So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New International Version(NIV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New International Version (NIV)

1“Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Hãy thận trọng, khi làm việc từ thiện đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1“Hãy coi chừng, đừng phô trương việc phúc thiện của các ngươi trước mặt người ta để họ trông thấy. Bằng không, các ngươi sẽ chẳng có phần thưởng gì của Cha các ngươi trên trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

1“Các con hãy thận trọng về việc công đức của mình, đừng phô trương cho người ta thấy, nếu không, các con sẽ không được Cha các con ở trên trời ban thưởng.

Bản Phổ Thông (BPT)

1“Phải thận trọng khi làm việc phúc đức, đừng cho mọi người thấy. Nếu không các con sẽ chẳng nhận được phần thưởng gì từ Cha các con trên thiên đàng đâu.

New International Version (NIV)

2“So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vậy, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Vậy, khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn ầm ĩ trước mặt mình như bọn đạo đức giả thường làm trong các hội đường và ngoài các đường phố, cốt để được người ta khen ngợi. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vì thế, khi con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt thiên hạ như phường đạo đức giả thường làm trong hội đường và ngoài phố để được người ta khen ngợi. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Khi biếu cho kẻ nghèo, đừng làm như bọn đạo đức giả. Họ thổi kèn trong các hội đường và phố chợ để mọi người thấy và kính nể họ. Ta bảo thật, họ đã nhận được đầy đủ phần thưởng của họ rồi.

New International Version (NIV)

3But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Nhưng khi ngươi bố thí, đừng để tay trái ngươi biết tay phải ngươi làm gì,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được giữ kín;

Bản Phổ Thông (BPT)

3Cho nên khi các con biếu kẻ nghèo, đừng để người khác biết.

New International Version (NIV)

4so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4để việc từ thiện của con được kín đáo; và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4hầu việc phúc thiện của ngươi được kín đáo, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4và Cha con là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Hãy biếu cách kín đáo. Cha các con là Đấng thấy những hành vi kín đáo sẽ thưởng cho các con.

New International Version (NIV)

5“And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả; vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5“Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay các ngã đường, cốt cho người ta trông thấy. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

5“Khi các con cầu nguyện, đừng như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong hội đường hay nơi quảng trường cho người ta thấy. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đầy đủ phần thưởng của mình rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Khi các con cầu nguyện, đừng làm như những kẻ đạo đức giả. Họ thích đứng trong hội đường và các góc đường rồi cầu nguyện để mọi người thấy. Ta bảo thật, họ đã nhận được phần thưởng của mình rồi.

New International Version (NIV)

6But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo; và Cha của con, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha ngươi, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Riêng phần con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha con, là Đấng ở trong nơi kín đáo và Cha con, là Đấng thấy trong nơi kín đáo ấy, sẽ thưởng cho con.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nhưng khi cầu nguyện, các con hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện với Cha các con là Đấng không ai thấy. Cha các con là Đấng thấy những việc kín đáo, sẽ thưởng cho các con.

New International Version (NIV)

7And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại; vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại vô ích như các dân ngoại, vì họ nghĩ rằng nhờ nói nhiều, lời cầu nguyện của họ sẽ được nhậm.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Khi cầu nguyện đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng cầu nhiều lời sẽ được nhậm.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Còn khi cầu nguyện, đừng làm như kẻ không biết Thượng Đế. Họ lải nhải những điều vô nghĩa, tưởng rằng Thượng Đế sẽ nghe họ vì nói nhiều.

New International Version (NIV)

8Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vậy, các ngươi đừng như họ; vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Các ngươi đừng làm như họ, vì Cha các ngươi đã biết rõ các ngươi cần điều gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vậy, đừng bắt chước họ, vì Cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Đừng làm như họ, vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con xin Ngài rồi.

