So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1“Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh wuov zanc, beiv ziepc dauh sieqv-dorn bouh jienv youh dang cuotv mingh zipv siang-laangh nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1“Khi ấy vương quốc thiên đàng sẽ giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể.

Bản Dịch Mới (NVB)

1“Bấy giờ Nước Thiên Đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể.

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Lúc ấy Nước Trời cũng ví như mười cô phù dâu mang đèn theo để đi đón chàng rể.

Ging-Sou (IUMINR)

2Wuov deix sieqv-dorn, maaih biaa dauh hngongx, maaih biaa dauh guai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Trong số đó, có năm cô dại và năm cô khôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Trong các cô ấy, có năm cô dại và năm cô khôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Trong số đó có năm cô dại, năm cô khôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Trong số ấy có năm cô dại, năm cô khôn.

Ging-Sou (IUMINR)

3Hngongx wuov deix, bouh jienv dang mingh mv baac maiv dorh youh mingh mbungh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Những cô dại đem đèn nhưng không đem dầu theo;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Năm cô dại cầm đèn đi nhưng không đem dầu theo với mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Các cô dại đem đèn nhưng không mang theo dầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Năm cô dại mang đèn theo nhưng không mang thêm dầu dự trữ.

Ging-Sou (IUMINR)

4Guai wuov deix, bouh jienv dang aengx zorqv youh dapv baengh dorh jienv mingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4còn những cô khôn đem đèn và đem cả dầu theo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Nhưng năm cô khôn mang bình dầu theo với đèn của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Mấy cô khôn đem bình dầu theo đèn của mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Năm cô khôn mang đèn và mang thêm dầu dự trữ trong bình.

Ging-Sou (IUMINR)

5Wuov deix sieqv-dorn zuov lauh nyei, maiv buatc siang-laangh daaih ziouc m'njormh da'hngatv, ziang naaic m'njormh nzengc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô đều buồn ngủ và ngủ thiếp đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì chàng rể đến trễ, các cô buồn ngủ và ngủ thiếp.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vì chú rể đến trễ nên các cô buồn ngủ và ngủ gục hết.

Ging-Sou (IUMINR)

6“Taux ndaamv muonz, maaih qiex heuc jienv gorngv, ‘Siang-laangh taux aav loh! Daaih zipv ninh aqv.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nhưng đến nửa đêm, có tiếng gọi: ‘Kìa, chàng rể đến! Hãy ra đón người!’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ðến nửa đêm có tiếng kêu lớn, ‘Kìa, chàng rể đến kia. Hãy mau mau ra đón.’

Bản Dịch Mới (NVB)

6Đến nửa đêm có tiếng gọi lớn: ‘Chàng rể đến kìa, hãy ra tiếp đón!’

Bản Phổ Thông (BPT)

6Đến nửa đêm, có tiếng kêu, ‘Chú rể đến! Hãy ra tiếp đón người!’

Ging-Sou (IUMINR)

7“Wuov deix ziepc dauh sieqv-dorn nyie daaih liuc leiz ninh mbuo nyei dang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Các trinh nữ thức dậy và sửa soạn đèn của mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Bấy giờ tất cả các trinh nữ đều thức dậy và khêu tim đèn của mình lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Các trinh nữ đều thức dậy, khêu đèn lên cho sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Tất cả các cô đều vội vàng thức dậy chuẩn bị đèn.

Ging-Sou (IUMINR)

8Hngongx wuov deix mbuox guai wuov deix, ‘Tov bun deix youh yie mbuo. Yie mbuo nyei dang aav lamh daic aqv.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị sớt cho chúng tôi ít dầu vì đèn chúng tôi sắp tắt.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Các cô dại nói với các cô khôn, ‘Xin các chị cho chúng tôi ít dầu, vì đèn chúng tôi sắp tắt.’

Bản Dịch Mới (NVB)

8Các cô dại nói với mấy cô khôn: ‘Xin các chị chia cho chúng em một ít dầu vì đèn chúng em sắp tắt.’

Bản Phổ Thông (BPT)

8Năm cô dại nài nỉ năm cô khôn, ‘Các chị làm ơn chia chúng tôi ít dầu, vì đèn chúng tôi sắp tắt.’

