So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New International Version(NIV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New International Version (NIV)

1Listen, you heavens, and I will speak; hear, you earth, the words of my mouth.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói; Và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Hỡi trời hãy lắng tai, tôi sẽ nói,Hỡi đất hãy nghe những lời từ miệng tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1“Hỡi các tầng trời, xin hãy nghe những gì tôi sẽ nói;Hỡi trái đất, xin lắng nghe những lời của miệng tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Hỡi các tầng trời, hãy nghe đây, tôi sẽ nói: Hỡi đất, xin nghe lời của miệng tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Hỡi trời, hãy nghe ta nói.Hỡi đất, hãy lắng tai nghe lời ta.

New International Version (NIV)

2Let my teaching fall like rain and my words descend like dew, like showers on new grass, like abundant rain on tender plants.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đạo của tôi rải ra như mưa; Lời tôi sa xuống khác nào sương móc, Tợ mưa tro trên cây cỏ, Tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Xin cho giáo huấn của tôi rơi xuống như mưa,Lời tôi nhỏ xuống như sương móc,Khác nào mưa phùn trên cỏ non,Như mưa rào trên cánh đồng xanh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nguyện lời dạy của tôi như những giọt mưa rơi,Nguyện lời khuyên bảo của tôi tựa sương đọng lại,Như mưa lất phất rơi trên đồng cỏ,Như mưa rào đổ nhẹ xuống đồng xanh.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Xin cho huấn thị tôi rơi xuống như mưa, Lời tôi buông nhẹ như sương sa, Như mưa lất phất trên cỏ non, Như mưa tầm tã trên đồng xanh.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Lời giáo huấn của ta rơi xuống như mưa;lời ta rớt xuống như sương.Chúng giống như mưa rào trên cỏ;và đổ xuống như mưa trên cây non.

New International Version (NIV)

3I will proclaim the name of the Lord. Oh, praise the greatness of our God!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va. Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vì tôi sẽ tung hô danh Đức Giê-hô-va.Tôn cao sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì tôi xưng tụng thánh danh của CHÚA,Xin hãy quy mọi sự vĩ đại về cho Ðức Chúa Trời của chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Tôi tung hô danh CHÚA, Hãy cùng tôi ca tụng Đức Chúa Trời, Ngài vĩ đại vô cùng.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ta sẽ loan báo danh của CHÚA.Hãy ca ngợi Thượng Đế vì Ngài cao cả!

New International Version (NIV)

4He is the Rock, his works are perfect, and all his ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is he.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; Vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ngài là Vầng Đá, công việc Ngài thật toàn hảo,Vì mọi đường lối Ngài đều là công lý.Một Đức Chúa Trời thành tín và vô tội,Luôn chính trực công minh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ngài là Vầng Ðá,Công việc của Ngài thật trác tuyệt,Mọi đường lối của Ngài thật công chính vẹn toàn.Ngài là Ðức Chúa Trời thành tín, không chút dối gian,Công chính và chính trực là Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Chúa là Vầng Đá che chở, việc Ngài làm luôn toàn hảo, Đường lối Chúa chính là công lý. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín không hề gian dối, Ngài đời đời chính trực công minh.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ngài như khối đá; mọi điều Ngài làm đều hoàn hảo,Ngài luôn luôn công bằng.Ngài là Thượng Đế thành tín, không bao giờ làm quấy,Ngài là Đấng chính trực công bình.

New International Version (NIV)

5They are corrupt and not his children; to their shame they are a warped and crooked generation.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chúng đáng mang xấu hổ, vì đã phản Ngài, Chẳng phải con trai của Ngài nữa: quả là một dòng dõi gian tà và điên đảo!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Họ đã hành động gian dối với NgàiMột dòng dõi nhuốc nhơ, ương ngạnh và gian tà,Không còn đáng làm con của Ngài nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Thế nhưng con dân Ngài đã đối với Ngài thật tồi tệ;Họ đã quá hư đốn, và chẳng đáng làm con của Ngài;Họ đúng là một dòng dõi ngang bướng và gian tà.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nhưng anh chị em hư hỏng, Nhuốc nhơ, gian dối và lừa đảo, Không xứng đáng là con Ngài nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chúng đã làm điều ác chống nghịch Ngài.Chúng không trung thành với Ngài;Chúng quanh quẹo và dối trá.

New International Version (NIV)

6Is this the way you repay the Lord, you foolish and unwise people? Is he not your Father, your Creator,who made you and formed you?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hỡi dân khờ dại không trí, Các ngươi báo đáp Đức Giê-hô-va như vậy sao? Ngài há chẳng phải là Cha ngươi, Đấng đã chuộc ngươi chăng? Há chẳng phải Ngài đã dựng nên ngươi, và lập ngươi sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,Các người đền ơn Đức Giê-hô-va như vậy sao?Chẳng phải Ngài là Cha, là Đấng sáng tạo,Đã tạo dựng và lập các người thành một dân tộc sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Hỡi dân điên rồ và vô ơn bạc nghĩa,Anh chị em đền đáp ơn CHÚA như vậy sao?Há chẳng phải chính Ngài là cha của anh chị em,Ðấng đã dựng nên anh chị em,Ðấng đã tạo thành anh chị em và lập vững anh chị em sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

6Hỡi dân khờ dại và thiếu suy xét, Anh chị em đền ơn Chúa cách đó sao? CHÚA là Cha, là Đấng Tạo Hóa, Đấng sáng tạo, lập anh chị em thành một dân tộc.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Các ngươi trả ơn CHÚA như thế sao,hỡi dân ngu dại và thiếu hiểu biết?Ngài là Cha và là Đấng Tạo Hoá ngươi,Đấng đã dựng nên và tạo thành ngươi.

