So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1“Khi tất cả những điều nầy đã xảy đến cho anh em, tức là các phước lành và lời nguyền rủa mà tôi đã đưa ra trước mặt anh em, và khi đang sống giữa các nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đày anh em đến, anh em biết hồi tâm suy nghĩ đến những điều đó

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi các điều nầy đã xảy đến cho ngươi, hoặc phước lành, hoặc rủa sả, mà ta đã đặt trước mặt ngươi, nếu trong các nước, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi ngươi đến, ngươi đem lòng nhắc lại những điều ấy,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Rồi đây, khi tất cả những điều nầy xảy đến cho anh chị em, tức những phước hạnh và những lời nguyền rủa mà tôi đã đặt trước mặt anh chị em, bấy giờ khi ở giữa các nước mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đuổi anh chị em đến, anh chị em sẽ nhớ lại những lời nầy,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi tất cả các phước lành và tai họa tôi trình bầy đây đã xảy đến cho anh chị em và khi đang sống tại nơi CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em đã đày anh chị em tan lạc đến, anh chị em sẽ nhớ lại những điều tôi truyền;

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khi những phúc lành và nguyền rủa mà ta đã mô tả xảy ra cho ngươi, và sau khi CHÚA là Thượng Đế đã đày ngươi đến các nước khác, hãy suy nghĩ những điều nầy.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Một khi các điều này xảy ra, hoặc phước hoặc họa như tôi đã trình bày, nếu đồng bào hồi tâm tỉnh ngộ giữa cảnh đất lạ quê người là nơi Chúa đuổi đồng bào đến;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2mà quay lại với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và anh em cùng con cái mình hết lòng hết linh hồn vâng theo tiếng phán của Ngài, như mọi điều tôi truyền cho anh em hôm nay,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi và con cháu ngươi hết lòng hết ý vâng theo tiếng phán của Ngài, như mọi điều ta truyền cho ngươi ngày nay,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2và quay về với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em; anh chị em và con cháu anh chị em sẽ vâng lời Ngài hết lòng và hết linh hồn mình, như tôi đang truyền cho anh chị em hôm nay.

Bản Dịch Mới (NVB)

2nếu lúc đó anh chị em cùng con cháu trở lại với CHÚA, Đức Chúa Trời của mình, hết lòng hết linh hồn vâng phục Ngài, làm theo mọi điều tôi truyền cho anh chị em hôm nay;

Bản Phổ Thông (BPT)

2Rồi ngươi và con cái các ngươi sẽ trở lại cùng CHÚA là Thượng Đế ngươi, ngươi sẽ hết lòng vâng lời Ngài trong mọi điều ta truyền dặn ngươi hôm nay.

Bản Diễn Ý (BDY)

2nếu đồng bào và con cháu mình quay lại với Chúa, đem hết lòng dạ vâng theo lời Ngài, là những điều tôi truyền lại cho đồng bào hôm nay,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ giải cứu anh em khỏi cảnh lưu đày, sẽ thương xót anh em và sẽ tập hợp anh em về từ mọi dân tộc mà Ngài đã phân tán anh em.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3thì bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ thương xót ngươi, đem những phu tù ngươi trở về, nhóm hiệp ngươi từ giữa các dân, là nơi Ngài đã tản lạc ngươi đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Bấy giờ CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ phục hồi số phận của anh chị em. Ngài sẽ thương xót anh chị em, và nhóm hiệp anh chị em lại từ mọi dân mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã rải anh chị em đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

3thì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ giải cứu anh chị em khỏi cảnh lưu đày và đem anh chị em trở về. Chúa sẽ thương xót anh chị em và tập họp anh chị em lại từ những nơi Ngài đã phân tán anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Lúc đó CHÚA là Thượng Đế ngươi sẽ ban lại cho ngươi sự tự do. Ngài sẽ thương xót ngươi và mang ngươi về từ các quốc gia mà Ngài đã phân tán các ngươi ra.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Chúa Hằng Hữu sẽ thương xót và cho đồng bào thoát cảnh lưu đày. Ngài sẽ đem đồng bào về, thu góp đồng bào lại, mặc dù đã bị tản mác khắp nơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Dù anh em có bị lưu đày đến cuối trời thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em cũng sẽ tập hợp anh em lại và đem anh em trở về.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Dẫu những kẻ bị đày của ngươi ở tại cuối trời, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cũng sẽ từ đó nhóm hiệp ngươi lại và rút ngươi khỏi nơi đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Cho dù anh chị em lúc đó bị lưu đày ở tận chân trời nào trên mặt đất, thì tại đó CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cũng sẽ gom nhóm anh chị em lại, rồi từ đó Ngài sẽ đem anh chị em trở về.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Dù anh chị em đã bị đuổi đến xứ xa xăm tận cùng chân trời, CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em cũng sẽ tập họp anh chị em lại và đem anh chị em trở về.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Dù Ngài phân tán các ngươi đến cuối trái đất nhưng Ngài sẽ thu gom và mang các ngươi về từ đó,

