So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Dâk ôi, lĕ rngôch phung n'gâng kôranh ƀư brah, jêh ri phung bubŭnh buranh tâm nchră ma nau ƀư ma Brah Yêsu ŭch nkhĭt lơi ôbăl.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Jêsus để giết Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đến sáng, tất cả các thầy tế lễ cả và các trưởng lão của dân chúng bàn mưu chống lại Đức Chúa Jêsus để giết Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sáng hôm sau tất cả các trưởng tế và các trưởng lão trong dân đã bàn với nhau chống lại Ðức Chúa Jesus để kết án tử hình Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sáng sớm hôm sau tất cả các thượng tế và trưởng lão trong dân bàn mưu để giết Đức Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sáng sớm hôm sau, tất cả các trưởng tế và các bô lão trong dân chúng họp lại quyết định giết Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Jêh khân păng chăp ôbăl, khân păng njŭn leo jao ôbăl ma kôranh toyh Pilat.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Họ trói Ngài lại, rồi giải đi giao nộp cho tổng đốc Phi-lát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Họ trói Ngài lại, dẫn Ngài đi, và đem nộp Ngài cho Tổng Trấn Phi-lát.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Họ trói Ngài và giải nộp cho quan thống đốc Phi-lát.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Họ trói Ngài lại, giải qua cho Phi-lát là quan tổng đốc.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Rnôk nây Y-Yuđas, nơm rlăng, saơ bu rmal jêh Brah Yêsu geh nau nduyh tâm nuih n'hâm păng. Păng mplơ̆ lơi pe jât rêl prăk ma phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri ma phung bubŭnh buranh jêh ri lah:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Khi Giu-đa, kẻ phản Ngài, thấy Ngài bị kết án thì hối hận, đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Khi Giu-đa, kẻ phản Ngài, thấy Ðức Chúa Jesus đã bị kết án, hắn hối hận và đem ba mươi miếng bạc trả lại cho các trưởng tế và các trưởng lão.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Khi ấy, Giu-đa, kẻ phản Chúa, thấy Ngài bị lên án, ông hối hận; ông đem ba chục miếng bạc trả lại cho các thượng tế và trưởng lão,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Giu-đa, người trao Ngài vào tay kẻ thù, thấy chúng quyết định giết Ngài thì vô cùng hối hận. Hắn liền lấy ba mươi đồng bạc đem trả lại cho các trưởng tế và bô lão,

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4"Gâp tih jêh jao ăn ma khân may mham mâu tih ôh." Ƀiălah phung nây plơ̆ lah: "Moh hên chrê? Kađôi may."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội! Song họ đáp rằng: Sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4mà nói rằng: “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội!” Nhưng họ đáp: “Việc ấy thì có liên can gì đến chúng tôi? Đó là việc của anh.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Hắn nói, “Tôi có tội vì đã phản nộp máu vô tội.”Nhưng họ đáp, “Việc ấy có can hệ gì đến chúng tôi. Ðó là chuyện của anh.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4và nói: “Tôi đã phạm tội phản bội, làm người vô tội phải đổ máu.” Nhưng họ đáp: “Việc đó can hệ gì đến chúng ta? Việc của anh mặc anh.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4và bảo họ, “Tôi đã phạm tội, vì trao cho các ông một người vô tội.”Các nhà lãnh đạo trả lời, “Chuyện ấy có liên can gì đến chúng tôi đâu? Đó là chuyện của anh, kệ anh.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Păng klŭp lơi prăk tâm ntŭk kloh, luh du; jêh ri yông trô ko păng nơm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Giu-đa ném bạc vào đền thờ, rồi trở ra, đi thắt cổ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Giu-đa đem số bạc đó ném vào đền thờ rồi bỏ đi; hắn đi ra và thắt cổ tự tử.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Giu-đa ném bạc vào đền thờ, trở ra và đi thắt cổ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Giu-đa liền ném tiền lại vào đền thờ, rồi đi ra ngoài treo cổ tự tử.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Ƀiălah phung kôranh ƀư brah sŏk prăk nây jêh ri lah: "Mâu vay ôh dơm prăk aơ tâm ntŭk prăp prăk Brah Ndu, yorlah prăk rnoh mham."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc và nói rằng: Không có phép để bạc nầy trong kho thánh, vì là giá của huyết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nhưng các thầy tế lễ cả nhặt những miếng bạc và nói: “Để bạc nầy vào công quỹ là không hợp lệ, vì là giá của máu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nhưng các trưởng tế lấy số bạc đó và nói, “Số bạc nầy không thể bỏ vào kho đền thờ được, vì đó là tiền máu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nhưng các thượng tế lượm các miếng bạc ấy rồi nói: “Không nên bỏ bạc này vào kho của đền thờ vì đây là tiền máu.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Các trưởng tế lượm lại các đồng bạc trong đền thờ và bảo nhau, “Luật chúng ta không cho phép giữ tiền nầy chung với tiền dâng hiến trong đền thờ, vì tiền nầy đã được trả cho cái chết của một mạng người.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Jêh khân păng tâm nchră, dŏng prăk nây rvăt mir lŏ nơm mon glah, ŭch prăp tâp phung bunuyh bri êng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì vậy, họ bàn với nhau dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm để chôn cất các kiều dân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Sau khi bàn luận với nhau, họ dùng số bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm, để làm nghĩa trang chôn cất các kiều dân.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Họ bàn với nhau dùng số bạc ấy mua thửa ruộng của người thợ gốm để làm nơi chôn cất ngoại kiều.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nên họ quyết định dùng tiền ấy mua ruộng của Thợ Gốm để chôn cất những người ngoại quốc chết ở Giê-ru-sa-lem.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Yor nây tât nar aơ bu rnha lŏ nây jêng Lŏ Mham.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Nhân đó, ruộng ấy đến nay còn gọi là “ruộng huyết.”

