So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vaajtswv Txujlug(HMOBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

1Phoo ntawv nuav has txug Yexu Kheto le keeb kwm. Yexu yog Tavi xeeb ntxwv hab Tavi yog Aplahaa xeeb ntxwv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Gia phả của Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðây là gia phả của Ðức Chúa Jesus Christ, con cháu Ða-vít, con cháu Áp-ra-ham.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-su, dòng dõi Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Đây là gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài xuất thân từ dòng họ Đa-vít, Đa-vít xuất thân từ dòng họ Áp-ra-ham.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

2Aplahaa yog Yiha txwv, Yiha yog Yakhauj txwv, hab Yakhauj yog Yuta hab nwg cov kwvtij txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Áp-ra-ham sinh Y-sác; Y-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Áp-ra-ham sinh I-sác; I-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em ông ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Áp-ra-ham sinh Y-sác, Y-sác sinh Gia-cốp, Gia-cốp sinh Giu-đa và anh em người,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Áp-ra-ham sinh Y-sác.Y-sác sinh Gia-cốp.Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

3Yuta yog Peles hab Xelag txwv, ob tug nam yog Thama, Peles yog Hexaloo txwv, Hexaloo yog Laa txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Giu-đa bởi Ta-ma sinh Phê-rết và Sê-rách. Phê-rết sinh Hết-rôn; Hết-rôn sinh A-ram;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Giu-đa bởi Ta-ma sinh Pa-rê và Xê-ra. Pa-rê sinh Hê-rôn; Hê-rôn sinh A-ram;

Bản Dịch Mới (NVB)

3Giu-đa sinh Pha-rê và Xa-ra mẹ là Tha-ma, Pha-rê sinh Ếch-rôm, Ếch-rôm sinh A-ram,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Giu-đa sinh Phê-rê và Xê-ra. (Mẹ của hai người nầy là Ta-ma.)Phê-rê sinh Hết-rôn.Hết-rôn sinh Ram.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

4Laa yog Aminanta txwv, Aminanta yog Nasoo txwv, Nasoo yog Xaamoo txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sinh Sanh-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Nát-sôn; Nát-sôn sinh Sanh-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

4A-ram sinh A-mi-na-đáp, A-mi-na-đáp sinh Na-ách-son, Na-ách-son sinh Sanh-môn,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ram sinh A-bi-na-đáp.A-bi-na-đáp sinh Nát-son.Nát-son sinh Xanh-môn.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

5Xaamoo yog Npau‑a txwv, Npau‑a nam yog Lahaj. Npau‑a yog Aunpe txwv, Aunpe nam yog Luv, Aunpe yog Yexi txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gie-sê;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-a. Bô-a bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Giê-se;

Bản Dịch Mới (NVB)

5Sanh-môn sinh Bô-ô mẹ là Ra-háp, Bô-ô sinh Ô-bết mẹ là Ru-tơ, Ô-bết sinh Gie-sê,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Xanh-môn sinh Bô-ô. (Mẹ của Bô-ô là Ra-háp.)Bô-ô sinh Ô-bết. (Mẹ của Ô-bết là Ru-tơ.)Ô-bết sinh Gie-xê.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

6hab Yexi yog vaajntxwv Tavi txwv. Tavi yog Xalaumoo txwv, Xalaumo nam yog Uliya tug quaspuj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Gie-sê sanh vua Đa-vít. Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Gie-sê sinh vua Đa-vít.Đa-vít bởi vợ của U-ri sinh Sa-lô-môn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Giê-se sinh Vua Ða-vít. Ða-vít bởi vợ của U-ri-gia sinh Sa-lô-môn.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Gie-sê sinh vua Đa-vít, Đa-vít sinh Sa-lô-môn, mẹ nguyên là vợ U-ri,

Bản Phổ Thông (BPT)

6Gie-xê sinh vua Đa-vít.Đa-vít sinh Sô-lô-môn. (Mẹ Sô-lô-môn trước kia là vợ của U-ri.)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