New International Version (NIV)

9“This, then, is how you should pray: “ ‘Our Father in heaven, hallowed be your name,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vậy, các con hãy cầu nguyện như thế nầy:‘Lạy Cha chúng con ở trên trời;Danh Cha được tôn thánh;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế nầy:‘Lạy Cha chúng con trên trời,Nguyện danh Cha được tôn thánh,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Các con hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh,

Bản Phổ Thông (BPT)

9Khi cầu nguyện, hãy nói như sau:‘Lạy Cha trên thiên đàng,nguyền xin danh Cha luôn được tôn thánh.

New International Version (NIV)

10your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Vương quốc Cha được đến,Ý Cha được nên, ở đất như ở trời!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Nguyện vương quốc Cha mau đến,Nguyện ý Cha được nên dưới đất như trên trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, Ở đất như ở trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nguyền nước Cha mau đếnvà những ý muốn Cha đều thành tựuở dưới đất nầy cũng như trên thiên đàng.

New International Version (NIV)

11Give us today our daily bread.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Xin cho chúng con hôm nay lương thực đủ ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Xin cho chúng con đủ thức ăn hôm nay.

New International Version (NIV)

12And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Xin tha tội cho chúng con,Như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Xin tha tội cho chúng con, Như chính chúng con cũng tha kẻ mắc tội với chúng con.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Xin tha tội chúng con,như chúng con đã tha cho những kẻ phạm tội cùng chúng con.

New International Version (NIV)

13And lead us not into temptation,but deliver us from the evil one.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! (Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Xin đừng để chúng con bị cám dỗ,Nhưng cứu chúng con khỏi điều ác![Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. A-men.]’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi kẻ ác.[Vì vương quốc, quyền năng, và vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.’]

Bản Dịch Mới (NVB)

13Xin đừng để chúng con sa vào chước cám dỗ Nhưng cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.’

Bản Phổ Thông (BPT)

13Xin đừng đưa chúng con vào sự cám dỗ,mà cứu chúng con khỏi Kẻ Ác.’

New International Version (NIV)

14For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Vì nếu các ngươi tha thứ những vi phạm của người ta, Cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nếu các con tha tội cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha cho các con.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Thật vậy, nếu các con tha tội kẻ khác, thì Cha các con trên thiên đàng cũng sẽ tha tội cho các con.

New International Version (NIV)

15But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng nếu các ngươi không tha thứ người ta, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những vi phạm của các ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nếu các con không tha tội cho người ta, Cha các con cũng sẽ không tha tội các con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nhưng nếu các con không tha tội kẻ khác, thì Cha các con trên thiên đàng cũng sẽ không tha tội cho các con.

New International Version (NIV)

16“When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Khi các con kiêng ăn, đừng tỏ vẻ âu sầu như những kẻ đạo đức giả, vì họ làm bộ thiểu não để mọi người biết họ kiêng ăn. Thật, Ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16“Khi các ngươi kiêng ăn, đừng để mặt mày ủ dột như bọn đạo đức giả, vì họ muốn làm ra vẻ thiểu não để người ta biết họ đang kiêng ăn. Quả thật, Ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

16“Khi các con kiêng ăn, đừng để mặt mày bơ phờ như phường đạo đức giả, vì họ làm mặt buồn để người ta thấy họ kiêng ăn. Thật, Ta bảo các con, họ đã nhận đủ phần thưởng của mình rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Khi các con cữ ăn, đừng làm ra vẻ buồn rầu như bọn đạo đức giả. Họ làm như thế để người khác biết họ nhịn ăn. Ta bảo thật, những kẻ ấy đã nhận được đầy đủ phần thưởng của mình rồi.

New International Version (NIV)

17But when you fast, put oil on your head and wash your face,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nhưng khi con kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nhưng khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nhưng khi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, rửa mặt, để không ai biết con đang kiêng ăn

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nên khi các con cữ ăn hãy chải đầu, rửa mặt.

New International Version (NIV)

18so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father, who is unseen; and your Father, who sees what is done in secret, will reward you.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18để người ta không biết con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có Cha con, là Đấng hiện diện ở nơi kín đáo biết được mà thôi, và Cha con, Đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18để người ta không biết ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi, Ðấng hiện diện trong nơi kín đáo, biết, và Cha ngươi, Ðấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18chỉ riêng Cha con, là Đấng không ai thấõy được, sẽ thấõy và thưởng cho con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Như thế sẽ không ai biết các con đang cữ ăn, nhưng Cha các con, Đấng mà các con không thấy được, sẽ nhìn thấy. Ngài thấy những hành vi kín đáo và sẽ thưởng cho các con.

New International Version (NIV)

19“Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19“Các con đừng tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, ten rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19“Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào ăn cắp;

Bản Dịch Mới (NVB)

19“Các con đừng tích trữ của cải dưới đất là nơi mối mọt và gỉ sét làm hủy hoại và kẻ trộm khoét vách lấy đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Các con đừng thu chứa của báu trên đất nầy là nơi có mối mọt, rỉ sét hủy hoại và kẻ trộm lẻn vào đánh cắp.

New International Version (NIV)

20But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, ten rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào ăn cắp.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nhưng hãy tích trữ của cải các con ở trên trời là nơi mối mọt không thể hủy hoại và kẻ trộm cũng không khoét vách lấy được.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nhưng hãy thu chứa của báu trên thiên đàng; là nơi không có mối mọt, rỉ sét hủy hoại hoặc kẻ trộm đánh cắp.

New International Version (NIV)

21For where your treasure is, there your heart will be also.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Vì của cải các con ở đâu, lòng các con cũng ở đó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Của đâu thì lòng đó.

New International Version (NIV)

22“The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy,your whole body will be full of light.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22“Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22“Mắt là đèn của thân thể. Vậy, nếu mắt ngươi tỏ, toàn thân ngươi sẽ sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

22“Mắt là đèn của thân thể. Vì thế, nếu mắt con tốt, thì cả thân thể sẽ sáng láng.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Mắt phản ảnh toàn thể con người. Mắt tốt sẽ chiếu sáng toàn thân,

New International Version (NIV)

23But if your eyes are unhealthy,your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Nhưng nếu mắt ngươi mù, toàn thân ngươi sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng trong ngươi chỉ là bóng tối thì sự tối tăm ấy lớn biết bao!”

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nếu mắt con xấu, cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu ánh sáng ở trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm ấy còn lớn là dường nào!”

Bản Phổ Thông (BPT)

23nhưng nếu mắt xấu sẽ tạo ra tối tăm cho toàn thân. Nếu ánh sáng mà các con có chỉ là bóng tối thì bóng đó sẽ tối tăm biết bao nhiêu.

New International Version (NIV)

24“No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24“Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ nầy mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể vừa làm tôi Ðức Chúa Trời mà vừa làm tôi tiền của.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài.”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ yêu chủ nầy, ghét chủ kia, hoặc theo chủ nầy, bỏ chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Thượng Đế lại vừa phục vụ của cải trần gian.

New International Version (NIV)

25“Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Vì vậy, Ta phán với các con: Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25“Vì vậy Ta nói với các ngươi, đừng vì mạng sống mình mà lo ăn gì hoặc uống gì; cũng đừng vì thân thể mình mà lo mặc gì. Mạng sống há chẳng quý trọng hơn thực phẩm sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

25“Vì thế Ta bảo các con: Đừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

25Ta bảo các con, đừng lo âu rằng mình phải ăn gì, uống gì để sống, phải mặc áo quần gì để che thân. Mạng sống quí hơn thức ăn, thân thể quí hơn quần áo.

New International Version (NIV)

26Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Hãy xem loài chim trời: Chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Hãy xem các chim trời. Chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng thâu trữ vào vựa lẫm, thế mà Cha các ngươi trên trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi chẳng quý trọng hơn loài chim sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

26Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

26Hãy xem loài chim trời! Chúng nó chẳng trồng trọt, gặt hái hay thu chứa thực phẩm trong kho, mà Cha các con trên trời còn nuôi chúng. Các con quí hơn chim chóc nhiều.

New International Version (NIV)

27Can any one of you by worrying add a single hour to your life?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Ai trong các ngươi nhờ lo lắng có thể kéo dài đời mình thêm một khắc không?

Bản Dịch Mới (NVB)

27Có ai trong các con nhờ lo lắng mà có thể thêm cho đời mình một khoảnh khắc nào không?

Bản Phổ Thông (BPT)

27Các con không thể lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm giây phút nào.

New International Version (NIV)

28“And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào; chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Còn về quần áo, tại sao các ngươi lại lo lắng? Hãy ngắm những hoa huệ ngoài đồng, xem chúng đã mọc lên thể nào. Chúng chẳng làm việc khó nhọc, cũng không kéo chỉ,

Bản Dịch Mới (NVB)

28Còn việc ăn mặc, sao các con lo lắng mà làm chi? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng mọc thế nào. Chúng không phải làm việc khổ nhọc, cũng chẳng kéo chỉ,

Bản Phổ Thông (BPT)

28Còn tại sao các con lo lắng về quần áo? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng! Chúng chẳng làm lụng, cũng không may mặc gì.

New International Version (NIV)

29Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29nhưng Ta bảo các con, dù vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29thế nhưng, Ta nói với các ngươi, ngay cả Vua Sa-lô-môn, dù sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một hoa nào trong các hoa ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

29nhưng Ta phán bảo các con, dầu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không thể mặc đẹp bằng một trong các hoa huệ kia.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Nhưng ta cho các con biết là dù vua Sô-lô-môn giàu sang đến đâu cũng chưa được mặc đẹp bằng một trong những đóa hoa huệ ấy.

New International Version (NIV)

30If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you—you of little faith?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bị tống vào lò mà Ðức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp thể ấy thay, lẽ nào Ngài chẳng lo cho các ngươi sao, hỡi những kẻ yếu đức tin?

Bản Dịch Mới (NVB)

30Một loài hoa dại ngoài đồng, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà Đức Chúa Trời mặc cho chúng như thế, còn các con không quý hơn để Ngài chu cấp quần áo cho sao, hỡi những kẻ ít đức tin?

Bản Phổ Thông (BPT)

30Thượng Đế còn mặc đẹp cho loài hoa cỏ ngoài đồng, là loài nay sống mai bị chụm lửa, huống hồ là các con. Đừng quá ít đức tin như thế!

New International Version (NIV)

31So do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Vậy các ngươi đừng lo lắng mà nói rằng, ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ uống gì?’ hoặc ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’

Bản Dịch Mới (NVB)

31Vậy, đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì?

Bản Phổ Thông (BPT)

31Đừng quá lo âu rồi nói, ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘uống gì?’ hay ‘Chúng ta sẽ mặc gì?’

New International Version (NIV)

32For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Vì các dân ngoại luôn tìm kiếm những điều ấy, còn Cha các ngươi trên trời đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Vì tất cả những điều này, người ngoại vẫn tìm kiếm và Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Những người không biết Thượng Đế cũng tìm kiếm các thứ ấy, và Cha các con trên trời cũng biết các con cần những thứ ấy rồi.

New International Version (NIV)

33But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, để các ngươi sẽ được ban thêm mọi điều ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Việc các con cần tìm hơn cả là Nước Trời và ý muốn Thượng Đế. Rồi tất cả những nhu cầu ấy sẽ đương nhiên được ban cho các con.

New International Version (NIV)

34Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Vậy các ngươi đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

34Thế thì, đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Nỗi lao phiền trong ngày cũng đủ quá rồi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

34Cho nên, đừng lo lắng gì về ngày mai, vì ngày mai có những việc khác cần phải lo. Mỗi ngày có đủ việc để lo rồi.”