So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1“Yog muaj ob tug Yixalayees muaj lus sib kom mus rau hauv tsev tu plaub, tus txiav txim phua hais tias ib tug txhaum thiab ib tug tsis txhaum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi nào người ta có tranh tụng nhau, đi đến tòa để cầu quan án xét đoán, thì phải định công bình cho người công bình, và lên án kẻ có tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Khi đôi bên có chuyện tranh tụng và đưa nhau ra tòa thì các thẩm phán sẽ phân xử cho họ: Tuyên bố công chính cho người công chính và định tội kẻ có tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Nếu hai người có việc tranh chấp đến nỗi phải kiện tụng nhau, các quan án sẽ xét xử họ, rồi tuyên bố ai đúng ai sai.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi có vụ tranh tụng và hai bên đem nội vụ ra tòa. Các thẩm phán sẽ quyết định, tuyên bố người vô tội trắng án và xử phạt người có tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khi hai người có chuyện tranh tụng và đưa nhau ra tòa thì các quan án sẽ phân xử. Họ sẽ xử một bên phải, bên kia quấy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Yog yuav nplawm tus uas tau ua txhaum, tus txiav txim yuav tsum hais kom tus ntawd pw khwb rwg tso mam li nplawm; thiab tsuas pub nplawm raws li nws txojkev txhaum xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Nhược bằng kẻ có tội đáng bị đánh đòn, quan án phải khiến người nằm xuống đất, đánh người trước mặt mình, số bao nhiêu đòn tùy theo lỗi của người đã phạm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Nếu kẻ có tội đáng bị đánh đòn thì thẩm phán sẽ bắt người đó nằm sấp xuống và sai đánh trước mặt mình theo số đòn quy định cho mỗi tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nếu kẻ sai đáng bị đánh đòn, quan án sẽ bắt người đó nằm xuống và cho đánh đòn trước mặt mình. Số đòn bị đánh sẽ tương xứng với tội của đương sự.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nếu người có tội đáng bị đánh đòn, thẩm phán bảo người ấy nằm xuống và sai đánh đòn trước mặt mình. Số đòn phải tương xứng với tội đã phạm,

Bản Phổ Thông (BPT)

2Nếu bên quấy bị phạt đòn thì quan án sẽ bắt người đó nằm xuống và chịu đòn trước mặt mình. Số roi quất phải tương xứng với tội phạm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Nplawm heev kawg, tsuas pub nplawm plaub caug nplawm xwb, tsis pub nplawm tshaj ntawd. Yog nej nplawm tshaj ntawd, yuav rhuav nws ntsejmuag heev.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Quan án khiến đánh đòn người đến bốn chục, chớ đánh quá, kẻo nếu cứ đánh hơn, thì anh em ngươi vì cớ hình phạt thái quá ấy phải ra hèn trước mặt ngươi chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Có thể đánh đến bốn mươi đòn nhưng không được quá số đó. Nếu đánh nhiều hơn thì người bị đòn sẽ bị sỉ nhục trước mắt anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Phạm nhân có thể bị đánh đến bốn mươi đòn, nhưng không được quá số đó. Nếu đương sự bị đánh đòn nhiều hơn số đó, người ấy có thể bị mất nhân phẩm trước mắt anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