7Xalaumoo yog Lehaunpau‑aa txwv, Lehaunpau‑aa yog Anpiya txwv, Anpiya yog Axa txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am; Rô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Sa-lô-môn sinh Rê-hô-bô-am; Rê-hô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am, Rô-bô-am sinh A-bi-gia, A-bi-gia sinh A-sa,

Bản Phổ Thông (BPT)

7Sô-lô-môn sinh Rô-bô-am.Rô-bô-am sinh A-bi-gia.A-bi-gia sinh A-xa.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

8Axa yog Yehausafa txwv, Yehausafa yog Yaulaa txwv, Yaulaa yog Uxiya txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8A-sa sinh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Ô-xia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8A-sa sinh Giê-hô-sa-phát; Giê-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh U-xi-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

8A-sa sinh Giô-sa-phát, Giô-sa-phát sinh Giô-ram, Giô-ram sinh Ô-xia,

Bản Phổ Thông (BPT)

8A-xa sinh Giê-hô-sa-phát.Giê-hô-sa-phát sinh Giê-hô-ram.Giê-hô-ram là ông tổ của U-xia.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

9Uxiya yog Yauthaa txwv, Yauthaa yog Aha txwv, Aha yog Hexekhiya txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ô-xia sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-cha; A-cha sinh Ê-xê-chia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9U-xi-a sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-kha; A-kha sinh Hê-xê-ki-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ô-xia sinh Giô-tam, Giô-tam sinh A-cha, A-cha sinh Ê-xê-chia,

Bản Phổ Thông (BPT)

9U-xia sinh Giô-tham.Giô-tham sinh A-háp.A-háp sinh Ê-xê-chia.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

10Hexekhiya yog Manaxe txwv, Manaxe yog Amoo txwv, Amoo yog Yauxiya txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ê-xê-chia sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Hê-xê-ki-a sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ê-xê-chia sinh Ma-na-se, Ma-na-se sinh A-môn, A-môn sinh Giô-si-a,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ê-xê-chia sinh Ma-na-xe.Ma-na-xe sinh Am-môn.A-môn sinh Giô-xia.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

11Yauxiya yog Yekhauniya hab nwg cov kwvtij txwv, yog nyob rua thaus puab raug kuav coj moog rua Npanpiloo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Giô-si-a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Giô-si-a, trước thời kỳ lưu đày sang Ba-by-lôn, sinh Giê-cô-nia và các em người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Giô-si-a sinh Giê-khô-ni-a và các anh em ông ấy vào thời bị lưu đày qua Ba-by-lôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Giô-si-a sinh Giê-cô-nia và các em người lúc bị lưu đày tại Ba-by-lôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Giô-xia sinh Giê-cô-nia và các anh em ông. (Đây là nói về thời kỳ trước khi bị đày qua Ba-by-lôn.)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

12Lub swjhawm kws raug kuav moog rua Npanpiloo rov lug, Yekhauniya yog Se‑athi‑ee txwv, Se‑athi‑ee yog Xelunpanpee txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Sau khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn, Giê-cô-nia sinh Sa-anh-thi-ên; Sa-anh-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn, Giê-khô-ni-a sinh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sinh Xê-ru-ba-bên;

Bản Dịch Mới (NVB)

12Sau khi bị lưu đày tại Ba-by-lôn, Giê-cô-nia sinh Sa-la-thi-ên, Sa-la-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn:Giê-hô-gia-kim sinh Sát-tiên.Sát-tiên là ông nội của Xê-ru-ba-bên.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

13Xelunpanpee yog Anpi‑u txwv, Anpi‑u yog Eliyakhi txwv, Eliyakhi yog Axo txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sanh A-xô.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út, A-bi-út sinh Ê-li-a-kim, Ê-li-a-kim sinh A-xô,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út.A-bi-út sinh Ê-li-a-kim.Ê-li-a-kim sinh A-xo.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

14Axo yog Xantau txwv, Xantau yog Akhi txwv, Akhi yog Eli‑u txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14A-xô sinh Sa-đốc; Sa-đốc sinh A-chim; A-chim sinh Ê-li-út;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14A-xô sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khim; A-khim sinh Ê-li-út;

