So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẽ lên núi cao.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Sáu ngày sau, Đức Chúa Jêsus đem riêng Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ, đi với Ngài lên một ngọn núi cao.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem riêng Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng em Gia-cơ lên một ngọn núi cao.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia cơ và Giăng em người lên một ngọn núi cao.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phia-rơ, Gia-cơ và Giăng, em Gia-cơ lên một ngọn núi cao.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Sáu ngày sau, Chúa Giê-xu đem riêng Phê-rơ, Gia-cơ, và Giăng em Gia-cơ lên một ngọn núi cao.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ngài biến hóa trước mặt các người ấy, mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ngài hóa hình trước mặt họ: mặt Ngài chói sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngài biến hóa hình dạng trước mặt họ. Mặt Ngài sáng rực như mặt trời, y phục của Ngài trở nên trắng toát như ánh sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngài hóa hình trước mắt họ. Mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như ánh sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Trong khi họ đang nhìn thì hình dạng Chúa Giê-xu biến đổi; gương mặt Ngài trở nên chói lói như mặt trời, áo quần Ngài trắng như ánh sáng.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Chúa hóa hình ngay trước mặt họ: gương mặt Chúa sáng rực như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Kìa, có Môi-se và Ê-li hiện ra nói chuyện với Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Này, Mô-sê và Ê-li-gia xuất hiện và đàm đạo với Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Kìa, họ thấy Môi-se và Ê-li xuất hiện nói chuyện với Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Bỗng nhiên có Mô-se và Ê-li hiện đến nói chuyện với Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Thình lình Mai-sen và Ê-li hiện ra thưa chuyện với Chúa,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm; ví bằng đẹp ý Chúa, thì tôi sẽ đóng ba trại tại đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Phi-e-rơ thưa với Đức Chúa Jêsus rằng: “Lạy Chúa, chúng ta ở đây rất tốt; nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba cái trại: một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bấy giờ Phi-rơ thưa với Ðức Chúa Jesus, “Lạy Chúa, chúng ta ở đây tốt quá. Nếu Thầy muốn, con sẽ dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-sê, và một cái cho Ê-li-gia.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Phê-rơ thưa với Đức Giê-su: “Thưa Chúa, chúng ta ở đây thật tốt quá. Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng tại đây ba trại, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Phia-rơ thưa với Ngài, “Lạy Chúa chúng ta ở đây rất tốt. Nếu Chúa muốn con sẽ dựng ba cái lều tại đây—một cái cho thầy, một cái cho Mô-se và một cái cho Ê-li.”

Bản Diễn Ý (BDY)

4Phê-rơ buột miệng: “Thưa Chúa, ở đây thật tuyệt! Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng ba chiếc lều cho Chúa, Mai-sen và Ê-li.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Lúc Phi-e-rơ còn đang nói, có một đám mây sáng rực che phủ họ; và từ trong mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn; hãy nghe lời Con ấy!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Khi Phi-rơ còn đang nói, này, một đám mây sáng rực đến bao phủ họ, và từ trong đám mây có tiếng phán, “Ðây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe lời Người.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng rực che phủ họ. Kìa, từ đám mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe theo Người!”

Bản Phổ Thông (BPT)

5Trong khi Phia-rơ đang nói thì có một đám mây sáng bay đến che phủ họ. Từ trong đám mây có tiếng vọng ra, “Đây là Con ta yêu dấu, người mà ta rất vừa lòng. Hãy vâng theo người!”

Bản Diễn Ý (BDY)

5Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng chói bao phủ mọi người, và từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, làm hài lòng Ta hoàn toàn! Mọi người phải nghe lời Con!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và sợ hãi lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Khi các môn đồ nghe tiếng ấy thì ngã sấp mặt xuống đất, kinh hãi vô cùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Khi các môn đồ nghe tiếng ấy, họ sấp mặt xuống đất vì quá sợ hãi.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nghe thế, các môn đệ té sấp xuống đất, kinh hãi vô cùng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nghe tiếng phán, các môn đệ sợ quá, liền úp mặt xuống đất hết.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Nghe tiếng đó, các môn đệ vô cùng kinh hãi, vội sấp mặt xuống đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Song Đức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nhưng Đức Chúa Jêsus đến, chạm vào họ và phán: “Hãy đứng dậy, đừng sợ!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng Ðức Chúa Jesus đến gần, đưa tay chạm vào họ và nói, “Hãy đứng dậy và đừng sợ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Đức Giê-su đến gần, vỗ vào họ và bảo: “Hãy đứng dậy, đừng sợ!”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhưng Chúa Giê-xu đến đặt tay lên họ và bảo, “Hãy đứng dậy. Đừng sợ.”

