phần thưởng của mình đâu.’

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

42“Hlei pô bi msoh sa čô hlăm phung điêt anei đăo kơ kâo, jing jăk hĭn kơ ñu tơdah arăng kă ti kkuê ñu sa boh êsŭng boh tâo prŏng leh anăn dlăm ñu hlăm êa ksĭ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Nhưng hễ ai làm cho một trong những đứa nhỏ nầy đã tin, phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà bỏ xuống biển còn hơn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Nhưng ai gây cho một trong những đứa bé nầy đã tin Ta sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42“Kẻ nào làm cho một trong những đứa trẻ nầy đã tin Ta bị vấp ngã, thà kẻ ấy bị buộc một cối đá lớn vào cổ và bị quăng xuống biển còn hơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

42“Còn ai gây cớ phạm tội cho một trong những đứa trẻ nầy vốn đã tin Ta, tốt hơn hãy buộc cối đá vào cổ người ấy mà quăng xuống biển.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Nếu ai gây cho một trong các em nhỏ nầy, đã tin ta mà phạm tội thì nên lấy tảng đá lớn buộc vào cổ người ấy, quăng xuống biển cho chết chìm còn hơn.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

43 Leh anăn tơdah kngan ih bi msoh ih brei ih lĕ, khăt hĕ ñu; jăk hĭn ih mŭt hlăm klei hdĭp mâo knŏng sa ƀĕ kngan, hŏng ih mâo dua ƀĕ kngan leh anăn mŭt hlăm war pui, hlăm pui amâo thâo ram ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43“Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Nếu tay ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt nó đi; thà cụt một tay mà vào sự sống còn hơn có cả hai tay mà vào hỏa ngục, nơi lửa không hề tắt.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Còn nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thà cụt một tay mà được sự sống còn hơn là đủ cả hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Nếu tay xui cho các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Chẳng thà mất một phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ cả hai tay mà bị ném vào hỏa ngục, là nơi lửa không hề tắt.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

45Leh anăn tơdah jơ̆ng ih bi msoh ih brei ih lĕ, khăt hĕ ñu; jăk hĭn ih mŭt hlăm klei hdĭp mâo knŏng sa ƀĕ jơ̆ng, hŏng ih mâo dua ƀĕ jơ̆ng leh anăn arăng hwiê ih hlăm war pui.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì thà cụt một chân mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Nếu chân ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy chặt nó đi. Thà què chân mà vào sự sống còn hơn có cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục.

Bản Dịch Mới (NVB)

45Còn nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thà cụt một chân mà được sự sống còn hơn là đủ hai chân mà bị quăng vào hỏa ngục.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Còn nếu chân xui cho các con phạm tội, hãy chặt nó đi! Vì chẳng thà mất một phần thân thể mà được sống đời đời còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào hỏa ngục.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

47 Leh anăn tơdah ală ih bi msoh ih brei ih lĕ, ƀlêč hĕ ñu; jăk hĭn ih mŭt hlăm ƀuôn ala mtao Aê Diê hŏng sa boh ală, kơ ih mâo dua boh ală leh anăn arăng hwiê ih hlăm war pui.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi! Vì thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Nếu mắt ngươi gây cho ngươi vấp ngã, hãy móc nó đi; thà chột mắt mà vào vương quốc Ðức Chúa Trời còn hơn có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục,

Bản Dịch Mới (NVB)

47Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc đi; thà bị chột mắt mà vào Nước Đức Chúa Trời còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng xuống hỏa ngục,

Bản Phổ Thông (BPT)

47Nếu mắt xui cho các con phạm tội, hãy móc nó đi! Chẳng thà mất một mắt mà được vào Nước Trời, còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

48 Tinăn hluăt ƀơ̆ng diñu amâo thâo djiê ôh, leh anăn pui ƀơ̆ng diñu amâo thâo ram ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48nơi giòi bọ của chúng không hề chết và lửa không hề tắt.

Bản Dịch Mới (NVB)

48là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt.

Bản Phổ Thông (BPT)

48Hỏa ngục là nơi sâu bọ không hề chết, lửa không hề tắt.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

49Kyuadah arăng srăng mđam grăp čô hŏng pui.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.

Bản Dịch Mới (NVB)

49Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.

Bản Phổ Thông (BPT)

49Mọi người sẽ bị muối bằng lửa.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

50 Hra jing jăk, ƀiădah tơdah hra luč klei msĭn ñu, hŏng diih srăng lŏ bi msĭn ñu lĕ? Brei diih mâo hra hlăm diih pô, leh anăn brei diih dôk êđăp ênang hdơ̆ng diih.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Muối là vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì làm thế nào cho mặn lại được? Các con phải có muối trong lòng mình, và sống hòa thuận với nhau.”

Bản Dịch Mới (NVB)

50Muối vốn tốt lành, nhưng nếu mất chất mặn đi, các con lấy gì làm cho mặn lại? Hãy có muối trong mình và sống hòa bình với nhau.”

Bản Phổ Thông (BPT)

50Muối dùng được nhiều việc, nhưng nếu nó mất vị mặn đi thì làm sao cho nó mặn lại được? Cho nên các con phải có bản chất như muối và phải ăn ở hòa thuận với nhau.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Các ngươi phải có muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44-

Bản Dịch Mới (NVB)

44(Nơi đó sâu bọ sẽ chẳng hề chết và lửa sẽ không hề tắt.)

Bản Phổ Thông (BPT)

44

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46-

Bản Dịch Mới (NVB)

46(Nơi đó sâu bọ sẽ chẳng hề chết và lửa sẽ không hề tắt.)

Bản Phổ Thông (BPT)

46