3nhưng đừng đánh quá bốn mươi đòn. Nếu đánh quá số đó, anh chị em sẽ làm cho người anh em mình ra hèn hạ.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nhưng không được quất quá bốn chục roi, vì như thế sẽ làm nhục người đó trước mặt các người khác.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4“Thaum nej tabtom muab nyuj mus tsuj nplej hauv tshav nplej, nej tsis txhob muab hnab looj nyuj qhovncauj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Anh chị em chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đừng khớp miệng con bò đang đạp lúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Khi con bò đang đạp lúa thì đừng khớp mõm nó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5“Yog muaj ob kwvtij nyob ua ib tse, ib tug mus yuav tau pojniam, tiamsis tus ntawd tuag thaum nws tus pojniam tseem tsis tau muaj tub, tus pojniam ntawd tsis txhob mus yuav lwm tus sab nraud; cia li muab nws txis rau nws tus txiv uas tuag lawm tus kwv xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Khi anh em ruột ở chung nhau, có một người chết không con, thì vợ của người chết chớ kết đôi cùng người ngoài; anh em chồng phải đi đến cùng nàng, cưới nàng làm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Khi anh em sống chung với nhau trên sản nghiệp của gia đình, nếu một người chết mà không có con trai thì vợ của người chết không được kết hôn với người ngoài gia đình. Một anh em chồng phải đến với nàng, lấy nàng làm vợ để làm tròn bổn phận của anh em chồng đối với nàng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Khi anh em sống chung với nhau, một người qua đời mà không con trai nối dõi, vợ của người qua đời sẽ không được lấy một người lạ ngoài dòng họ. Một anh hay em trai của người chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ, và thi hành bổn phận của anh em chồng đối với nàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nếu có các anh em trai sống chung với nhau và một người chết đi không có con trai, vợ góa của người này sẽ không lấy chồng ngoài gia đình. Anh hay em của người đã chết sẽ cưới vợ góa của người ấy để làm tròn bổn phận của anh em chồng đối với góa phụ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nếu hai anh em sống chung nhau, một người qua đời không có con trai thì người vợ góa không được lấy ai ngoài gia đình chồng mình. Anh hay em trai của chồng phải lấy nàng, đó là nhiệm vụ của anh em chồng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Thawj tug tub uas tus pojniam ntawd yug yuav tsum suav hais tias yog tus txiv uas tuag lawm tus tub, kom tus tuag lawm thiaj muaj cajces nyob hauv haivneeg Yixalayees mus lawm yav tom ntej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Con đầu lòng mà nàng sanh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chớ tuyệt khỏi Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Con trai đầu lòng mà nàng sinh ra sẽ mang tên người anh em đã chết, để tên của người ấy không bị xóa khỏi Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ðứa con đầu lòng do nàng sinh ra sẽ mang danh người quá cố, nhờ đó tên của người quá cố sẽ không bị xóa mất trong I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Con trai thứ nhất do người đàn bà này sinh ra sẽ mang tên người đã chết để tên đó không bị xóa khỏi Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Đứa con trai đầu tiên nàng sinh ra sẽ xem như con của người anh hay người em quá cố để tên của người không bị mất trong dân Ít-ra-en.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Tiamsis yog hais tias tus txiv uas tuag lawm, tus kwv tsis kam yuav tus pojniam ntawd, ces tus pojniam cia li mus hais rau cov txwjlaug hauv lub nroog ntawd hais tias, ‘Kuv tus txiv tus kwv tsis kam yuav kuv kom kuv tus txiv uas tuag lawm muaj cajces tseg rau hauv haivneeg Yixalayees.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ví bằng người kia không đẹp lòng lấy nàng, nàng phải lên đến cửa thành, tới cùng các trưởng lão mà nói rằng: người anh em chồng tôi không chịu lưu danh anh em người lại trong Y-sơ-ra-ên, và không muốn cưới tôi y theo phận sự anh em chồng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nếu người đàn ông đó không thích lấy chị hay em dâu mình, thì nàng phải đến cổng thành gặp và thưa với các trưởng lão rằng: ‘Người anh em chồng tôi không chịu lưu truyền tên tuổi của anh em mình trong Y-sơ-ra-ên, không muốn làm tròn bổn phận của một anh em chồng đối với tôi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng nếu người anh em đó không chịu lấy chị em dâu mình, người chị em dâu góa bụa đó sẽ đến gặp các trưởng lão tại cổng thành và nói, ‘Người anh em chồng của tôi không muốn duy trì tên của anh em mình trong I-sơ-ra-ên; người ấy không chịu thi hành bổn phận của anh em chồng đối với tôi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

7Tuy nhiên, nếu người anh em không chịu cưới vợ góa của anh hay em mình, người đàn bà này sẽ đến với các trưởng lão tại cổng thành và trình rằng: “Người anh em của chồng tôi từ chối không chịu lưu danh người chết trong cộng đồng Y-sơ-ra-ên vì không chịu làm tròn bổn phận của anh em chồng đối với tôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhưng nếu anh hay em chồng không muốn lấy vợ góa của anh hay em mình thì nàng sẽ đi gặp các bô lão nơi cổng thành và trình, “Anh hoặc em chồng tôi không muốn lưu danh cho anh em mình trong Ít-ra-en. Anh ta không chịu làm bổn phận đối với tôi.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Cov txwjlaug hauv lub nroog ntawd hu tus kwv tuaj nug saib nws puas yuav los tsis yuav. Yog hais tias nws tsis kam yuav tus niamtij ntawd,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Các trưởng lão của thành ấy sẽ gọi người và nói cùng người; nếu người cứ nói rằng: Tôi không đẹp lòng cưới nàng, ---

