So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1“Tej no yog tej kevcai uas nej yuav tau coj mus tas nej simneej nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej cov yawgkoob tus Vajtswv muab rau nej. Nej yuav tsum ua raws li ntawd!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nầy là những luật lệ và mạng lịnh mà trọn đời mình sống trên đất các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Đây là những luật lệ và mệnh lệnh mà anh em phải cẩn thận làm theo trong suốt thời gian sống trên đất, khi ở trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã ban cho anh em làm sản nghiệp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðây là những luật lệ và mạng lịnh mà anh chị em phải hết lòng vâng giữ trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên anh chị em, ban cho anh chị em để chiếm lấy trọn những ngày anh chị em sống trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Đây là các mạng lệnh và luật lệ anh chị em phải cẩn thận làm theo suốt thời gian sinh sống trong xứ CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ tiên đã cho anh chị em chiếm hữu.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Đây là những mệnh lệnh, luật lệ mà các ngươi phải cẩn thận vâng theo trong xứ mà CHÚA là Thượng Đế của tổ tiên các ngươi ban cho ngươi. Hãy vâng theo trọn đời các ngươi trong xứ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws ntawd, nej yuav tsum muab lwm haivneeg tej chaw uas lawv teev lawv tej vajtswv saum tej roob siab, tej pov roob thiab hauv tej qab ntoos uas muaj nplooj ntxoov nyos rhuav kom puastsuaj tas huv tibsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Phàm nơi nào những dân tộc, mà các ngươi sẽ đuổi đi, đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nổng hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Anh em phải phá hủy toàn bộ các địa điểm mà các dân tộc anh em sắp đuổi đã dùng làm nơi cúng bái các thần của họ, hoặc trên núi cao, trên gò nổng hay dưới các tàng cây xanh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Anh chị em phải phá hủy hoàn toàn tất cả những nơi mà các dân anh chị em sắp vào chiếm lấy thờ phượng các thần của họ, bất kể là trên các núi cao, trên các ngọn đồi, hay dưới các lùm cây xanh.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Phải tiêu diệt hoàn toàn mọi địa điểm các dân tộc anh chị em sẽ đánh đuổi, nơi thờ lạy các thần của họ, hoặc trên núi cao, trên các ngọn đồi hay dưới các lùm cây rậm.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Khi nhận lấy đất từ các dân, các ngươi phải hủy diệt hoàn toàn những nơi thờ cúng của họ trên những núi cao, đồi và dưới mỗi cây xanh.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Cia li rhuav lawv tej thaj thiab tsoo lawv tej ncej zeb tseemceeb kom tawg tas huv tibsi. Hlawv lawv tej mlom Aselas kom kub hnyiab, thiab tsoo lawv tej mlom kom tawg ntsoog ntxaws. Lawv thiaj tsis tau chaw teev lawv tej vajtswv lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng, và thiêu những trụ A-sê-ra của chúng nó trong lửa; lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó, và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Phải đập vỡ các bàn thờ, nghiền nát các tượng, thiêu hủy những trụ thờ A-sê-ra, triệt hạ tượng chạm các thần của chúng và xóa tên các thần ấy khỏi những chỗ đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Anh chị em phải phá hủy các bàn thờ của họ, đập nát các tượng thờ bằng đá của họ, thiêu rụi trong lửa các trụ thờ bằng gỗ của họ, đốn hạ các hình tượng các thần của họ. Nói chung anh chị em phải xóa tên các thần tượng ấy khỏi các nơi đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Phải phá các bàn thờ, đập nát các tượng đá, thiêu đốt các trụ thờ A-sê-ra, triệt hạ các hình tượng của các thần đó và xóa sạch danh tính các thần khỏi địa điểm đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Phải phá đổ các tượng thần và đập tan nát những trụ thờ và thiêu sạch tượng thần A-sê-ra trong lửa. Hạ bỏ tượng thần và hủy diệt tên các thần khỏi những nơi đó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4“Nej tsis txhob pehawm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ib yam li cov neeg ntawd pe lawv tej vajtswv xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đừng thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em theo cách các dân tộc ấy thờ thần của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Anh chị em sẽ không thờ phượng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, theo những cách ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đừng theo cách thức các dân tộc đó để thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đừng thờ phượng CHÚA là Thượng Đế các ngươi theo cách đó,

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Tus TSWV xaiv ib thaj chaw hauv nej lub tebchaws los ua qhov chaw rau sawvdaws tuaj cuag nws thiab pehawm nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5song nơi nào trong những chi phái các ngươi, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn, đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nhưng anh em phải tìm đến địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn từ giữa các bộ tộc để đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài và là nơi anh em phải đi đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nhưng anh chị em phải tìm nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn giữa các chi tộc để làm nơi ngự của Ngài, hầu đặt danh Ngài tại đó. Anh chị em sẽ đến đó,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nhưng anh chị em phải tìm về địa điểm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ chọn giữa các chi tộc Y-sơ-ra-ên để làm nơi Chúa ngự và đặt Danh Ngài. Đó là chỗ đồng bào phải về thờ phượng,

Bản Phổ Thông (BPT)

5nhưng hãy tìm kiếm nơi mà CHÚA là Thượng Đế các ngươi sẽ chọn giữa các chi tộc để thờ phượng Ngài. Hãy tới đó

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Nej yuav tsum coj nej tej khoom tuaj fij rau ntawm qhov chaw ntawd, tsis hais nej tej khoom uas hlawv fij theej txhoj thiab lwm yam khoom fij, tej khoom fij sib raug zoo, tej ib feem kaum, tej khoom fij uas nej coglus rau tus TSWV, tej khoom fij uas nej txaus siab muab thiab thawj tug menyuam nyuj thiab menyuam yaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý, và các con đầu lòng của bầy bò và chiên;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Anh em sẽ đem đến đó những tế lễ thiêu, các sinh tế, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, lễ vật hoàn nguyện, lễ vật tự nguyện, và các con đầu lòng trong đàn bò và chiên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6mang đến đó các của lễ thiêu của mình, các của tế lễ của mình, các của dâng một phần mười của mình, các của dùng tay nâng cao lên để dâng của mình, các của lễ đã hứa nguyện của mình, các của lễ tự ý bày tỏ lòng biết ơn của mình, và các con đầu lòng trong các đàn bò và đàn chiên của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

6và đem đến các tế lễ thiêu, các sinh tế, các lễ vật phần mười, cùng với lễ vật đặc biệt là những gì anh chị em thề nguyện hiến dâng, tế lễ tự nguyện, và con đầu lòng của bầy bò và bầy chiên dê.

Bản Phổ Thông (BPT)

6và mang đến nơi thờ phượng những của lễ thiêu, những sinh tế, một phần mười hoa lợi và lễ vật đặc biệt, những gì các ngươi đã hứa dâng và những lễ vật các ngươi muốn dâng cho CHÚA; hãy mang những con đầu lòng trong bầy gia súc.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Nyob hauv lub tebchaws ntawd, nej thiab nej tsevneeg yuav tau noj thiab haus txaus siab rau tej qoobloo uas tus TSWV foom koob hmoov rau nej khwv tau los, tabmeeg tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7rồi các ngươi sẽ ăn tại đó, trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Tại đó, trước sự hiện diện của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, anh em sẽ cùng gia đình ăn uống và hân hoan về mọi việc tay mình làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Ở đó anh chị em sẽ ăn uống trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em và mọi người trong gia đình anh chị em hãy vui mừng hưởng mọi phước hạnh mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Tại đó, trước sự hiện diện của CHÚA, anh chị em sẽ cùng gia đình mình ăn uống và hoan hỉ về mọi việc tay mình làm, vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã ban phước lành cho anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Tại đó, trước mặt CHÚA các ngươi cùng gia đình ngươi sẽ ăn chung và vui hưởng mọi điều ngươi làm ra vì Chúa là Thượng Đế đã ban phước cho các ngươi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8“Thaum txog lub sijhawm ntawd, nej yuav tsis tau ua ywj siab ib yam li nej tau ua yav tas los. Txhij puag thaum ub los txog niaj hnub no, nej tsuas pehawm raws li nej lub siab nyiam xwb,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Chớ làm như chúng ta làm ngày nay đây, là mỗi người làm tùy ý mình tưởng là phải;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Anh em đừng làm như chúng ta đang làm ở đây hôm nay, tức là mỗi người làm theo điều mình cho là phải,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Anh chị em sẽ không hành động như anh chị em đang hành động ngày nay, tất cả chúng ta ai nấy đều hành động theo ý mình cho là phải,

Bản Dịch Mới (NVB)

8Đừng làm như anh chị em hiện đang làm ở đây, ai thấy gì phải là làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Đừng thờ phượng theo kiểu chúng ta đang làm hôm nay vì mỗi người đều làm điều mình cho là phải.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9rau qhov nej tseem tsis tau mus nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej, qhov ntawd nej yuav tau nyob kaj siab lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9vì các ngươi chưa vào nơi an nghỉ, và chưa hưởng lấy cơ nghiệp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9vì anh em chưa vào nơi nghỉ ngơi và chưa được hưởng cơ nghiệp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9vì anh chị em chưa vào nơi an nghỉ và hưởng sản nghiệp mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Bây giờ anh chị em chưa đạt đến nơi an nghỉ và chưa được hưởng cơ nghiệp CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ ban cho.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Các ngươi chưa đến nơi an nghỉ và thừa hưởng xứ mà CHÚA là Thượng Đế các ngươi sẽ ban cho các ngươi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Thaum nej hla dhau tus Dej Yauladees mus rau sab tid lawm, tus TSWV yuav muab lub tebchaws ntawd rau nej nyob ua nej tug. Nws yuav pab kom nej dim ntawm nej cov yeebncuab, thiab nej yuav tau nyob kaj siab lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vậy, các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh, ở trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho làm sản nghiệp. Ngài sẽ ban sự bình an cho các ngươi, không để kẻ thù nghịch xung quanh hãm áp, và khiến cho các ngươi được ở yên ổn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nhưng khi anh em qua sông Giô-đanh và ở trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp, Ngài sẽ ban cho anh em sự an nghỉ, thoát khỏi sự vây hãm của mọi kẻ thù, và cho anh em một cuộc sống yên ổn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Khi anh chị em đi qua Sông Giô-đanh và ở trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em làm sản nghiệp, và khi Ngài đã cho anh chị em được an nghỉ khỏi những kẻ thù xung quanh và anh chị em được sống cách an toàn rồi,

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhưng anh chị em sẽ qua sông Giô-đanh, sẽ định cư trong xứ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sắp ban cho anh chị em làm cơ nghiệp, và Ngài sẽ cho anh chị em được an nghỉ và được bảo vệ an ninh, không còn bị quân thù bao quanh nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nhưng ít lâu nữa khi các ngươi băng qua sông Giô-đanh để vào cư ngụ trong xứ mà CHÚA là Thượng Đế các ngươi ban cho các ngươi làm sản nghiệp, nơi Ngài sẽ cho các ngươi sự an nghỉ khỏi mọi kẻ thù và các ngươi sẽ sống yên lành.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Tus TSWV yuav xaiv ib thaj chaw cia ua qhov chaw rau nej mus pehawm nws, thiab nej yuav tsum coj txhua yam uas kuv qhia rau nej lawm tuaj fij rau tus TSWV: nej tej khoom uas hlawv fij theej txhoj thiab lwm yam khoom fij, tej ib feem kaum, tej khoom fij sib raug zoo thiab tej khoom uas nej coglus fij tshwjxeeb rau tus TSWV.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Bấy giờ, sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn, đặng cho danh Ngài ở; ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, và mọi của lễ tốt nhứt, mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Bấy giờ sẽ có một địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em chọn lựa để danh Ngài ngự tại đó, và là nơi anh em sẽ đem đến những thứ mà tôi đã truyền cho anh em như tế lễ thiêu, các sinh tế, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, và các lễ vật hoàn nguyện mà anh em hứa dâng cho Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11anh chị em hãy đem những gì tôi đã truyền cho anh chị em đến nơi mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn để danh Ngài ngự, tức các của lễ thiêu của mình, các của tế lễ của mình, các của dâng một phần mười của mình, các lễ vật dùng tay đưa cao lên dâng của mình, và tất cả các của lễ tốt nhất mà anh chị em đã hứa nguyện dâng lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Khi đó, anh chị em sẽ đem các tế lễ thiêu, các sinh tế, các lễ vật phần mười để dâng hiến, các lễ vật đặc biệt, cùng mọi lễ vật tốt nhất anh chị em thề nguyện dâng lên CHÚA, đến địa điểm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ chọn làm nơi đặt danh Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Rồi CHÚA là Thượng Đế sẽ chọn một nơi để các ngươi thờ lạy Ngài. Khi đến đó các ngươi phải mang theo mọi thứ ta dặn bảo: của lễ thiêu, sinh tế, phần mười những gì ngươi làm ra, lễ vật và những gì tốt nhất mà ngươi đã hứa dâng cho CHÚA.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Nej, nej tej pojniam menyuam, nej tej tubqhe thiab cov Levis uas nrog nej nyob hauv nej tej nroog, cia li zoo siab tabmeeg tus TSWV; nej yuav tsum nco ntsoov hais tias cov Levis yuav tsis muaj av ua lawv tug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Các ngươi, con trai, con gái, tôi trai, và tớ gái của các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, luôn với người Lê-vi ở trong thành các ngươi, vì người không có phần, cũng không hưởng nghiệp chung với các ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Anh em sẽ hân hoan trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời cùng với con trai, con gái, tôi trai tớ gái của anh em, và cả với người Lê-vi ở trong thành anh em, vì họ không được chia phần hay hưởng cơ nghiệp với anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Anh chị em sẽ vui mừng trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tức anh chị em cùng với các con trai và các con gái của anh chị em, các tôi trai và các tớ gái của anh chị em, và với những người Lê-vi sống trong thành của anh chị em, vì họ không được chia xứ hay hưởng phần sản nghiệp với anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Tại đó, anh chị em cùng với con trai con gái, tôi trai tớ gái và người Lê-vi ở cùng thành với anh chị em, là những người không nhận phần hay cơ nghiệp riêng, sẽ hoan hỉ trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Tại đó các ngươi hãy vui mừng trước mặt CHÚA là Thượng Đế các ngươi. Mọi người sẽ hớn hở: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và người Lê-vi trong thị trấn các ngươi là những người không nhận phần đất nào riêng cho họ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Nej tsis txhob coj nej tej khoom mus fij rau ntawm qhov chaw uas nej nyiam;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Khá coi chừng, chớ dâng của lễ thiêu mình trong những nơi nào ngươi thấy;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Phải cẩn thận đừng dâng tế lễ thiêu tại bất cứ nơi nào anh em thấy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Anh chị em hãy coi chừng, chớ dâng của lễ thiêu ở bất cứ nơi nào anh chị em thấy,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Phải cẩn thận đừng dâng các lễ vật và tế lễ thiêu tại nơi nào anh chị em thích,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Hãy cẩn thận, đừng dâng của lễ thiêu trong bất cứ nơi nào ngươi thích.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14nej yuav tsum coj nej tej khoom mus fij rau ntawm tib qhov chaw uas tus TSWV xaiv ntawm nej ib xeem li av, thiab nej mus hlawv khoom fij rau ntawm qhov chaw uas tus TSWV qhia rau nej lawm xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14nhưng phải dâng tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn trong một của các chi phái ngươi, và tại đó ngươi phải làm mọi điều ta truyền dặn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14nhưng phải dâng tại địa điểm mà Đức Giê-hô-va chọn từ một trong các bộ tộc của anh em, và tại đó anh em sẽ làm theo mọi điều tôi truyền dặn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14nhưng chỉ dâng ở nơi CHÚA sẽ chọn trong một chi tộc của anh chị em. Ở nơi đó anh chị em sẽ dâng các của lễ thiêu của mình; tại nơi đó anh chị em sẽ làm trọn mọi điều tôi đã truyền cho anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

14nhưng chỉ dâng tại địa điểm CHÚA sẽ chọn trên lãnh thổ của một chi tộc, và tại địa điểm này anh chị em sẽ làm theo mọi điều tôi truyền dạy.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chỉ được dâng trong nơi CHÚA chọn. Ngài sẽ chọn một nơi trong chi tộc ngươi, rồi ở đó, ngươi phải làm mọi điều ta dặn bảo các ngươi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15“Tiamsis tej tsiaj uas nej tua noj, nej nyob qhov twg, nej tua rau qhov ntawd los tau. Nej noj tau raws li tus TSWV pub rau nej muaj. Cov neeg uas huv thiab tsis huv los puavleej noj tau tej tsiaj ntawd, ib yam li nej noj tej nqaij kauv thiab nqaij muaslwj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Song trong các thành mình, ngươi được mặc ý giết những thú vật và ăn thịt nó, tùy theo sự phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi; vô luận người bị ô uế hay là người được tinh sạch sẽ đều ăn thịt nó như ăn con hoàng dương và con nai đực.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Tuy nhiên, anh em có thể giết súc vật và ăn thịt trong bất cứ thành nào anh em thích, tùy theo phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em. Cả người thanh sạch lẫn người không thanh sạch đều có thể ăn thịt đó như ăn thịt linh dương hay nai đực.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Tuy nhiên, khi nào anh chị em muốn, anh chị em có thể giết thịt thú vật và ăn thịt chúng trong thành của mình, tùy theo phước hạnh mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em. Người không sạch hay người thanh sạch đều có thể ăn thịt đó, giống như họ có thể ăn thịt sơn dương hay thịt nai vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Tuy nhiên, anh chị em có thể giết thú vật tại bất kỳ nơi nào anh chị em thích và ăn thịt như ăn thịt hươu nai và tùy theo phước lành CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em ban cho. Cả người tinh sạch lẫn người không tinh sạch đều có thể ăn thịt này.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ngươi có thể giết thú vật trong thị trấn nào cũng được và muốn ăn bao nhiêu tùy thích, như hươu nai hay hoàng dương, vì đó là phước lành CHÚA là Thượng Đế ban cho các ngươi. Mọi người, tinh sạch hay không, đều được ăn thịt,

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Tiamsis nej tsis txhob noj tej tsiaj ntawd cov ntshav; nej yuav tsum muab hliv povtseg ib yam li hliv dej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Chỉ các ngươi chớ ăn huyết; phải đổ huyết trên đất như nước vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nhưng anh em chớ nên ăn huyết; phải đổ huyết trên đất như đổ nước vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Tuy nhiên, anh chị em không được ăn máu nó. Anh chị em phải đổ máu nó xuống đất như đổ nước vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Anh chị em không được ăn huyết, nhưng phải đổ huyết ra trên đất như nước vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

16nhưng không được ăn huyết. Hãy đổ bỏ như đổ nước vậy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Tsis pub nej nqa tej khoom uas nej muab fij rau tus TSWV lawm los noj hauv nej tej tsev, tsis hais tej ib feem kaum uas yog nej tej qoobloo, tej cawv txiv hmab, tej roj txiv ntoo lossis thawj tus menyuam nyuj thiab menyuam yaj, tej khoom uas nej coglus muab fij rau tus TSWV, tej khoom uas nej txaus siab muab fij lossis lwm yam khoom fij.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Của thuế một phần mười về ngũ cốc, về rượu hay là dầu, cùng những con đầu lòng của bầy bò hay chiên, vật chi ngươi hứa nguyện dâng lên, các của lễ lạc ý, hay là lễ vật dâng giơ lên, thì các ngươi chẳng nên ăn tại trong các thành mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Còn thuế một phần mười về ngũ cốc, rượu, dầu hay các con đầu lòng của đàn bò, chiên, hoặc bất cứ lễ vật hoàn nguyện nào mà anh em thề hứa, các tế lễ tự nguyện hay lễ vật dâng giơ lên thì anh em không nên ăn tại trong các thành mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Anh chị em cũng không được phép ăn trong thành mình của dâng một phần mười về lúa gạo, rượu, dầu, các con đầu lòng trong các đàn bò và các đàn chiên của mình, bất cứ của dâng nào anh chị em đã hứa nguyện, các của lễ anh chị em tự ý bày tỏ lòng biết ơn, và các của lễ dùng tay nâng cao lên dâng.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Anh chị em không được phép ăn trong thành mình phần mười của hoa mầu, rượu nho mới và dầu, hay con đầu lòng của bầy bò và chiên dê; hay lễ vật thề nguyện, tự nguyện và lễ vật đặc biệt.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Đừng ăn trong thị trấn các ngươi những gì thuộc về CHÚA: phần mười ngũ cốc, rượu mới hay dầu, những con thú đầu lòng trong bầy, những gì ngươi đã hứa nguyện dâng cùng những lễ vật các ngươi muốn dâng cho Ngài hay bất cứ lễ vật khác.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Nej thiab nej tej pojniam menyuam, nej tej tubqhe thiab cov Levis uas nrog nej nyob hauv nej tej nroog, nej tsuas noj tau tej khoom fij no tabmeeg tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv rau ntawm qhov chaw uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv xaiv tseg ua qhov chaw pehawm nws xwb. Nej cia li txaus siab rau tej uas Vajtswv foom koob hmoov rau nej mus khwv tau los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Nhưng ngươi, các con trai, con gái tôi trai, và tớ gái ngươi, cùng người Lê-vi ở trong thành ngươi, phải ăn những vật ấy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại chỗ Ngài sẽ chọn; ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, về mọi việc tay ngươi đã làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Nhưng anh em phải ăn các thứ đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại địa điểm mà Ngài chọn, cùng với các con trai, con gái, tôi trai tớ gái và người Lê-vi ở trong thành anh em, và anh em sẽ hân hoan trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời về mọi việc mà tay anh em đã làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Những của dâng ấy anh chị em phải ăn trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ở nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn, tức anh chị em cùng các con trai và các con gái của anh chị em, các tôi trai và các tớ gái của anh chị em, và những người Lê-vi sống trong thành của anh chị em cùng vui mừng trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, về những phước hạnh Ngài ban vào tay anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Nhưng anh chị em, con trai con gái, tôi trai tớ gái anh chị em và người Lê-vi ở cùng thành với anh chị em phải ăn các lễ vật này trong sự hiện diện của CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em tại địa điểm Ngài sẽ chọn, và anh chị em sẽ hoan hỉ trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em về mọi việc tay mình làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Hãy ăn mọi thứ đó khi các ngươi họp nhau trong nơi CHÚA chọn để thờ phụng Ngài. Mọi người phải làm thế nầy: ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, và người Lê-vi trong thị trấn ngươi, hãy vui mừng trong sự hiện diện của CHÚA về mọi điều tay ngươi làm ra.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Tiam twg uas nej tseem nyob hauv lub tebchaws ntawd, nej tsis txhob tso cov Levis tseg li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Trọn đời ngươi ở trong xứ, khá giữ mình, chớ bỏ bê người Lê-vi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Phải chú ý, không được quên người Lê-vi suốt thời gian anh em sống trong xứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Hễ ngày nào anh chị em còn sống trong xứ mình, hãy nhớ và chớ quên người Lê-vi.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Phải cẩn thận, không được bỏ quên người Lê-vi suốt thời gian anh chị em sinh sống trong xứ.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Hãy cẩn thận, đừng quên người Lê-vi trong những ngày ngươi sống trong xứ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20“Thaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv pub nej tau lub tebchaws dav ntxiv, raws li nws twb coglus tseg rau nej lawm, nej yuav tua nej tej tsiaj noj thaum twg los tau raws li nej siab nyiam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã mở rộng bờ cõi ngươi, y như Ngài đã phán, và vì ngươi ước ao ăn thịt nên nói: Tôi muốn ăn thịt! thì khá tùy ý ăn lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em mở rộng bờ cõi cho anh em như Ngài đã phán, và anh em nói: ‘Tôi sẽ ăn thịt,’ vì anh em ước ao được ăn thịt, thì anh em có thể ăn tùy thích.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mở rộng lãnh thổ của anh chị em như Ngài đã hứa với anh chị em, và anh chị em nói rằng, ‘Tôi muốn ăn thịt,’ vì anh chị em thèm ăn thịt, thì anh chị em có thể ăn thịt bất cứ lúc nào anh chị em muốn.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Khi CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã mở rộng bờ cõi cho anh chị em như Ngài đã hứa; nếu anh chị em nói: “Tôi sẽ ăn thịt,” vì anh chị em thèm ăn thịt thì anh chị em được ăn tùy thích.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Khi CHÚA là Thượng Đế mở mang bờ cõi các ngươi như Ngài đã hứa, rồi các ngươi muốn ăn thịt, nói rằng, “Tôi muốn ăn thịt,” thì ngươi có thể ăn tha hồ tùy thích.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Yog hais tias, qhov chaw uas nej mus pehawm tus TSWV nyob deb nej heev lawm, nej xav tua tej nyuj thiab tej yaj uas tus TSWV pub rau nej noj, nej cia li tua thiab noj tau hauv nej tej tsev raws li kuv qhia rau nej lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Nếu chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn đặng đặt danh Ngài, cách xa ngươi, ngươi được giết bò hay chiên mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, y như ta dặn; rồi tùy ý ngươi muốn ăn lấy nó trong thành mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Nếu địa điểm mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chọn để đặt danh Ngài ở xa chỗ anh em, thì anh em có thể giết bò hay chiên mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em như tôi đã dặn, rồi ăn trong các thành mình bao nhiêu tùy ý anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Nếu nơi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, chọn đặt danh Ngài quá xa nơi anh chị em sống, thì khi giết thịt con thú như tôi đã truyền cho anh chị em, anh chị em có thể ăn thịt con thú trong đàn bò hay đàn chiên của mình ngay trong thành của mình bất cứ khi nào anh chị em muốn.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Nếu địa điểm CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em lựa chọn để đặt danh Ngài ở quá xa chỗ anh chị em ở, anh chị em có thể giết bò hay chiên trong các bầy vật CHÚA ban cho anh chị em, như tôi đã truyền dạy, và khi đang ở trong thành mình

Bản Phổ Thông (BPT)

21Nhưng nếu nơi CHÚA chọn để thờ phụng quá xa nơi ngươi ở, ngươi có thể giết súc vật trong bầy mà CHÚA đã ban cho ngươi. Ta cho phép các ngươi làm như thế. Các ngươi có thể ăn bao nhiêu tùy thích trong thị trấn ngươi ở,

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Nej txhua tus, tsis hais cov neeg huv thiab tsis huv los puavleej noj tau cov nqaij ntawd, ib yam li nej noj tej nqaij kauv thiab nqaij muaslwj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Phải ăn thịt ấy như ăn con hoàng dương và con nai đực; vô luận người bị ô uế hay là người tinh sạch cũng đều ăn cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Phải ăn thịt ấy như ăn thịt linh dương hay nai đực; cả người thanh sạch lẫn người không thanh sạch đều được phép ăn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Anh chị em sẽ ăn thịt nó như ăn thịt sơn dương hay thịt nai. Người không sạch hay người thanh sạch đều có thể ăn thịt con thú ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

22anh chị em có thể ăn bao nhiêu tùy thích, như ăn hươu nai vậy. Cả người không tinh sạch lẫn người tinh sạch đều có phép ăn.

Bản Phổ Thông (BPT)

22như thể ăn thịt hoàng dương hay hươu nai. Cả người tinh sạch lẫn không tinh sạch đều được phép ăn thịt đó,

Vajtswv Txojlus (HWB)

23Tiamsis tsis txhob noj tej nqaij uas txheem ntshav, rau qhov ntshav yog txojsia, nej tsis txhob noj txojsia nrog cov nqaij.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Song phải giữ mình, chớ ăn huyết; vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Nhưng nhất quyết không được ăn huyết, vì huyết là sự sống nên anh em không được ăn thịt cùng với sự sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Chỉ phải nhớ kỹ rằng anh chị em không được ăn huyết của nó, vì huyết là mạng sống. Anh chị em không được ăn mạng sống chung với thịt của nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nhưng nhất quyết không được ăn huyết, vì huyết là sự sống nên không được ăn sự sống cùng với thịt.

Bản Phổ Thông (BPT)

23nhưng không được ăn huyết, vì sự sống ở trong huyết. Đừng ăn sự sống cùng với thịt.

Vajtswv Txojlus (HWB)

24Nej tsis txhob muab ntshav ua zaub noj; tiamsis nej cia li muab hliv povtseg ib yam li hliv dej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ngươi chớ ăn huyết; phải đổ nó trên đất như nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Anh em không được ăn huyết, phải đổ huyết trên đất như đổ nước vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Chớ ăn huyết, nhưng hãy đổ máu nó xuống đất như đổ nước.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Anh chị em không được ăn huyết, nhưng phải đổ huyết ra trên đất như nước vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Đừng ăn huyết, hãy đổ bỏ như đổ nước vậy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

25Yog nej ua raws li kuv tej lus qhia no, tus TSWV yuav txaus siab rau nej, nej thiab nej tej xeebntxwv yuav noj qab nyob zoo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Đừng ăn huyết, hầu ngươi và con cháu ngươi được phước, bởi vì có làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Đừng ăn huyết để anh em và con cháu anh em được phước, vì anh em đã làm điều ngay thẳng dưới mắt Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Chớ ăn huyết, để mọi sự sẽ tốt đẹp với anh chị em và con cháu của anh chị em, vì anh chị em đã làm điều đúng trước thánh nhan CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Đừng ăn huyết để cho anh chị em và con cái được hạnh phúc, vì đã làm một điều chính đáng đẹp lòng CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Nếu các ngươi không ăn huyết, các ngươi cùng con cháu các ngươi sẽ được thịnh vượng, vì các ngươi làm điều phải theo lời CHÚA dặn bảo.