Ging-Sou (IUMINR)

9“Guai wuov deix dau, ‘Gamh nziex youh maiv gaux bun meih mbuo caux yie mbuo lomh nzoih longc. Meih mbuo oix zuqc mingh wuov maaic youh nyei dorngx maaiz.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nhưng các cô khôn trả lời: ‘Không thể được, sẽ không đủ cho cả chúng tôi và các chị; tốt hơn, các chị nên đi đến người bán dầu mà mua.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nhưng các cô khôn đáp, ‘Không được, e không đủ dầu cho đèn của chúng tôi và đèn của các chị. Chi bằng các chị hãy đến những người bán dầu mà mua là hơn.’

Bản Dịch Mới (NVB)

9Mấy cô khôn trả lời: ‘Không được, sợ không đủ cho cả chúng em và các chị, tốt hơn các chị nên ra cửa hàng mà mua.’

Bản Phổ Thông (BPT)

9Các cô khôn đáp, ‘Không được đâu, dầu chúng tôi đâu có đủ cho chúng tôi và các chị. Thôi các chị chịu khó đi đến người bán dầu mà mua.’

Ging-Sou (IUMINR)

10“Hngongx wuov deix sieqv-dorn ziouc mingh maaiz youh maiv gaengh nzuonx, siang-laangh taux daaih aqv. Liuc leiz ziangx wuov deix biaa dauh ziouc gan jienv siang-laangh bieqc mingh nyanc cing-jaa-hnaangx. Gaengh ziouc guon jienv aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nhưng trong lúc họ đi mua, thì chàng rể đến. Những người đã sẵn sàng thì đi với chàng rể vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ðang khi các cô ấy đi mua dầu, chàng rể đến, và những ai đã sẵn sàng đều cùng chàng rể vào dự tiệc cưới; rồi các cửa đóng lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhưng đang khi các cô gái kia đi mua dầu thì chàng rể đến. Những cô gái đã sẵn sàng thì vào dự tiệc cưới với chàng rể và cửa đóng lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Trong khi năm cô dại đi mua dầu thì chú rể đến. Các cô khôn sẵn sàng đi với chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng và khoá cửa lại.

Ging-Sou (IUMINR)

11“Nqa'haav hngongx wuov deix sieqv-dorn taux daaih ziouc heuc, ‘Domh Gorx aac, Domh Gorx! Koi gaengh bun yie mbuo bieqc oc.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Một lúc sau, các trinh nữ kia cũng đến, thưa rằng: ‘Chủ ơi, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi!’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Lát sau các trinh nữ kia cũng đến và gọi, ‘Chủ ơi, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

11Sau đó, các trinh nữ kia mới trở về kêu xin: ‘Chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi vào với.’

Bản Phổ Thông (BPT)

11Lát sau các cô dại trở về kêu cửa, ‘Chú rể ơi, mở cửa cho chúng tôi vào với!’

Ging-Sou (IUMINR)

12“Siang-laangh dau, ‘Yie gorngv zien nyei, yie maiv hiuv duqv meih mbuo.’+”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nhưng người chủ đáp: ‘Ta nói thật với các cô, ta không biết các cô là ai cả.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nhưng chủ đáp, ‘Thú thật với các cô, tôi không biết các cô.’

Bản Dịch Mới (NVB)

12Người chủ đáp: ‘Tôi nói thật, tôi không biết các cô là ai.’

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nhưng chú rể trả lời, ‘Tôi bảo thật, tôi không biết các chị là ai.’

Ging-Sou (IUMINR)

13Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv wuov norm hnoi, wuov norm ziangh hoc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày, cũng không biết giờ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Vậy hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày cũng chẳng biết giờ Con Người đến.”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Cho nên phải sẵn sàng, vì các con không biết ngày giờ nào Con Người sẽ đến.

Ging-Sou (IUMINR)

14“Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh yaac hnangv dauh mienh oix cuotv jauv mingh go nyei. Ninh ziouc heuc ninh nyei bou daaih yaac zorqv ninh nyei jaa-dingh jiu bun ninh mbuo goux.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14“Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14“Vương quốc thiên đàng giống như người kia sắp đi xa. Ông gọi các đầy tớ của ông đến và giao của cải ông cho họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

14“Nước Thiên Đàng cũng ví như một người kia sắp đi xa nên gọi tôi tớ lại để giao tài sản mình cho họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nước Trời giống như một người kia sắp đi xa. Trước khi lên đường, ông gọi các đầy tớ lại dặn dò chúng nó trông nom cửa nhà trong khi ông đi vắng.