Bản Diễn Ý (BDY)

7Chúa Giê-xu đến bên cạnh sờ họ, bảo: “Đứng dậy! Đừng sợ!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Các môn đồ ngước mắt lên thì không thấy ai khác ngoài một mình Đức Chúa Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Khi họ nhìn lên, họ không thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Khi ngước mắt nhìn lên, họ không thấy ai cả ngoại trừ Đức Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Lúc họ ngước lên thì chỉ thấy có một mình Chúa Giê-xu thôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Họ nhìn lên, chỉ còn thấy một mình Chúa Giê-xu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã thấy chớ thuật lại cùng ai, cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Đang khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Đức Chúa Jêsus ra lệnh cho họ: “Đừng thuật lại cho ai khải tượng nầy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Trong khi họ từ trên núi xuống, Ðức Chúa Jesus ra lịnh cho họ, “Các ngươi không được nói cho ai biết khải tượng nầy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Trên đường xuống núi, Đức Giê-su căn dặn các môn đệ: “Đừng nói với ai về điều các con thấy cho đến khi Con Người được sống lại từ cõi chết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Khi đang đi xuống núi, Chúa Giê-xu căn dặn họ không được nói cho ai biết những gì họ mới vừa thấy cho đến khi Con Người sống lại từ kẻ chết.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Lúc xuống núi, Chúa dặn ba môn đệ đừng thuật lại cho ai việc họ vừa thấy, trước khi Ngài sống lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Các môn đồ hỏi Ngài: “Vậy thì sao các thầy thông giáo lại nói Ê-li phải đến trước?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Các môn đồ hỏi Ngài, “Thế tại sao những thầy dạy giáo luật lại bảo Ê-li-gia phải đến trước?”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Các môn đệ hỏi: “Vậy sao các chuyên gia kinh luật lại nói rằng Ê-li phải đến trước?”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các môn đệ hỏi Ngài, “Tại sao các giáo sư luật nói rằng Ê-li phải đến trước?”

Bản Diễn Ý (BDY)

10Các môn đệ hỏi: “Sao các thầy dạy luật quả quyết Ê-li phải đến trước Chúa Cứu Thế?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ngài đáp: “Thật Ê-li phải đến và phục hồi mọi việc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài trả lời và nói, “Hẳn nhiên Ê-li-gia phải đến để chỉnh đốn mọi sự;

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ngài đáp: “Phải, Ê-li đến và sẽ phục hồi mọi sự.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Chúa Giê-xu đáp, “Họ nói đúng. Ê-li phải đến để chuẩn bị mọi việc.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Chúa đáp: “Đúng! Ê-li đến trước đi chuẩn bị mọi việc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nhưng ta phán cùng các ngươi rằng: Ê-li đã đến rồi, và người ta không nhận biết, song họ lại xử với người theo ý muốn mình; Con người phải chịu khốn khổ bởi họ cũng như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nhưng Ta nói với các con: Ê-li đã đến rồi mà người ta không nhận biết người, nhưng đã đối xử với người theo ý họ. Con Người cũng sẽ chịu khổ nạn dưới tay họ như thế.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12nhưng Ta nói với các ngươi, Ê-li-gia đã đến rồi, nhưng họ chẳng nhận ra ông ấy, mà còn đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Con Người cũng phải chịu khổ bởi tay họ như vậy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nhưng Ta bảo các con: Ê-li đã đến rồi, nhưng người ta không nhận biết người và đã đối xử với người theo ý họ, Con Người cũng sẽ phải chịu khổ nạn bởi họ như thế.”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nhưng ta bảo các con, Ê-li đã đến rồi mà họ không nhận ra. Họ đối xử với ông ấy theo ý họ muốn. Họ cũng sẽ đối với Con Người như vậy; đó là những kẻ sẽ hành hạ Con Người.”