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Các trưởng lão của thành sẽ gọi người đàn ông đó đến để nói chuyện. Nếu người đó cứ khăng khăng nói rằng: ‘Tôi không thích cưới cô ấy,’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Bấy giờ các trưởng lão của thành sẽ cho gọi người ấy đến và khuyên bảo anh ta. Nhưng nếu anh ta một mực từ chối mà rằng, ‘Tôi không muốn lấy nàng,’

Bản Dịch Mới (NVB)

8Khi đó các trưởng lão trong thành sẽ gọi người ấy đến để nói chuyện. Nếu người ấy cứ nhất quyết nói: “Tôi không muốn cưới người chị (em) dâu tôi”,

Bản Phổ Thông (BPT)

8Các bô lão trong thành phải cho gọi và nói chuyện với người đó. Nhưng nếu người ngoan cố và nhất quyết bảo, “Tôi không muốn lấy chị nầy,”

Vajtswv Txojlus (HWB)

9ces kom tus pojniam ntawd mus muab tus kwv ib sab khau hle, nti qaubncaug rau tus kwv lub ntsejmuag tabmeeg cov txwjlaug thiab hais tias, ‘Tus uas tsis cia nws tus tijlaug muaj cajces, yeej tsimnyog raug li no.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9thì chị em dâu người sẽ đến gần, trước mặt các trưởng lão, lột giày khỏi chân người, khạc trên mặt người, đoạn cất tiếng nói rằng: Người nào không lập lại nhà anh em mình sẽ bị làm cho như vậy!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9thì người chị hay em dâu sẽ đến gần người đó, lột dép khỏi chân người đó và nhổ vào mặt anh ta trước mặt các trưởng lão, rồi nói: ‘Kẻ nào không chịu gây dựng dòng họ cho anh em mình sẽ phải chịu như thế đó!’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9thì người chị em dâu của người quá cố sẽ đến gần anh ta, trước mặt các trưởng lão, lột chiếc giày của anh ta ra khỏi chân, nhổ vào mặt anh ta, và tuyên bố, ‘Ðây là cách đối xử với kẻ không chịu xây dựng gia đình cho anh em mình.’

Bản Dịch Mới (NVB)

9người đàn bà sẽ đến trước người ấy, lột dép người ấy trước sự hiện diện của các trưởng lão, nhổ vào mặt người ấy và nói: “Đây là điều phải làm cho ai không chịu xây dựng gia đình của anh em mình.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9thì người đàn bà phải tiến đến trước mặt người và trước mặt các lãnh tụ. Nàng sẽ cởi một chiếc dép của người đó, nhổ vào mặt người và bảo, “Người không chịu tiếp nối dòng dõi anh em mình sẽ được đối xử như thế nầy!”

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Cov Yixalayees yuav hu tus txivneej ntawd tsevneeg hais tias, ‘Tsevneeg ntawm tus txivneej uas luag muab khau hle.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Trong Y-sơ-ra-ên sẽ gọi nhà người là nhà kẻ bị lột giày.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Trong Y-sơ-ra-ên người ta sẽ gọi nhà người ấy là ‘nhà của kẻ bị lột dép.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Rồi trong cả I-sơ-ra-ên, gia đình người ấy sẽ bị người ta biết là ‘gia đình của kẻ bị lột giày.’