Ging-Sou (IUMINR)

15Ninh ei gorqv-mienh nyei banh zeic bun. Maaih dauh ninh bun biaa waanc zinh. Maaih dauh bun i waanc zinh. Maaih dauh bun yietc waanc zinh. Bun liuz, ninh ziouc cuotv jauv mingh mi'aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Chủ giao cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo khả năng của từng người. Rồi chủ lên đường.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ông giao cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai ta-lâng, và người nọ một ta-lâng, tùy theo khả năng mỗi người, rồi ông vội vã lên đường.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ông giao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người nọ một nén, mỗi người tùy theo khả năng, rồi lên đường.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ông giao cho một đứa năm túi vàng, đứa kia hai túi, đứa khác một túi, tùy khả năng mỗi đứa. Rồi ông ra đi.

Ging-Sou (IUMINR)

16Duqv zipv biaa waanc zinh wuov dauh liemh zeih cuotv mingh zoux saeng-eix aengx zornc duqv biaa waanc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Người đã nhận năm ta-lâng liền đi làm lợi ra, và được thêm năm ta-lâng nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Người nhận năm ta-lâng đi kinh doanh, và làm lợi thêm năm ta-lâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Người đầy tớ đã nhận năm nén bạc lập tức đi kinh doanh và làm lợi được năm nén bạc nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Người đầy tớ có năm túi vàng liền đi kinh doanh và làm lợi ra thêm năm túi nữa.

Ging-Sou (IUMINR)

17Duqv zipv i waanc wuov dauh yaac fih hnangv nyei zoux, aengx zornc duqv i waanc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Người nhận hai ta-lâng cũng vậy, được thêm hai ta-lâng nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Tương tự người nhận hai ta-lâng cũng làm lợi thêm hai ta-lâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Người nhận hai nén bạc cũng thế, làm lợi thêm hai nén nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Người đầy tớ với hai túi vàng cũng thế. Nó đi ra kinh doanh làm lợi thêm hai túi nữa.

Ging-Sou (IUMINR)

18Mv baac duqv yietc waanc wuov dauh cuotv mingh wetv kuotv biopv jienv bingx ninh nyei ziouv nyei nyaanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhưng, người đã nhận một ta-lâng thì đi đào đất và giấu bạc của chủ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Nhưng người nhận một ta-lâng đi đào một lỗ dưới đất, và chôn số tiền của chủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng người nhận một nén bạc, đi đào đất chôn giấu nén bạc của chủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Còn đứa nhận được một túi thì đi đào lỗ dưới đất chôn giấu vàng của chủ.

Ging-Sou (IUMINR)

19“Nqa'haav lauh nyei, wuov deix bou nyei ziouv nzuonx daaih dimv mangc ninh mbuo nyei zaeqv-daan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ nầy trở về và tính sổ với họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Sau một thời gian khá lâu, chủ các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Sau đó khá lâu, chủ của các đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Mãi lâu ngày ông chủ về, gọi mấy người đầy tớ lại khai trình, xem chúng nó làm ăn ra sao với số vàng của mình.

Ging-Sou (IUMINR)

20Duqv biaa waanc zinh wuov dauh aengx dorh jienv biaa waanc ndaauv-daauh bun ninh nyei ziouv. Ninh gorngv, ‘Ziouv aac, meih bun biaa waanc zinh. Mangc gaax naaiv! Yie aengx zornc duqv biaa waanc.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Người đã nhận năm ta-lâng đến, đem thêm năm ta-lâng nữa, và nói: ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi năm ta-lâng, đây nầy, tôi đã làm lợi thêm được năm ta-lâng nữa.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Bấy giờ người nhận năm ta-lâng đến, mang theo năm ta-lâng nữa, và nói, ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi năm ta-lâng; xin chủ xem đây, tôi đã làm lợi năm ta-lâng nữa.’

Bản Dịch Mới (NVB)

20Người đã nhận năm nén bạc đem thêm năm nén khác trình: ‘Thưa chủ, năm nén bạc chủ giao, tôi đã làm lợi thêm được năm nén nữa đây.’

Bản Phổ Thông (BPT)

20Người đầy tớ có năm túi vàng mang vào năm túi nữa trình chủ, ‘Thưa chủ, chủ giao cho tôi năm túi, tôi làm lợi ra được năm túi nữa.’

