So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New International Version(NIV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New International Version (NIV)

1The Levitical priests—indeed, the whole tribe of Levi—are to have no allotment or inheritance with Israel. They shall live on the food offerings presented to the Lord, for that is their inheritance.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi, và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, và cơ nghiệp Ngài, mà nuôi lấy mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Các thầy tế lễ dòng Lê-vi và cả bộ tộc Lê-vi sẽ không được chia phần sản nghiệp với Y-sơ-ra-ên. Họ sẽ sống bằng các sinh tế dùng lửa dâng lên Đức Giê-hô-va, là phần thuộc về Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Các tư tế người Lê-vi, toàn thể chi tộc Lê-vi, sẽ không được chia phần hay hưởng sản nghiệp trong I-sơ-ra-ên. Họ sẽ sống nhờ vào của tế lễ do dân đem dâng lên CHÚA, và đó là sản nghiệp của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Các thầy tế lễ là người Lê-vi, và toàn thể chi tộc Lê-vi, sẽ không được nhận phần hay cơ nghiệp với dân Y-sơ-ra-ên, nhưng sẽ sống bằng các lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA, là phần của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Các thầy tế lễ thuộc chi tộc Lê-vi không nhận phần đất nào chung với dân Ít-ra-en nên họ sẽ ăn những của lễ dâng lên bằng lửa cho CHÚA. Đó là phần của họ.

New International Version (NIV)

2They shall have no inheritance among their fellow Israelites; the Lord is their inheritance, as he promised them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Họ sẽ không có cơ nghiệp giữa anh em mình; chính Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ như Ngài đã phán.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nhưng họ sẽ không có sản nghiệp gì giữa anh chị em của họ. CHÚA chính là sản nghiệp của họ, như Ngài đã hứa với họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Họ sẽ không có cơ nghiệp giữa vòng anh em họ, vì CHÚA là cơ nghiệp của họ, như Ngài đã hứa với họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Họ sẽ không nhận được sản nghiệp nào trong xứ như anh em mình nhưng sản nghiệp của họ là chính CHÚA, như Ngài đã hứa cùng họ.

New International Version (NIV)

3This is the share due the priests from the people who sacrifice a bull or a sheep: the shoulder, the internal organs and the meat from the head.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vả, nầy là phần định mà những thầy tế lễ sẽ có phép lấy trong các lễ vật của dân sự dâng lên, hoặc bằng bò đực hay là chiên: cái chẻo vai, cái hàm, và cái bụng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đây là phần mà các thầy tế lễ được hưởng từ trong các lễ vật như bò hoặc chiên mà dân chúng dâng hiến, người ta sẽ biếu các thầy cái vai, hai cái má và bao tử.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðây là quyền lợi của các tư tế, đến từ những gì anh chị em dâng hiến, tức những của lễ do anh chị em mang đến dâng: Ðối với bò hay chiên, anh chị em sẽ cho vị tư tế cái vai, hàm trên và hàm dưới, cùng cái dạ dày.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Khi có người dâng một con bò hay một con chiên, phần của các thầy tế lễ gồm có: cái vai, hai má và bao tử.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Khi ngươi dâng bò đực hay chiên làm của lễ thì phải chia với thầy tế lễ, cấp cho họ cái vai, hai cái má và bộ lòng.

New International Version (NIV)

4You are to give them the firstfruits of your grain, new wine and olive oil, and the first wool from the shearing of your sheep,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ngươi sẽ cấp cho người của đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu, và lông chiên hớt đầu tiên của ngươi;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Anh em cũng biếu cho thầy tế lễ các sản vật đầu mùa gồm ngũ cốc, rượu, dầu và lông chiên mới hớt lần đầu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ðối với những hoa quả đầu mùa của lúa gạo, rượu, và dầu, cùng với số lông chiên mới hớt lần đầu, anh chị em sẽ cho tất cả những thứ đó cho tư tế,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Anh chị em cũng đem đến cho họ các lễ vật đầu mùa, gồm có: ngũ cốc, rượu nho mới, dầu và lông chiên khi mới cắt lần đầu trong năm,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Cấp cho họ ngũ cốc đầu mùa của ngươi, rượu mới, dầu cùng len thuộc đợt hớt lông chiên đầu tiên của ngươi.

New International Version (NIV)

5for the Lord your God has chosen them and their descendants out of all your tribes to stand and minister in the Lord’s name always.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5vì tại trong các chi phái ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn thầy tế lễ, để người và các con trai người nhân danh Đức Giê-hô-va chầu chực và phục sự trước mặt Ngài đời đời không dứt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã chọn họ và các con trai họ từ các bộ tộc, để họ nhân danh Đức Giê-hô-va mà ứng hầu và phục vụ trước mặt Ngài đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã chọn họ và con cái họ từ tất cả chi tộc của anh chị em để họ có thể đứng và nhân danh Ngài mà phục vụ luôn luôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

5vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã lựa chọn họ và dòng dõi họ từ trong các chi tộc Y-sơ-ra-ên để họ luôn chầu chực trước mặt CHÚA và phục vụ CHÚA trong tư cách thầy tế lễ mà chúc phước cho dân.

Bản Phổ Thông (BPT)

5CHÚA là Thượng Đế các ngươi đã chọn các thầy tế lễ và dòng dõi họ từ trong các chi tộc để đứng trước mặt và mãi mãi phục vụ CHÚA.

New International Version (NIV)

6If a Levite moves from one of your towns anywhere in Israel where he is living, and comes in all earnestness to the place the Lord will choose,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Khi một người Lê-vi ở bất luận thành nào chỗ nào tại trong Y-sơ-ra-ên, mà thành tâm đến nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nếu một người Lê-vi rời bất cứ thành nào trong toàn cõi Y-sơ-ra-ên, nơi họ đang cư ngụ, và tha thiết muốn đến nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nếu một người Lê-vi rời khỏi một thành nào của anh chị em, nơi người ấy đã sống trong I-sơ-ra-ên, và đến một nơi khác mà CHÚA đã chọn, bất cứ khi nào người ấy muốn,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nếu một người Lê-vi muốn rời bỏ thành mình đang sống trong Y-sơ-ra-ên và đi đến nơi CHÚA chọn, người ấy được quyền đi bất cứ khi nào mình muốn.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nếu một người Lê-vi dời chỗ ở của họ từ thành ngươi trong bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Ít-ra-en đến nơi CHÚA chọn vì người muốn phục vụ CHÚA ở đó,

New International Version (NIV)

7he may minister in the name of the Lord his God like all his fellow Levites who serve there in the presence of the Lord.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7và nếu người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, hầu việc như hết thảy anh em mình, là người Lê-vi, vẫn chầu chực tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7thì họ có thể nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà phục vụ như tất cả anh em dòng Lê-vi khác đang ứng hầu và phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7người ấy vẫn có quyền nhân danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của mình, mà thi hành chức vụ của mình, giống như những người Lê-vi khác đang thi hành chức vụ của mình trước mặt CHÚA tại đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Người ấy có quyền phục vụ nhân danh CHÚA, Đức Chúa Trời của mình như tất cả các người Lê-vi khác đang phục vụ trước mặt CHÚA tại đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

7thì người có thể phục vụ CHÚA là Thượng Đế của mình. Người cũng giống như anh em Lê-vi khác của mình phục vụ trước mặt CHÚA ở đó.

New International Version (NIV)

8He is to share equally in their benefits, even though he has received money from the sale of family possessions.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8thì người sẽ có một phần lương thực bằng phần của các anh em mình, không kể của người có thể bán được về của tổ nghiệp mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Người ấy sẽ hưởng phần lương thực ngang bằng với các anh em mình, không kể lợi tức thu được từ việc bán tài sản của gia đình.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Người ấy sẽ được hưởng phần của tế lễ đồng đều với những người kia, mặc dù đã có một số của cải nhờ bán tài sản riêng của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Người ấy được chia phần đồng đều với anh em mình, dù người đã có tiền bán tài sản của gia đình.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Họ cũng sẽ nhận được phần chia đồng đều về thực phẩm. Phần ấy là ngoài phần người nhận do việc bán tài sản của gia đình mình.

New International Version (NIV)

9When you enter the land the Lord your God is giving you, do not learn to imitate the detestable ways of the nations there.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9“Khi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, anh em đừng học đòi những tập tục ghê tởm của các dân tộc ở đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Khi anh chị em đã vào trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em, anh chị em chớ học theo thói gớm ghiếc của các dân tộc đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Khi đã vào trong xứ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em ban cho, anh chị em đừng bắt chước những việc làm ghê tởm của các dân tộc ở đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Khi ngươi vào xứ mà CHÚA sẽ ban cho ngươi thì đừng tập theo những thói tục ghê tởm của các dân tộc khác.

New International Version (NIV)

10Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Giữa anh em không một ai được làm lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Tuyệt đối không ai giữa anh chị em đem thiêu con trai hay con gái mình trong lửa để dâng cho thần tượng, không ai được làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy,

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nhất thiết không ai được đem con trai con gái mình thiêu sống để tế thần, không ai được làm nghề thầy bói, thầy pháp, giải điềm, áp dụng ma thuật,

Bản Phổ Thông (BPT)

10Đừng để ai trong vòng các ngươi dâng con trai con gái mình làm của lễ thiêu. Đừng để ai dùng bùa chú hay ma thuật, hoặc tìm cách giải các điềm lạ.

New International Version (NIV)

11or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the dead.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11bùa chú, đồng cốt, thông linh, hay cầu hồn.

Bản Dịch Mới (NVB)

11không được bùa ngải, đồng bóng, thông linh, hay chiêu hồn người chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Đừng để ai dùng bùa chú điều động người khác, đừng để các đồng bóng tìm cách liên lạc với người chết.

New International Version (NIV)

12Anyone who does these things is detestable to the Lord; because of these same detestable practices the Lord your God will drive out those nations before you.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy. Chính vì các việc ghê tởm ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã trục xuất các dân tộc đó khỏi anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Phàm ai làm những việc như thế đều trở nên gớm ghiếc trước mặt CHÚA; cũng vì các thói tục gớm ghiếc như thế mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đuổi chúng đi trước mắt anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Tất cả những người làm các việc này đều đáng ghê tởm trước mặt CHÚA. Chính vì các hành động ghê tởm này mà CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ đánh đuổi các dân tộc kia ra khỏi xứ khi anh chị em tiến đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

12CHÚA ghê tởm những ai làm các điều đó. Vì các dân tộc khác đã làm những chuyện ghê tởm đó cho nên CHÚA là Thượng Đế các ngươi đuổi họ ra khỏi xứ trước các ngươi.

New International Version (NIV)

13You must be blameless before the Lord your God.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Anh em phải tuyệt đối trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Anh chị em phải trung thành tuyệt đối với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Anh chị em phải hết lòng trung tín trước mặt CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Các ngươi phải thánh sạch trước mặt CHÚA là Thượng Đế các ngươi.

New International Version (NIV)

14The nations you will dispossess listen to those who practice sorcery or divination. But as for you, the Lord your God has not permitted you to do so.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; song về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Dù những dân tộc mà anh em sắp đuổi đi có theo tà thuật và bói khoa, nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không cho phép anh em làm như vậy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Mặc dù các dân anh chị em sắp chiếm lấy nghe theo các chiêm tinh gia và các nhà bói toán, nhưng đối với anh chị em, CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, không cho phép anh chị em làm như thế.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Các dân tộc bị anh chị em đánh đuổi và chiếm hữu đất đai theo tà thuật bói toán, nhưng CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em không cho phép anh chị em làm như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Các dân tộc mà ngươi sẽ đuổi ra đã nghe theo những kẻ dùng ma thuật và phù thủy, nhưng CHÚA là Thượng Đế các ngươi không cho phép các ngươi làm những việc đó.

New International Version (NIV)

15The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15“Từ trong đồng bào của anh em, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một nhà tiên tri như tôi. Anh em phải nghe lời vị tiên tri ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ dấy lên cho anh chị em một tiên tri giống như tôi, từ giữa vòng anh chị em; anh chị em phải nghe lời vị tiên tri ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

15CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ đưa đến một người trong vòng anh chị em để làm tiên tri giống như tôi. Anh chị em phải nghe lời tiên tri đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

15CHÚA là Thượng Đế các ngươi sẽ ban cho các ngươi một nhà tiên tri như ta, từ trong vòng các ngươi. Hãy nghe lời người.

New International Version (NIV)

16For this is what you asked of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly when you said, “Let us not hear the voice of the Lord our God nor see this great fire anymore, or we will die.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Đó là điều chính ngươi đã cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại Hô-rếp, trong ngày nhóm hiệp, mà rằng: Cầu xin tôi chớ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa hừng nầy nữa, e tôi chết chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Đó chính là điều anh em đã cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời tại Hô-rếp trong ngày hội họp: ‘Xin đừng để chúng tôi nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời hay thấy đám lửa hừng nầy nữa, kẻo chúng tôi phải chết chăng!’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Ðó là những gì anh chị em đã cầu xin CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại Hô-rếp trong ngày tụ họp tại đó; anh chị em đã nói rằng, ‘Nếu chúng tôi phải nghe tiếng của CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi lần nữa, hay nếu chúng tôi phải thấy lại ngọn lửa lớn lao khủng khiếp nầy nữa, chúng tôi chắc sẽ chết.’

Bản Dịch Mới (NVB)

16Vì đây chính là điều anh chị em đã cầu xin CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em tại Hô-rếp trong ngày đại hội: “Xin đừng cho chúng tôi nghe tiếng của CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi, cũng đừng cho thấy lửa cháy dữ dội nữa, kẻo chúng tôi phải chết hết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Đó là điều các ngươi xin CHÚA là Thượng Đế các ngươi khi các ngươi tập họp tại núi Si-nai. Các ngươi thưa, “Xin đừng để chúng tôi nghe tiếng của CHÚA là Thượng Đế chúng tôi nữa, đừng để chúng tôi nhìn ngọn lửa kinh khiếp nầy vì chúng tôi sẽ chết.”

New International Version (NIV)

17The Lord said to me: “What they say is good.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Chúng nó nói có lý;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Bấy giờ Đức Giê-hô-va phán với tôi: ‘Chúng nói đúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Lúc ấy CHÚA đã phán với tôi, ‘Những gì chúng nói rất phải.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Lúc đó, CHÚA bảo tôi: “Họ nói phải.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nên CHÚA bảo ta, “Điều họ nói rất phải.

New International Version (NIV)

18I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ lập cho chúng một nhà tiên tri như con. Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng người ấy và người ấy sẽ nói với chúng mọi điều Ta truyền dặn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Ta sẽ dấy lên cho chúng một tiên tri giống như ngươi từ giữa vòng anh chị em của chúng. Ta sẽ đặt những lời Ta trong miệng tiên tri ấy. Tiên tri ấy sẽ nói cho chúng mọi điều Ta truyền.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ta sẽ đưa lên một người trong vòng anh em chúng để làm tiên tri giống như con; Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng tiên tri đó, và người sẽ nói lại cho họ mọi điều Ta truyền dạy.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Cho nên ta sẽ ban cho họ một nhà tiên tri giống như ngươi, xuất thân từ dân tộc họ. Ta sẽ bảo người những gì phải nói, người sẽ bảo họ làm mọi điều ta dạy bảo.

New International Version (NIV)

19I myself will call to account anyone who does not listen to my words that the prophet speaks in my name.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Kẻ nào không nghe theo lời Ta, là những lời mà nhà tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hỏi tội kẻ ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Kẻ nào không nghe lời tiên tri ấy nhân danh Ta mà nói, Ta sẽ hạch tội nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Nếu ai không nghe lời Ta do tiên tri đó nhân danh Ta nói ra, người ấy sẽ bị chính Ta bắt tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Nhà tiên tri đó sẽ nói thay cho ta; ai không nghe lời ngươi sẽ phải trả lời với ta.

New International Version (NIV)

20But a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods, is to be put to death.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nhưng nhà tiên tri nào cả gan nhân danh Ta nói những điều Ta không bảo nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói thì kẻ tiên tri ấy phải chết.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Còn tiên tri nào mạo xưng danh Ta mà nói trong khi Ta không hề bảo nó, hoặc tiên tri nào nhân danh các thần khác mà nói, tiên tri ấy phải chết.’

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nếu có tiên tri nào tự phụ nhân danh Ta nói điều gì mà kỳ thực Ta không truyền dạy, hay có tiên tri nào nói tiên tri nhân danh các thần khác, đều phải bị xử tử.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nhưng nếu nhà tiên tri đó nói những gì ta không dặn bảo mặc dù ngươi nói như thể thay mặt ta, hay nếu người nhân danh các thần khác mà nói thì nhà tiên tri đó phải bị giết.”

New International Version (NIV)

21You may say to yourselves, “How can we know when a message has not been spoken by the Lord?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Anh em có thể thắc mắc trong lòng: ‘Làm sao chúng ta nhận biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không phán?’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Có lẽ anh chị em sẽ tự hỏi, ‘Làm sao chúng ta biết sứ điệp nào là không do CHÚA phán?’

Bản Dịch Mới (NVB)

21Anh chị em có thể nghĩ thầm: “Làm cách nào chúng tôi có thể phân biệt sứ điệp nào không phải là lời CHÚA phán dạy?”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Các ngươi có thể tự hỏi, “Làm sao chúng tôi biết được sứ điệp nào từ CHÚA ban ra?”

New International Version (NIV)

22If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message the Lord has not spoken. That prophet has spoken presumptuously, so do not be alarmed.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Khi có một kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói, nhưng lời người đó nói không xảy đến và không ứng nghiệm thì đó không phải là lời mà Đức Giê-hô-va đã phán. Kẻ tiên tri đó đã nói cách tự phụ, anh em đừng sợ người ấy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Nếu một tiên tri nhân danh CHÚA mà nói, nhưng việc đó không xảy ra và lời đó không được ứng nghiệm, thì rõ ràng là CHÚA đã không phán lời đó. Tiên tri đó đã mạo xưng và suy đoán mà nói càn. Ðừng sợ nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nếu một tiên tri nhân danh CHÚA công bố một điều gì mà điều đó không xảy ra hay không ứng nghiệm, đó không phải là sứ điệp do CHÚA phán dạy. Tiên tri đó đã nói vì tự phụ. Anh chị em đừng sợ người ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nếu lời nhà tiên tri đó nhân danh CHÚA mà nói mà sự việc không xảy ra thì sứ điệp đó không phải của CHÚA. Người đó nói theo ý riêng mình. Đừng sợ người.