New International Version (NIV)

7Remember the days of old; consider the generations long past. Ask your father and he will tell you, your elders, and they will explain to you.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hãy nhớ lại những ngày xưa; Suy xét những năm của các đời trước; Hãy hạch hỏi cha ngươi, người sẽ dạy cho, Cùng các trưởng lão, họ sẽ nói cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Hãy nhớ lại những ngày xa xưa,Suy ngẫm về những thế hệ đã qua;Hãy hỏi cha mình, ông sẽ chỉ cho.Hỏi các trưởng lão, họ sẽ giãi bày.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Hãy nhớ lại những ngày xa xưa,Hãy ngẫm suy những năm của các thế hệ rất lâu về trước;Hãy hỏi cha của anh chị em, ông ấy sẽ bảo cho,Hãy hỏi các vị trưởng lão, họ sẽ nói cho anh chị em rõ.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Hãy nhớ lại những ngày xa xưa, Suy nghĩ đến các thế hệ đã qua. Hỏi thân sinh, người sẽ trả lời, Hỏi các trưởng lão, họ sẽ giải thích.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Hãy nhớ lại ngày xưa.Hãy suy nghĩ lại những năm qua.Hãy bảo cha ngươi kể cho ngươi nghe;Hỏi các bô lão, họ sẽ thuật cho ngươi biết;

New International Version (NIV)

8When the Most High gave the nations their inheritance, when he divided all mankind, he set up boundaries for the peoples according to the number of the sons of Israel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Khi Đấng Chí Cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân, Phân rẽ những con cái A-đam, Thì Ngài định bờ cõi của các dân, Cứ theo số dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Khi Đấng Tối cao phân chia sản nghiệp cho muôn dân,Và phân tán con cái loài ngườiThì Ngài định biên giới cho mọi dân tộcTheo số con dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Khi Ðấng Tối Cao chia sản nghiệp cho các dân,Khi Ngài chia thế giới ra từng vùng để nhân loại ở,Ngài ấn định bờ cõi cho các dân,Dựa theo số con cái của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Khi Đấng Chí Cao phân chia lãnh thổ cho các dân, Khi Ngài phân tán dòng dõi A-đam, Ngài ấn định ranh giới cho mọi dân tộc, Căn cứ trên dân số Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Đấng Chí Cao đã ban đất cho các dân tộc,phân chia các chủng tộc.Ngài định ranh giới cho các dân theo số của dân tộc Ít-ra-en.

New International Version (NIV)

9For the Lord’s portion is his people, Jacob his allotted inheritance.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài,Gia-cốp là sản nghiệp Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Phần của CHÚA chính là dân của Ngài,Gia-cốp là phần sản nghiệp của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nhưng phần của CHÚA là dân Ngài, Gia-cốp là sản nghiệp của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

9CHÚA chọn dân Ngài làm phần mình,và chọn dân tộc Gia-cốp làm của riêng Ngài.

New International Version (NIV)

10In a desert land he found him, in a barren and howling waste. He shielded him and cared for him; he guarded him as the apple of his eye,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ngài tìm được họ trong một nơi hoang vắng,Giữa những tiếng gào thét của hoang mạc.Ngài bao phủ họ, chăm sóc họ,Gìn giữ họ như con ngươi của mắt Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ngài đã tìm thấy ông trong một vùng hoang vắng,Giữa đồng hoang gió hú thú gầm;Ngài che chở ông và chăm sóc ông,Ngài bảo vệ ông như con ngươi của mắt Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Chúa tìm thấy dân Ngài trong sa mạc, Giữa hoang dã với tiếng gào thét quạnh hiu. Chúa bao phủ, chăm sóc người, Che chở người chẳng khác gì con ngươi mắt Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ngài tìm thấy họ trong một sa mạcđầy giông gió và hoang vu.Ngài đùm bọc họ và nuôi dưỡng họ,Bảo vệ họ như người yêu dấu.

New International Version (NIV)

11like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them aloft.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, Bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó, Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Như phụng hoàng khuấy động ổ mình,Bay lượn quanh bầy conDang rộng cánh ra đỡ lấyRồi cõng con trên đôi cánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ngài như đại bàng lượn bay quanh tổ nó,Bay lượn bên trên, giục các con nhỏ của nó tập bay,Dang cánh ra cõng các con nó trên lưng,Ðưa chúng lên trời cao bằng đôi cánh của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Như chim phụng hoàng khuấy động tổ mình, Bay lượn qua lại quanh con mình, Dang rộng cánh ra hứng đỡ, Rồi cõng chim con trên hai cánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ngài như chim ưng xây tổ và vỗ cánh trên các chim con.Nó giương cánh ra đỡ các chim convà mang chúng trên cánh mình.