Bản Diễn Ý (BDY)

4Dù có người ở xa tận chân trời, Ngài cũng đem người ấy về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em về xứ mà tổ phụ anh em chiếm hữu và anh em sẽ sở hữu nó. Ngài sẽ làm cho anh em thịnh vượng và đông đúc hơn tổ phụ anh em.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đem ngươi về xứ mà tổ phụ ngươi đã nhận được, và ngươi sẽ nhận lấy nó; Ngài sẽ làm ơn cho ngươi và gia thêm ngươi nhiều hơn tổ phụ ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ đem anh chị em vào trong xứ mà tổ tiên anh chị em đã chiếm lấy, và anh chị em sẽ chiếm lại xứ ấy; rồi Ngài sẽ làm cho anh chị em thịnh vượng hơn và đông đúc hơn tổ tiên của anh chị em trước kia.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chúa sẽ đem anh chị em về quê cha đất tổ, cho anh chị em chiếm hữu lại quê hương và cho anh chị em thịnh vượng đông đúc hơn trước.

Bản Phổ Thông (BPT)

5trở lại đất thuộc về tổ tiên các ngươi. Đất đó sẽ thuộc về các ngươi. Ngài sẽ ban cho các ngươi thành công, các ngươi sẽ đông đảo hơn tổ tiên mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Chúa sẽ đem đồng bào về quê cha đất tổ, cho đồng bào chiếm lại quê hương. Ngài sẽ cho đồng bào thịnh vượng, đông đúc hơn cả thời cha ông mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ cắt bì tấm lòng anh em và tấm lòng của dòng dõi anh em để anh em hết lòng hết linh hồn kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và nhờ đó mà anh em được sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ cất sự ô uế khỏi lòng ngươi và khỏi lòng dòng dõi ngươi, để ngươi hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hầu cho ngươi được sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ngoài ra, CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ cắt bì tấm lòng của anh chị em và tấm lòng của con cháu anh chị em, để anh chị em hết lòng và linh hồn mình yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, hầu anh chị em sẽ được sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

6CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ ban cho anh chị em và con cháu anh chị em tấm lòng mềm mại, vâng phục để anh chị em hết lòng, hết linh hồn yêu kính Chúa để được sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

6CHÚA là Thượng Đế sẽ chuẩn bị ngươi và con cháu ngươi để các ngươi yêu mến Ngài hết lòng hầu ngươi được sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Chúa Hằng Hữu sẽ làm cho đồng bào và con cháu mình một lòng dứt khoát với tội lỗi, yêu kính Thượng Đế Hằng Hữu mình hết lòng, hết linh hồn, và đồng bào sẽ sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ giáng các lời nguyền rủa nầy trên kẻ thù anh em, trên những kẻ ghen ghét và bắt bớ anh em.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đổ các lời trù ẻo nầy trên kẻ thù nghịch ngươi, trên kẻ nào ghét và bắt bớ ngươi,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ giáng mọi lời nguyền rủa nầy trên quân thù của anh chị em và trên những kẻ ghét và bách hại anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

7CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ giáng các sự nguyền rủa này trên những người thù nghịch, ghen ghét và bức hại anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

7CHÚA là Thượng Đế ngươi sẽ trút mọi sự nguyền rủa nầy lên kẻ thù ngươi là những kẻ vốn ghét ngươi và độc ác với ngươi.

Bản Diễn Ý (BDY)

7,8Nếu đồng bào hết lòng ăn năn, vâng giữ mọi giới luật của Chúa mà tôi truyền lại hôm nay, Chúa sẽ đem những lời nguyền rủa kia trút trên kẻ thù đã áp bức đồng bào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Còn anh em sẽ trở lại và vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va, thực hành các điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Còn ngươi sẽ hối cải, nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va, và làm theo các điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Còn anh chị em sẽ vâng lời CHÚA, vâng giữ mọi điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay,

Bản Dịch Mới (NVB)

8Anh chị em sẽ lại vâng phục CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em và làm theo các mạng lệnh Ngài mà tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ngươi sẽ lại vâng lời CHÚA, giữ các mệnh lệnh Ngài mà ta ban cho ngươi hôm nay.