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vì lý do đó mà đồng ruộng ấy được gọi là Ruộng Máu cho đến ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Vì vậy cánh đồng ấy vẫn còn được gọi là “Cánh Ðồng Máu” cho đến ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Cho nên đến nay ruộng ấy vẫn được gọi là Ruộng Máu.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Do đó mà đến nay ruộng ấy vẫn được gọi là Ruộng Máu.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Pôri ƀư nanê̆ jêh nau kôranh nơm mbơh lor Y-Yêrêmi lah: "Khân păng sŏk jêh pe jât rêl prăk, rnoh du huê bunuyh phung Israel veh jêh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Bấy giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng: Họ lấy ba chục bạc, là giá của Đấng đã bị định bởi con cái Y-sơ-ra-ên,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Như vậy, lời của nhà tiên tri Giê-rê-mi nói đã được ứng nghiệm: “Họ lấy ba mươi miếng bạc, là giá mà con cái Y-sơ-ra-ên đã định cho Ngài,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Thế là ứng nghiệm những gì Tiên Tri Giê-rê-mi-a đã nói,“Họ đã lấy ba mươi miếng bạc, là giá đã định cho một người, một người mà con cái I-sơ-ra-ên đã định giá.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Như thế lời tiên tri Giê-rê-mi được ứng nghiệm: “Họ đã lấy ba chục miếng bạc, là giá con cái Y-sơ-ra-ên đã định trên Ngài và

Bản Phổ Thông (BPT)

9Như thế để hoàn thành lời tiên tri Giê-rê-mi nói rằng:“Chúng lấy ba mươi đồng bạc. Đó là giá dân Ít-ra-en định cho Ngài, chúng đánh giá Ngài thấp như thế đó.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10jêh ri khân păng sŏk prăk nây rvăt mir lŏ nơm mon glah, nâm bu Kôranh Brah ntăm jêh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10và dùng bạc ấy mua đồng ruộng của thợ gốm, như Chúa đã truyền cho ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Họ lấy bạc đó mua cánh đồng của người thợ gốm, như Chúa đã truyền cho tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10đem bạc mua thửa ruộng của người thợ gốm như Chúa đã truyền cho Ta!”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Chúng dùng tiền ấy để mua ruộng thợ gốm theo như lời Thượng Đế truyền cho ta.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Brah Yêsu dâk ta năp kôranh toyh Pilat; jêh ri kôranh toyh ôp Păng pô aơ: "Di lĕ may jêng hđăch Yuđa?" Brah Yêsu lah: "May hŏ lah jêh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Đức Chúa Jêsus đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: Có phải ngươi là Vua của dân Giu-đa không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Lúc ấy, Đức Chúa Jêsus đứng trước mặt tổng đốc; viên tổng đốc hỏi: “Ngươi có phải là vua dân Do Thái không?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Chính ngươi đã nói thế.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đứng trước quan tổng trấn. Quan tổng trấn hỏi Ngài, “Ngươi là Vua dân Do-thái phải không?”Ðức Chúa Jesus trả lời ông, “Chính ngươi đã nói thế.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Đức Giê-su đứng trước quan thống đốc. Quan hỏi Ngài: “Anh có phải là vua dân Do Thái không?” Đức Giê-su đáp: “Như ông nói đó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Chúa Giê-xu đứng trước mặt Phi-lát, quan tổng đốc. Phi-lát hỏi Ngài, “Anh có phải là vua dân Do-thái không?”Chúa Giê-xu đáp, “Quan nói đúng.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Dôl phung kôranh ƀư brah jêh ri phung bubŭnh buranh phong Păng, Păng mâu hôm ngơi ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Trong lúc các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện Ngài, Ngài không đối đáp gì hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài không trả lời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nhưng khi các trưởng tế và các trưởng lão tố cáo Ngài, Ngài chẳng trả lời tiếng nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Trong lúc bị các thượng tế và trưởng lão tố cáo, Ngài không đối đáp gì cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Trong khi các giới trưởng tế và các bô lão hung hăng tố cáo Ngài thì Chúa Giê-xu làm thinh.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Pilat lah ma Păng: "May mâu tăng hĕ nau khân păng phong may âk ngăn?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Phi-lát bèn nói cùng Ngài rằng: Họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Phi-lát hỏi Ngài: “Ngươi không nghe biết bao điều họ làm chứng chống lại ngươi sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Phi-lát nói với Ngài, “Ngươi không nghe bao nhiêu người tố cáo ngươi sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nên Phi-lát hỏi Ngài: “Anh không nghe bao nhiêu lời chứng tố cáo anh sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Nên Phi-lát hỏi, “Anh không nghe thấy họ tố cáo anh đủ điều sao?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Ƀiălah Păng mâu ngơi du tong; tât kôranh toyh nây hih rhâl ngăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Song Đức Chúa Jêsus không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nhưng Đức Chúa Jêsus không đáp một lời nào khiến viên tổng đốc rất đỗi kinh ngạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nhưng Ngài không trả lời lấy một tiếng, đến nỗi quan tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nhưng Ngài không đáp một lời nào, đến nỗi quan thống đốc rất ngạc nhiên.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời tiếng nào khiến Phi-lát vô cùng ngạc nhiên.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Ăp năm nhêt sa Nau Găn, kôranh toyh vay mƀơk, du huê bu nă tĭng nâm bunuyh ƀon lan dăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Phàm đến ngày lễ Vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Theo thông lệ, cứ vào dịp lễ, tổng đốc ân xá cho một tù nhân theo ý dân muốn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Bấy giờ là dịp lễ, và cứ mỗi dịp lễ quan tổng trấn có thông lệ phóng thích cho dân một tù nhân, bất cứ người nào họ muốn.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vào dịp lễ quan thống đốc có lệ ân xá một tù nhân tùy theo ý dân chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Mỗi năm vào dịp Lễ Vượt Qua, quan tổng đốc có lệ phóng thích một tù nhân tùy dân chọn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Rnôk nây geh du huê bu nă, geh nau tih jru ngăn, amoh păng, Y-Barabas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Đang lúc ấy, có một tên phạm nổi tiếng, tên là Ba-ra-ba.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Lúc ấy, họ đang giữ một tù nhân khét tiếng tên là Ba-ra-ba.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Lúc đó có một tù phạm khét tiếng tên Ba-ra-ba.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Lúc đó có một tù nhân khét tiếng tên Ba-ra-ba.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Lúc đó có tên Ba-ra-ba đang ngồi tù. Hắn ta nổi tiếng gian ác.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Jêh tâm rƀŭn, Pilat lah ma khân păng: "Mbu nơm khân may ŭch gâp mra mƀơk, Y-Barabas mâu lah Brah Yêsu, bu kuăl Brah Krist?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Khi chúng đã nhóm lại, thì Phi-lát hỏi rằng: Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay là Jêsus gọi là Christ?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vì vậy, khi họ tụ họp lại, thì Phi-lát hỏi: “Các ngươi muốn ta tha người nào, Ba-ra-ba hay Jêsus gọi là Christ?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vậy sau khi dân đã tụ họp, Phi-lát nói với họ, “Các ngươi muốn ta tha ai? Ba-ra-ba hay Jesus người được gọi là Ðấng Christ?”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Khi dân chúng tụ tập, Phi-lát hỏi: “Các người muốn ta tha ai, Ba-ra-ba hay Giê-su, người mệnh danh là Chúa Cứu Thế?”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Khi dân chúng tụ tập lại tại dinh tổng đốc thì Phi-lát hỏi, “Các anh muốn tôi tha ai: Ba-ra-ba hay là Giê-xu gọi là Đấng Cứu Thế?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Yorlah păng gĭt nanê̆ bunuyh jao Brah Yêsu ma păng ma nau nach.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp Ngài. ---