New International Version (NIV)

12The Lord alone led him; no foreign god was with him.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy, Không có thần nào khác ở cùng người…

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Chỉ một mình Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân NgàiKhông có thần lạ nào khác ở bên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12CHÚA là Ðấng duy nhất dẫn dắt ông;Không có thần ngoại bang nào ở bên ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Một mình CHÚA hướng dẫn dân Ngài, Không có thần nào khác.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Chỉ một mình CHÚA dẫn dắt họ,không có thần ngoại quốc nào giúp đỡ Ngài.

New International Version (NIV)

13He made him ride on the heights of the land and fed him with the fruit of the fields. He nourished him with honey from the rock, and with oil from the flinty crag,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ngài đã khiến người cỡi trên các nơi cao của xứ, Y-sơ-ra-ên đã ăn hoa quả của đồng ruộng, Ngài khiến người hút mật của hòn đá, Dầu của hòn đá cứng hơn hết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ngài khiến họ cưỡi trên các nơi cao của xứ,Ăn hoa quả của ruộng đồng,Cho họ nếm mật ong từ vầng đá,Và dầu phun ra từ đá hoa cương;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Ngài đặt ông ở những địa vị quyền thế trong xứ; Ngài nuôi ông bằng sản phẩm của ruộng đồng;Ngài cho ông ăn mật ong từ các tổ ong trong kẽ đá.Ông dùng dầu ô-liu trồng trong các rẫy đầy những đá hoa cương;

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ngài cho anh chị em định cư trên vùng cao nguyên, Nuôi anh chị em với hoa lợi của ruộng nương. Cho ăn mật ong lấy từ vầng đá, Từ đá lửa Chúa làm chảy ra dầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

13CHÚA mang họ lên các đỉnh cao của xứvà dùng trái cây trong đồng nuôi dưỡng họ.Ngài cho họ ăn mật ong nơi tảng đá,Lấy dầu ra từ tảng đá cứng.

New International Version (NIV)

14with curds and milk from herd and flock and with fattened lambs and goats, with choice rams of Bashan and the finest kernels of wheat. You drank the foaming blood of the grape.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Và nút mỡ sữa bò và sữa chiên. Ngài ban cho người mỡ chiên con, Chiên đực sanh tại Ba-san, và dê đực, Cùng bột lọc nhứt hạng của lúa mạch; Người có uống huyết của nho như rượu mạnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ăn sữa đông từ bò, sữa tươi từ chiên,Với mỡ chiên con và chiên đựcTừ bầy bò và dê miền Ba-san,Chung với lúa mì thượng hạng.Anh em sẽ uống rượu nho nguyên chất đỏ như máu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ông ăn sữa chua từ đàn bò,Ông uống sữa tươi từ đàn chiên và đàn dê,Ông ăn thịt những chiên con và chiên đực mập béo;Ông ăn thịt bò của Ba-san và thịt dê hảo hạng,Ông hưởng lúa mì loại ngon thượng hạng;Ông uống những thứ rượu ngon nhất thời bấy giờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Đàn bò và chiên dê cho anh chị em sữa và sữa chua, Anh chị em ăn thịt béo của chiên con, Chiên đực, dê đực vùng Ba-san. Anh chị em ăn lúa mì thượng hạng. Uống rượu nho nguyên chất đỏ như máu.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Họ có sữa đông do bò cái sản xuấtvà sữa ra từ bầy gia súc;có chiên và dê mập béo.Có chiên và dê từ Ba-san cùng lúa mì tốt nhất.Các ngươi uống rượu nho.

New International Version (NIV)

15Jeshurun grew fat and kicked; filled with food, they became heavy and sleek. They abandoned the God who made them and rejected the Rock their Savior.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Giê-su-run đã mập mạp và cất đá, --- Người trở nên mập, lớn và béo tròn. --- Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên người, Và khinh dể Hòn Đá của sự chửng cứu người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Giê-su-run khi mập ra thì đã tung cú đá,— Anh em cũng to béo, mập tròn —Lìa bỏ Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên mìnhVà khinh thường Vầng Đá cứu chuộc mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Giê-su-run được mập béo, rồi lại giơ chân đá ngược;Anh chị em đã mập, béo, và phì ra rồi!Ông đã bỏ Ðức Chúa Trời, Ðấng đã dựng nên ông;Ông đã khinh khi Vầng Ðá giải cứu ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vừa mập béo Giê-su-run đã tung chân đá, Khi anh chị em béo tốt, mập mạp, no tròn, Anh chị em lìa bỏ ngay CHÚA, là Đấng dựng nên mình, Khinh dể Ngài, là Vầng Đá Cứu Tinh.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ít-ra-en trở nên mập béo và đạp đá lung tung;chúng mập mạp và rắn chắc.Chúng rời bỏ Thượng Đế là Đấng dựng nên mìnhvà từ bỏ Tảng Đá đã cứu mình.