Bản Diễn Ý (BDY)

7,8Nếu đồng bào hết lòng ăn năn, vâng giữ mọi giới luật của Chúa mà tôi truyền lại hôm nay, Chúa sẽ đem những lời nguyền rủa kia trút trên kẻ thù đã áp bức đồng bào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em sẽ làm cho anh em thịnh vượng trong mọi công việc tay anh em làm, từ bông trái của thân thể anh em đến bầy con của đàn gia súc và hoa quả của đất đai anh em. Vì Đức Giê-hô-va sẽ vui về hạnh phúc của anh em như Ngài đã vui về hạnh phúc của tổ phụ anh em,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9-

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9và CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ làm cho anh chị em được thành công mỹ mãn trong mọi việc tay anh chị em làm, con cháu anh chị em sẽ đông đúc, súc vật của anh chị em sẽ gia tăng, đất đai của anh chị em sẽ sinh nhiều hoa lợi, vì một lần nữa CHÚA sẽ lấy làm vui mà làm cho anh chị em được thịnh vượng, như Ngài đã lấy làm vui mà làm cho tổ tiên anh chị em được thịnh vượng vậy,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Khi đó CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em sẽ làm cho anh chị em cực kỳ thịnh vượng trong mọi công việc tay mình làm. Anh chị em sẽ được con cháu đông đúc, bầy gia súc đầy đàn, hoa mầu dư dật. CHÚA đã vui vẻ ban phước cho tổ tiên anh chị em, Ngài cũng sẽ vui vẻ ban phước cho anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

9CHÚA là Thượng Đế ngươi sẽ giúp ngươi thành công trong mọi điều ngươi làm. Ngươi sẽ có đông con, trâu bò ngươi sẽ sinh sản ra nhiều, đồng ruộng ngươi sẽ sản xuất mùa màng sung túc vì CHÚA sẽ lại hài lòng về ngươi, như Ngài đã hài lòng cùng tổ tiên ngươi.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Chúa Hằng Hữu sẽ cho đồng bào cực kỳ thịnh vượng, mọi công việc đều thành công, con cái đông đúc, thú vật đầy đàn, mùa màng sung mãn, vì Chúa vui lòng làm cho đồng bào thịnh vượng, cũng như Ngài đã vui lòng làm cho các tổ tiên;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10miễn là anh em vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va, tuân giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, cũng như hết lòng hết linh hồn trở về với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy lấp, làm cho mọi công việc của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được thạnh vượng; vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng nữa mà làm ơn cho ngươi, như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10nếu anh chị em vâng lời CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng cách vâng giữ mọi điều răn và thánh chỉ của Ngài đã được ghi trong sách luật pháp nầy, và nếu anh chị em hết lòng và hết linh hồn quay về với CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Nếu anh chị em vâng phục CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, giữ các mạng lệnh và luật lệ của Ngài đã được ghi chép trong Sách Kinh Luật này và hết lòng hết linh hồn trở về với CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Nhưng ngươi phải vâng lời CHÚA là Thượng Đế ngươi bằng cách giữ tất cả các mệnh lệnh và qui tắc Ngài được ghi trong Sách Giáo Huấn nầy. Ngươi phải trở về cùng CHÚA là Thượng Đế ngươi hết lòng.

Bản Diễn Ý (BDY)

10miễn là đồng bào tuân theo mọi giới luật chép trong sách này, hết lòng, hết linh hồn quay về với Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11“Điều răn mà tôi truyền cho anh em hôm nay không quá khó khăn hay nằm ngoài tầm tay của anh em.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Điều răn nầy mà ta truyền cho ngươi ngày nay chẳng phải cao quá ngươi, hay là xa quá cho ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Thật ra điều răn nầy mà tôi truyền cho anh chị em ngày nay không phải khó quá cho anh chị em. Nó cũng không quá tầm tay của anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Những điều tôi truyền cho anh chị em hôm nay không phải là điều quá khó khăn cho anh chị em, cũng không phải là điều anh chị em không với tới được.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Mệnh lệnh nầy mà ta ban hôm nay không phải quá khó đối với ngươi; không phải ngươi không làm theo nổi.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Giới luật tôi truyền hôm nay không phải là những luật khó quá sức đồng bào;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Điều đó chẳng phải ở trên trời để anh em phải thắc mắc: ‘Ai sẽ lên trời đem nó xuống để chúng tôi nghe và làm theo?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Nó chẳng phải ở trên trời, để ngươi nói rằng: Ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nó không phải là những gì cao xa ở trên trời để anh chị em có thể nói rằng, ‘Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng ta để chúng ta nghe và làm theo?’