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vì ông biết, bởi lòng đố kỵ nên họ đã nộp Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vì ông biết do lòng ghen ghét mà họ đã nộp Ngài cho ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Vì ông biết rõ bởi lòng ganh ghét họ đã nộp Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Vì Phi-lát biết rõ sở dĩ chúng giải Chúa Giê-xu đến cho mình chỉ vì ganh ghét mà thôi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19Dôl păng gŭ phat dôih, ur păng njuăl bu lah ma păng pô aơ: "Lơi ƀư ma bunuyh sŏng aơ ôh, yorlah gâp geh nau rŭng ăp nar, yor păng tâm nau gâp mbơi."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: Đừng làm gì đến người công bình đó; vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. ---

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ngoài ra, trong lúc ông ngồi xử án, vợ ông cho người đến thưa rằng: “Xin đừng đụng đến người công chính ấy, chính vì người mà hôm nay tôi bị dằn vặt nhiều trong chiêm bao.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ðang khi ông ngồi xử án, vợ ông gởi lời đến nói, “Xin đừng làm gì đụng đến người công chính đó, vì trong chiêm bao đêm qua, tôi đã khổ nhiều về người ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Khi Phi-lát đương ngồi xử án, vợ ông sai người đến nói: “Đừng đụng đến người công chính đó vì hôm nay tôi bị khổ sở nhiều trong giấc chiêm bao về người đó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Trong khi Phi-lát đang ngồi nơi ghế xử án thì vợ Phi-lát cho người ra nhắn: “Đừng đụng đến người vô tội ấy. Vì ông ta mà hôm nay em thấy ác mộng.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20Ƀiălah phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri phung bubŭnh buranh nchâp phung bunuyh ƀon lan ăn dăn mƀơk Y-Barabas, jêh ri nkhĭt lơi Brah Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Jêsus.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nhưng các thầy tế lễ cả và các trưởng lão xúi giục dân chúng xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Chúa Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Khi ấy các trưởng tế và các trưởng lão xúi dân xin tha cho Ba-ra-ba và yêu cầu giết Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nhưng các thượng tế và các trưởng lão xúi giục dân chúng xin tha Ba-ra-ba và giết Đức Giê-su.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nhưng các giới trưởng tế và bô lão xúi giục dân chúng xin thả Ba-ra-ba và xử tử Chúa Giê-xu.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21Kôranh toyh lah ma khân păng: "Mbu nơm tâm phung bar hê aơ khân may ŭch gâp mƀơk?" Khân păng plơ̆ lah: "Y-Barabas."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người nầy, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Ba-ra-ba.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Tổng đốc lại hỏi: “Trong hai người nầy các ngươi muốn ta tha ai?” Họ trả lời: “Ba-ra-ba.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Quan tổng trấn hỏi họ, “Trong hai người nầy, các ngươi muốn ta tha ai?” Họ đáp, “Ba-ra-ba.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Quan thống đốc lại hỏi đám dân: “Trong hai người, các người muốn ta tha ai?” Họ đáp: “Ba-ra-ba.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Phi-lát hỏi, “Trong tay tôi có Ba-ra-ba và ông Giê-xu. Các anh muốn tôi thả người nào?”Dân chúng la lên, “Thả Ba-ra-ba.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

22Pilat lah ma khân păng: "Bi ma Brah Yêsu, bu kuăl Brah Krist, mâm gâp mra ƀư?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Phi-lát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Phi-lát nói: “Vậy ta phải xử thế nào với Jêsus gọi là Christ?” Họ đồng loạt trả lời: “Đóng đinh nó trên cây thập tự!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Phi-lát hỏi họ, “Vậy ta phải làm gì với Jesus người được gọi là Ðấng Christ?”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Phi-lát nói với họ: “Vậy thì ta sẽ xử thế nào với Giê-su, người mệnh danh là Chúa Cứu Thế!” Tất cả đều đáp: “Hãy đóng đinh nó!”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Phi-lát hỏi chúng, “Còn Giê-xu gọi là Đấng Cứu Thế thì tôi phải xử làm sao đây?”Chúng đồng thanh đáp, “Đóng đinh hắn đi!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

23Lĕ rngôch bunuyh lah: "Pâng lơi Păng ta si tâm rkăng, "kôranh toyh ôp: "Ƀiălah moh nau mhĭk Păng mâp ƀư jêh?" Khân păng nter ktang lơn: "Pâng lơi păng ta si tâm rkăng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Tổng đốc hỏi: “Người nầy đã làm điều ác gì?” Nhưng họ lại la lớn hơn: “Đóng đinh nó trên cây thập tự!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Tất cả họ đều nói, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”Phi-lát lại nói, “Tại sao? Người nầy đã phạm tội gì?”Nhưng họ càng la lớn hơn, “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Ông hỏi: “Tại sao? Người này đã làm điều ác gì?” Họ lại càng la lớn hơn nữa: “Hãy đóng đinh nó!”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Phi-lát hỏi lại, “Tại sao? Người nầy đã làm điều gì quấy?”Nhưng chúng lại gào thét lớn hơn nữa, “Đóng đinh hắn đi!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