New International Version (NIV)

16They made him jealous with their foreign gods and angered him with their detestable idols.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Chúng nó trêu ghẹo Ngài phân bì, bởi sự cúng thờ những thần khác, Chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Họ thờ lạy những thần xa lạ khiến Ngài phải ghen tứcLàm những việc ghê tởm để chọc giận Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Họ đã làm cho Ngài ghen tức với các thần xa lạ;Họ đã dùng những việc gớm ghiếc chọc giận Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Họ đem thần lạ trêu chọc Đấng kỵ tà, Làm Chúa giận với hình tượng Ngài ghê tởm.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Chúng dùng các thần ngoại quốc để khiến Thượng Đế ghen tứcvà nổi giận với những tượng chạm đáng ghê tởm.

New International Version (NIV)

17They sacrificed to false gods, which are not God— gods they had not known, gods that recently appeared, gods your ancestors did not fear.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Tế lễ những ma quỉ chẳng phải là Đức Chúa Trời, Quì lạy các thần mà mình chưa hề biết, Tức là các thần mới vừa đến ít lâu, Mà tổ phụ các ngươi không kính sợ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Dâng sinh tế cho ma quỷ, không phải là Đức Chúa Trời,Quỳ lạy các thần mà mình chưa từng biết,Là các thần mới vừa xuất hiện ít lâu,Mà tổ phụ anh em không bao giờ khiếp sợ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Họ đã cúng tế cho các quỷ chứ nào phải dâng hiến lên Ðức Chúa Trời;Thần của họ là những thần họ không biết;Tức những thần khi vào trong xứ rồi họ mới phát hiện,Chúng là những thần mà tổ tiên anh chị em không sợ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Họ dâng tế lễ cho quỷ, không phải là Đức Chúa Trời, Thờ thần họ chưa hề hay biết, Thần xa lạ từ đâu vừa xuất hiện, Là những thần tổ phụ chẳng nể kiêng.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Chúng dâng sinh tế cho yêu quỉ,không phải cho Thượng Đế,cho những thần chúng không hề biết,những thần từ các xứ quanh đó,thần mà tổ tiên chúng nó không sợ.

New International Version (NIV)

18You deserted the Rock, who fathered you; you forgot the God who gave you birth.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Ngươi không kể đến Hòn Đá sanh mình, Và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Anh em không quan tâm đến Vầng Đá đã sinh ra mìnhVà quên Đức Chúa Trời Đấng ban sự sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Anh chị em đã làm ngơ với Vầng Ðá đã sinh ra mình;Anh chị em đã quên hẳn Ðức Chúa Trời, Ðấng đã tạo ra mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Ngươi chối bỏ Vầng Đá là Cha ngươi, Quên bẵng đi Đức Chúa Trời, Đấng sinh thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Các ngươi đã bỏ Thượng Đế là Khối Đá, Cha các ngươi,và quên Thượng Đế Đấng đã sinh các ngươi ra.

New International Version (NIV)

19The Lord saw this and rejected them because he was angered by his sons and daughters.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Đức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ. Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Đức Giê-hô-va thấy điều đó và từ bỏ họVì các con trai con gái Ngài đã chọc giận Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19CHÚA thấy thế, Ngài chán ngán họ,Ngài ẩn mặt khỏi các con trai và các con gái của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

19CHÚA thấy cả nên Ngài nổi giận, Từ bỏ cả con trai lẫn con gái.

Bản Phổ Thông (BPT)

19CHÚA thấy điều nầy và từ bỏ chúng;các con trai con gái Ngài đã chọc giận Ngài.

New International Version (NIV)

20“I will hide my face from them,” he said, “and see what their end will be; for they are a perverse generation, children who are unfaithful.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ngài có phán: Ta sẽ giấu mặt ta, Để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao; Vì là một dòng dõi gian tà, Là những con cái không có lòng trung tín.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Ngài phán: “Ta sẽ giấu mặt điĐể xem cuối cùng họ sẽ ra sao,Vì họ là dòng dõi gian tà,Là những đứa con bất trung.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ngài phán, ‘Ta sẽ ẩn mặt Ta khỏi chúng;Ðể Ta xem, đến cuối cùng chúng sẽ ra sao;Vì bọn chúng là giống nòi tráo trở,Những đứa con không tình nghĩa trung thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Chúa phán: “Ta giấu mặt Ta, không nhìn họ,” “Để xem rút cuộc chúng ra sao, Họ chỉ là dòng dõi gian tà, Là đứa con không có lòng trung tín.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ngài bảo, “Ta sẽ quay mặt khỏi chúng nó để xem chúng nó ra sao.Chúng nó là dân gian ác,là con cái phản nghịch.