Bản Dịch Mới (NVB)

14A-xô sinh Sa-đốc, Sa-đốc sinh A-chim, A-chim sinh Ê-li-út,

Bản Phổ Thông (BPT)

14A-xo sinh Xa-đốc.Xa-đốc sinh A-kim.A-kim sinh Ê-li-út.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

15Eli‑u yog Ele‑axa txwv, Ele‑axa yog Mathaa txwv, Mathaa yog Yakhauj txwv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ê-li-út sanh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ê-li-út sinh Ê-lê-a-sa; Ê-lê-a-sa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ê-li-út sinh Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp;

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ê-li-út sinh Ê-li-a-xa, Ê-li-a-xa sinh Ma-than, Ma-than sinh Gia-cốp,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ê-li-út sinh Ê-li-a-xa.Ê-li-a-xa sinh Ma-than.Ma-than sinh Gia-cốp.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

16Yakhauj yug Yauxej kws yog Maivlag tug quasyawg, Maivlag yug Yexu kws hu ua Kheto.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sinh Jêsus, gọi là Đấng Christ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Gia-cốp sinh Giô-sép chồng của Ma-ry; Ma-ry là người đã sinh Ðức Chúa Jesus cũng gọi là Ðấng Christ.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Gia-cốp sinh Giô-sép, chồng của Ma-ri. Ma-ri sinh Đức Giê-su, Chúa Cứu Thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Gia-cốp sinh Giô-xép.Giô-xép là chồng Ma-ri,còn Ma-ri là mẹ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Cứu Thế.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

17Yog le nuav txwj thaus Aplahaa lug txug Tavi muaj kaum plaub tam, hab txwj thaus Tavi lug txug thaus raug kuav moog rua Npanpiloo muaj kaum plaub tam, hab txwj thaus raug kuav moog rua Npanpiloo lug txug tug Kheto muaj kaum plaub tam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít có tất cả mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn có mười bốn đời; và từ khi bị lưu đày sang Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ cũng có mười bốn đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Như vậy, từ Áp-ra-ham đến Ða-vít tất cả là mười bốn đời, từ Ða-vít đến khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn mười bốn đời, và từ khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn đến Ðấng Christ mười bốn đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Như thế từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít kể tất cả là mười bốn đời, từ Đa-vít cho đến khi bị lưu đày qua Ba-by-lôn được mười bốn đời, và từ lúc lưu đày tại Ba-by-lôn cho đến Chúa Cứu Thế cũng mười bốn đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Như vậy, tính từ Áp-ra-ham đến Đa-vít có mười bốn đời. Từ Đa-vít cho đến khi dân chúng bị đày qua Ba-by-lôn có mười bốn đời. Và từ khi bị đày qua Ba-by-lôn cho đến khi Đấng Cứu Thế ra đời cũng có mười bốn đời.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

18Qhov kws yug Yexu Kheto yog le nuav. Yauxej tub xub qhab Maivlag kws yog Yexu nam ua ntej lawm, tassws tsw tau lug ua txwj nkawm nyob ua ke mas pum tas Maivlag suab mivnyuas ntawm Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-sép, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế nầy: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã đính hôn cùng Giô-sép, nhưng trước khi hai người chung sống, Ma-ri đã thụ thai do quyền phép Đức Thánh Linh.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Giô-xép, nhưng trước khi thành hôn, Ma-ri biết mình đã mang thai bởi quyền năng của Thánh Linh.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

19Mas Yauxej kws qhab nwg yog tuabneeg ncaaj, tsw xaav rhuav Maivlag ntsej muag, nwg txhad txav sab yuav tso Maivlag tuabywv tseg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Giô-sép, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Giô-sép, chồng nàng là người công chính, không muốn bêu xấu nàng nên định âm thầm từ hôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Giô-sép chồng nàng là người có tình nghĩa, chàng không muốn cho nàng mang tiếng xấu, nên định kín đáo từ hôn với nàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Giô-sép, chồng hứa của nàng là người có tình nghĩa, không muốn nàng bị bêu xấu, nên định âm thầm từ hôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Giô-xép, chồng Ma-ri là người đức hạnh, không muốn công khai bêu xấu Ma-ri nên dự định âm thầm ly dị nàng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