24Pilat gĭt păng mâu dơi ôh, ƀiălah geh nau nteh uh ah lơ hâu lơn, pôri păng sŏk dak, jêh ri rao ti păng ta năp phung âk nây jêh ri lah: "Gâp mâu tih ôh đah mham bunuyh sŏng aơ; kđôi khân may yơ̆!"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Phi-lát thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ, mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy; điều đó mặc kệ các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Vì vậy, khi Phi-lát thấy mình chẳng làm được gì, lại còn có thể nẩy sinh bạo động, nên lấy nước và rửa tay trước dân chúng, rồi nói: “Ta vô tội về huyết của người nầy; đó là việc của các ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Phi-lát thấy cứ tranh cãi với họ sẽ không đi tới đâu, và cuộc nổi loạn có thể bắt đầu, ông cho đem nước đến, rồi rửa tay trước mặt đám đông, và nói, “Ta vô tội về máu của người nầy; các ngươi phải chịu trách nhiệm lấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Phi-lát thấy không làm được gì, mà lại gây thêm náo động. Ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng rồi bảo: “Ta vô tội về máu người này, các người phải chịu trách nhiệm lấy!”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Khi Phi-lát thấy mình bất lực mà quần chúng sắp nổi loạn, liền lấy nước rửa tay trước mặt họ và bảo, “Tôi hoàn toàn vô tội về cái chết của người nầy. Mấy anh gây ra cái chết ấy!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

25Lĕ rngôch bunuyh plơ̆ lah: "Ăn mham păng tŭp ta hên jêh ri ta phung kon sau hên!"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Cả dân chúng đều trả lời: “Xin huyết của nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Bấy giờ cả đám đông đáp lại, “Hãy để máu của hắn đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Cả dân chúng đáp: “Nguyện máu của hắn đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Tất cả dân chúng đồng thanh đáp, “Chúng tôi và con cháu chúng tôi chịu trách nhiệm về cái chết của người nầy.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

26Jêh ri Pilat mƀơk ăn ma khân păng Y-Barabas; bi Brah Yêsu, jêh bu dong, bu lơh ôbăl ma mâng, păng jao ma bu pâng ôbăl ta si tâm rkăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Phi-lát bèn tha tên Ba-ra-ba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Vậy Phi-lát tha Ba-ra-ba cho họ, và đánh đòn Đức Chúa Jêsus, rồi giao Ngài để đóng đinh vào thập tự giá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Vậy Phi-lát phóng thích Ba-ra-ba cho họ. Sau khi dùng roi đánh Ðức Chúa Jesus, ông trao Ngài cho họ để đem đóng đinh trên cây thập tự.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Phi-lát liền tha Ba-ra-ba cho họ. Sau khi cho đánh đòn Đức Giê-su, ông giao Ngài cho họ đóng đinh.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Phi-lát liền cho phóng thích Ba-ra-ba. Nhưng ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-xu rồi giao Ngài cho đám lính hầu mang đi đóng đinh trên thập tự giá.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

27Phung tahan kôranh toyh njŭn leo Brah Yêsu ta ngih phat dôih, jêh ri lĕ rngôch tâm rgum jŭm Brah Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Sau đó, lính của tổng đốc đem Đức Chúa Jêsus vào tư dinh tổng đốc và tập trung cả đội binh chung quanh Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Bấy giờ quân lính của quan tổng trấn đem Ðức Chúa Jesus vào trong bản doanh và tập họp cả đơn vị quanh Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Lúc đó lính của quan thống đốc đem Đức Giê-su vào công đường, cả đội quân bao quanh Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Bọn lính hầu của quan tổng đốc đem Chúa Giê-xu vào trong dinh, rồi chúng tập họp cả tiểu đoàn lại quanh Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

28Khân păng doh lơi ao ôbăl, jêh ri nsoh ôbăl ao chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Chúng lột áo Ngài ra và khoác cho Ngài một chiếc áo điều,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Chúng lột áo Ngài ra, rồi khoác lên Ngài một chiếc áo choàng màu đỏ điều.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Chúng lột áo Ngài ra và mặc cho Ngài một chiếc áo đỏ tía.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Chúng cởi áo Ngài ra và mặc cho Ngài một áo dài màu đỏ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

29Jêh ri khân păng tanh du mlâm đon hđăch ma lok, sâm ndô ta bôk Brah Yêsu, jêh ri dơm du tơm treng tâm ti pama Păng, khân păng chon kô mâk ta năp Păng jêh ri mưch ma Păng, lah: "Mbah ma hđăch phung Yuđa!"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29đan một chiếc mão gai và đội trên đầu Ngài, rồi đặt một cây sậy trong tay phải Ngài. Chúng quỳ trước mặt Ngài, nhạo báng rằng: “Lạy Vua dân Do Thái.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Chúng lại kết một vương miện bằng gai, rồi đội nó lên đầu Ngài. Chúng cũng lấy một cây sậy đặt vào tay phải Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo rằng, “Vua dân Do-thái vạn tuế!”

Bản Dịch Mới (NVB)

29Chúng đan một mão bằng gai, đội lên đầu Ngài và đặt vào tay phải Ngài một cây sậy rồi quỳ xuống trước mặt Ngài và chế nhạo: “Hoan hô, Vua dân Do Thái!”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Chúng đan một cái mão bằng nhành gai đội trên đầu Ngài và cho Ngài cầm một cây gậy. Rồi chúng chế giễu Ngài bằng cách giả vờ bái lạy truớc mặt Ngài và nói, “Muôn tâu, vua dân Do-thái!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

30Khân păng soh dak diu ta ôbăl jêh ri sŏk tơm treng lơh ta bôk ôbăl.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Họ nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh đầu Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Chúng khạc nhổ trên Ngài, lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Chúng phun nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Chúng khạc nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Chúng nhổ trên Ngài rồi lấy gậy của Ngài đập đầu Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

31Jêh khân păng mưch ma ôbăl khân păng doh lơi ao chăng, jêh ri nsoh ao ôbăl nơm, jêh ri khân păng njŭn leo pâng ôbăl ta si tâm rkăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng lột áo điều ra, mặc áo của Ngài vào, rồi giải đi để đóng đinh vào thập tự giá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Sau khi đã chế nhạo Ngài, chúng cởi chiếc áo choàng màu đỏ điều ra và mặc áo của Ngài lại cho Ngài; rồi chúng dẫn Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Chế nhạo Ngài xong, chúng lột áo đỏ tía ra và mặc áo lại cho Ngài, rồi dẫn đi đóng đinh.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Sau khi đã chế giễu Ngài, chúng cởi áo dài ra, mặc áo lại cho Ngài rồi mang đi đóng đinh.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

32Dôl khân păng luh, khân păng saơ du huê bunuyh tă bơh ƀon Siren, amoh păng Y-Simôn; jêh ri khân păng nchâp ôbăl tui si tâm rkăng Brah Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đức Chúa Jêsus.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Lúc đi ra, chúng gặp một người Sy-ren tên là Si-môn, và bắt người nầy vác thập tự giá của Đức Chúa Jêsus.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Khi chúng đi ra, chúng gặp một người ở Sy-ren tên là Si-môn. Chúng bắt ông vác cây thập tự của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Khi đi ra họ gặp một người quê ở Si-ren tên là Si-môn, chúng bắt ông này vác thập tự giá cho Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Trong khi bọn lính hầu đang đi ra khỏi thành với Chúa Giê-xu, thì chúng gặp một người tên Xi-môn, xứ Xy-ren, liền bắt ông ta vác thập tự thế cho Chúa Giê-xu.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

