So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1“你中间若有先知或是做梦的人起来,向你显神迹奇事,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Nếu giữa anh em xuất hiện một nhà tiên tri hay một kẻ đoán mộng và người ấy báo trước với anh em một dấu lạ hoặc phép mầu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Nếu ở giữa anh chị em có kẻ dấy lên và cho mình là tiên tri, hoặc có kẻ hay chiêm bao dự đoán tương lai, rồi báo cho anh chị em một điềm mộng hoặc một việc lạ,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Nếu một tiên tri, hay một người dùng giấc mộng để tiên đoán, xuất hiện giữa anh chị em và báo trước một điềm lạ hay phép lạ;

Bản Phổ Thông (BPT)

1Những kẻ nói tiên tri hay những kẻ đoán tương lai qua mộng mị có thể đến cùng ngươi và bảo là họ sẽ cho ngươi thấy phép lạ hay điềm lạ.

和合本修订版 (RCUVSS)

2他对你说的神迹奇事应验了,说:‘我们去随从别神,事奉它们吧。’那是你不认识的。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Nếu dấu lạ hoặc phép mầu mà người ấy nói với anh em có xảy ra, và nếu nó bảo: ‘Chúng ta hãy đi theo và thờ lạy các thần khác’ là các thần mà anh em không hề biết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2và giả sử điềm mộng hay việc lạ ấy xảy ra, rồi những kẻ ấy bảo, ‘Chúng ta hãy đi theo các thần khác,’ các thần anh chị em không biết, ‘và chúng ta hãy thờ phượng các thần ấy,’

Bản Dịch Mới (NVB)

2và nếu việc người này báo trước thực sự xảy ra, rồi người này kêu gọi: “Chúng ta hãy theo các thần khác,” (là các thần anh chị em chưa hề biết) “và chúng ta hãy thờ lạy các thần đó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Những phép lạ hay dấu lạ có thể xảy ra, rồi họ bảo rằng “Hãy phụng sự các thần khác” (là những thần các ngươi không biết) “và hãy thờ lạy các thần đó.”

和合本修订版 (RCUVSS)

3你不可听那先知或是那做梦之人的话,因为这是耶和华-你们的上帝考验你们,要知道你们是否尽心尽性爱耶和华-你们的上帝。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3thì chớ nên nghe lời nhà tiên tri hay kẻ đoán mộng ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang thử nghiệm anh em để xem anh em có hết lòng hết linh hồn kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em không.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3anh chị em chớ nghe lời tên tiên tri đó hoặc kẻ hay chiêm bao dự đoán việc tương lai đó, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, muốn dùng việc ấy để thử anh chị em, xem anh chị em có thật sự yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cách hết lòng và hết linh hồn mình không.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Anh chị em không được nghe lời của tiên tri hay người nằm mộng đó, vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em muốn thử anh chị em xem anh chị em có kính yêu Ngài với tất cả tấm lòng và tất cả linh hồn hay không.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nhưng các ngươi đừng nghe theo những tiên tri hoặc kẻ đoán mộng đó. CHÚA là Thượng Đế đang thử các ngươi, để xem các ngươi có kính yêu Ngài hết lòng hay không.

和合本修订版 (RCUVSS)

4你们要顺从耶和华-你们的上帝,敬畏他,谨守他的诫命,听从他的话,事奉他,紧紧跟随他。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Anh em phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, kính sợ Ngài, tuân giữ các điều răn Ngài, vâng theo tiếng phán Ngài, phục vụ Ngài và gắn bó với Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Anh chị em sẽ theo CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, anh chị em sẽ kính sợ chỉ một mình Ngài, anh chị em sẽ giữ các điều răn của Ngài, anh chị em sẽ vâng theo tiếng phán của Ngài; Ngài là Ðấng anh chị em sẽ phụng sự và bám chặt lấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

4CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em là Đấng anh chị em phải theo, Chúa là Đấng anh chị em phải tôn thờ. Anh chị em phải giữ các điều răn của Chúa, vâng lời Ngài, phục vụ Ngài và giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Hãy phụng sự một mình Ngài là Thượng Đế các ngươi mà thôi. Hãy kính sợ, vâng giữ mọi mệnh lệnh và vâng lời Ngài. Hãy phụng sự và trung thành với Ngài.