Bản Diễn Ý (BDY)

12Ề-li đã đến rồi nhưng chẳng ai nhìn nhận, lại còn bị nhiều người bạc đãi. Chính ta cũng sẽ chịu đau khổ dưới tay những người ấy.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Lúc ấy, các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bấy giờ các môn đồ hiểu rằng Ngài đang nói với họ về Giăng Báp-tít.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Lúc ấy các môn đệ mới hiểu Ngài nói về Giăng Báp-tít.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Lúc ấy các môn đệ mới hiểu rằng Ngài nói về Giăng Báp-tít.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Các môn đệ hiểu Chúa gọi Giăng Báp-tít là Ê-li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ đã trở lại cũng đoàn dân, thì có một người đến gần, quì trước mặt Ngài,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Khi Đức Chúa Jêsus và các môn đồ trở lại với đoàn dân thì có một người đến, quỳ trước mặt Ngài, thưa rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Khi họ đến với đoàn dân đông, một người đến quỳ trước mặt Ngài

Bản Dịch Mới (NVB)

14Khi Đức Giê-su và môn đệ đến cùng đoàn dân đông, một người lại gần quỳ xuống xin:

Bản Phổ Thông (BPT)

14Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ trở lại với dân chúng thì có một người đến quì trước mặt Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Dưới chân núi, một đoàn dân đông đang chờ đợi Chúa. Một người bước tới, quỳ xuống trước mặt Ngài:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! Vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15“Lạy Chúa xin thương xót đến con trai tôi! Cháu bị bệnh kinh phong, đau đớn lắm; cháu thường bị ngã vào lửa, và cũng thường ngã xuống nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15và nói, “Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và khổ sở vô cùng. Cháu thường té vào lửa và ngã xuống nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

15“Thưa Thầy, xin thương xót con trai tôi đang mắc bệnh kinh phong, đau đớn lắm; nhiều lần nó té vào lửa, lắm lúc lại ngã xuống nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ông ta lạy lục van nài, “Lạy Chúa xin thương con trai tôi. Nó mắc chứng động kinh khổ sở lắm, vì nó thường hay té vào lửa và vào nước.

Bản Diễn Ý (BDY)

15“Thưa Chúa, xin thương xót con trai tôi vì nó bị điên loạn, thường bị ngã vào lửa và rơi xuống nước, khốn khổ lắm!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Tôi đã đem cháu đến cho môn đồ Ngài, nhưng họ không chữa được.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Tôi đã đưa cháu đến với các môn đồ của Ngài, nhưng họ không chữa được.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Tôi đã đưa nó đến cho môn đệ của Thầy nhưng họ không chữa trị nổi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Tôi đã mang nó đến cho các môn đệ thầy, nhưng họ chữa không được.”

Bản Diễn Ý (BDY)

16Tôi đã mang đến cho các môn đệ Chúa, nhưng họ không chữa được!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Đức Chúa Jêsus đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và ngoan cố kia, Ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa bé lại đây cho Ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Ðức Chúa Jesus trả lời và nói, “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại nầy, Ta phải ở với các ngươi bao lâu nữa? Ta phải chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến với Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Đức Giê-su đáp: “Ôi, dòng dõi vô tín và đồi trụy! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta còn phải chịu đựng các người bao lâu nữa? Hãy đem đứa trẻ đến đây cho Ta.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Chúa Giê-xu đáp, “Các ông không có đức tin, nếp sống các ông sai quấy. Ta phải chịu đựng các ông trong bao lâu nữa? Ta phải nhẫn nại với các ông trong bao lâu nữa? Mang đứa nhỏ lại đây.”

Bản Diễn Ý (BDY)

17Chúa trách: “Những người ngoan cố hoài nghi kia, ta phải ở với. các anh bao lâu nữa? Phải chịu đựng các anh cho đến bao giờ? Đem ngay đứa bé lại đây!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Rồi Đức Chúa Jêsus quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Đức Chúa Jêsus quở trách quỷ, và nó liền ra khỏi đứa bé; ngay lúc ấy, đứa bé được lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ðức Chúa Jesus quát đuổi ác quỷ, ác quỷ xuất ra khỏi đứa trẻ, và đứa trẻ được lành ngay giờ đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Đức Giê-su quở trách quỷ, nó liền xuất khỏi đứa trẻ và ngay lúc ấy đứa trẻ được khỏi bệnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Chúa Giê-xu quở mắng quỉ đang ám đứa bé. Sau khi quỉ ra khỏi thì đứa bé được lành ngay giờ phút ấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Chúa quở trách quỷ. Quỷ liền ra khỏi đứa bé. Từ giờ đó, đứa bé được lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Môn đồ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi riêng rằng: Vì cớ gì chúng tôi không đuổi quỉ ấy được?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Các môn đồ đến gặp riêng Đức Chúa Jêsus và thưa rằng: “Vì sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Bấy giờ các môn đồ đến gặp riêng Ðức Chúa Jesus và hỏi, “Tại sao chúng con không thể đuổi quỷ ấy ra được?”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Sau đó các môn đệ đến hỏi riêng Đức Giê-su: “Tại sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Sau đó, khi chỉ còn một mình Chúa Giê-xu, các môn đệ đến hỏi Ngài, “Tại sao chúng con không đuổi quỉ ấy ra được?”