Ging-Sou (IUMINR)

21“Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Longx aqv. Meih se longx haic, hnyouv zingx nyei bou. Deix baav nyaanh hnangv meih goux duqv ndongc naaic longx, yie oix bun meih goux camv nyei. Gunv bieqc daaih caux yie njien-youh maah!’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Chủ nói với người ấy: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Chủ nói với người ấy, ‘Khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín. Ông đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ giao cho ông quản lý nhiều việc hơn. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình.’

Bản Dịch Mới (NVB)

21Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín! Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh.’

Bản Phổ Thông (BPT)

21Chủ khen, ‘Giỏi. Anh là đầy tớ tốt và trung thành. Vì anh chứng tỏ đáng tin cậy trong việc nhỏ, ta sẽ cho anh quản lý những việc lớn. Hãy đến chung hưởng niềm vui với ta.’

Ging-Sou (IUMINR)

22“Duqv i waanc zinh wuov dauh bou aengx bieqc daaih gorngv, ‘Ziouv aac, meih bun i waanc zinh yie. Mangc gaax naaiv! Yie aengx zornc duqv i waanc.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến và nói: ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi hai ta-lâng, đây nầy, tôi đã làm lợi thêm được hai ta-lâng nữa.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Người nhận hai ta-lâng cũng bước đến và nói, ‘Thưa chủ, chủ đã giao cho tôi hai ta-lâng; xin chủ xem đây, tôi đã làm lợi hai ta-lâng nữa.’

Bản Dịch Mới (NVB)

22Người đã nhận hai nén bạc cũng đến trình: ‘Thưa chủ, hai nén bạc chủ giao, tôi đã làm lợi được hai nén khác đây.’

Bản Phổ Thông (BPT)

22Đến lượt người đầy tớ nhận hai túi vàng vào trình, ‘Thưa chủ, chủ giao cho tôi hai túi vàng, tôi làm lợi được hai túi nữa.’

Ging-Sou (IUMINR)

23Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Longx haic aqv. Meih se longx haic, hnyouv zingx nyei bou. Deix baav nyaanh hnangv meih goux duqv ndongc naaiv longx, yie oix bun meih goux camv. Gunv bieqc daaih caux yie njien-youh aqv.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Chủ nói với người ấy rằng: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Chủ nói với người ấy, ‘Khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín. Ông đã trung tín trong việc nhỏ, tôi sẽ giao cho ông quản lý nhiều việc hơn. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình.’

Bản Dịch Mới (NVB)

23Chủ bảo rằng: ‘Giỏi lắm, anh là đầy tớ tốt và trung tín. Anh đã trung tín trong các việc nhỏ, ta sẽ đặt anh cai quản những công việc lớn hơn, hãy vào chung vui với chủ anh!’

Bản Phổ Thông (BPT)

23Chủ khen, ‘Giỏi. Anh là đầy tớ tốt và trung thành. Anh đáng tin cậy trong việc nhỏ, ta sẽ cho anh quản lý những việc lớn. Hãy đến chung hưởng niềm vui với ta.’

Ging-Sou (IUMINR)

24“Duqv yietc waanc zinh wuov dauh bou bieqc daaih gorngv, ‘Ziouv aac, yie hiuv duqv meih maiv sie haaix dauh. Meih maiv ndortv qaqv zuangx nyei dorngx meih yaac duqv gaatv. Dongh meih maiv haaz nyim nyei dorngx meih yaac duqv siou.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Người đã nhận một ta-lâng cũng đến và nói: ‘Thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Kế đó người nhận một ta-lâng cũng đến và nói, ‘Thưa chủ, tôi biết chủ là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ không gieo, khèo trong chỗ không vãi,

Bản Dịch Mới (NVB)

24Người đã nhận một nén bạc cũng đến trình: ‘Thưa chủ, chủ là người nghiêm nhặt, gặt chỗ mình không gieo và thu chỗ mình không rải.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Sau đó người đầy tớ có một túi vàng vào trình, ‘Thưa chủ, tôi biết chủ rất khó tính. Chủ gặt thứ mình không trồng, hái nơi mình không gieo.

Ging-Sou (IUMINR)

25Yie gamh nziex haic ziouc mingh wetv kuotv biopv jienv meih nyei nyaanh. Naaiv! Meih nyei nyaanh aqv.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25nên tôi sợ và đi giấu ta-lâng của chủ ở dưới đất. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25nên tôi sợ và đi chôn ta-lâng của chủ dưới đất. Nầy, của chủ đây, tôi trả lại chủ.’

Bản Dịch Mới (NVB)

25Tôi sợ nên đi chôn giấu nén bạc của chủ dưới đất, tôi xin trả nén bạc lại chủ.’