Bản Dịch Mới (NVB)

12Cũng không phải là điều trên trời để anh chị em phải hỏi: “Ai sẽ lên trời đem điều ấy xuống công bố cho chúng tôi để chúng tôi vâng theo?”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Không phải mệnh lệnh đó ở tuốt trên trời cao đến nỗi ngươi phải hỏi, “Ai sẽ lên trên trời mang xuống cho chúng ta để chúng ta vâng giữ mệnh lệnh đó?”

Bản Diễn Ý (BDY)

12cũng không phải từ trời cao xa, đến nỗi đồng bào không với tới, không nghe được để tuân hành;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nó cũng không ở bên kia biển để anh em phải hỏi: ‘Ai sẽ đi qua bên kia biển đem nó về để chúng tôi nghe và làm theo?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nó cũng chẳng phải ở bên kia biển, để ngươi nói rằng: Ai sẽ đi qua bên kia biển, đem nó về cho chúng tôi nghe, đặng chúng tôi làm theo?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nó cũng chẳng phải ở tận bên kia bờ đại dương đến nỗi anh chị em có thể nói, ‘Ai sẽ qua bên kia bờ đại dương lấy nó về cho chúng ta để chúng ta nghe và làm theo?’

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nó cũng không ở bên kia biển để anh chị em phải hỏi: “Ai sẽ vượt biển đem về công bố cho chúng tôi để chúng tôi vâng theo?”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Mệnh lệnh đó cũng không phải ở tận bên kia biển để ngươi phải hỏi, “Ai đi qua bên kia biển để mang về? Ai sẽ truyền mệnh lệnh đó cho chúng ta để chúng ta vâng giữ?”

Bản Diễn Ý (BDY)

13cũng không phải từ bên kia đại dương xa vời, đến độ không ai tới được để đem về truyền lại cho đồng bào tuân giữ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nhưng lời nầy rất gần anh em, ở trong miệng và trong lòng anh em để anh em làm theo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vì lời nầy rất gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, để ngươi làm theo nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Không đâu, lời ấy rất gần anh chị em; nó ở trong miệng anh chị em và trong lòng anh chị em, để anh chị em có thể vâng theo.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Không, lời CHÚA rất gần anh chị em, ở trong miệng và trong lòng anh chị em, anh chị em chỉ cần vâng theo thôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Không. Lời đó ở rất gần ngươi. Ở trong miệng và trong lòng ngươi để ngươi vâng giữ.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Nhưng nó ở ngay cạnh đồng bào, trong miệng, trong lòng đồng bào để đồng bào làm theo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Hãy xem, hôm nay tôi đặt trước mặt anh em sự sống và phước lành, sự chết và tai họa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Hãy xem, ngày nay tôi đặt trước mặt anh chị em sự sống và sự chết, phước lành và tai họa.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Hôm nay, tôi mời anh chị em lựa chọn giữa phước lành và tai họa, giữa sự sống và sự chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Xem đây, hôm nay ta cho ngươi chọn lựa giữa sự sống và sự chết, thành công và thảm hoạ.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Đây, hôm nay tôi đặt trước đồng bào phúc và họa, sống và chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nếu anh em tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà hôm nay tôi truyền cho anh em, yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, tuân giữ những điều răn, luật lệ và mệnh lệnh Ngài, thì anh em được sống và thêm đông đúc. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho anh em trong xứ mà anh em sắp vào chiếm hữu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Như tôi đã truyền cho anh chị em ngày nay, nếu anh chị em yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đi trong các đường lối Ngài, vâng giữ các điều răn, luật lệ, và phán quyết của Ngài, anh chị em sẽ sống, gia tăng đông đúc, và CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ mà anh chị em vào chiếm lấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nếu anh chị em vâng giữ các điều răn, mạng lệnh và luật lệ của CHÚA mà tôi truyền cho anh chị em hôm nay, nếu anh chị em yêu kính CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, đi theo các đường lối Ngài, vâng lời Ngài, anh chị em sẽ được sống và dân số anh chị em sẽ gia tăng. CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ ban phước cho anh chị em trong xứ anh chị em sắp vào chiếm hữu.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Hôm nay ta truyền dặn ngươi phải yêu mến CHÚA là Thượng Đế ngươi, làm theo ý muốn Ngài, giữ các mệnh lệnh, qui tắc và luật lệ Ngài. Rồi ngươi sẽ sống lâu và đông đảo, CHÚA là Thượng Đế ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong đất mà ngươi sẽ vào nhận làm sản nghiệp.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Hôm nay, tôi khuyên đồng bào phải yêu kính Thượng Đế Hằng Hữu mình, đi theo đường lối Ngài, tuân giữ giới lệnh, luật pháp của Ngài, như vậy đồng bào mới được sống, được gia tăng nhân số, và Chúa mới ban phước lành cho đồng bào trong lãnh thổ đồng bào sắp chiếm hữu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Nhưng nếu anh em thay lòng đổi dạ, không muốn nghe theo, lại bị quyến dụ đi cúng lạy và phụng thờ các thần khác,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nhưng nếu anh chị em thay lòng đổi dạ, không muốn nghe theo, để mình bị lôi cuốn mà sấp mình thờ lạy và phục vụ các thần khác,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nhưng nếu anh chị em thay lòng đổi dạ, không chịu vâng lời và để bị lôi kéo đi cúi đầu thờ lậy các thần khác,