Bản Dịch Mới (NVB)

10Từ đấy trong dân Y-sơ-ra-ên người ta sẽ gọi gia đình người ấy là gia đình của người bị lột dép.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Từ đó về sau gia đình người sẽ mang danh là Gia đình Không Có Dép trong toàn cõi Ít-ra-en.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11“Yog muaj ob tug txivneej sib ntaus, thiab ib tug ntawm ob tug ntawd, tus pojniam los pab nws tus txiv, yog tus pojniam ntawd xyab tes mus chua lwm tus txivneej chaw xis,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Khi hai người đánh lộn nhau, nếu vợ của một trong hai người đến gần đặng giải cứu chồng khỏi tay kẻ đánh, và nàng giơ tay nắm nhằm chỗ kín của kẻ ấy,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Khi hai người đàn ông đánh nhau, nếu vợ của một trong hai người đến gần để giải vây chồng khỏi tay địch thủ và đưa tay nắm lấy chỗ kín của người kia,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nếu hai người đàn ông ẩu đả với nhau, và vợ của một người đến gần để giải thoát chồng nàng khỏi tay kẻ đang đánh chồng mình, và nàng đưa tay nắm vặn chỗ kín của người đàn ông kia,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Khi hai người đàn ông đang đánh nhau và vợ của một người xông đến tiếp cứu chồng lỡ vớ tay nắm nhầm chỗ kín của người kia,

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nếu hai người đàn ông đang đánh nhau rồi vợ của một trong hai người đến can nhưng lại nắm người kia nơi chỗ kín,

Vajtswv Txojlus (HWB)

12nej cia li muab tus pojniam ntawd txhais tes txiav povtseg; tsis txhob hlub nws li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12thì ngươi phải chặt tay nàng đi; mắt ngươi chớ thương xót nàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12thì anh em phải chặt tay người đàn bà ấy. Không được thương xót nàng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12anh chị em hãy chặt tay nàng đi, chớ thương xót.

Bản Dịch Mới (NVB)

12thì phải chặt tay của người đàn bà này, đừng thương xót.

Bản Phổ Thông (BPT)

12thì ngươi phải chặt tay nàng. Ngươi không được thương xót.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13-14“Nej tsis txhob muaj rab teev ntxo thiab lub kawm uas tsis txwm luj rau luag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Trong bao ngươi chớ có hai thứ trái cân, một thứ già và một thứ non.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Anh em đừng để trong bao mình hai thứ quả cân một già, một non.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Anh chị em không được có trong bao của mình hai loại trái cân: một nặng, một nhẹ.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Đừng có hai thứ trái cân trong bao mình, một nặng, một nhẹ.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Đừng mang theo hai trái cân với ngươi, một cái nặng, một cái nhẹ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13-14“Nej tsis txhob muaj rab teev ntxo thiab lub kawm uas tsis txwm luj rau luag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Trong nhà ngươi chớ có hai thứ ê-pha, một thứ già và một thứ non.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Trong nhà anh em đừng có hai thứ đơn vị đo lường một già, một non.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Anh chị em không được có trong nhà của mình hai dụng cụ đong lường: một nhiều, một ít.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Đừng có hai đơn vị đo lường, một già, một non.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Đừng giữ hai loại đơn vị đo lường trong nhà ngươi, một cái lớn, một cái nhỏ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Nej yuav tsum siv rab teev uas tsis ntxo thiab lub kawm uas txwm los luj xwb, nej thiaj yuav muaj sia ua neej nyob ntev hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Phải dùng trái cân đúng thật và công bình, cũng phải có ê-pha đúng thật và công bình, để ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nhưng chỉ sử dụng một loại quả cân và một loại đơn vị đo lường chuẩn xác và trung thực để anh em được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Anh chị em chỉ được có một trái cân đúng và thật. Anh chị em chỉ được có một dụng cụ đong lường đúng và thật, để anh chị em được sống lâu trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng phải có trái cân và đơn vị đo lường chính xác ngay thật để anh chị em có thể sống lâu trong xứ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sắp ban cho.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ngươi phải có trái cân và lường đúng và lương thiện để ngươi được sống lâu trên đất mà Thượng Đế, CHÚA ngươi ban cho ngươi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Rau qhov tus TSWV ntxub cov neeg uas ua tsis ncaj li ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều nầy và phạm sự bất nghĩa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ghê tởm những ai làm các điều bất công, bất nghĩa như vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vì phàm ai làm những việc ấy, tức làm những việc gian dối, đều trở thành gớm ghiếc đối với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em ghê tởm những người làm các điều bất nghĩa này.

Bản Phổ Thông (BPT)

16CHÚA là Thượng Đế ngươi ghét những ai bất lương và dùng đơn vị cân lường giả.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17“Nej nco ntsoov tej uas thaum nej tsiv nram tebchaws Iziv los, cov Amalej tau ua rau nej lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hãy nhớ điều A-ma-léc đã làm cho ngươi dọc đường, khi các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Hãy nhớ những gì dân A-ma-léc đã làm cho anh em trên bước đường anh em rời khỏi Ai Cập.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Hãy nhớ những gì dân A-ma-léc đã làm cho anh chị em trên đường anh chị em ra khỏi Ai-cập,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Phải ghi nhớ việc dân A-ma-léc đã làm cho anh chị em dọc đường, khi anh chị em vừa ra khỏi Ai-cập.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Hãy nhớ lại điều dân A-ma-léc làm cho ngươi khi ngươi ra khỏi Ai-cập.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Lawv tsis paub ntshai Vajtswv, lawv thiaj nyas tuaj tom qab tua nej, thaum uas nej qaug zog thiab tsaug muag heev, thiab lawv tua nej cov neeg uas nyob tom qab tuag tas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18thế nào người không kính sợ Đức Chúa Trời, đến đón ngươi trên đường, xông vào binh hậu ngươi, đánh các người yếu theo ngươi, trong khi chánh mình ngươi mỏi mệt và nhọc nhằn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vì không kính sợ Đức Chúa Trời nên họ đã đón đường và chặn đánh tập hậu những người lê bước phía sau anh em trong lúc anh em mệt lả và kiệt sức.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18thể nào họ đã chận đường tấn công anh chị em. Nhằm lúc anh chị em mệt mỏi và đuối sức, họ đã xông vào đánh giết những người yếu đuối đi chậm phía sau. Họ thật chẳng kính sợ Ðức Chúa Trời chút nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Họ chẳng biết kính sợ Đức Chúa Trời, nên lúc anh chị em đang mệt mỏi đuối sức, họ kéo ra chận đánh bất ngờ và giết hết những người lê bước đi sau cùng.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Khi các ngươi mệt mỏi và đuối sức, chúng đón các ngươi trên đường và tấn công những kẻ bị rớt lại phía sau. Chúng không kính sợ Thượng Đế.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Yog li ntawd, thaum tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab lub tebchaws rau nej, thiab ua rau nej nyob tso siab lug tsis ntshai nej tej yeebncuab uas nyob ib ncig nej, nej nco ntsoov muab cov Amalej tua kom tuag tas thiaj tsis muaj leejtwg nco txog lawv ntxiv lawm. Nej yuav tsum nco ntsoov tej no!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vậy, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban sự bình an cho, và giải cứu ngươi khỏi mọi kẻ thù nghịch vây phủ ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp, thì phải xóa sự ghi nhớ A-ma-léc khỏi dưới trời. Chớ hề quên!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Vì vậy, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em sự an nghỉ và giải cứu anh em khỏi mọi kẻ thù bao vây trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp, thì anh em phải xóa sạch mọi dấu tích của dân A-ma-léc trong thiên hạ. Anh em không được quên!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vậy, khi CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cho anh chị em được an nghỉ, khỏi phải đối phó với quân thù xung quanh nữa, và đã ở trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em chiếm lấy làm sản nghiệp, anh chị em phải xóa tên dân A-ma-léc ở dưới trời, để không ai còn nhớ đến họ nữa. Anh chị em chớ quên điều đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vậy, khi CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã cho anh chị em nghỉ ngơi và đã giải cứu anh chị em khỏi mọi quân thù xung quanh xứ Ngài sắp cho anh chị em chiếm hữu làm cơ nghiệp, anh chị em phải quét sạch dân A-ma-léc khỏi dưới trời. Anh chị em không được quên!

Bản Phổ Thông (BPT)

19Sau khi Thượng Đế, CHÚA ngươi ban cho ngươi bình yên khỏi các kẻ thù xung quanh trong xứ mà Ngài ban cho ngươi làm sản nghiệp thì các ngươi hãy tiêu diệt những kỷ niệm về dân A-ma-léc khỏi mặt đất. Đừng quên điều đó!