New International Version (NIV)

21They made me jealous by what is no god and angered me with their worthless idols. I will make them envious by those who are not a people; I will make them angry by a nation that has no understanding.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chúng nó giục ta phân bì, vì cúng thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời, Lấy sự hư không mà chọc giận ta; Ta cũng vậy, lấy một dân tộc hèn mà trêu sự phân bì của chúng nó, Lấy một nước ngu dại mà chọc giận chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Họ chọc Ta ghen tức với thần chẳng phải là Đức Chúa Trời,Làm cho Ta tức giận vì sự hư không của họ;Ta cũng khiến họ ghen tức với một dân không phải là dân,Và khiến họ tức giận vì một dân tộc ngu dốt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Chúng đã làm cho Ta phải ghen với những gì không phải là thần thánh;Chúng chọc giận Ta bằng các thần tượng chúng thờ.Vì thế Ta sẽ làm cho chúng phải ghen tức với một dân không ra hồn ra dáng,Dùng một dân ngu si khiến chúng phải tức tối bực mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Chúng chọc Ta ghen tức với thần không giá trị, Làm Ta giận với tượng hình chẳng ra chi. Vậy Ta sẽ làm chúng ghen với một dân hèn kém, Chọc chúng giận bởi một nước dại khờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Chúng dùng những vật không phải là thần để làm ta ganh tức,dùng những tượng chạm không ra gì để chọc giận ta.Cho nên ta sẽ dùng những người không phải là dân tađể khiến chúng nó ganh tức;Ta sẽ dùng một dân không hiểu biếtđế khiến chúng tức giận.

New International Version (NIV)

22For a fire will be kindled by my wrath, one that burns down to the realm of the dead below. It will devour the earth and its harvests and set afire the foundations of the mountains.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, Cháy cho đến đáy sâu âm phủ, Thiêu nuốt đất và thổ sản, Cùng cháy đốt nền các núi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Vì lửa thịnh nộ đã bừng lên trong Ta,Cháy cho đến tận đáy âm phủ,Thiêu hủy đất đai và mùa màng,Đốt cháy tận nền các núi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Vì lửa giận của Ta đã phừng lên nghịch lại chúng;Lửa ấy đã cháy bùng đến tận vực sâu của âm phủ;Lửa ấy thiêu đốt đất đai và hoa màu sinh ra trên đất;Lửa ấy cháy tận nền các núi non hùng vĩ.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Lửa giận Ta đã cháy phừng phừng, Lửa thiêu luôn cho đến tận âm ti. Lửa nuốt cả đất đai và thổ sản, Lửa thiêu núi, cháy tận đến nền.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Cơn giận ta đã bốc lửa,cháy phừng xuống đến tận chỗ kẻ chết ở.Ta sẽ thiêu đốt đất đai và mùa màng,Ta sẽ đốt chân núi.

New International Version (NIV)

23“I will heap calamities on them and spend my arrows against them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Ta sẽ chất những tai vạ trên mình chúng nó, Bắn chúng nó hết các tên ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Ta sẽ chất tai ương trên họ,Bắn hết các mũi tên vào họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Ta sẽ đổ chồng chất các tai vạ trên chúng;Ta sẽ bắn các mũi tên của Ta vào chúng:

Bản Dịch Mới (NVB)

23Tai vạ trên chúng, Ta chồng chất, Bắn vào chúng, Ta không chừa một mũi tên.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Ta sẽ chồng chất khốn khổ lên trên đầu chúngvà bắn các mũi tên vào chúng.

New International Version (NIV)

24I will send wasting famine against them, consuming pestilence and deadly plague; I will send against them the fangs of wild beasts, the venom of vipers that glide in the dust.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Chúng nó sẽ bị đói hao mòn, bị rét tiêu đi, Và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng, Và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Họ sẽ bị hao mòn vì đói,Kiệt quệ vì nắng cháy,Tiêu tan vì dịch bệnh thảm khốc.Ta sẽ sai răng dã thú,Và nọc độc của loài rắn trong bụi đất đến hãm hại họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Nạn đói sẽ khiến chúng hao mòn,Khí hậu nóng cháy khô khan sẽ làm chúng kiệt quệ,Ôn dịch sẽ khiến chúng tang thương,Răng của thú dữ do Ta sai đến sẽ cắn xé chúng,Nọc của rắn độc bò trong bụi đất sẽ gây chết chóc cho chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Ta sai nạn đói làm chúng tiêu hao, Đem nóng cháy khiến chúng kiệt quệ, Sai bệnh dịch đến gây chết chóc. Sai thú rừng đến nhe răng cắn xé, Sai rắn độc bò đến gieo tử vong.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Chúng sẽ chết đói và bệnh hoạn,bị các dịch lệ tiêu diệt.Ta sẽ sai ác thú đến với chúngvà rắn độc cũng lướt tới.

New International Version (NIV)

25In the street the sword will make them childless; in their homes terror will reign. The young men and young women will perish, the infants and those with gray hair.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Ngoài thì gươm dao, Trong thì kinh khủng Sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh, Và con đương bú, luôn với người già bạc Đều bị diệt vong.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Ngoài thì gươm đao tàn sát con cái,Trong thì nỗi kinh hoàngLàm cho cả thanh niên thanh nữ,Và trẻ con đang bú cùng với người đầu bạc đều bị diệt vong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ngoài đường gươm giáo sẽ gây nên tang tóc,Còn trong nhà sẽ đầy nỗi kinh hoàng,Trai tráng hay thiếu nữ thanh xuân cũng vậy,Trẻ thơ còn đang bú hay người già tóc đã bạc phơ đều chẳng được miễn trừ.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ngoài đường phố, gươm tàn sát con cái, Còn trong nhà là cảnh khiếp sợ triền miên. Thanh niên, thiếu nữ, người già, con trẻ, Cũng đều bị diệt vong.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Trong phố sẽ có gươm giáo;trong nhà chúng sẽ có sự kinh hoàng.Thanh niên, thiếu nữ sẽ chết,Hài nhi và người già cả cũng đồng chung số phận.