20Thaus nwg tseed xaav txug zaaj ntawd, nwg txawm ua npau suav pum ib tug tubkhai ntuj ntawm tug Tswv tuaj has rua nwg tas, “Yauxej, kws yog Tavi tug xeeb ntxwv, tsw xob ntshai qhov kws yuav coj Maivlag lug ua koj quaspuj, tsua qhov tug mivnyuas huv nwg lub cev yog xeeb ntawm Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Đang khi Giô-sép ngẫm nghĩ về việc nầy thì một thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong giấc chiêm bao và truyền rằng: “Hỡi Giô-sép con dòng Đa-vít, ngươi chớ ngại cưới Ma-ri làm vợ, vì thai mà nàng đang mang đó là bởi Đức Thánh Linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Tuy nhiên, đang khi Giô-sép suy nghĩ về việc ấy, nầy, một thiên sứ của Chúa hiện đến với chàng trong chiêm bao, bảo rằng, “Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, chớ ngại lấy Ma-ry làm vợ, vì thai nhi trong dạ nàng đã được thụ thai bởi Ðức Thánh Linh.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: “Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Trong khi Giô-xép đang suy tính chuyện ấy thì một thiên sứ hiện đến cùng ông trong chiêm bao và bảo rằng, “Giô-xép, con cháu Đa-vít ơi, đừng e ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai nhi trong bụng nàng là do Thánh Linh.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

21Nwg yuav yug ib tug tub mas koj yuav tsum tis lub npe hu ua Yexu, tsua qhov nwg yuav cawm nwg haiv tuabneeg kuas dim puab lub txem.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Nàng sẽ sinh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

22Tej nuav huvsw tshwm lug sub txhad ua tav lawv le tug Tswv tej lug kws tug xwbfwb cev lug has tas,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

22Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm:

Bản Phổ Thông (BPT)

22Việc nầy xảy ra để lời Chúa đã phán với nhà tiên tri trở thành sự thật:

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

23“Saib maj, ib tug ntxhais hluas dawb huv yuav xeeb mivnyuas hab yug tau ib tug tub, hab puab yuav tis lub npe hu ua Emanu‑ee.” (txhais has tas “Vaajtswv nrug nraim peb.”)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên;nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23“Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai,Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23“Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai;Và người ta sẽ gọi con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là, “Ðức Chúa Trời ở với chúng ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

23“Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên,”Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

23“Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một trai. Người ta sẽ gọi Ngài là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là “Thượng Đế ở với chúng ta.”

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

24Thaus Yauxej tswm dheev lug, nwg kuj ua lawv le tug Tswv tug tubkhai ntuj has rua nwg. Nwg coj Maivlag lug ua nwg quaspuj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Khi tỉnh giấc, Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Sau khi thức dậy Giô-sép làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dạy. Chàng đem vợ về

Bản Dịch Mới (NVB)

24Giô-sép thức dậy, làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Ma-ri về làm vợ,

Bản Phổ Thông (BPT)

24Khi Giô-xép thức dậy liền làm theo lời thiên sứ Chúa đã dặn bảo. Ông cưới Ma-ri làm vợ

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

25tassws tsw nrug nwg pw ua ke moog txug thaus yug tug mivtub lawd. Mas Yauxej muab tis npe hu ua Yexu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25nhưng không ăn ở với nàng cho đến khi nàng sinh con trai đầu lòng, và chàng đặt tên con trai đó là JESUS.

Bản Dịch Mới (NVB)

25nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một con trai, và đặt tên là Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

25nhưng không ăn nằm với cô cho đến khi cô sinh một trai. Rồi Giô-xép đặt tên em bé ấy là Giê-xu.