Vajtswv Txojlus (HWB)

26Cia li coj nej tej khoom fij thiab nej tej khoom pub uas nej coglus mus fij rau tus TSWV ntawm qhov chaw uas nej pehawm nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Còn về thú vật ngươi biệt riêng ra thánh, hay là hứa nguyện dâng lên, thì phải đem nó theo mình đến nơi Đức Giê-hô-va đã chọn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Còn về những thú vật anh em đã biệt riêng ra thánh hay các lễ vật hoàn nguyện thì anh em phải đem đến địa điểm mà Đức Giê-hô-va đã chọn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Còn những gì anh chị em đã thánh hiến, và những gì anh chị em đã thệ hứa, thì anh chị em phải đem đến nơi CHÚA sẽ chọn.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Anh chị em phải đem các thú vật anh chị em đã biệt riêng cho Chúa hoặc hứa nguyện dâng lên Chúa, đến địa điểm CHÚA sẽ chọn.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Hãy đem những vật thánh cùng những vật các ngươi hứa nguyện dâng lên nơi CHÚA sẽ chọn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

27Cia li coj nej tej khoom fij uas muab hlawv tagnrho, tej nqaij, thiab tej ntshav mus hlawv rau saum tus TSWV lub thaj. Thiab tej khoom fij uas nej noj tej nqaij, nej muab cov ntshav hliv rau saum lub thaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27dâng thịt và huyết nó làm của lễ thiêu trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; còn huyết các con sinh khác, thì phải đổ trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đoạn mới ăn thịt nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27rồi dâng cả thịt và huyết nó làm tế lễ thiêu trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. Huyết các sinh tế phải đổ trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, còn thịt thì anh em được phép ăn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Anh chị em sẽ dâng các của lễ thiêu, để thiêu cả thịt lẫn huyết trên bàn thờ của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Huyết của các con vật hiến tế khác mà anh chị em đem dâng phải được đổ trên bàn thờ của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, nhưng thịt của chúng thì anh chị em có thể ăn.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Tại đó, anh chị em dâng tế lễ thiêu gồm cả thịt và huyết trên bàn thờ của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta. Khi dâng những tế lễ khác, anh chị em đổ huyết con sinh tế ra trên bàn thờ của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, còn thịt anh chị em được phép ăn.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Hãy dâng của lễ thiêu trên bàn thờ của CHÚA là Thượng Đế các ngươi, cả thịt lẫn huyết. Huyết của sinh tế các ngươi dâng phải đổ cạnh bàn thờ của CHÚA là Thượng Đế các ngươi, nhưng các ngươi có thể ăn thịt.

Vajtswv Txojlus (HWB)

28Nej yuav tsum muab siab rau ua raws li tej lus uas kuv qhia rau nej, nej thiab nej tej xeebntxwv thiaj yuav noj qab nyob zoo mus ibtxhis, rau qhov nej ua raws li tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lub siab nyiam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Hãy giữ và nghe các điều nầy mà ta dặn biểu ngươi, để ngươi và con cháu ngươi được phước đời đời, bởi vì làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Hãy vâng giữ cẩn thận mọi lời mà tôi truyền dặn anh em để anh em và con cháu anh em được phước đời đời, vì anh em làm điều tốt đẹp và ngay thẳng dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Khá cẩn thận vâng giữ mọi lời tôi truyền cho anh chị em ngày nay, để anh chị em và con cháu anh chị em mãi mãi về sau sẽ được phước, vì anh chị em làm những gì tốt đẹp và đúng trước thánh nhan của CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Phải cẩn thận vâng giữ các luật lệ tôi truyền lại cho anh chị em đây, vì khi làm điều tốt đẹp ngay thẳng như vậy đẹp lòng CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, anh chị em và con cháu sẽ luôn luôn được phước hạnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Hãy cẩn thận vâng giữ mọi luật lệ ta ban để các ngươi cùng con cháu các ngươi đều được thịnh vượng; và các ngươi sẽ làm những gì CHÚA phán bảo là tốt và phải.

Vajtswv Txojlus (HWB)

29“Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav ua kom tej haivneeg uas nej tabtom yuav mus tua lawv thiab lawv lub tebchaws kom puastsuaj tas, nej yuav tau lub tebchaws ntawd nyob ua nej tug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt khỏi trước mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến đặng đuổi đi đó, khi ngươi đã đuổi chúng nó rồi, và được ở trong xứ chúng nó,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã diệt khỏi anh em những dân tộc mà anh em sẽ phải vào để trục xuất, và khi đã trục xuất chúng rồi định cư trong đất đó

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã dẹp bỏ trước mặt anh chị em các nước mà anh chị em sắp vào chiếm lấy, khi anh chị em đã đoạt lấy các xứ ấy và sống trong xứ của họ,

Bản Dịch Mới (NVB)

29CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ triệt hạ các quốc gia anh chị em sắp tiến đánh và chiếm hữu. Nhưng khi đã đánh đuổi các dân tộc này và đã định cư trên lãnh thổ của họ,

Bản Phổ Thông (BPT)

29Các ngươi sẽ vào chiếm lấy xứ của các dân mà CHÚA hủy diệt trước các ngươi. Khi các ngươi đánh đuổi họ ra và sống trong xứ họ

Vajtswv Txojlus (HWB)

30Tom qab uas tus TSWV ua rau tej haivneeg ntawd puastsuaj tas lawm, nej nco ntsoov tsis txhob pe mlom li lawv, nyob tsam nej raug puastsuaj. Tsis txhob lam mus xauj, saib lawv pe lawv tej vajtswv li cas, ces nej txawm yuav pe nej tus Vajtswv li ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30thì hãy giữ lấy mình, kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy, bắt chước chúng nó, cầu các thần chúng nó, mà hỏi rằng: Các dân tộc nầy phục sự các thần mình thế nào? Ta cũng muốn làm theo vậy nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30thì hãy cẩn thận, đừng để sau khi chúng đã bị trừ diệt khỏi anh em, anh em lại mắc bẫy rồi bắt chước chúng mà nói rằng: ‘Các dân tộc nầy phụng thờ thần của họ thế nào thì ta cũng sẽ làm như vậy.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30khá cẩn thận, kẻo anh chị em sẽ bị mắc bẫy mà bắt chước họ, sau khi họ đã bị tiêu diệt trước mắt anh chị em. Chớ hỏi han về các thần của họ rằng, ‘Không biết các nước nầy đã thờ phượng các thần của họ như thế nào? Tôi cũng muốn làm như vậy.’

Bản Dịch Mới (NVB)

30anh chị em phải thận trọng để sau khi họ bị tiêu diệt, anh chị em sẽ không bị mắc bẫy. Đừng tìm biết về các thần của họ mà nói rằng: “Các dân tộc này phục vụ thần của họ cách nào, chúng ta sẽ bắt chước như vậy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

30thì họ sẽ bị CHÚA tiêu diệt, nhưng nhớ cẩn thận đừng rơi vào bẫy của họ bằng cách cầu hỏi các thần của họ. Đừng bao giờ hỏi, “Các dân nầy thờ lạy như thế nào? Tôi sẽ làm giống như vậy.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

31Nej tsis txhob pehawm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ib yam li lawv pe lawv tej vajtswv, rau qhov thaum lawv pe lawv tej vajtswv, lawv ua tej kev phem kev qias uas tus TSWV ntxub heev. Lawv muab lawv tej menyuam tua hlawv fij rau saum lawv tej thaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Ngươi chớ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như vậy, vì mọi điều Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc và ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình; đến đỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa, để cúng thờ các thần mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Anh em không được làm như thế đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời vì Đức Giê-hô-va ghét các việc ghê tởm mà chúng đã làm cho các thần của chúng. Chúng thiêu cả con trai và con gái mình trong lửa để tế các thần của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Anh chị em chớ làm như vậy đối với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vì tất cả những gì CHÚA ghét họ đều làm cho các thần của họ. Thậm chí họ còn thiêu các con trai và các con gái của họ trong lửa để cúng tế các thần của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Anh chị em cũng không được thờ phượng CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em theo cách các dân tộc này thờ thần của họ, vì họ có những hành động ghê tởm CHÚA ghét, thậm chí đem con trai con gái thiêu sống để tế thần.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Đừng thờ lạy CHÚA là Thượng Đế các ngươi cách ấy, vì khi thờ lạy thần của họ các dân tộc ấy làm những điều CHÚA ghét. Họ còn thiêu cả con trai, con gái mình để tế cho thần.

Vajtswv Txojlus (HWB)

32“Nej yuav tsum ua txhua yam raws li tej lus uas kuv qhia rau nej lawm; nej tsis txhob ntxiv lossis rho ib los li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi: chớ thêm hay là bớt chi hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Anh em hãy cẩn thận làm theo mọi điều tôi dặn bảo anh em, không được thêm bớt gì cả.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Anh chị em phải hết lòng vâng giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh chị em. Chớ thêm vào điều gì và cũng chớ bớt điều chi.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Anh chị em phải lưu ý làm đúng theo mọi điều tôi truyền dạy, không được thêm bớt gì cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Nhớ làm mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Đừng thêm bớt điều gì.