Bản Diễn Ý (BDY)

19Các môn đệ hỏi riêng Chúa: “Sao chúng con không đuổi quỷ ấy được?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Ngài đáp: “Vì các con ít đức tin. Ta nói rõ với các con: Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi nầy rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có điều gì các con không làm được!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ngài trả lời họ, “Vì các ngươi yếu đức tin. Quả thật, Ta nói với các ngươi: Nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải, các ngươi có thể bảo núi nầy, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời qua, và không việc chi các ngươi chẳng làm được.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Ngài trả lời: “Tại các con ít đức tin, vì thật, Ta bảo các con, nếu các con có đức tin lớn bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này rằng: ‘Hãy dời qua bên kia.’ thì nó sẽ dời đi. Không có gì các con không làm được.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chúa Giê-xu đáp, “Vì đức tin các con quá ít. Ta bảo thật, nếu đức tin các con chỉ cần lớn bằng hột cải thôi, các con có thể nói với hòn núi nầy rằng, ‘Hãy dời từ đây qua đó,’ thì nó sẽ dời đi. Việc gì các con làm cũng được cả.”

Bản Diễn Ý (BDY)

20Chúa đáp: “Vì đức tin các con quá kém cỏi. Với đức tin bằng hạt cải, các con có thể bảo hòn núi này: ‘Dời đi chỗ khác!’, nó sẽ dời đi ngay. Chẳng có việc gì các con không làm được.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ trải qua trong xứ Ga-li-lê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Khi các môn đồ họp lại tại miền Ga-li-lê, Đức Chúa Jêsus phán với họ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Trong khi họ họp nhau ở Ga-li-lê, Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Con Người sẽ bị phản nộp vào tay người ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Khi các môn đệ họp lại với Đức Giê-su tại Ga-li-lê, Ngài phán: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Trong khi các môn đệ đang tụ họp ở Ga-li-lê, thì Chúa Giê-xu bảo họ rằng, “Con Người sẽ bị giao vào tay dân chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Một hôm, ở xứ Ga-li-lê, Chúa Giê-xu báo trước cho các môn đệ: “Ta sẽ bị phản bội, nộp vào tay người ta;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Các môn đồ vô cùng đau buồn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Họ sẽ giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại.” Các môn đồ Ngài bèn lo buồn rất nhiều.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Họ sẽ giết chết Người, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ được sống lại.” Các môn đệ lo buồn vô cùng.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Họ sẽ giết Ngài. Nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ từ kẻ chết sống lại.” Các môn đệ nghe như thế thì buồn bã lắm.

Bản Diễn Ý (BDY)

23họ sẽ giết ta, nhưng ba ngày sau, ta sẽ sống lại.” Các môn đệ buồn bã lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Khi đã đến thành Ca-bê-na-um, những người thâu thuế của đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ rằng: Thầy ngươi có nộp tiền thuế chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Khi đến thành Ca-bê-na-um, những người thu thuế đền thờ đến hỏi Phi-e-rơ: “Thầy các anh có nộp thuế không?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Khi họ đến Ca-phác-na-um, những người thu hai đơ-rách-ma tiền thuế đền thờ đến hỏi Phi-rơ, “Thầy của anh không nộp hai đơ-rách-ma tiền thuế đền thờ sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Vừa vào đến thành Ca-pha-na-um, mấy người thâu thuế đền thờ đến hỏi Phê-rơ: “Thầy các anh không nộp thuế sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Khi Chúa Giê-xu và các môn đệ đến thành Ca-bê-nâm thì có mấy nhân viên thu thuế đền thờ đến gặp Phia-rơ và hỏi, “Thầy của mấy anh có đóng thuế đền thờ không?”