33Tât ta ntŭk rnha Gôgôtha, nâm bu ntĭt, ntŭk nting bôk.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Đã đi tới một chỗ gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ cái Sọ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, có nghĩa là Đồi Sọ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Khi chúng đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, tức Ðồi Sọ,

Bản Dịch Mới (NVB)

33Đến một nơi tên Gô-gô-tha, nghĩa là “Đồi Sọ;”

Bản Phổ Thông (BPT)

33Chúng đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

34Khân păng ăn ma Brah Yêsu ndrănh tâm pot đah dak si tăng, ƀiălah jêh Brah Yêsu chiăm djê̆, Păng mâu ŭch nhêt ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34họ cho Ngài uống rượu trộn với mật đắng; song Ngài nếm, thì không chịu uống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34chúng cho Ngài uống rượu hòa với mật đắng; nhưng khi đã nếm, thì Ngài không uống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng. Ngài nếm nhưng không uống.

Bản Dịch Mới (NVB)

34chúng cho Ngài uống rượu pha mật đắng, Ngài nếm thử nhưng không uống.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Bọn lính cho Chúa Giê-xu uống rượu trộn với mật đắng. Ngài nếm rượu nhưng không chịu uống.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

35Jêh ri khân păng, pâng ôbăl ta si tâm rkăng, khân păng tâm pă bok ao ôbăl ma nau nchroh;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau y phục của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Sau khi đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, chúng bắt thăm để chia nhau y phục Ngài,

Bản Dịch Mới (NVB)

35Sau khi đóng đinh Ngài, chúng bắt thăm chia nhau áo Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Sau khi đóng đinh Ngài, bọn lính bắt thăm xem ai được lấy quần áo Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

36jêh ri khân păng gŭ ta nây chiă uănh Brah Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36rồi ngồi đó canh giữ Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Chúng cứ đứng đó nhìn Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

37Ta klơ bôk ôbăl khân păng pla du pŏk samƀŭt nchih nau bu phat dôih ôbăl pô aơ: "Aơ, Brah Yêsu Hđăch Yuđa."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ, chỉ về án Ngài, rằng: Người nầy là Jêsus, Vua dân Giu-đa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Phía trên đầu Ngài có để một cáo trạng ghi rằng: “ĐÂY LÀ JÊSUS, VUA DÂN DO THÁI.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Phía trên đầu Ngài, chúng treo một bảng ghi án Ngài rằng:ÐÂY LÀ JESUS,VUA DÂN DO-THÁI.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Phía trên đầu Ngài chúng để một bản án ghi: “Đây là Giê-su, Vua dân Do Thái!”

Bản Phổ Thông (BPT)

37Chúng làm một tấm bảng treo trên đầu Ngài với bản án như sau: đây là giê-xu, vua dân do-thái.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

38Rnôk nây bu pâng ndrel ma Brah Yêsu, bar hê bunuyh ntŭng, nguay pama, nguay pachiao.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Lúc ấy, có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài: một tên ở bên phải, một tên bên trái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Cũng có hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài; một tên bên phải và một tên bên trái.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Lúc đó có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Có hai tên cướp cũng bị đóng đinh cùng với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

39Phung rgăn ta nây gơm mưch ma Brah Yêsu; khân păng rteh bôk jêh ri lah:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Những ai qua lại đều mỉa mai Ngài, lắc đầu,

Bản Dịch Mới (NVB)

39Những người qua lại phỉ báng Ngài,

Bản Phổ Thông (BPT)

39Người qua kẻ lại sỉ nhục Ngài và lắc đầu.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

40"May ƀư rai ngih brah Yuđa jêh ri ƀư tay tâm pe nar, tâm rklaih hom may nơm! Tơlah may jêng Kon Brah Ndu, ntrŭnh hom tă bơh si tâm rkăng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40và nói: “Ngươi là người có thể phá đền thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40và nói, “Ông là người muốn phá đền thờ và xây lại trong ba ngày đấy à. Hãy cứu lấy ông đi! Nếu ông là Con Ðức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

40lắc đầu nói rằng: “Này, anh sẽ phá hủy đền thờ rồi xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi! Nếu anh là Con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi thập tự giá đi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

40Chúng nói, “Ê! Anh bảo anh có thể phá sập đền thờ rồi xây lại trong ba ngày. Hãy tự cứu mình đi! Nếu anh thật là con Thượng Đế thì hãy nhảy xuống khỏi cây thập tự đi!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

41Phung ngâng kôranh ƀư brah, phung kôranh nchih samƀŭt, jêh ri phung bubŭnh buranh lah ma nau mưch tâm ban lĕ:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài rằng:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Tương tự, các trưởng tế, các thầy dạy giáo luật, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài,

Bản Dịch Mới (NVB)

41Các thượng tế, chuyên gia kinh luật và trưởng lão cũng nhạo báng rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

41Các giới trưởng tế, các giáo sư luật và các bô lão cũng chế giễu Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

42"Păng tâm rklaih âk bu êng. Mâm ƀư Păng mâu dơi tâm rklaih Păng nơm. Tơlah Păng jêng hđăch Israel, ăn Păng jŭr aƀaơ ro, tă bơh si tâm rkăng jêh ri he mra chroh ma Păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42“Nó đã cứu người khác mà không thể tự cứu chính mình. Nó là vua Y-sơ-ra-ên mà! Bây giờ hãy để nó xuống khỏi thập tự giá đi thì chúng ta sẽ tin ngay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42“Hắn đã cứu được người khác mà không cứu được chính mình. Hắn là Vua của I-sơ-ra-ên đấy mà. Bây giờ nếu hắn xuống khỏi cây thập tự được, chúng ta sẽ tin hắn ngay.

Bản Dịch Mới (NVB)

42“Nó cứu người khác nhưng không thể tự cứu mình, nếu nó là vua Y-sơ-ra-ên, hãy xuống khỏi thập tự giá đi rồi chúng ta sẽ tin nó.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Họ bảo, “Hắn cứu người khác mà cứu mình không được! Hắn bảo hắn là vua Ít-ra-en! Nếu hắn là vua thì hãy nhảy xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta mới tin.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

43Păng nsing ma Brah Ndu; tơlah Brah Ndu rŏng ma Păng, ăn Brah Ndu tâm rklaih Păng aƀaơ ro. Yorlah Păng lah: 'Gâp jêng Kon Brah Ndu.'"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Nó tin cậy Đức Chúa Trời. Nếu Ngài yêu thương nó thì bây giờ hãy để Ngài giải cứu nó; vì nó nói: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Hắn tin cậy Ðức Chúa Trời thì bây giờ hãy để Ngài cứu hắn nếu Ngài muốn cứu hắn, vì hắn đã nói, ‘Ta là Con Ðức Chúa Trời.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

43Nó tin cậy Đức Chúa Trời, hãy để Đức Chúa Trời giải cứu nó đi nếu Ngài muốn, vì nó tuyên bố rằng: ‘Ta là Con Đức Chúa Trời.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

43Hắn tin cậy Thượng Đế thì hãy để Thượng Đế đến cứu hắn, nếu Thượng Đế thật sự cần hắn. Chính hắn đã từng tuyên bố, ‘Ta là Con Thượng Đế.’”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

44Jêh ri phung ntŭng bu pâng ta si tâm rkăng ndrel ma Păng rak suai Păng tâm ban lĕ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Hai tên trộm cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng nhục mạ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Hai tên cướp bị đóng đinh hai bên Ngài cũng nhiếc móc Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

45Ntơm bơh nar nklang bôk tât ta pe mông geh nau ngo lam neh ntu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Từ giữa trưa đến ba giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều, cả xứ đều tối tăm mù mịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

45Từ trưa đến ba giờ chiều trời trở nên tối tăm khắp trên đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

45Đến trưa cả xứ đều tối mịt, hiện tượng ấy kéo dài đến ba tiếng đồng hồ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

46Ta pe mông Brah Yêsu nter huy ktang ngăn: "Êli, Êli, lama sabaktani?" Nâm bu ntĭt: "Brah Ndu gâp ơi, Brah Ndu gâp ơi, mâm ƀư may chalơi gâp?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Khoảng ba giờ chiều, Đức Chúa Jêsus kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-sa-bách-ta-ni?” nghĩa là: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46Vào khoảng ba giờ chiều, Ðức Chúa Jesus kêu lớn tiếng, “Ê-li! Ê-li! Lê-ma Sa-bách-tha-ni?” Nghĩa là, “Ðức Chúa Trời của con ôi! Ðức Chúa Trời của con ôi! Sao Ngài lìa bỏ con?”

Bản Dịch Mới (NVB)

46Khoảng ba giờ chiều Đức Giê-su kêu lên lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, la-ma sa-bách-tha-ni,” nghĩa là: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?”

Bản Phổ Thông (BPT)

46Vào khoảng ba giờ chiều, Chúa Giê-xu kêu lớn, “Ê-li, Ê-li, la-ma xa-bách-tha-ni?” Nghĩa là “Thượng Đế tôi ơi, Thượng Đế tôi ơi, sao Ngài từ bỏ tôi?”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

47Ƀaƀă gŭ dăch ta nây tăng nau nây, khân păng lah: "Păng kuăl Y-Êli."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Có mấy người đứng đó, nghe kêu, thì nói rằng: Nó kêu Ê-li.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Nghe vậy, vài người đứng gần đó nói: “Người nầy gọi Ê-li.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Có mấy người đứng gần đó nghe thế bèn nói, “Hắn đang gọi Ê-li-gia.”

Bản Dịch Mới (NVB)

47Vài người đứng gần đó nghe tiếng Ngài, họ nói: “Người này gọi tiên tri Ê-li.”

Bản Phổ Thông (BPT)

47Có mấy người đứng đó nghe vậy bảo nhau, “Xem kìa, hắn đang kêu Ê-li.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

48Ƀâtlât geh du huê tâm phung khân păng nchuăt, hăn sŏk bok, mbŭk tâm dak srat ntôt ta chiông tơm treng, jêh ri ndơ̆ ăn ma Brah Yêsu nhêt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Liền có một người trong bọn họ chạy lấy một miếng bông đá, và thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy mà đưa cho Ngài uống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Một người trong bọn họ liền chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, để trên đầu cây sậy và đưa cho Ngài uống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Một người trong bọn họ vội chạy lấy một miếng xốp, thấm đầy dấm, buộc vào đầu cây sậy, và đưa cho Ngài uống.

Bản Dịch Mới (NVB)

48Một người trong đám họ liền chạy đi lấy miếng bọt biển nhúng đầy giấm, để trên đầu cây sậy rồi đưa cho Ngài uống.

Bản Phổ Thông (BPT)

48Liền có người chạy đi lấy một miếng bông đá nhúng đầy giấm, cột vào một cái que đưa lên cho Ngài uống.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

49Ƀiălah phung êng lah: "Lơi hom! Ăn he gŭ uănh gĭt lah Y-Êli mra văch tâm rklaih Păng?"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Nhưng kẻ khác thì lại nói rằng: Hãy để vậy, coi thử có Ê-li đến giải cứu nó chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49Nhưng các kẻ khác lại bảo: “Hãy đợi, xem Ê-li có đến giải cứu nó không.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49Nhưng những người khác lại bảo, “Cứ để vậy, xem Ê-li-gia có đến cứu hắn không.”

Bản Dịch Mới (NVB)

49Nhưng những người khác lại bảo: “Hãy khoan, để xem Ê-li có đến cứu nó không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

49Nhưng mấy người khác cản, “Cứ để yên xem Ê-li có đến cứu nó không.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

50Brah Yêsu nter du tong huy ngăn, jêh ri tăch n'hâm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Đức Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50Bấy giờ Ðức Chúa Jesus kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.

Bản Dịch Mới (NVB)

50Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn và trút linh hồn.

Bản Phổ Thông (BPT)

50Nhưng Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn nữa rồi tắt thở.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

51Jêh ri aơ bok tâm ngih brah Yuđa khêk ntơm bơh klơ tât tâm dâng; jêh ri neh n'găr; lŭ đang;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Và kìa, bức màn bên trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, đất rúng động, đá tảng vỡ ra;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51Kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. Ðất rung, đá nứt,

Bản Dịch Mới (NVB)

51Kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới; đất rúng động và đá nứt ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

51Ngay lúc ấy bức màn trong đền thờ bị xé toạc làm đôi từ trên xuống dưới. Đất rung chuyển mạnh và các tảng đá lớn bể vụn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

52âk môch pơk jêh ri âk săk jăn phung kloh ueh khĭt jêh dâk rêh tay.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

52mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua đời được sống lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

52các mồ mả cũng mở tung, nhiều thi thể của các thánh đã qua đời được sống lại

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52các mồ mả mở ra, và thây của nhiều thánh đồ đã an giấc sống lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

52Mồ mả mở ra, nhiều xác của các thánh đã chết được sống lại,

Bản Phổ Thông (BPT)

52Mồ mả mở ra và nhiều con dân thánh của Thượng Đế đã qua đời từ lâu sống lại.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

53Jêh Brah Yêsu dâk rêh tay phung aơ luh tă bơh môch, lăp tâm ƀon kloh ueh jêh ri tâm mpơl ma âk bunuyh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

53Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

53và ra khỏi mộ. Sau khi Đức Chúa Jêsus sống lại, các thánh ấy đi vào thành thánh và hiện ra cho nhiều người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

53Sau khi Ngài đã sống lại, họ ra khỏi phần mộ, vào trong thành thánh, và hiện ra cho nhiều người.

Bản Dịch Mới (NVB)

53ra khỏi mộ. Sau khi Đức Giê-su sống lại, họ đi vào thành thánh hiện ra cho nhiều người.

Bản Phổ Thông (BPT)

53Họ ra khỏi mồ sau khi Chúa Giê-xu sống lại và đi vào thành thánh, xuất hiện cho nhiều người thấy.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

54Kôranh tahan jêh ri phung chiă Brah Yêsu gŭ ndrel ta nây, tơlah saơ nau n'găr neh ntu jêh ri lĕ rngôch nau tât jêh, khân păng klach ngăn jêh ri lah: "Nanê̆ bunuyh aơ jêng Kon Brah Ndu!"

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

54Thầy đội và những lính cùng với người canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động và những điều xảy đến, thì sợ hãi lắm, mà nói rằng: Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

54Khi viên đội trưởng và quân lính canh giữ Đức Chúa Jêsus, thấy đất rúng động cùng những gì đã xảy ra thì vô cùng kinh hãi và nói: “Thật, Người nầy là Con Đức Chúa Trời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

54Bấy giờ viên đại đội trưởng và quân lính ở với ông để canh giữ Ðức Chúa Jesus thấy động đất và những việc đã xảy ra, họ rất sợ hãi và nói, “Người nầy quả thật là Con Ðức Chúa Trời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

54Khi viên đội trưởng và những lính canh Đức Giê-su thấy đất rúng động và những điều xảy ra, họ kinh sợ, nói: “Người này thật là Con Đức Chúa Trời!”

Bản Phổ Thông (BPT)

54Khi viên sĩ quan và toán lính canh giữ Chúa Giê-xu thấy động đất và những hiện tượng khác, họ hoảng hốt bảo nhau, “Ông nầy quả là Con Thượng Đế!”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

55Jêh ri geh âk bu ur gŭ uănh tă bơh n'gor Galilê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

55Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đàng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

55Tại đó có nhiều phụ nữ đứng nhìn từ xa. Họ là những người đã theo Đức Chúa Jêsus từ miền Ga-li-lê, để phục vụ Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

55Cũng có nhiều phụ nữ ở đó; họ đứng từ xa mà nhìn. Họ đã từ Ga-li-lê đi theo Ðức Chúa Jesus để phục vụ Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

55Cũng có nhiều phụ nữ ở đó nhìn xem Ngài từ đằng xa. Họ đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để phục vụ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

55Nhiều phụ nữ theo giúp đỡ Chúa Giê-xu từ Ga-li-lê đứng cách xa cây thập tự mà nhìn.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

56Tâm phung bu ur nây geh H'Mari Mađala, H'Mari, mê̆ Y-Yakơ jêh ri Y-Yôsê, geh nđâp ma mê̆ phung kon Y-Sêƀêđê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

56Trong những đàn bà đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ hai con trai của Xê-bê-đê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

56Trong số nầy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ và Giô-sép, cùng với mẹ của hai con trai Xê-bê-đê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

56Trong số những người ấy có Ma-ry Mạc-đa-len, Ma-ry mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ của các con Xê-bê-đê.

Bản Dịch Mới (NVB)

56Trong số các bà ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ và Giô-sép, và mẹ của hai con trai Xê-bê-đê.

Bản Phổ Thông (BPT)

56Trong số đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ và Giô-xép cùng với mẹ của Gia-cơ và Giăng.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

57Kêng măng geh du huê ndrŏng văch tă bơh ƀon Arimathê, amoh păng Y-Yôsep. Păng yơh jêng oh mon Brah Yêsu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

57Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Đức Chúa Jêsus,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

57Đến chiều tối, có một người giàu ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, cũng là môn đồ của Đức Chúa Jêsus,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

57Ðến chiều tối, một người giàu có ở A-ri-ma-thê tên là Giô-sép đến; ông cũng là một môn đồ của Ðức Chúa Jesus.

Bản Dịch Mới (NVB)

57Đến chiều, có một người giàu ở thành A-ri-ma-thê tên là Giô-sép, cũng là môn đệ Đức Giê-su,

Bản Phổ Thông (BPT)

57Chiều tối hôm đó có một người giàu tên Giô-xép, gốc thành A-ri-ma-thê, là một môn đệ của Chúa Giê-xu tới Giê-ru-sa-lem.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

58Păng hăn ta Pilat jêh ri dăn săk jăn phan Brah Yêsu. Pilat đă bu ăn ma păng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

58đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

58đến với Phi-lát và xin nhận thi thể Đức Chúa Jêsus. Phi-lát ra lệnh giao cho ông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

58Giô-sép đến gặp Phi-lát để xin thi thể của Ðức Chúa Jesus. Phi-lát truyền lịnh trao cho ông thi thể của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

58đến cùng Phi-lát để xin thi thể Ngài. Phi-lát truyền lịnh giao thi thể cho ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

58Giô-xép đến gặp Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu. Phi-lát ra lệnh cho mấy người lính hầu giao xác Ngài cho ông ta.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

59Y-Yôsep sŏk săk jăn, sâm nklâm ma bok nglang,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

59Giô-sép lấy xác Ngài bọc trong tấm vải liệm trắng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

59Giô-sép nhận xác và khâm liệm bằng vải gai sạch,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

59Vậy Giô-sép nhận thi thể của Ngài, lấy một cuộn vải sạch quấn lại,

Bản Dịch Mới (NVB)

59Giô-sép lấy thi thể, liệm trong tấm vải sạch,

Bản Phổ Thông (BPT)

59Giô-xép lấy xác và tẩm liệm trong vải gai sạch.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

60jêh ri njor tâm môch mhe păng nkra jêh ma păng nơm tâm trôm ntu lŭ; păng rlă du mlâm lŭ toyh rdâl ta mpông môch jêh ri păng sĭt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

60và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

60rồi đặt trong ngôi mộ mới của mình mà ông đã cho đục trong đá. Ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ, rồi đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

60rồi đặt thi thể của Ngài trong ngôi mộ mới của ông mà ông đã đục sẵn trong một vách đá. Ðoạn ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ lại, rồi đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

60và đặt trong ngôi mộ mới mà ông đã đục trong đá cho mình. Ông lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ rồi đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

60Ông đặt xác Ngài trong một ngôi mộ mới mà ông đã đục cho mình từ trong vách đá, rồi lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ lại, xong đi về.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

61H'Mari Mađala jêh ri H'Mari êng gŭ ta nây lĕ. Khân păng gŭ ta năp môch.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

61Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

61Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác có mặt tại đó, ngồi đối diện với mộ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

61Khi ấy có Ma-ry Mạc-đa-len và Ma-ry khác ở đó; họ ngồi đối diện với ngôi mộ.

Bản Dịch Mới (NVB)

61Có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác cũng ở đó, ngồi đối diện mộ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

61Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác nữa ngồi gần mộ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

62Ôi taơ, nar pakơi ma nar nkra, phung n'gâng kôranh ƀư brah jêh ri phung Pharisi hăn ndrel ma Pilat.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

62Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

62Hôm sau, tức là sau ngày Chuẩn Bị, các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si tụ họp lại trước mặt Phi-lát,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

62Hôm sau, tức ngày sau Ngày Chuẩn Bị, các trưởng tế và những người Pha-ri-si cùng nhau đến với Phi-lát

Bản Dịch Mới (NVB)

62Hôm sau, sau ngày sửa soạn, các thượng tế và người Pha-ri-si họp nhau đến gặp Phi-lát,

Bản Phổ Thông (BPT)

62Hôm sau tức sau Ngày Chuẩn Bị, các giới trưởng tế và người Pha-ri-xi đến gặp Phi-lát.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

63Jêh ri lah: "Hơi kôranh, hên kah gĭt ma bunuyh mƀruh sưr nây, dôl păng hôm gŭ rêh lah pô aơ: 'Tăch pe nar gâp mra dâk rêh.'

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

63mà nói rằng: Thưa chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

63và nói: “Thưa quan, chúng tôi nhớ tên lừa bịp nầy lúc còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

63và nói, “Thưa ngài, chúng tôi nhớ rằng tên lừa dối nầy lúc còn sống đã nói, ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’

Bản Dịch Mới (NVB)

63thưa rằng: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ lại tên gian dối này khi còn sống có nói: ‘Sau ba ngày Ta sẽ sống lại.’

Bản Phổ Thông (BPT)

63Họ bảo, “Thưa quan, chúng tôi nhớ lại khi còn sống tên gian dối nầy có nói, ‘Sau ba ngày ta sẽ sống lại từ kẻ chết.’

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

64Pôri, ăn may đă bu chiă uănh môch ăn ueh tât ta nar tal pe, klach lah phung oh mon păng văch, sŏk ntŭng săk jăn păng jêh ri lah ma bu: 'Păng dâk rêh jêh tă bơh phung khĭt'. Nau mƀruh sưr pakơi nây mra jêng mhĭk lơn panăp."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

64Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với dân chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

64Vì vậy, xin quan ra lệnh bảo vệ kỹ ngôi mộ cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ của nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với mọi người rằng ‘Ngài đã từ cõi chết sống lại,’ và sự lừa bịp sau còn tệ hại hơn sự lừa bịp trước.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

64Vậy xin ngài truyền lịnh cắt lính canh gác ngôi mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo các môn đồ của hắn đến lấy trộm thi thể của hắn, rồi phao tin với dân là hắn đã từ cõi chết sống lại, như thế sự lừa dối lần cuối sẽ tệ hại hơn lần đầu rất nhiều.”

Bản Dịch Mới (NVB)

64Vậy xin ngài truyền canh giữ mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó đến lấy trộm xác rồi nói với dân chúng rằng: ‘Ngài đã sống lại từ cõi chết,’ và sự gian dối sau còn tệ hơn sự gian dối trước.”

Bản Phổ Thông (BPT)

64Vì thế xin quan ra lệnh canh phòng mộ của hắn thật cẩn thận cho đến ngày thứ ba. Nếu không, các đồ đệ hắn đến đánh cắp xác hắn rồi rêu rao với dân chúng rằng hắn đã sống lại. Cái gian dối nầy sẽ còn tệ hơn cái gian dối trước nữa.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

65Pilat lah ma khân păng: "Khân may geh jêh phung tahan gak, hăn hom! Jêh ri chiă uănh môch tĭng nâm khân may ŭch."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

65Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

65Phi-lát nói với họ: “Các ngươi có lính canh, hãy đi canh mộ cẩn thận theo ý các ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

65Phi-lát nói với họ, “Hãy lãnh một đội lính canh. Hãy đi, canh gác ngôi mộ cẩn thận theo ý các ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

65Phi-lát bảo họ: “Các người có lính canh, hãy đem lính canh đi canh mộ cẩn thận theo cách các người biết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

65Phi-lát bảo, “Cắt mấy người lính canh giữ cho kỹ đi.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

66Pôri khân păng hăn jêh ri rdâl môch jêh ri ăn nau ver mâu ăn bu trâl jêh ri ăn tahan gak ƀư ueh nanê̆.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

66Vậy, họ đi, niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

66Vậy họ đi niêm phong mộ Ngài và cắt lính canh giữ nghiêm nhặt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

66Vậy những người ấy đi và niêm phong tảng đá chận cửa mộ cho bảo đảm, và đặt lính canh gác cẩn thận.

Bản Dịch Mới (NVB)

66Họ đi niêm phong tảng đá trước cửa mộ và cắt lính canh giữ cẩn thận.

Bản Phổ Thông (BPT)

66Họ liền đi niêm phong tảng đá chận cửa mộ để đề phòng trộm cắp và cắt lính canh giữ.