New International Version (NIV)

26I said I would scatter them and erase their name from human memory,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Ta nói rằng: Ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, Diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Ta định: ‘Ta sẽ phân tán họ khắp nơi,Xóa sạch kỷ niệm họ khỏi loài người.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Ta đã nghĩ, Ta sẽ rải chúng ra khắp bốn phương trên đất,Ta sẽ xóa chúng khỏi trí nhớ của loài người;

Bản Dịch Mới (NVB)

26Ta phán: Ta sẽ phân tán họ, Xóa sạch kỷ niệm họ khỏi loài người.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Ta sẽ phân tán chúng ra như ta nói,sẽ không còn ai nhớ tới chúng nữa.

New International Version (NIV)

27but I dreaded the taunt of the enemy, lest the adversary misunderstand and say, ‘Our hand has triumphed; the Lord has not done all this.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Song sợ thù nghịch nhiếc nhóc, Kẻ cừu địch chúng nó lầm hiểu, La rằng: Tay chúng tôi đã tỏ sức cao cường, Chớ chẳng phải Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Nhưng Ta ngại kẻ thù khiêu khích,Đối phương hiểu lầm,Cho rằng: ‘Chiến thắng về tay chúng ta,Chứ Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu!’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Nhưng Ta ngại làm như thế quân thù của chúng sẽ được thêm khích lệ,Quân thù của chúng có thể sẽ hiểu lầm và bảo, “Chúng ta đắc thắng là nhờ sức lực của tay mình,Chiến thắng nầy không phải tất cả là CHÚA đã làm đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nhưng e ngại kẻ thù kia chế nhạo, Và cừu địch cũng sẽ hiểu lầm, Cho rằng: ‘Nhờ tay ta nên ta đắc thắng, Chứ CHÚA đâu có nhúng tay vào.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

27Nhưng ta không muốn kẻ thù chúng huênh hoang;vì kẻ thù chúng sẽ lầm tưởng và khoe khoang rằng,‘Chúng ta đã thắng rồi!CHÚA không có đóng vai trò gì trong việc nầy cả.’

New International Version (NIV)

28They are a nation without sense, there is no discernment in them.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vì là một dân mất trí, Trong lòng không có thông minh!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vì họ là một dân kém khôn ngoan,Thiếu hiểu biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Thật vậy, bọn chúng là một dân không trí tuệ;Chúng chẳng có khả năng phán đoán nghĩ suy.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Anh chị em là một dân không hiểu biết, Thiếu sáng suốt.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Ít-ra-en không hiểu biết;chúng chẳng có trí hiểu gì.

New International Version (NIV)

29If only they were wise and would understand this and discern what their end will be!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Chớ chi họ khôn ngoan và hiểu được, Ước gì nghĩ đến sự cuối cùng vẫn đợi họ!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Nếu khôn ngoan họ sẽ hiểu điều nầy,Và ý thức được đến cuối cùng mình sẽ ra sao.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Nếu chúng có chút khôn ngoan, chúng đã nghĩ ra điều ấy;Chúng có thể suy ra kết cuộc sẽ thế nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Nếu khôn ngoan, anh chị em đã hiểu điều này Và ý thức chung cuộc ra sao.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Ta ước gì chúng khôn ngoan và hiểu điều nầy;Ước gì chúng có thể thấy số phận chúng ra sao.

New International Version (NIV)

30How could one man chase a thousand, or two put ten thousand to flight, unless their Rock had sold them, unless the Lord had given them up?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Nhược bằng Hòn Đá không có bán chúng nó, Và Giê-hô-va không giao nộp chúng nó, Thì làm sao một người rượt nổi ngàn người, Và hai người đuổi mười ngàn người trốn đi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Làm sao một người đuổi được nghìn người,Và hai người làm cho mười nghìn người tháo chạy,Nếu Vầng Đá không bán chúng đi,Và Đức Giê-hô-va không giao nộp chúng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Làm sao một người có thể rượt đuổi cả ngàn người,Còn hai người có thể làm cho vạn người chạy trốn,Trừ phi Vầng Ðá của họ đã bán bỏ họ,Tức CHÚA của họ đã lìa bỏ họ rồi?

Bản Dịch Mới (NVB)

30Làm sao một người đuổi cả ngàn, Hai người rượt mười ngàn người trốn chạy, Nếu CHÚA là vầng đá không bán anh chị em, Không nạp anh chị em cho kẻ thù?

Bản Phổ Thông (BPT)

30Một người không đánh đuổi nổi một ngàn người,hai người không đánh đuổi nổi mười ngàn ngườivì Khối Đá của chúng bán đứng chúng,và vì CHÚA từ bỏ chúng.