Bản Phổ Thông (BPT)

25Tôi sợ nên đem giấu vàng của chủ dưới đất. Bây giờ túi vàng của chủ đây.’

Ging-Sou (IUMINR)

26“Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Meih naaic dauh waaic haic, lueic haic nyei bou aah! Meih hiuv yie maiv ndortv qaqv zuangx nyei dorngx yie duqv gaatv? Yie maiv haaz nyim nyei dorngx yaac duqv siou?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Nhưng chủ đáp rằng: ‘Hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia! Có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo, và thu chỗ ta không rải ra không?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Nhưng chủ đáp, ‘Hỡi đầy tớ gian ác và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ không gieo và khèo trong chỗ không vãi phải không?

Bản Dịch Mới (NVB)

26Chủ trả lời: ‘Anh là đầy tớ gian ác và lười biếng! Anh biết ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải,

Bản Phổ Thông (BPT)

26Ông chủ mắng, ‘Mầy là đứa đầy tớ độc ác và biếng nhác! Mầy bảo mầy biết ta gặt thứ mình không trồng, hái chỗ mình không gieo.

Ging-Sou (IUMINR)

27Wuov nyungc, meih horpc zuqc dorh yie nyei nyaanh mingh dapv wuov nyaanh lamz. Hnangv naaic, yie nzuonx daaih yie duqv buonv-zinh yaac duqv leic zinh caux jienv niaa.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Thế thì, lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Thế thì ngươi phải đem số tiền của ta gởi vào ngân hàng, để khi ta trở về, ta sẽ nhận được cả vốn lẫn lời chứ.

Bản Dịch Mới (NVB)

27thì anh phải giao tiền bạc của ta cho ngân hàng để khi về ta sẽ thu được cả vốn lẫn lời.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Đáng lý ra mầy phải gởi vàng ta vào ngân hàng để khi ta về sẽ thu lại cả vốn lẫn lời.’

Ging-Sou (IUMINR)

28“ ‘Zorqv ninh nyei wuov deix nyaanh aqv. Aengx bun maaih ziepc norm wuov dauh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vậy, hãy lấy ta-lâng khỏi tên nầy và cho người có mười ta-lâng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Vậy hãy lấy ta-lâng của nó và cho người có mười ta-lâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vậy, hãy lấy nén bạc của tên nầy đem cho người có mười nén.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Chủ liền bảo mấy người đầy tớ kia, ‘Lấy túi vàng của thằng nầy đem cho đứa có mười túi vàng.

Ging-Sou (IUMINR)

29weic zuqc haaix dauh maaih deix nyei, oix tipv bun ninh maaih gauh camv, ninh ziouc maaih zengc. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh maaih deix baav nyei, zungv zuqc zorqv mi'aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Vì ai có, sẽ cho thêm để họ được dư dật; nhưng ai không có, sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Vì ai có sẽ được cho thêm để sẽ có dư dật, nhưng ai không có thì ngay cả những gì người ấy đang có cũng sẽ bị lấy đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Vì ai đã có, sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật; nhưng ai không có thì ngay cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Người nào có nhiều thì được cho thêm để có dư còn người nào có ít thì lại bị lấy luôn phần đã có.’

Ging-Sou (IUMINR)

30Zorqv naaiv dauh maiv lamh longc nyei bou zoi guangc ga'nyiec hmuangx nyei dorngx mingh. Ninh oix zuqc bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra nơi tối tăm, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

30Còn tên đầy tớ vô dụng này; hãy ném nó ra ngoài nơi tối tăm, ở đó sẽ có than khóc và rên xiết.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

30Rồi ông chủ ra lệnh, ‘Bắt tên đầy tớ vô ích nầy ném ra ngoài chỗ tối tăm, nơi người ta khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.’

Ging-Sou (IUMINR)

31“Yie, Baamh Mienh nyei Dorn daaih zoux Hungh wuov zanc, maaih zuangx fin-mienh yaac oix caux jienv daaih. Yie yaac oix zueiz jienv yie njang-laangc nyei weic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31“Khi Con Người ngự đến trong vinh quang mình cùng với tất cả các thiên sứ, Ngài sẽ ngồi trên ngai vinh quang.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31“Khi Con Người ngự đến trong vinh quang của mình với tất cả các thiên sứ thánh hộ giá, bấy giờ Người sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

31“Khi Con Người đến trong vinh quang với tất cả thiên sứ, Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Con Người sẽ trở lại trong vinh quang cùng với các thiên sứ. Ngài sẽ làm Vua ngự trên ngôi.

Ging-Sou (IUMINR)

32Maanc fingx mienh aengx daaih gapv zunv yiem yie nyei nza'hmien. Yie ziouc bun nqoi zoux i guanh, hnangv yungh ziouv bun nqoi ninh nyei ba'gi yungh caux yungh nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài; và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chia chiên và dê ra:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Mọi dân tộc sẽ tụ họp trước mặt Người. Người sẽ tách họ ra như người chăn tách chiên và dê ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Mọi dân tộc sẽ được triệu tập trước mặt Ngài; Ngài sẽ phân chia họ ra như người chăn chiên tách chiên ra khỏi dê.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhóm họp trước mặt Ngài. Ngài sẽ phân họ ra làm hai nhóm, như người chăn chia chiên với dê riêng ra.

Ging-Sou (IUMINR)

33Ba'gi yungh yiem yie nyei mbiaauc maengx, yungh yiem zaaix maengx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33để chiên bên phải, và dê bên trái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Người sẽ để chiên bên phải và dê bên trái.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Ngài sẽ để chiên bên phải và dê bên trái.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Ngài sẽ để chiên bên phải và dê bên trái.

Ging-Sou (IUMINR)

34“Hungh Diex ziouc mbuox yiem mbiaauc maengx wuov deix mienh, ‘Meih mbuo naaiv deix yie nyei Die ceix fuqv nyei mienh aah! Gunv daaih aqv. Daaih zipv dongh zinh ndaangc zeix lungh zeix ndau wuov zanc Tin-Hungh liuc leiz ziangx bun meih mbuo wuov norm guoqv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Lúc ấy, Vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng: ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Bấy giờ Vua sẽ phán với những người ở bên phải, ‘Hỡi những người được Cha Ta ban phước, hãy đến hưởng vương quốc đã được chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất,

Bản Dịch Mới (NVB)

34Bấy giờ vua phán với những người ở bên phải: ‘Hỡi những người được phước của Cha Ta, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã được sắm sẵn cho các con từ khi sáng tạo thế giới.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Rồi Ngài sẽ nói với những người bên phải rằng, ‘Hãy lại đây, những người được Cha ta ban phước! Hãy nhận lãnh nước mà Thượng Đế đã dành cho các ngươi từ lúc tạo thành trời đất.

Ging-Sou (IUMINR)

35weic zuqc yie ngorc, meih mbuo bun yie nyanc. Jaang nqaatv, meih mbuo yaac bun wuom yie hopv. Yie zoux ganh fingx mienh, meih mbuo yaac zipv yie yiem meih mbuo nyei biauv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Vì Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con tiếp rước Ta;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35vì Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đãi Ta;

Bản Dịch Mới (NVB)

35Vì khi Ta đói, các con cho Ta ăn; Ta khát, các con cho uống. Khi Ta là khách lạ, các con đến thăm Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Vì khi ta đói, các ngươi cho ta ăn. Ta khát, các ngươi cho ta uống. Ta cô đơn và xa nhà các ngươi tiếp rước ta.

Ging-Sou (IUMINR)

36Maiv maaih lui-houx zuqv, meih mbuo yaac bun yie maaih zuqv. Butv baengc, meih mbuo yaac goux yie. Yie zuqc wuonx jienv loh, meih mbuo yaac daaih mangc yie.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta ốm đau, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con thăm viếng Ta.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho Ta; Ta đau ốm, các ngươi đã thăm nom Ta; Ta bị giam cầm, các ngươi đã đến viếng Ta.’

Bản Dịch Mới (NVB)

36Ta trần truồng, các con mặc cho Ta; Ta đau ốm, các con chăm sóc Ta; Ta bị tù, các con đến thăm viếng Ta.’

Bản Phổ Thông (BPT)

36Ta không có quần áo, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi chăm sóc ta. Ta bị tù các ngươi viếng thăm ta.’

Ging-Sou (IUMINR)

37“Wuov deix kuv mienh ziouc dau Hungh Diex, ‘Ziouv aac, yie mbuo ziangh haaix buatc meih ngorc yaac bun meih nyanc? Buatc meih jaang nqaatv yaac bun meih hopv?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Lúc ấy, những người công chính thưa với Ngài: ‘Lạy Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống đâu?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Bấy giờ những người công chính thưa rằng, ‘Lạy Chúa, đâu có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc thấy Chúa khát mà cho uống?

Bản Dịch Mới (NVB)

37Bấy giờ những người công chính thưa: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, hay khát mà cho uống?

Bản Phổ Thông (BPT)

37Lúc ấy những người nhân đức sẽ hỏi, ‘Thưa Chúa, lúc nào chúng tôi thấy Chúa đói mà cho Ngài ăn, khát mà cho Ngài uống?

Ging-Sou (IUMINR)

38Ziangh haaix buatc meih zoux ganh fingx mienh ziouc zipv meih yiem yie mbuo nyei biauv? Fai buatc meih maiv maaih lui-houx zuqv ziouc bun meih maaih zuqv?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho Ngài đâu?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Hay là đâu có khi nào chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi hoặc bị trần truồng mà mặc cho?

Bản Dịch Mới (NVB)

38Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp đãi, hoặc trần truồng mà mặc cho?

Bản Phổ Thông (BPT)

38Khi nào chúng tôi thấy Ngài cô đơn xa nhà mà mời Ngài vào trọ nhà chúng tôi? Còn khi nào chúng tôi thấy Ngài không quần áo mà mặc cho Ngài?

Ging-Sou (IUMINR)

39Yie mbuo ziangh haaix buatc meih butv baengc fai zuqc wuonx wuov loh yaac mingh mangc meih?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Hay có khi nào chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc bị tù mà thăm viếng Ngài đâu?’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Hoặc đâu có khi nào chúng con thấy Chúa đau ốm hay bị giam cầm mà thăm viếng?’

Bản Dịch Mới (NVB)

39Hay có khi nào chúng con thấy Chúa đau ốm hay bị tù đày mà thăm viếng?’

Bản Phổ Thông (BPT)

39Khi nào chúng tôi thấy Ngài đau hoặc bị tù mà chăm sóc Ngài?’

Ging-Sou (IUMINR)

40“Hungh Diex ziouc dau ninh mbuo, ‘Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo zoux bun yietc dauh yie nyei gorx-youz, maiv gunv ninh zoux gauh faix jiex wuov dauh, meih mbuo ziouc zoux bun yie aqv.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Vua sẽ trả lời rằng: ‘Thật, Ta bảo các con, khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta, tức là đã làm cho Ta.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Vua trả lời và phán với họ, ‘Quả thật, Ta nói với các ngươi, hễ các ngươi đã làm những việc ấy cho một người nhỏ nhất trong các anh em nầy của Ta, các ngươi đã làm cho Ta.’

Bản Dịch Mới (NVB)

40Vua phán cùng họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy.’

Bản Phổ Thông (BPT)

40Vua sẽ trả lời, ‘Ta bảo thật, điều gì các ngươi làm cho một người rất hèn mọn nầy của ta tức là đã làm cho ta.’

Ging-Sou (IUMINR)

41“Hungh Diex gorngv mbuox yiem zaaix maengx wuov deix mienh, ‘Zuqc Tin-Hungh zioux nyei mienh aah! Simv nqoi yie! Mingh bieqc liuc leiz ziangx bun mienv nyei hungh caux ninh nyei bou yiem wuov guaax yietc liuz maiv daic nyei douz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Kế đó, Ngài phán với những người ở bên trái rằng: ‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Sau đó Vua phán với những người ở bên trái, ‘Hỡi những kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi Ta, và vào lửa đời đời đã dành sẵn cho Ác Quỷ và các quỷ sứ của nó,

Bản Dịch Mới (NVB)

41Bấy giờ Ngài phán với những người ở bên trái: ‘Hỡi những kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi Ta mà vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho quỷ vương và quỷ sứ nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Sau đó Vua sẽ bảo với những người bên trái, ‘Hãy đi khuất mắt ta, những người bị Thượng Đế nguyền rủa. Hãy đi vào lửa đời đời đã được chuẩn bị cho ma quỉ và các thiên sứ của nó.

Ging-Sou (IUMINR)

42Weic zuqc yie ngorc, meih mbuo maiv bun yie nyanc. Jaang nqaatv, meih mbuo maiv bun wuom yie hopv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Vì Ta đói, các ngươi không cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi không cho Ta uống;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42vì Ta đói, các ngươi đã không cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho Ta uống;

Bản Dịch Mới (NVB)

42Vì khi Ta đói, các người không cho Ta ăn; Ta khát, các người không cho Ta uống.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Ta đói, các ngươi không cho ta ăn. Ta khát các ngươi không cho ta uống.

Ging-Sou (IUMINR)

43Yie zoux ganh fingx mienh, meih mbuo yaac maiv zipv yie bieqc biauv. Yie maiv maaih lui-houx zuqv, meih mbuo maiv bun lui-houx yie zuqv. Yie butv baengc fai zuqc wuonx loh, meih mbuo yaac maiv mangc yie.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước Ta; Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho Ta; Ta ốm đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng Ta.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp đãi Ta; Ta bị trần truồng, các ngươi đã không mặc cho Ta; Ta đau ốm và bị giam cầm, các ngươi đã không thăm viếng Ta.’

Bản Dịch Mới (NVB)

43Ta là khách lạ, các người không tiếp đãi; Ta trần truồng, các người không mặc cho; Ta đau ốm, tù đày các người không thăm viếng.’

Bản Phổ Thông (BPT)

43Ta cô đơn và xa nhà các ngươi không thèm tiếp ta vào nhà. Ta không có áo quần các ngươi không mặc cho ta. Ta đau và bị tù các ngươi không thăm viếng và chăm sóc.’

Ging-Sou (IUMINR)

44“Ninh mbuo ziouc dau ninh, ‘Ziouv aac, yie mbuo ziangh haaix buatc meih ngorc fai jaang nqaatv, fai zoux ganh fingx mienh fai maiv maaih lui-houx zuqv, fai butv baengc fai zuqc wuonx jienv loh yaac maiv tengx meih?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Lúc ấy, những người nầy cũng trả lời: ‘Lạy Chúa, có khi nào chúng tôi thấy Chúa đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc ốm đau, hoặc bị tù mà không phục vụ Ngài đâu?’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Bấy giờ họ cũng trả lời, ‘Lạy Chúa, đâu có khi nào chúng tôi thấy Chúa bị đói hoặc bị khát hoặc là khách lạ hoặc bị trần truồng hoặc bị đau ốm hoặc bị giam cầm mà không giúp đỡ Chúa?’

Bản Dịch Mới (NVB)

44Bấy giờ họ đáp: ‘Lạy Chúa, chúng con có bao giờ thấy Ngài đói khát hay là khách lạ, trần truồng, đau ốm hay tù tội mà không chăm sóc đâu?’

Bản Phổ Thông (BPT)

44Rồi mấy người đó sẽ hỏi, ‘Thưa Chúa lúc nào chúng tôi thấy Chúa đói khát, cô đơn, xa nhà, không quần áo hoặc đau ốm hay bị tù mà không chăm sóc Ngài?’

Ging-Sou (IUMINR)

45“Hungh Diex ziouc dau, ‘Yie mbuox zien meih mbuo, meih mbuo maiv tengx yietc dauh naaiv deix zoux faix jiex nyei mienh, meih mbuo yaac maiv tengx yie.’+”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Ngài sẽ đáp lại rằng: ‘Thật, Ta bảo các ngươi, khi các ngươi không làm điều đó cho một người thấp kém nhất trong những người nầy, tức là các ngươi đã không làm cho Ta.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Bấy giờ Vua phán với họ rằng, ‘Quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi đã không làm những việc ấy cho một người nhỏ nhất trong những người nầy, các ngươi đã không làm cho Ta.’

Bản Dịch Mới (NVB)

45Vua bèn phán với họ: ‘Thật, Ta bảo cùng các người, hễ các người không làm điều đó cho một trong những người hèn mọn nhất này, tức là không làm cho Ta.’

Bản Phổ Thông (BPT)

45Vua sẽ trả lời, ‘Ta bảo thật, hễ các ngươi không làm điều ấy cho một trong những người rất hèn mọn nầy của ta tức là các ngươi không làm cho ta.’

Ging-Sou (IUMINR)

46Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Hnangv naaic, naaiv deix oix zuqc cuotv mingh yietc liuz siouc zuiz. Mv baac kuv mienh wuov deix ziouc duqv yietc liuz nyei maengc.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công chính sẽ vào sự sống đời đời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

46Vậy, những kẻ này sẽ đi vào hình phạt đời đời còn những người công chính đi vào sự sống vĩnh phúc.”

Bản Phổ Thông (BPT)

46Rồi họ sẽ đi vào sự trừng phạt đời đời, còn những người nhân đức sẽ đi vào sự sống đời đời.”