和合本修订版 (RCUVSS)

5那先知或那做梦的人要被处死,因为他出言悖逆那领你们出埃及地、救赎你脱离为奴之家的耶和华-你们的上帝,要引诱你离开耶和华-你上帝吩咐你要行的道。这样,你就把恶从你中间除掉。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì hắn có giục dấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, --- đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Còn nhà tiên tri hay kẻ đoán mộng đó phải bị tử hình vì nó đã xúi giục nổi loạn chống lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em, là Đấng đã đem anh em ra khỏi đất Ai Cập, chuộc anh em khỏi nhà nô lệ. Nó đẩy anh em ra khỏi đường lối mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã truyền dạy anh em phải đi. Như vậy phải loại trừ sự gian ác khỏi anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Còn tên tiên tri hoặc kẻ hay chiêm bao dự đoán tương lai đó phải bị xử tử, vì chúng đã nói những lời phản nghịch CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập và đã chuộc anh chị em ra khỏi nhà nô lệ. Chúng đã xúi anh chị em xây bỏ con đường mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã truyền cho anh chị em phải đi. Như thế anh chị em sẽ trừ khỏi anh chị em sự gian ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Tiên tri hay người nằm mộng ấy đã xúi giục anh chị em phản nghịch CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, là Đấng đã đem anh chị em ra khỏi Ai-cập, đã cứu chuộc anh chị em ra khỏi đất nô lệ; người ấy cũng tìm cách làm cho anh chị em lìa bỏ con đường CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em truyền dạy cho anh chị em phải đi theo. Phải xử tử tiên tri hay người nằm mộng ấy để diệt trừ tội ác giữa vòng anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Phải xử tử những tiên tri cùng kẻ đoán mộng đó, vì họ đã xúi giục các ngươi nghịch cùng CHÚA là Thượng Đế, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, và giải cứu ngươi khỏi xứ nô lệ. Chúng đã cố gắng khuyến dụ để các ngươi không vâng giữ những gì CHÚA truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải diệt bỏ những điều ác trong các ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

6“你的同胞兄弟,或是你的儿女,或是你怀中的妻,或是如同自己性命的朋友,若暗中引诱你,说:‘我们去事奉别神吧。’那是你和你列祖所不认识的,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai, con gái ngươi, vợ yêu mến, hoặc bạn hữu thiết ngươi, giục ngươi cách mật nhiệm, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác, mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nếu người anh em ruột, con trai, con gái, hay người vợ yêu quý của anh em hoặc người bạn thân thiết nhất của anh em bí mật dụ dỗ anh em rằng: ‘Chúng ta hãy đi và thờ lạy các thần khác’ là những thần mà anh em hay tổ phụ anh em chưa từng biết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nếu có kẻ nào âm thầm dụ dỗ anh chị em, dù kẻ ấy là anh em, tức con trai của mẹ mình hoặc con trai của cha mình, hay con trai của mình, hay con gái của mình, hay người vợ yêu dấu của mình, hay người bạn thân nhất của mình, mà rằng, ‘Chúng ta hãy thờ phượng các thần khác,’ các thần mà anh chị em và tổ tiên anh chị em không biết,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nếu anh em ruột, con trai, con gái hay vợ yêu quý của anh chị em, hay người bạn thân nhất đến bí mật dụ dỗ anh chị em, nói rằng: “Chúng ta hãy đi thờ lạy các thần khác” (là thần anh chị em và tổ tiên anh chị em chưa hề biết,

Bản Phổ Thông (BPT)

6Có thể có kẻ dụ dỗ các ngươi phụng sự những thần khác, dù kẻ đó là anh ngươi, con trai, hoặc con gái ngươi, vợ ngươi mà ngươi yêu thương hay là bạn thân. Người đó có thể nói rằng, “Hãy đi thờ thần khác” (Đó là những thần ngươi hay tổ phụ ngươi chưa hề biết,

和合本修订版 (RCUVSS)

7你四围列国的神明,无论是离你近或离你远,从地这边到地那边,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu nầy của đất cho đến đầu kia,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7là các thần của những dân tộc chung quanh, hoặc gần hay xa anh em, từ đầu xứ cho đến cuối xứ,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7tức các thần của các dân sống chung quanh anh chị em, bất kể các dân đó ở gần anh chị em hay ở xa anh chị em, ở đầu nầy của đất hay ở đầu kia của đất,

Bản Dịch Mới (NVB)

7thần của các dân tộc sống quanh anh chị em, dù ở gần hay ở xa, từ đầu xứ cho đến cuối xứ)

Bản Phổ Thông (BPT)

7thần của những dân sống quanh ngươi dù gần hay xa các ngươi, từ đầu trái đất đến cuối trái đất.)