New International Version (NIV)

31For their rock is not like our Rock, as even our enemies concede.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Vì hòn đá chúng nó chẳng phải như Hòn Đá chúng ta, Thù nghịch chúng ta cũng xét đoán như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Chính kẻ thù chúng ta cũng phải thừa nhậnVầng đá của chúng không sánh nổi với Vầng Đá chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Vì vầng đá của chúng chẳng giống như Vầng Ðá của chúng ta;Quân thù của chúng ta đều biết rõ điều ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

31Chính quân thù cũng phải thú nhận: Hòn đá che chở chúng nó đâu sánh nổi Vầng Đá chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

31Khối đá của các dân đó không phải như Khối Đá của chúng ta;các kẻ thù chúng ta cũng công nhận như thế.

New International Version (NIV)

32Their vine comes from the vine of Sodom and from the fields of Gomorrah. Their grapes are filled with poison, and their clusters with bitterness.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Cây nho chúng nó vốn là chồi của Sô-đôm, Và do đất của Gô-mô-rơ. Trái nho chúng nó vốn là độc, Và chùm nho vốn là đắng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Cây nho của chúng lấy giống từ Sô-đôm,Từ cánh đồng Gô-mô-rơ;Nên trái nho của chúng là trái độc,Chùm nho đầy trái đắng cay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Nho của chúng lấy ra từ giống nho ở Sô-đôm,Từ vườn nho ở Gô-mô-ra;Trái nho của chúng là trái nho độc,Chùm nho của chúng chỉ có toàn trái đắng.

Bản Dịch Mới (NVB)

32Quân thù là cây nho mọc ở Sô-đôm, Trong cánh đồng Gô-mô-rơ. Trái nho họ chứa đầy chất độc, Chùm nho họ toàn những đắng cay.

Bản Phổ Thông (BPT)

32Dây nho của chúng là từ Xô-đôm mà ra,và đồng ruộng chúng như Gô-mô-rơ.Trái nho chúng đầy nọc độc;Chùm nho chúng rất đắng.

New International Version (NIV)

33Their wine is the venom of serpents, the deadly poison of cobras.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Rượu nho chúng nó là nọc độc con rắn, Một thứ nọc độc rất dữ của rắn hổ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Rượu nho của chúng là nọc rắn độc,Nọc độc chết người của rắn hổ mang.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Rượu của chúng đều là nọc của rắn độc, Nọc độc chết người của rắn bành mang.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Rượu nho họ là nọc rắn, Nọc độc chết người của rắn hổ mang.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Rượu chúng như nọc rắn,như nọc độc rắn hổ mang.

New International Version (NIV)

34“Have I not kept this in reserve and sealed it in my vaults?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Những việc như thế làm sao ta quên được? Ta đã niêm phong nó vào trong kho ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Việc như thế làm sao Ta quên được?Ta đã niêm phong nó trong kho tàng của Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34Việc đoán phạt nầy Ta há đã không giữ trong kho,Niêm phong nó trong kho báu của Ta sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

34CHÚA phán: “Này Ta ghi nhớ mọi sự, Và giữ trong kho báu của Ta?

Bản Phổ Thông (BPT)

34Ta đã để dành điều nầy,và khóa cất trong kho ta.

New International Version (NIV)

35It is mine to avenge; I will repay. In due time their foot will slip; their day of disaster is near and their doom rushes upon them.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Khi chân chúng nó xiêu tó, Sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ qui về ta. Vì ngày bại hoại của chúng nó hầu gần, Và những tai họa buộc phải xảy ra cho chúng nó đến mau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng,Vào lúc chân của chúng trượt ngã;Vì ngày hoạn nạn của chúng đã gần,Ngày tận số của chúng đang vội vàng tiến đến.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35Sự báo thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả;Sắp đến lúc chân chúng sẽ thình lình trượt ngã,Bởi vì ngày hoạn nạn của chúng đã gần,Những điều ấy sẽ xảy đến rất nhanh cho chúng.’

Bản Dịch Mới (NVB)

35Vì báo ứng là phần của Ta, Ta sẽ báo đáp, Đúng thời điểm chân chúng nó ngả nghiêng, Ngày tai họa của chúng đã gần, Cảnh diệt vong vụt đến rất nhanh.”

Bản Phổ Thông (BPT)

35Ta sẽ trừng phạt những kẻ làm quấy,ta sẽ báo trả chúng.Trước sau bước chân chúng sẽ vấp ngã,vì ngày khốn đốn chúng đã gần kề,và sự hình phạt chúng sẽ đến rất nhanh.”

New International Version (NIV)

36The Lord will vindicate his people and relent concerning his servants when he sees their strength is gone and no one is left, slave or free.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Phải, khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân sự mình hao mòn, Và không còn lại tôi mọi hay là tự chủ cho chúng nó, Thì Ngài sẽ đoán xét công bình cho chúng nó, Và thương xót tôi tớ Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Nhưng khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân Ngài hao mòn,Người nô lệ, kẻ tự do cũng biến mất,Thì Ngài sẽ xét xử công minh cho họVà xót thương đầy tớ Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36CHÚA sẽ minh oan cho dân Ngài,Ngài sẽ thương xót các đầy tớ Ngài,Khi Ngài thấy sức lực của họ chẳng còn nữa,Khi kẻ nô lệ hay người tự do đều chẳng còn ai.