Bản Phổ Thông (BPT)

17Nhưng nếu ngươi từ bỏ CHÚA, không vâng lời Ngài, nếu ngươi bị dẫn dụ cúi lạy và thờ các thần khác,

Bản Diễn Ý (BDY)

17Nhưng nếu đồng bào không chịu nghe tôi, đi thờ lạy các thần khác,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18thì hôm nay, tôi công bố với anh em rằng anh em chắc chắn sẽ bị diệt vong, không được sống lâu trong xứ mà anh em sắp vượt qua sông Giô-đanh để tiếp nhận.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18thì ngày nay tôi tuyên bố với anh chị em rằng anh chị em sẽ bị diệt vong, anh chị em sẽ không sống lâu trong xứ mà anh chị em sẽ qua Sông Giô-đanh để vào chiếm lấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

18thì hôm nay tôi tuyên bố với anh chị em rằng anh chị em chắc chắn phải bị tiêu diệt, không được sống lâu trong xứ anh chị em sắp chiếm hữu khi qua sông Giô-đanh.

Bản Phổ Thông (BPT)

18thì hôm nay ta cho ngươi biết rằng ngươi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ngươi sẽ không sống lâu trong xứ mà ngươi sẽ băng qua sông Giô-đanh để chiếm làm sản nghiệp.

Bản Diễn Ý (BDY)

18hôm nay tôi xin quả quyết rằng đồng bào sẽ bị diệt vong, chỉ được sống một thời gian ngắn ngủi trên đất đồng bào sắp chiếm hữu bên kia sông Giô-đan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Hôm nay, tôi gọi trời và đất để làm chứng cho tôi với anh chị em rằng tôi đã đặt trước mặt anh chị em sự sống và sự chết, phước hạnh và nguyền rủa. Hãy chọn sự sống để anh chị em và dòng dõi của anh chị em được sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Hôm nay tôi kêu gọi trời đất làm chứng cho tôi rằng tôi đã mời anh chị em chọn lựa giữa sự sống hoặc sự chết, giữa phước lành hoặc rủa sả. Hãy chọn sự sống, để anh chị em và con cháu anh chị em được sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Hôm nay ta bắt trời và đất làm chứng. Ta đưa ra trước mặt ngươi sự sống và sự chết, phước lành và nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống! Để ngươi và con cháu ngươi được sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Tôi xin trời đất chứng giám, hôm nay tôi có đặt trước đồng bào phúc và họa, sống và chết. Tôi kêu gọi đồng bào chọn con đường sống, để đồng bào và con cháu mình được sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán Ngài và gắn bó với Ngài, vì Ngài là sự sống của anh em; Ngài sẽ cho anh em được ở lâu dài trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Hãy yêu kính CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vâng lời Ngài, bám chặt Ngài, vì như thế anh chị em sẽ được sống và sống lâu trong xứ mà CHÚA đã thề ban cho tổ tiên anh chị em, tức ban cho Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Hãy yêu kính CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, vâng lời Ngài, trung tín theo Ngài vì chỉ có Ngài mới có quyền ban sự sống. Rồi CHÚA sẽ cho anh chị em sống lâu trong xứ Ngài thề hứa ban cho tổ tiên của anh chị em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chọn sự sống tức là yêu mến CHÚA là Thượng Đế ngươi, vâng lời Ngài, và gần gũi với Ngài. Ngài là sự sống ngươi. Ngài sẽ để ngươi sống lâu năm trong xứ mà Ngài đã hứa ban cho tổ tiên các ngươi là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Tôi kêu gọi đồng bào yêu kính Chúa, vâng lời Ngài, khắng khít với Ngài, vì Ngài là nguồn sống. Ngài sẽ làm cho đồng bào sống lâu dài trên đất Ngài hứa cho các tổ tiên Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp."