So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1Thaum ntawd peb thiaj li tig rov mus rau hauv tebchaws moj sab qhua taug txojkev uas mus rau Hiavtxwv Liab raws li Yawmsaub tau hais rau kuv lawd. Peb thiaj mus lug lub roob Xe‑i ntau hnub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đoạn, chúng ta trở lại đi vào đồng vắng về hướng Biển Đỏ, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn ta, và chúng ta đi vòng lâu ngày quanh núi Sê-i-rơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Sau đó chúng ta quay lại, đi vào hoang mạc về hướng Biển Đỏ như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi, và chúng ta đi lòng vòng khá lâu ngày chung quanh vùng đồi núi Sê-i-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau đó, anh chị em đã quay lại và đi vào đồng hoang, về hướng Hồng Hải, như CHÚA đã truyền cho tôi, và chúng ta đã đi lòng vòng quanh Núi Sê-i-rơ nhiều ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Sau đó chúng ta quay lại, đi vào sa mạc theo con đường dẫn về hướng Biển Đỏ, như CHÚA đã phán dạy tôi. Chúng ta đi vòng quanh vùng đồi núi Sê-i-rơ trong một thời gian rất lâu.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Rồi chúng ta quay lại, đi theo đường vào sa mạc, về hướng Hồng hải như CHÚA dặn ta. Chúng ta băng qua vùng núi Ê-đôm trong nhiều ngày.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2Mas Yawmsaub thiaj hais rau kuv tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đức Giê-hô-va có phán cùng ta mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Rồi Đức Giê-hô-va phán với tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Sau đó CHÚA phán với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

2CHÚA bảo tôi:

Bản Phổ Thông (BPT)

2Sau đó CHÚA bảo ta,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3“Nej twb lug tebchaws toj siab Xe‑i no ntev txaus lawm. Koj cia li tig hlo mus rau sab ped.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Các ngươi đi vòng núi nầy cũng đã lâu rồi, hãy trở lên hướng bắc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3‘Dân chúng đi lòng vòng núi nầy đã lâu rồi, bây giờ hãy quay về hướng bắc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3‘Các ngươi đã đi lòng vòng quanh vùng cao nguyên nầy khá lâu. Hãy đi về hướng bắc,

Bản Dịch Mới (NVB)

3“Dân chúng đi vòng quanh xứ đồi núi này đủ rồi, bây giờ hãy di chuyển về hướng bắc.

Bản Phổ Thông (BPT)

3“Các ngươi đã đi qua vùng núi nầy khá lâu rồi. Thôi bây giờ hãy quay sang hướng Bắc,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4Mas koj hais rau cov pejxeem tias, ‘Nej twb yuav hla nej cov kwvtij lub tebchaws uas yog Exau tej tub ki uas nyob hauv Xe‑i. Lawv yuav ntshai nej, vim li no nej yuav tsum ceev faj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Hãy truyền lịnh nầy cho dân sự: Các ngươi sẽ trải qua địa phận của anh em mình, tức là con cháu Ê-sau, ở tại Sê-i-rơ, và chúng nó sẽ sợ các ngươi. Nhưng hãy giữ lấy mình,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Con hãy truyền lệnh nầy cho dân chúng: Các ngươi sắp đi ngang qua địa phận của anh em mình là con cháu Ê-sau, đang sống tại Sê-i-rơ. Chúng sẽ sợ các ngươi, nhưng các ngươi phải cẩn thận.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4và truyền cho dân chúng như sau: Các ngươi sắp sửa đi qua lãnh thổ của bà con các ngươi, dòng dõi của Ê-sau, sống ở vùng Sê-i-rơ. Chúng sẽ sợ các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi hãy cẩn thận,

Bản Dịch Mới (NVB)

4Con truyền cho họ mạng lệnh này: ‘Các ngươi sẽ đi qua lãnh thổ của anh em mình là dân Mô-áp, con cháu Ê-sau, đang sinh sống trong xứ Sê-i-rơ. Họ sẽ sợ các ngươi, nhưng các ngươi phải hết sức cẩn thận,

Bản Phổ Thông (BPT)

4và ra chỉ thị nầy cho dân chúng: ‘Nay mai đây các ngươi sẽ đi qua xứ của thân nhân các ngươi, tức con cháu Ê-sau đang sống ở Ê-đôm. Họ sẽ sợ các ngươi nhưng các ngươi phải thận trọng.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5Nej tsis txhob ua rog rau lawv vim kuv tsis pub lawv lub tebchaws rau nej, txawm yog ib nyuag qhov av dav li lub xib taws tsuj los kuv tsis pub rau nej, rau qhov kuv twb muab kiag lub roob Xe‑i ntawd pub rau Exau yuav ua nws tug lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5chớ có tranh cùng chúng nó, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng nó đâu, dầu đến đỗi một thẻo đất bằng bàn chân cũng không cho. Ta đã ban cho Ê-sau núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Đừng khiêu chiến với chúng vì Ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng, dù chỉ là một miếng đất bằng bàn chân. Ta đã ban cho Ê-sau núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5chớ giao chiến với chúng, vì Ta sẽ không cho các ngươi xứ sở của chúng, dù là một thẻo đất đặt bàn chân cũng không, vì Ta đã ban cho Ê-sau Núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp.

Bản Dịch Mới (NVB)

5đừng khiêu chiến với họ, vì Ta không ban cho các ngươi phần đất nào trong lãnh thổ của họ, dù một chút đất vừa lọt bàn chân cũng không cho. Ta đã ban cho Ê-sau vùng đồi núi Sê-i-rơ làm sản nghiệp.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chớ nên gây chiến với họ. Ta sẽ không cho các ngươi miếng đất nào của họ dù miếng đất lớn bằng bàn chân đi nữa, vì ta đã cấp núi Ê-đôm cho Ê-sau làm sản nghiệp.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6Nej yuav tsum muab nyiaj yuav lawv li mov noj thiaj tau noj thiab muab nyiaj yuav lawv li dej thiaj tau dej haus.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Các ngươi sẽ dùng bạc tiền mà mua lương thực của chúng nó mà ăn, nước mà uống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Các ngươi sẽ dùng tiền bạc mà mua lương thực của chúng để ăn, nước để uống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Các ngươi phải dùng tiền để mua bánh của chúng mà ăn, và các ngươi phải dùng tiền để mua nước của chúng mà uống.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Các ngươi phải lấy bạc để mua thức ăn và nước uống.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Khi các ngươi dùng thức ăn hay nước uống của họ, nhớ phải trả tiền.’”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv twb foom koob hmoov rau txhua yam haujlwm uas nej txhais tes tau ua. Nws paub txojkev uas nej tau mus hauv lub niag tuam tebchaws moj sab qhua no. Tau plaub caug xyoo nej tus Vajtswv Yawmsaub twb nrog nej nyob mas nej twb tsis tu ncua ib yam dabtsi li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho mọi công việc làm của tay ngươi; Ngài đã biết cuộc đi đường ngươi ngang qua đồng vắng lớn lao nầy. Trong bốn mươi năm nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho mọi công việc của tay các ngươi. Ngài biết hành trình xuyên qua hoang mạc mênh mông nầy của các ngươi. Trong bốn mươi năm qua, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở với các ngươi; các ngươi không thiếu thốn gì cả.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, đã ban phước cho các ngươi trong mọi việc các ngươi làm. Ngài biết các ngươi phải đi qua đồng hoang mênh mông nầy, nên trong bốn mươi năm ấy, CHÚA, Ðức Chúa Trời của các ngươi, hằng ở với các ngươi; các ngươi chẳng thiếu thốn gì.’

Bản Dịch Mới (NVB)

7CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã ban phước cho mọi công việc tay anh chị em làm. Suốt cuộc hành trình trong sa mạc mênh mông, Ngài vẫn chăm nom săn sóc anh chị em. CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã ở với anh chị em trong bốn mươi năm qua và anh chị em không thiếu thốn gì cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

7CHÚA đã ban phước cho các ngươi rất nhiều. Ngài đã gìn giữ các ngươi trong khi đi qua sa mạc bao la nầy. CHÚA là Thượng Đế đã ở với các ngươi trong bốn mươi năm qua, cấp cho các ngươi mọi thứ cần dùng.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Mas peb cia li sawv kev mus lug kiag peb cov kwvtij uas yog Exau tej tub ki uas nyob hauv Xe‑i. Peb tawm ntawm txojkev Alanpa uas mus ntawm Elab thiab Exi‑oo Kenpaw, thiab peb lug taug txojkev uas mus rau tebchaws moj sab qhua Mau‑a.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vậy, chúng ta có đi ngang qua cách xa anh em ta, là con cháu Ê-sau, ở tại Sê-i-rơ, và bắt đi về hướng đồng vắng Mô-áp, đặng tránh con đường đồng bằng, cùng Ê-lát và Ê-xi-ôn-Ghê-be.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vậy chúng ta tránh đi ngang bờ cõi của anh em chúng ta là con cháu Ê-sau. Họ đang sống trong vùng đồi núi Sê-i-rơ. Chúng ta chuyển về hướng hoang mạc Mô-áp để tránh con đường xuyên qua vùng cao nguyên A-ra-ba, tránh xa con đường từ Ê-lát và Ê-xi-ôn Ghê-be đến Biển Chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Vậy chúng ta đi ngang qua xứ của bà con chúng ta, tức các con cháu của Ê-sau sống tại Sê-i-rơ, bỏ lại sau lưng con đường đi A-ra-ba, bỏ lại sau lưng Ê-lát và Ê-xi-ôn Ghê-be. Khi chúng ta chuyển hướng, đi theo con đường dọc Ðồng Hoang Mô-áp,

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vậy chúng ta đi cách xa các anh em chúng ta là con cháu Ê-sau đang ở trong xứ Sê-i-rơ. Chúng ta rời đường A-ra-ba, là con đường từ Ê-lát và Ê-xi-ôn Ghê-be đi lên Biển Chết, mà đi theo con đường vào sa mạc Mô-áp.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Cho nên chúng ta đi qua xứ của thân nhân chúng ta tức con cháu Ê-sau đang sinh sống ở Ê-đôm. Chúng ta rẽ qua con đường thung lũng sông Giô-đanh chạy từ các thị trấn Ê-lát và Ê-xi-ôn Ghê-be rồi đi dọc theo đường đến Mô-áp.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Koj tsis txhob zes cov Mau‑a, tsis txhob ua rog rau lawv rau qhov kuv yeej yuav tsis muab lawv lub tebchaws ib nyuag qhov rau koj yuav ua koj tug vim kuv twb muab tebchaws A ntawd rau Lauj caj ces yuav ua lawv tug lawm.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đức Giê-hô-va bèn phán cùng ta rằng: Chớ đương địch và chớ chiến trận với dân Mô-áp; vì ta không cho ngươi chi trong xứ dân ấy làm sản nghiệp đâu, bởi ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: ‘Đừng gây hấn hay khiêu chiến với dân Mô-áp là con cháu của Lót, vì Ta sẽ không cho con một phần nào trong đất của họ để làm sản nghiệp đâu. Ta đã ban A-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9CHÚA phán với tôi, ‘Ðừng ỷ thế lấy mạnh hiếp yếu đối với Mô-áp hoặc gây sự để giao tranh với chúng, vì Ta sẽ không ban một phần đất nào trong xứ của chúng cho các ngươi làm sản nghiệp đâu, bởi Ta đã ban Thành A-rơ làm sản nghiệp cho dòng dõi của Lót.” (

Bản Dịch Mới (NVB)

9CHÚA phán dạy tôi: “Đừng quấy rối người Mô-áp cũng đừng gây hấn với họ, vì Ta không cho các ngươi một phần nào trong lãnh thổ của họ. Ta đã ban A-rơ cho dòng dõi Lót làm cơ nghiệp.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Sau đó CHÚA bảo ta, “Đừng đụng chạm đến dân Mô-áp. Đừng gây chiến với họ vì ta sẽ không cho các ngươi mảnh đất nào của họ. Ta đã cấp vùng đất A-rơ cho con cháu Lót làm tài sản.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10(Lub tebchaws ntawd thaum ub cov neeg Emi nyob. Lawv yog cov neeg uas loj thiab coob heev thiab siab ib yam nkaus li cov neeg Anaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10(Lúc trước, dân Ê-mim ở tại đó. Ấy là một dân lớn, đông, hình giềnh giàng như dân A-na-kim vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10(Trước kia người Ê-mim ở tại đó. Họ là một dân lớn, đông, cao to như người A-na-kim vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Dân Ê-mim, một dân có vóc dáng to lớn, đông đúc, và cao lớn như dân A-na-kim, trước kia đã sống ở đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

10(Trước kia người Ê-mim ở trong vùng đó. Họ là một dân mạnh và đông, cao lớn như người A-na-kim.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Người Ê-mít trước kia sống ở A-rơ là những người hùng mạnh và rất đông đảo. Họ cao lớn như dân A-nác.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11Cov neeg no muaj dua ib lub npe hu ua Lefa‑i ib yam li hu cov Anaj, tiamsis cov Mau‑a hu lawv cov no ua Emi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Người ta cũng cho dân nầy là dân giềnh giàng như dân A-na-kim; nhưng dân Mô-áp gọi họ là Ê-mim.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Như người A-na-kim, họ cũng được xem là người Rê-pha-im, nhưng dân Mô-áp gọi họ là Ê-mim.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Giống như dân A-na-kim, họ thường được xem là những người khổng lồ, dầu người Mô-áp gọi họ là dân Ê-mim.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Họ cũng được gọi là dân Rê-pha-im như người A-na-kim, nhưng người Mô-áp gọi họ là dân Ê-mim.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Dân Ê-mít có lẽ thuộc gốc dân Rê-pha-ít, giống như người A-nác nhưng dân Mô-áp gọi họ là dân Ê-mít.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12Thaum ub cov Hauli kuj nyob hauv Xe‑i tiamsis Exau caj ces ntiab lawv khiav thiab muab lawv ua puam tsuaj tag thiab los nyob lawv lub chaw, ib yam nkaus li cov Yixayee ua rau lub tebchaws uas Yawmsaub pub rau lawv yuav ua lawv tug.)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Dân Hô-rít lúc trước cũng ở tại Sê-i-rơ; song con cháu Ê-sau diệt dân ấy, đoạt lấy xứ họ và ở thế cho, y như Y-sơ-ra-ên làm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho người làm sản nghiệp.)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Dân Hô-rít lúc trước cũng ở tại Sê-i-rơ nhưng con cháu Ê-sau trục xuất họ, tiêu diệt và chiếm đoạt xứ sở họ, như Y-sơ-ra-ên đã làm tại xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ làm sản nghiệp.)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngoài ra, dân Hô-rim trước kia đã sống ở Sê-i-rơ, nhưng các con cháu của Ê-sau đã đuổi họ đi, tiêu diệt họ, và chiếm lấy xứ của họ, như dân I-sơ-ra-ên đã làm đối với những dân trong xứ mà CHÚA ban cho họ làm sản nghiệp.)

Bản Dịch Mới (NVB)

12Người Hô-rít trước kia ở trong vùng Sê-i-rơ, nhưng con cháu Ê-sau đánh đuổi và tiêu diệt họ, rồi định cư ở đó, cũng như dân Y-sơ-ra-ên chiếm cứ và định cư trong xứ CHÚA ban cho họ làm cơ nghiệp.)

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người Hô-rít trước kia cũng sống ở Ê-đôm nhưng con cháu Ê-sau đánh đuổi họ đi và tiêu diệt họ, lấy đất họ như dân Ít-ra-en đã chiếm đất mà CHÚA cấp cho họ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13“Nimno koj cia li sawv kev hla lub hav dej Xelej.” Peb thiaj hla lub hav dej Xelej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Bây giờ, hãy đứng dậy, đi ngang qua khe Xê-rết. Vậy, chúng ta có đi ngang khe Xê-rết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13‘Bây giờ hãy đứng dậy và vượt qua khe Xê-rết.’ Vậy chúng ta đã vượt qua khe Xê-rết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13“Vậy bây giờ, hãy tiến qua Suối Xê-rết.’ Thế là chúng ta đã tiến qua Suối Xê-rết.

Bản Dịch Mới (NVB)

13CHÚA phán dạy: “Các ngươi đứng dậy, đi băng qua khe Xê-rết.” Vậy chúng ta đi băng qua đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Rồi CHÚA bảo ta, “Bây giờ hãy lên đường băng qua thung lũng Xê-rết.” Nên chúng ta băng qua thung lũng đó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14Suav txij thaum peb tawm ntawm Khade Npania los txog thaum peb hla lub hav dej Xelej ntawd yog peb caug yim xyoo mus txog thaum cov txivneej uas ua tau rog hauv tiam neeg ntawd tuag tag huvsi rau hauv zos lawm, raws li Yawmsaub tau twv rau lawv lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vả, thì giờ về các cuộc đi đường của chúng ta, từ khi lìa khỏi Ca-đe-Ba-nê-a, tới lúc đi ngang qua khe Xê-rết, cộng là ba mươi tám năm, cho đến chừng các người chiến sĩ về đời ấy đã diệt mất khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã thề cùng các người đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Thời gian từ khi chúng ta rời Ca-đe Ba-nê-a đến khi vượt qua khe Xê-rết là ba mươi tám năm. Trong thời gian đó, các chiến binh thuộc thế hệ ấy đã bị tiêu diệt khỏi trại quân, như Đức Giê-hô-va đã thề với họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Thời gian chúng ta đã đi, từ khi rời khỏi Ca-đe Ba-nê-a cho đến khi băng qua Suối Xê-rết là ba mươi tám năm, tức cho đến khi toàn thể thế hệ chiến sĩ đời trước đều lần lượt qua đời khỏi doanh trại, như CHÚA đã thề với họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Thời gian từ lúc chúng ta rời Ka-đe Ba-nê-a cho đến lúc chúng ta đi băng qua khe Xê-rết là ba mươi tám năm. Đến lúc đó cả một thế hệ vào lứa tuổi chiến sĩ đã chết hết, đúng theo lời CHÚA đã thề với họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Từ khi chúng ta rời Ca-đe Ba-nê-a cho đến khi băng qua thung lũng Giê-rết là ba mươi tám năm. Đến lúc đó thì các chiến sĩ trong các ngươi đều đã qua đời theo như CHÚA báo trước.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15Yeej yog Yawmsaub txhais tes tawm tsam lawv ua rau lawv puam tsuaj hauv zos tag mus txog thaum ua rau lawv ploj tag huvsi lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vả lại, tay Đức Giê-hô-va cũng tra vào họ đặng diệt họ khỏi trại quân, cho đến chừng nào họ đều tiêu diệt hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Thật, tay của Đức Giê-hô-va đã chống lại họ để tiêu diệt họ khỏi trại quân, cho đến khi không còn một ai cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Thật vậy, chính tay CHÚA đã chống lại họ, để nhổ họ ra khỏi doanh trại, cho đến khi hết thảy họ đều qua đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Tay CHÚA đã đưa ra chống nghịch họ cho đến khi Ngài đã tiêu trừ họ khỏi doanh trại.

Bản Phổ Thông (BPT)

15CHÚA tiếp tục tiêu diệt họ khỏi doanh trại cho đến khi tất cả đều chết hết.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16Thaum cov txivneej uas ua tau rog ntawd tuag ploj tag hauv cov pejxeem lawd,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Xảy khi các người chiến sĩ đã bị tiêu diệt và chết mất khỏi dân sự,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Khi tất cả các chiến sĩ trong dân chúng đã chết

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vừa khi tất cả những chiến sĩ của thế hệ trước đều qua đời khỏi đoàn dân,

Bản Dịch Mới (NVB)

16Khi tất cả các chiến sĩ trong dân đã chết,

Bản Phổ Thông (BPT)

16Khi người chiến sĩ cuối cùng trong đám họ đã chết,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17Yawmsaub thiaj hais rau kuv tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17thì Đức Giê-hô-va phán cùng ta mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17thì Đức Giê-hô-va phán với tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17CHÚA phán với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

17CHÚA phán dạy ta:

Bản Phổ Thông (BPT)

17thì CHÚA bảo ta,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

18“Hnub no koj yuav hla Mau‑a lub tebchaws ntawm A mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua A-rơ, bờ cõi của Mô-áp,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18‘Hôm nay con sẽ đi ngang qua lãnh thổ của dân Mô-áp, gần thành A-rơ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18‘Hôm nay các ngươi sẽ băng qua biên giới của Mô-áp gần Thành A-rơ.

Bản Dịch Mới (NVB)

18“Hôm nay các ngươi phải đi ngang qua bờ cõi của Mô-áp ở A-rơ.

Bản Phổ Thông (BPT)

18“Hôm nay các ngươi sẽ đi băng qua biên giới Mô-áp ở A-rơ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

19Mas thaum koj mus txog cov Asmoo ciam teb, tsis txhob zes lawv tsis txhob ua rog rau lawv rau qhov kuv yeej yuav tsis muab cov Asmoo lub tebchaws ib nyuag qhov rau koj yuav ua koj tug vim yog kuv twb muab lub tebchaws no rau Lauj caj ces yuav ua lawv tug lawm.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19và đến gần con cháu Am-môn. Chớ đương địch và chớ chiến trận cùng chúng nó; vì ta không cho ngươi chi hết của xứ con cháu Am-môn làm sản nghiệp, bởi ta đã ban xứ đó cho con cháu của Lót làm sản nghiệp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Khi đến gần con cháu Am-môn, con chớ gây hấn hay tấn công chúng, vì Ta sẽ không ban đất của người Am-môn cho con làm sản nghiệp đâu. Ta đã ban đất đó cho con cháu Lót làm sản nghiệp rồi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Khi các ngươi đến đầu biên giới của dân Am-môn, đừng ỷ thế lấy mạnh hiếp yếu mà đối với chúng, và cũng đừng kiếm cớ gây sự để giao tranh với chúng, vì Ta sẽ không ban xứ của dân Am-môn cho các ngươi làm sản nghiệp, bởi Ta đã ban xứ đó làm sản nghiệp cho dòng dõi của Lót rồi.’ (

Bản Dịch Mới (NVB)

19Khi đến gần đất của người Am-môn, các ngươi đừng quấy rối cũng đừng gây hấn với họ, vì Ta không ban cho các ngươi lãnh thổ của người Am-môn đâu. Ta đã ban lãnh thổ ấy cho con cháu Lót làm cơ nghiệp.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Khi các ngươi đến gần dân A-môn đừng khiêu khích hay gây chiến với họ vì ta sẽ không cấp mảnh đất nào của họ cho các ngươi đâu. Ta đã cấp đất ấy cho con cháu Lót làm tài sản.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

20(Luag suav tias lub tebchaws ntawd yog cov Lefa‑i li tebchaws. Yav thaum ub cov neeg Lefa‑i nyob qhov ntawd, tiamsis cov Asmoo hu cov Lefa‑i ua Xaxumi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20(Nguyên xứ nầy gọi là xứ Rê-pha-im. Xưa kia dân Rê-pha-im ở đó, dân Am-môn gọi là Xam-xu-mim;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20(Đất nầy cũng được xem là đất của người Rê-pha-im. Trước kia người Rê-pha-im ở đó, dù người Am-môn gọi họ là Xam-xu-mim.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Xứ đó vốn được gọi là xứ của người khổng lồ, vì những người khổng lồ trước kia đã sống ở đó, mặc dù dân Am-môn gọi họ là Xam-xum-mim;

Bản Dịch Mới (NVB)

20(Lãnh thổ này cũng được coi là đất của người Rê-pha-im, vì trước kia dân này sống ở đấy, nhưng người Am-môn gọi họ là dân Xam-xu-mim.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Đất đó trước kia người ta đoán là của dân Rê-pha-ít vì dân nầy trước đây sống ở đó nhưng dân Am-môn gọi họ là dân Giam-gium.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

21Cov neeg ntawd loj thiab coob heev thiab siab ib yam nkaus li cov Anaj, tiamsis Yawmsaub tau muab lawv ua puam tsuaj tag rau ntawm cov Asmoo xubntiag mas cov Asmoo thiaj txeeb tau lawv lub tebchaws thiab los nyob lawv lub chaw,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21ấy là một dân lớn, đông, hình giềnh giàng như dân A-na-kim. Nhưng Đức Giê-hô-va diệt dân Rê-pha-im trước mặt dân Am-môn; dân Am-môn đoạt lấy xứ của họ và ở thế cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Họ là một dân lớn, đông, cao to như người A-na-kim. Nhưng Đức Giê-hô-va đã tiêu diệt họ trước mặt người Am-môn. Người Am-môn trục xuất dân ấy rồi vào ở thế chỗ họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21đó là một giống dân mạnh mẽ, đông đúc, và cao lớn như dân A-na-kim, nhưng CHÚA đã tiêu diệt chúng trước mặt dân Am-môn, để họ có thể đuổi chúng đi và chiếm lấy xứ của chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Họ là một dân mạnh mẽ, đông đúc và cao lớn như người A-na-kim. CHÚA tiêu diệt họ trước mặt người Am-môn. Người Am-môn đánh đuổi họ và định cư trong xứ của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Họ rất mạnh bạo và đông đảo. Người nào cũng cao lớn như dân A-nác. CHÚA tiêu diệt dân Giam-gium, rồi dân Am-môn đánh đuổi họ ra để chiếm lấy đất.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

22ib yam nkaus li Yawmsaub twb pab Exau caj ces uas nyob Xe‑i thaum Yawmsaub ua rau cov Hauli puam tsuaj tag ntawm lawv hauv ntej, mas Exau caj ces thiaj li txeeb tau cov Hauli tebchaws thiab los nyob lawv lub chaw los txog niaj hnub nimno.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ấy Ngài đã làm cho con cháu Ê-sau, ở tại Sê-i-rơ, là như vậy, khi Ngài hủy diệt dân Hô-rít trước mặt con cháu Ê-sau; họ chiếm lấy xứ dân ấy và ở thế vào chỗ cho đến ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Ngài cũng làm như vậy cho con cháu Ê-sau tại Sê-i-rơ khi Ngài tiêu diệt dân Hô-rít trước mặt con cháu Ê-sau. Con cháu Ê-sau cũng trục xuất dân ấy rồi vào ở thế chỗ họ cho đến ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ngài cũng làm như thế cho con cháu của Ê-sau, sống ở Sê-i-rơ, bằng cách tiêu diệt dân Hô-rim trước mặt họ, để họ có thể đuổi chúng đi và chiếm lấy ở cho đến ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

22CHÚA cũng làm như thế cho dòng dõi của Ê-sau ở Sê-i-rơ, khi Ngài tiêu diệt dân Hô-rít trước mặt họ. Họ đánh đuổi dân này và định cư ở đó cho đến ngày nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

22CHÚA cũng làm như thế cho dòng dõi Ê-sau sống ở Ê-đôm, khi Ngài tiêu diệt dân Hô-rít. Người Ê-đôm đánh đuổi và chiếm lấy đất của họ và sinh sống ở đó cho đến ngày nay.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

23Cov neeg Avi uas nyob tej zej zog mus txog ntua Kaxa, mas cov neeg Khathauli uas tuaj Khathau tuaj kuj muab lawv ua puam tsuaj tag thiab los nyob lawv lub chaw.)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Còn dân A-vim, ở trong những làng cho đến Ga-xa, dân Cáp-tô-rim ở từ Cáp-tô ra hủy diệt họ, và ở thế vào cho.)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Còn người A-vim, trước kia ở trong các làng mạc xa tận Ga-xa, cũng bị dân Cáp-tô-rim, từ Cáp-tô đến, tiêu diệt và vào ở thế chỗ họ.)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Còn dân A-vim, những kẻ đã định cư ở các miền phụ cận của Ga-xa, đã bị dân Cáp-tô-rim, những kẻ từ Cáp-tô đến, tiêu diệt và chiếm lấy xứ của chúng.)

Bản Dịch Mới (NVB)

23Còn dân A-vim, trước kia ở trong các làng mạc xa đến tận Ga-xa, đã bị dân Cáp-tô-rim từ Cáp-tô đến tiêu diệt và chiếm hữu đất đai.)

Bản Phổ Thông (BPT)

23Người Cơ-rết đến từ đảo Cơ-rết, tiêu diệt dân A-vít vốn sống ở những thị trấn chạy dài đến tận Ga-xa; người Cơ-rết tiêu diệt họ và chiếm lấy đất của họ.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

24“Koj cia li sawv kev mus hla tus dej Anoo. Saib maj, kuv twb muab Hesanpoo tus vajntxwv Xihoo uas yog neeg Amaulai thiab nws lub tebchaws rau hauv koj txhais tes lawm. Koj cia li pib txeeb lub tebchaws ntawd thiab ua rog rau nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Hãy đứng dậy đi ngang qua khe Ạt-nôn. Kìa, ta đã phó Si-hôn, vua Hết-bôn, là người A-mô-rít, cùng xứ người vào tay ngươi; hãy khởi chiếm lấy và giao chiến cùng người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24‘Hãy đứng dậy, tiếp tục hành trình, vượt qua sông Ạt-nôn. Kìa, Ta đã phó Si-hôn, vua Hết-bôn là người A-mô-rít, và xứ sở người vào tay các con. Hãy bắt đầu chiếm đất và tranh chiến với vua ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24‘Hãy tiếp tục cuộc hành trình và đi qua Suối Ạc-nôn. Nầy Ta sẽ trao Vua Si-hôn người A-mô-ri trị vì ở Hếch-bôn và xứ sở của nó vào tay ngươi. Hãy khởi sự giao chiến với nó và chiếm lấy xứ sở của nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

24“Bây giờ các ngươi lên đường băng qua sông cạn Ạt-nôn. Kìa, Ta đã trao vào tay các ngươi Si-hôn người A-mô-rít, vua Hết-bôn và xứ của người. Các ngươi tiến đánh và chiếm lấy đất đai.

Bản Phổ Thông (BPT)

24CHÚA bảo, “Hãy ngồi dậy băng qua hố Ạc-nôn. Nầy, ta ban cho các ngươi sức mạnh để đánh bại Si-hôn, người A-mô-rít, vua Hết-bôn, và ta ban cho các ngươi đất ấy. Vậy hãy đánh chiếm đất của người.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

25Hnub no kuv yuav pib ua rau ib tsoom neeg hauv qab ntuj no ras thiab ntshai nej. Lawv yuav hnov xov txog nej mas yuav ntshai tshee hnyo thiab txhawj kawg li.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Ngày nay, ta khởi rải trên các dân tộc trong thiên hạ sự sợ hãi và kinh khủng về danh ngươi, đến đỗi khi nghe nói về ngươi, các dân tộc đó sẽ run rẩy và bị sự kinh khủng áp hãm trước mặt ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Chính hôm nay Ta bắt đầu làm cho các dân tộc trong thiên hạ kinh khiếp và sợ hãi các con. Khi nghe nói đến các con, các dân tộc đó sẽ run rẩy và khiếp đảm trước mặt các con.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Hôm nay Ta sẽ bắt đầu giáng sự sợ hãi và kinh hoảng về các ngươi xuống các dân tộc khắp nơi dưới bầu trời, đến nỗi khi nghe báo cáo về các ngươi, chúng sẽ sợ run và khổ não vì sợ các ngươi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

25Hôm nay Ta bắt đầu làm cho các dân dưới trời kinh khiếp sợ hãi các ngươi. Họ sẽ nghe báo cáo về các ngươi và sẽ run rẩy, khốn khổ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Hôm nay, ta sẽ làm cho mọi dân trên đất đều sợ các ngươi. Khi nghe nói về các ngươi, họ sẽ run rẩy và kinh hoàng.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

26Mas kuv thiaj li txib neeg xa xov hauv tebchaws moj sab qhua Khedemau mus cuag Hesanpoo tus vajntxwv Xihoo mus hais ib lo lus tshav ntuj rau nws tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Bấy giờ, từ đồng vắng Kê-đê-mốt, ta sai sứ giả đến Si-hôn, vua Hết-bôn, lấy lời hòa hảo đặng nói cùng người rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26“Vậy, từ hoang mạc Kê-đê-mốt tôi phái sứ giả đến gặp Si-hôn, vua Hết-bôn, dùng lời hòa dịu nói với vua ấy:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Vậy tôi phái các sứ giả từ đồng hoang Kê-đê-mốt đến gặp Vua Si-hôn ở Hếch-bôn với những lời lẽ ôn hòa như sau:

Bản Dịch Mới (NVB)

26Từ sa mạc Kê-đê-mốt, tôi sai các sứ giả đến gặp Si-hôn vua Hết-bôn đề nghị hòa bình với vua:

Bản Phổ Thông (BPT)

26Ta đã sai sứ giả từ sa mạc Kê-đê-mốt tới Si-hôn vua Hết-bôn để nghị hòa rằng:

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

27“Thov cia kuv hla koj lub tebchaws. Kuv yuav taug txoj niag kev hlob xwb tsis tig mus rau sab xis lossis sab laug li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Xin cho phép tôi đi ngang qua xứ vua; tôi đi theo đường cái luôn luôn, không xây qua bên hữu hay bên tả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27‘Xin cho tôi đi ngang qua đất của vua. Tôi sẽ chỉ đi trên đường cái, không quay qua bên phải hay bên trái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27‘Xin ngài cho phép tôi đi ngang qua xứ của ngài. Tôi sẽ chỉ đi trên đường cái. Tôi sẽ không tẻ qua bên phải hoặc bên trái.

Bản Dịch Mới (NVB)

27“Xin vua để chúng tôi đi băng ngang qua lãnh thổ của vua. Chúng tôi sẽ đi trên đường cái và không quay qua bên phải hay bên trái.

Bản Phổ Thông (BPT)

27“Nếu vua cho chúng tôi đi ngang qua xứ, chúng tôi chỉ đi trên đường chính, không quẹo phải hay trái.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

28Thov koj muag zaub mov rau kuv thiab yuav kuv tej nyiaj xwv kuv thiaj tau mov noj. Thov koj muag dej rau kuv thiab yuav kuv tej nyiaj xwv kuv thiaj tau dej haus. Thov koj cia kuv xuas kotaw hla koj lub tebchaws mus xwb,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vua sẽ nhận lấy bạc bán lương thực cho, để tôi có mà ăn; sẽ nhận lấy bạc bán nước, để tôi có mà uống. Chỉ hãy để cho tôi đi ngang qua luôn,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vua sẽ bán cho chúng tôi thức ăn, nước uống để đổi lấy bạc. Chỉ xin cho chúng tôi được đi ngang qua xứ của vua,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Ngài sẽ bán thức ăn cho tôi và lấy tiền để tôi có thể ăn; ngài sẽ bán nước cho tôi và lấy tiền để tôi có thể uống. Chỉ xin ngài cho tôi được đi ngang qua xứ của ngài,

Bản Dịch Mới (NVB)

28Xin vua bán cho chúng tôi thức ăn nước uống và chúng tôi sẽ trả đúng giá bằng bạc. Chỉ xin vua cho chúng tôi đi bộ băng qua xứ vua,

Bản Phổ Thông (BPT)

28Khi dùng thức ăn hay nước uống chúng tôi sẽ trả tiền. Chúng tôi chỉ muốn đi ngang qua xứ vua mà thôi.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

29ib yam li Exau caj ces uas nyob hauv Xe‑i thiab ib yam li cov Mau‑a uas nyob hauv A tebchaws tau cia kuv hla lawv tebchaws lawm, mus txog thaum kuv hla tus dej Yaladee mus rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv pub rau peb.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29cũng như con cháu Ê-sau ở tại Sê-i-rơ, và dân Mô-áp ở tại A-rơ đã cho phép vậy, --- cho đến chừng nào tôi đi qua Giô-đanh, đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ban cho tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29như con cháu Ê-sau ở Sê-i-rơ và dân Mô-áp ở A-rơ đã cho phép chúng tôi, cho đến khi chúng tôi vượt qua sông Giô-đanh để vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ban cho chúng tôi.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29giống như con cháu của Ê-sau sống ở Sê-i-rơ đã làm cho tôi, và giống như dân Mô-áp sống ở A-rơ đã làm cho tôi, cho đến khi tôi qua Sông Giô-đanh để vào trong xứ mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng tôi, ban cho chúng tôi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

29như các con cháu Ê-sau ở Sê-i-rơ và như dân Mô-áp ở A-rơ đã cho phép chúng tôi cho đến khi chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đanh để vào xứ CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi hứa ban cho chúng tôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Con cháu Ê-sau ở Ê-đôm và người Mô-áp ở A-rơ đã cho chúng tôi đi ngang qua xứ họ. Chúng tôi chỉ muốn băng qua sông Giô-đanh để vào xứ mà CHÚA là Thượng Đế đã ban cho chúng tôi mà thôi.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

30Tiamsis Hesanpoo tus vajntxwv Xihoo tsis kheev cia peb hla nws lub tebchaws, rau qhov nej tus Vajtswv Yawmsaub tau ua rau nws siab loj siab tawv, kom thiaj muab tau nws rau hauv nej txhais tes yam li niaj hnub nimno.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Nhưng Si-hôn, vua Hết-bôn, không khứng chúng ta đi ngang qua địa phận người; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã khiến cho tánh người ngoan ngạnh, lòng người cứng cỏi, để phó người vào tay ngươi, y như điều đã xảy đến ngày nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Nhưng Si-hôn, vua Hết-bôn, không muốn chúng ta đi ngang qua địa phận của vua ấy. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã khiến cho tâm tính vua ấy ương ngạnh, lòng dạ cứng cỏi để phó vua ấy vào tay anh em như hôm nay anh em đã thấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Nhưng Vua Si-hôn ở Hếch-bôn không muốn chúng ta đi ngang qua xứ của ông, vì CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã làm cho tâm linh ông cứng cỏi và lòng ông chai lỳ, hầu trao ông vào tay anh chị em như anh chị em đã thấy ngày nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Nhưng Si-hôn vua Hết-bôn từ chối không cho chúng ta đi qua, vì CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta đã làm cho vua có tinh thần ương ngạnh và tấm lòng cứng cỏi để trao vua này vào tay anh chị em. Đó là điều Chúa đã làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Nhưng vua Si-hôn không chịu, vì CHÚA là Thượng Đế đã làm vua ngoan cố. CHÚA muốn các ngươi đánh bại Si-hôn, và việc đó đã xảy ra.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

31Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Saib maj, kuv twb pib muab Xihoo thiab nws lub tebchaws rau koj lawm. Cia li nqes tes kiag mus txeeb lub tebchaws ntawd los nyob ua nej tug.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Kìa, từ bây giờ, ta phó Si-hôn và xứ người cho ngươi. Hãy khởi chiếm lấy xứ người đặng làm cơ nghiệp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: ‘Nầy, từ nay Ta phó Si-hôn và xứ sở nó cho con. Hãy bắt đầu tiến chiếm đất nó làm sản nghiệp.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31CHÚA phán với tôi, ‘Nầy, Ta bắt đầu ban Si-hôn và xứ sở của nó cho ngươi. Hãy chiếm lấy xứ sở của nó.’

Bản Dịch Mới (NVB)

31CHÚA bảo tôi: “Hãy xem, Ta khởi sự trao cho các ngươi Si-hôn và đất đai của người. Bây giờ các ngươi bắt đầu chiếm hữu đất đó đi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

31CHÚA bảo ta rằng, “Nầy, ta đã bắt đầu trao Si-hôn và xứ người cho các ngươi. Hãy chiếm lấy đất cho mình.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

32Mas Xihoo thiab nws cov tub rog sawvdaws txawm tuaj ua rog rau peb ntawm Yahaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Vậy, Si-hôn và cả dân sự người ra đón chúng ta, đặng giao chiến tại Gia-hát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Si-hôn đem toàn dân ra nghênh chiến với chúng ta tại Gia-hát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Vì thế khi Si-hôn kéo quân ra tấn công chúng ta, tức khi ông và toàn thể quân đội của ông ra giao tranh ở trận Gia-ha,

Bản Dịch Mới (NVB)

32Khi Si-hôn và đạo quân của vua kéo ra giao chiến với chúng ta ở Gia-hát,

Bản Phổ Thông (BPT)

32Si-hôn kéo toàn quân ra đánh chúng ta tại Gia-hát,

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

33Mas Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv muab nws rau peb mas peb thiaj ntaus yeej nws thiab nws cov tub thiab nws cov neeg huvsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta phó người cho chúng ta, và chúng ta đánh bại người, các con trai cùng cả dân sự của người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó Si-hôn cho chúng ta, và chúng ta đã đánh bại vua ấy, cùng các con trai và tất cả dân chúng của vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã trao ông vào tay chúng ta. Chúng ta đã đánh ông ngã chết, cùng với các con ông, và toàn thể quân đội của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

33CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta đã trao vua cho chúng ta và chúng ta đã đánh giết vua, cùng với các con trai và toàn thể đạo quân của vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

33nhưng CHÚA là Thượng Đế trao họ vào tay chúng ta. Chúng ta đánh bại vua, các con trai cùng cả đoàn quân của vua.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

34Thaum ntawd peb thiaj txeeb tau nws tej moos huvsi thiab peb muab txhua lub moos ntawd ua kom puam tsuaj tag, muab cov txivneej cov pojniam cov menyuam ua puam tsuaj tag huvsi tsis tseg ib tug li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34trong lúc đó, ta chiếm hết các thành người, khấn vái diệt hết các thành, cả người nam, người nữ, và các con trẻ, không chừa lại một ai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Bấy giờ chúng ta chiếm tất cả các thành và tiêu diệt cả đàn ông, đàn bà lẫn con trẻ, không để một ai sống sót.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Lúc đó, chúng ta đã chiếm lấy tất cả các thành của ông. Trong mỗi thành, chúng ta đã tận diệt hoàn toàn, nam, nữ, và trẻ em. Chúng ta chẳng chừa ai sống sót,

Bản Dịch Mới (NVB)

34Chúng ta chiếm hết mọi thành của họ và tiêu diệt cả đàn ông, đàn bà và trẻ con, không để một người nào sống sót.

Bản Phổ Thông (BPT)

34Chúng ta chiếm lấy, tận diệt các thành và giết hết mọi người, kể cả đàn ông, đàn bà và con nít, không chừa một ai.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

35Tiamsis tej tsiaj txhu thiab tej qhov txhia chaw hauv tej moos uas peb ntaus tau ntawd peb coj los ua peb tug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Chúng ta chỉ có cướp lấy cho phần mình súc vật và hóa tài của các thành mình đã thắng được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Chúng ta chỉ giữ lại cho mình gia súc và các chiến lợi phẩm cướp được từ các thành vừa chiếm đoạt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35ngoại trừ các súc vật. Chúng ta đã chừa chúng lại để làm chiến lợi phẩm cho mình. Chúng ta đã tước đoạt những của cải trong các thành mà chúng ta đã đánh bại.

Bản Dịch Mới (NVB)

35Nhưng chúng ta thâu đoạt và mang đi các bầy súc vật và chiến lợi phẩm từ các thành đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

35Nhưng chúng ta giữ lại các gia súc và những vật quí giá cho mình.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

36Txij ntua lub moos Alau‑aw uas nyob ntug hav Anoo thiab txij ntua ntawm lub moos uas nyob hauv lub hav ntawd mus txog ntua lub moos Kile‑a, mas tsis muaj ib lub moos ruaj khov uas tiv tau peb. Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv twb muab huvsi rau hauv peb txhais tes lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Từ A-rô-e, ở trên mé khe Ạt-nôn, và cái thành ở trong trũng, cho đến Ga-la-át, chẳng có một thành nào lấy làm kiên cố quá cho chúng ta; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó các thành đó cho chúng ta hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Từ A-rô-e trên bờ sông Ạt-nôn, và từ thành trong thung lũng đến tận Ga-la-át không có một thành nào quá kiên cố đối với chúng ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó mọi thứ cho chúng ta rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36Từ A-rô-e bên Suối Ạc-nôn, kể luôn cái thành ở bên bờ suối, cho đến Ghi-lê-át, không có thành trì nào là quá cao đối với chúng ta. CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã ban mọi sự cho chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

36Từ thành A-rô-e trên mé khe Ạt-nôn và từ thành trong trũng đến tận Ga-la-át, không có thành nào kiên cố quá cho chúng ta, vì CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta đã ban tất cả các thành đó cho chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

36Chúng ta đánh bại thành A-rô-e gần ven hố Ạc-nôn, và chúng ta đánh bại thị trấn trong hố, cho đến tận Ghi-lê-át. Không thị trấn nào quá mạnh đối với chúng ta, vì CHÚA trao cho chúng ta tất cả các thành đó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

37Tiamsis nej tsis tau mus ze cov Asmoo lub tebchaws, nej tsis mus ze ntug dej Yanpo thiab tsis mus ze tej moos uas nyob pem toj siab thiab tsis mus rau tej chaw uas Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv txwv tsis pub peb mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Chỉn ngươi không có lại gần xứ của con cháu Am-môn, ở dọc khắp mé khe Gia-bốc, hoặc các thành trên núi hay là chỗ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cấm không cho chúng ta chiếm lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Tuy nhiên, chúng ta không được đụng đến đất đai của con cháu Am-môn nằm dọc suốt sông Gia-bốc và các thành trên vùng đồi núi hoặc những chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã cấm chúng ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Tuy nhiên anh chị em đã không xâm phạm vào xứ của dân Mô-áp, đã tránh toàn vùng nằm trên thượng lưu Suối Gia-bốc, cùng tất cả các thành trên miền cao nguyên, y như CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta, đã truyền.

Bản Dịch Mới (NVB)

37Nhưng vâng theo lệnh của CHÚA, anh chị em không xâm phạm đến đất của người Am-môn, đất dọc theo mé sông Gia-bốc hay các thành trên đồi núi.

Bản Phổ Thông (BPT)

37Nhưng các ngươi không đến gần vùng đất dân Am-môn, dọc bờ sông Gia-bốc, hay các thành trên núi, theo như CHÚA là Thượng Đế truyền dặn.