和合本修订版 (RCUVSS)

8你都不可附和他,也不要听从他。你的眼不可顾惜他,不可怜悯他,也不可袒护他。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó; chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8thì chớ nhượng bộ hay nghe lời nó. Đừng để mắt đoái thương hoặc cảm thông hay bao che cho nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8anh chị em chớ nhượng bộ hay nghe theo kẻ ấy. Chớ thương hại nó hoặc thương xót nó, và chớ che chở nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

8thì anh chị em đừng nhượng bộ hay nghe lời người ấy, cũng không được thương xót, bảo vệ hay che chở.

Bản Phổ Thông (BPT)

8thì đừng chiều theo họ. Đừng nghe hay tội nghiệp họ, và đừng tha họ hay bảo vệ họ.

和合本修订版 (RCUVSS)

9你务必杀他;你先下手,然后众百姓才下手,把他处死。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi; rồi kế sau tay của cả dân sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Anh em phải nhất quyết xử tử nó. Anh em phải ra tay giết nó trước rồi tiếp đó toàn dân mới ra tay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nhưng anh chị em chắc chắn phải giết nó đi, anh chị em phải ra tay trước để trị tội nó, và toàn dân sẽ tiếp tay xử tử nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nhưng anh chị em phải nhất quyết đem người ấy ra xử tử. Anh chị em phải ra tay trước tiên rồi toàn dân sẽ tiếp tay xử tử người ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Các ngươi phải giết họ. Các ngươi phải là người đầu tiên xử tử họ, rồi mọi người khác sẽ nhập chung với ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

10要用石头打死他,因为他想引诱你离开那领你出埃及地为奴之家的耶和华-你的上帝。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế giục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Phải ném đá giết chết người đó vì nó đã tìm cách lôi kéo anh em xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, là Đấng đã đem anh em ra khỏi Ai Cập, thoát khỏi nhà nô lệ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Hãy ném đá nó chết đi, vì nó đã xúi anh chị em lìa bỏ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, Ðấng đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập và đã chuộc anh chị em ra khỏi nhà nô lệ.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Phải lấy đá ném cho chết vì người ấy đã tìm cách làm cho anh chị em lìa bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, là Đấng đã đem anh chị em ra khỏi xứ Ai-cập, ra khỏi đất nô lệ.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Các ngươi phải ném đá cho họ chết, vì họ đã tìm cách lôi kéo các ngươi xa khỏi CHÚA là Thượng Đế, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập, nơi các ngươi làm nô lệ.

和合本修订版 (RCUVSS)

11以色列都要听见而害怕,不敢在你中间再行这样的恶事了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vậy, cả Y-sơ-ra-ên sẽ hay điều đó và sợ hãi, chẳng còn làm một việc ác dường ấy tại giữa ngươi nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Cả Y-sơ-ra-ên sẽ nghe điều đó và sợ hãi, không bao giờ làm một việc ác như thế giữa anh em nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Bấy giờ toàn thể I-sơ-ra-ên sẽ nghe và sợ, rồi người ta sẽ không dám làm những việc ác như thế nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Như vậy toàn dân Y-sơ-ra-ên sẽ nghe tin và sợ hãi, không ai trong vòng anh chị em dám phạm tội ác ấy nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Mọi người trong Ít-ra-en sẽ nghe chuyện đó và sợ, và không ai trong các ngươi còn dám làm điều gian ác như thế nữa.

和合本修订版 (RCUVSS)

12“若你听见人说,在耶和华-你上帝所赐给你居住的城镇中的一座,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Khi ngươi nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi ở,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Nếu anh em nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em ở,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nếu anh chị em nghe rằng một thành, trong các thành mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em để sống trong đó,

Bản Dịch Mới (NVB)

12Nếu anh chị em nghe nói một trong các thành CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta đã ban cho anh chị em,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Chúa là Thượng Đế sẽ cấp cho các ngươi những thành để sinh sống, và các ngươi có thể nghe tin đồn về một trong những thành ấy. Có thể ai đó nói rằng

和合本修订版 (RCUVSS)

13有些无赖之徒从你中间出来,引诱本城的居民,说:‘我们去事奉别神吧。’那是你们不认识的,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13rằng có những kẻ gian tà từ giữa mình ra dụ dỗ dân thành đó, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc các thần khác mà các ngươi không hề biết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13có những kẻ gian tà ra từ giữa anh em, lôi kéo dân chúng trong thành rằng: ‘Chúng ta hãy đi và thờ lạy các thần khác’, là những thần mà anh em không hề biết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13có những tên vô lại từ giữa anh chị em đi ra xúi giục dân thành đi lạc, mà rằng, ‘Chúng ta hãy đi và thờ lạy các thần khác,’ những thần anh chị em không biết,

Bản Dịch Mới (NVB)

13có những người ác nổi dậy, hướng dẫn dân thành ấy vào con đường lầm lạc bằng lời kêu gọi: “Chúng ta hãy đi thờ lạy các thần khác,” (là thần anh chị em chưa hề biết),

Bản Phổ Thông (BPT)

13những người độc ác đã từ ngươi đi ra. Họ có thể dụ dỗ dân trong thành từ bỏ CHÚA, nói rằng, “Hãy đi và thờ lạy các thần khác” (là những thần các ngươi chưa từng biết).

和合本修订版 (RCUVSS)

14你就要调查,探听,细心询问。看哪,是真的,确实有这可憎的事在你中间发生,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14thì phải tìm kiếm, hỏi thăm, và tra xét cho kỹ càng. Bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết, và nếu một điều gớm ghiếc như vậy đã phạm giữa ngươi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14thì anh em phải điều tra, tìm hiểu, xem xét kỹ càng. Nếu tin tức đó là thật, và chắc chắn là điều ghê tởm như thế đã xảy ra giữa anh em,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14bấy giờ anh chị em phải tìm hiểu cho rõ và điều tra cho kỹ. Nếu lời tố cáo đó đúng sự thật, nếu quả đã có một việc ghê tởm như vậy đã xảy ra ở giữa anh chị em,

Bản Dịch Mới (NVB)

14thì anh chị em phải hỏi han, thăm dò và điều tra cho kỹ càng. Nếu tin đồn đó là thật và có bằng chứng là việc tà ác ấy đã phạm giữa vòng anh chị em,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Khi nghe như thế các ngươi phải hỏi cho kỹ, xem xét sự việc rồi kiểm tra cẩn thận xem tin đồn đó đúng hay sai. Nếu thật quả có chuyện ghê tởm giữa các ngươi,

和合本修订版 (RCUVSS)

15你务必用刀杀那城里的居民,把城里所有的,连牲畜都用刀灭尽。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm; phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong, luôn với súc vật của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15thì anh em phải dùng gươm giết dân chúng trong thành ấy. Phải tiêu diệt hoàn toàn thành và mọi vật trong đó; tiêu diệt toàn bộ dân chúng và mọi súc vật trong thành. Phải dùng gươm mà giết sạch.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15thì anh chị em phải dùng gươm tiêu diệt dân thành đó; hãy tiêu diệt nó hoàn toàn cùng với mọi vật trong thành đó, ngay cả các súc vật trong thành đó cũng hãy diệt chúng đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15anh chị em phải nhất quyết lấy gươm giết hết mọi người trong thành ấy. Phải tận diệt hết thảy, cả người ta lẫn súc vật.

Bản Phổ Thông (BPT)

15thì các ngươi phải lấy gươm giết tất cả mọi người trong thành đó. Phải hủy diệt thành hoàn toàn và dùng gươm giết sạch người cùng súc vật.

和合本修订版 (RCUVSS)

16你要把从城里所夺取的一切财物堆在广场中,用火将那城和其中夺取的一切财物全烧给耶和华-你的上帝。那城要永远成为废墟,不得重建。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Đoạn, ngươi phải gom hết thảy của cướp lại giữa phố thành, rồi đốt hết thành và hết mọi của cướp nó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì nó sẽ thành một đống hư tàn mãi mãi, không hề được cất lại nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Hãy gom tất cả của cải thu được vào giữa quảng trường rồi phóng hỏa đốt thành cùng với mọi thứ chiếm được, như một tế lễ toàn thiêu dâng lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Thành ấy sẽ mãi mãi hoang phế và không bao giờ được xây dựng lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Anh chị em hãy đem tất cả những gì quý giá trong thành ra giữa quảng trường, rồi hãy phóng hỏa thành đó, thiêu nó chung với các bửu vật đó như một của lễ toàn thiêu dâng lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Rồi nơi đó sẽ trở thành một nơi hoang phế đời đời; nó sẽ không bao giờ được xây dựng lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Phải thu góp tất cả tài sản trong thành đem chất giữa quảng trường rồi dùng lửa thiêu hủy thành đó cùng với tài sản của nó, như một tế lễ toàn thiêu dâng lên CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em. Thành đó sẽ vĩnh viễn là một đống đổ nát, không bao giờ được kiến thiết lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Gom mọi tài sản của những kẻ đó đặt ở giữa công viên thành phố, rồi thiêu hết những tài sản của họ làm của lễ thiêu dâng lên cho CHÚA là Thượng Đế các ngươi. Những thành đó không bao giờ được xây lại, hãy để nó bị điêu tàn đời đời.

和合本修订版 (RCUVSS)

17那当毁灭的物一点都不可粘你的手,好让耶和华转回,不向你发烈怒,却恩待你,怜悯你,照他向你列祖所起的誓使你人数增多;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17-

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17-18Đừng để bất cứ vật đáng tận diệt nào dính lại trên tay anh em. Ngày nay anh em hãy tuân giữ các điều răn Ngài mà tôi truyền lại cho anh em và làm điều ngay thẳng dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Như vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ nguôi cơn thịnh nộ và tỏ lòng thương xót đối với anh em. Trong ơn thương xót của Ngài, dân số anh em sẽ gia tăng như lời Ngài đã thề hứa với tổ phụ anh em.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Chớ để bất cứ vật gì đã định cho bị hủy diệt dính vào tay anh chị em, hầu CHÚA có thể quay khỏi cơn giận phừng phừng của Ngài và bày tỏ lòng thương xót đối với anh chị em; và trong ơn thương xót, Ngài sẽ làm cho anh chị em gia tăng đông đúc như Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Không một người nào đưa tay lấy món gì đáng tận diệt, để CHÚA nguôi cơn giận Ngài và bầy tỏ lòng thương xót anh chị em, gia tăng dân số anh chị em như Ngài đã thề hứa với các tổ tiên,

Bản Phổ Thông (BPT)

17Đừng giữ cho mình bất cứ vật gì trong thành, để CHÚA nguôi giận. Ngài sẽ tỏ lòng từ bi đối với ngươi và khiến cho dân tộc ngươi tăng trưởng như lời Ngài đã hứa cùng tổ tiên các ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

18因为你听从耶和华-你上帝的话,遵守我今日所吩咐你的一切诫命,行耶和华-你上帝眼中看为正的事。”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Phàm vật đáng tận diệt, chẳng nên còn gì dính lại mảy may nơi tay ngươi, để khi ngươi vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, và làm điều ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va nguôi cơn giận Ngài, làm ơn cho, và đoái thương ngươi, khiến cho ngươi thêm nhiều lên, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17-18Đừng để bất cứ vật đáng tận diệt nào dính lại trên tay anh em. Ngày nay anh em hãy tuân giữ các điều răn Ngài mà tôi truyền lại cho anh em và làm điều ngay thẳng dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Như vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ nguôi cơn thịnh nộ và tỏ lòng thương xót đối với anh em. Trong ơn thương xót của Ngài, dân số anh em sẽ gia tăng như lời Ngài đã thề hứa với tổ phụ anh em.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18miễn là anh chị em vâng theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà giữ mọi điều răn tôi truyền cho anh chị em ngày nay, làm những gì đúng trước thánh nhan CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

18vì anh chị em vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, giữ mọi điều răn Ngài do tôi truyền lại hôm nay, và làm điều phải đẹp lòng Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Phải vâng lời CHÚA là Thượng Đế bằng cách vâng giữ mọi mệnh lệnh của Ngài mà ta truyền cho các ngươi hôm nay, như thế các ngươi sẽ làm điều công chính trước mặt Ngài.