Bản Diễn Ý (BDY)

24Về đến thành Ca-bê-nam, Phê-rơ bị các nhân viên thu thuế Đền thờ gạn hỏi: “Thầy của anh có đóng thuế không?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Phi-e-rơ trả lời rằng: Có. Và khi Phi-e-rơ vào nhà, thì Đức Chúa Jêsus hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Phi-e-rơ đáp: “Có.” Khi Phi-e-rơ vào nhà, Đức Chúa Jêsus hỏi người trước: “Si-môn ơi, con nghĩ sao? Các vua thế gian bắt ai làm sưu, đóng thuế? Các con trai mình hay người ngoài?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Phi-rơ trả lời, “Có chứ.”Vừa khi Phi-rơ vào nhà, Ðức Chúa Jesus hỏi ông trước, “Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thu sưu lấy thuế của ai? Của các con trai mình hay của người ngoài?”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Phê-rơ đáp: “Có chứ!” Khi vừa vào trong nhà Đức Giê-su hỏi Phê-rơ trước: “Si-môn, con nghĩ thế nào? Các vua thế gian thu thuế và nhận cống lễ từ ai? Từ con cái mình, hay từ người ngoài?”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Phia-rơ đáp, “Có, Chúa Giê-xu có đóng.”Khi Phia-rơ vào nhà, trước khi ông có dịp lên tiếng thì Chúa Giê-xu hỏi đón, “Con nghĩ sao? Các vua chúa thế gian thu nhiều loại thuế khác nhau. Nhưng ai là người đóng thuế—con cái hay người ngoài?”

Bản Diễn Ý (BDY)

25Phê-rơ đáp: “Có chứ!”Ông vào nhà định thưa chuyện với Chúa, nhưng Chúa hỏi trước: “Con nghĩ sao? Các vua chúa đánh thuế con cái trong nhà hay người ngoài?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Phi-e-rơ thưa: “Người ngoài.” Ngài phán rằng: “Vậy thì các con trai được miễn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Phi-rơ đáp, “Thưa của người ngoài.”Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Như vậy con cái được miễn thuế.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Thưa: “Từ người ngoài.” Đức Giê-su phán: “Thế thì con cái được miễn thuế.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Phia-rơ thưa, “Người nộp thuế là người ngoài.”Chúa Giê-xu bảo Phia-rơ, “Vậy con vua khỏi đóng thuế.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Phê-rơ thưa: “Người ngoài!” Chúa tiếp: “Còn con cái trong nhà khỏi đóng thuế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Song le, để chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc ở trong. Hãy lấy đồng bạc đó, và đem nộp thuế cho ta với ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Nhưng để khỏi tạo cớ vấp phạm cho họ, con hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào mắc câu đầu tiên, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng bạc. Hãy lấy đồng bạc ấy đóng thuế cho Ta với con!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Tuy nhiên để chúng ta không làm gương xấu cho họ, ngươi hãy ra biển câu cá; con nào dính câu và được kéo lên trước hết, hãy vạch miệng nó ra, ngươi sẽ thấy một đồng tiền ta-tê-ra trong đó. Hãy lấy đồng tiền ấy đóng thuế cho ngươi và Ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nhưng để khỏi gây cho họ vấp phạm, con hãy đi ra biển thả câu, bắt con cá đầu tiên, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng bạc, hãy đem đồng bạc đó đóng thuế cho Ta và cho con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Nhưng chúng ta không nên chọc tức mấy ông thâu thuế nầy. Con hãy ra ngoài hồ câu cá. Câu được con đầu tiên, mở miệng nó ra con sẽ thấy một quan tiền. Lấy quan tiền ấy đi nộp thuế cho ta với con.”

Bản Diễn Ý (BDY)

27Nhưng chúng ta không muốn để người ta phiền lòng, bây giờ con ra biển câu cá. Được con cá đầu tiên, con banh miệng nó sẽ thấy một đồng bạc. Con lấy đồng bạc đó đem đóng thuế cho ta với con!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Nhưng với thứ quỷ nầy, nếu các ngươi không cầu nguyện và kiêng ăn, các ngươi khó có thể đuổi nó ra được.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Những loài quỷ này chỉ trừ được bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21

Bản Diễn Ý (BDY)

21Nếu không cầu nguyện và nhịn ăn, các con không thể đuổi thứ quỷ này được.”