Bản Dịch Mới (NVB)

36CHÚA sẽ xét xử dân Ngài, Xót thương các tôi tớ Ngài, Khi Chúa thấy sức họ kiệt quệ, Nô lệ, tự chủ chẳng còn lại một ai.

Bản Phổ Thông (BPT)

36CHÚA sẽ bênh vực dân Ngàivà tỏ lòng nhân ái đối với tôi tớ Ngài.Ngài sẽ khiến cho sức mạnh nó tiêu tan,không còn ai sống sót,từ tôi mọi đến người tự do.

New International Version (NIV)

37He will say: “Now where are their gods, the rock they took refuge in,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Ngài sẽ phán: Các thần chúng nó, Những hòn đá chúng nó nhờ cậy,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Bấy giờ Ngài sẽ hỏi: “Các thần của họNhững vầng đá họ ẩn thân,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37Bấy giờ Ngài sẽ hỏi, ‘Các thần của chúng,Những vầng đá nơi chúng nương náu,

Bản Dịch Mới (NVB)

37Chúa sẽ hỏi: “Nào thần chúng nó ở đâu? Vầng đá chúng nó trú ẩn,

Bản Phổ Thông (BPT)

37Rồi Ngài sẽ hỏi,“Các thần chúng nó đâu?Tảng đá mà chúng ỷ lại đâu rồi?

New International Version (NIV)

38the gods who ate the fat of their sacrifices and drank the wine of their drink offerings? Let them rise up to help you! Let them give you shelter!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Các thần hưởng mỡ của hi sinh, Và uống rượu của lễ quán chúng nó, đều ở đâu? Các thần ấy hãy đứng dậy, giúp đỡ Và che phủ cho các người!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Các thần ăn mỡ sinh tếVà uống rượu lễ quán đâu cả rồi?Kêu chúng dậy giúp đỡVà bảo bọc các ngươi đi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38Những kẻ hưởng các phần béo tốt nhất của các con vật hiến tế chúng dâng,Những kẻ uống rượu chúng hiến qua các lễ quán đâu rồi?Hãy để những kẻ ấy trỗi dậy và giúp đỡ các ngươi!Hãy để chúng bảo vệ các ngươi!

Bản Dịch Mới (NVB)

38Các thần ăn mỡ lễ vật chúng nó dâng lên, Và uống rượu lễ quán, bây giờ đâu cả? Sao không đứng lên giúp đỡ, Sao không che chở bảo toàn?

Bản Phổ Thông (BPT)

38Ai là kẻ ăn mỡ từ các của lễ chúnghoặc uống rượu từ của lễ uống của chúng?Các thần đó hãy đến giúp ngươi đi!Hãy nhờ chúng bảo vệ ngươi đi!

New International Version (NIV)

39“See now that I myself am he! There is no god besides me. I put to death and I bring to life, I have wounded and I will heal, and no one can deliver out of my hand.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Bây giờ, hãy xem ta là Đức Chúa Trời, Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, Làm cho bị thương và chữa cho lành, Chẳng có ai giải cứu khỏi tay ta được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Bây giờ, hãy xem, chính Ta là Đức Chúa TrờiNgoài Ta chẳng có thần nào khác;Ta khiến cho chết và cho sống lại,Làm cho bị thương và chữa cho lànhChẳng ai giải cứu khỏi tay Ta được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39Này, bây giờ, khá biết rằng ấy là Ta, chính Ta là Ðấng ấy;Chẳng có thần nào khác ngoài Ta. Ta có quyền làm chết, và Ta làm sống lại;Ta khiến cho bị thương, và Ta chữa lành;Không ai có thể thoát khỏi tay Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Hãy nhìn xem, chính Ta là Đức Chúa Trời, Ngoài Ta ra, không có thần nào khác. Ta khiến chết, Ta bảo tồn mạng sống, Ta đánh bị thương và Ta cũng chữa lành, Nào có ai giải thoát khỏi tay Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Bây giờ ngươi sẽ biết rằng ta là Thượng Đế duy nhất!Không có thần nào khác ngoài ta.Ta sai sự sống và sự chết đến;Ta làm cho bị thương, rồi ta chữa lành.Không ai thoát khỏi tay ta.

New International Version (NIV)

40I lift my hand to heaven and solemnly swear: As surely as I live forever,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Vì ta giơ tay chỉ trời Mà thề rằng: Ta quả thật hằng sống đời đời,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Ta giơ tay lên trờiVà công bố: ‘Ta sống vĩnh hằng!’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40Ta đưa tay Ta lên trời mà thề rằng:Như Ta hằng sống đời đời,

Bản Dịch Mới (NVB)

40Ta đưa tay chỉ trời và công bố: ‘Thật như Ta hằng sống đời đời,’

Bản Phổ Thông (BPT)

40Ta giơ tay lên trời và thề quyết như sau:Vì rằng ta hằng sống,

New International Version (NIV)

41when I sharpen my flashing sword and my hand grasps it in judgment, I will take vengeance on my adversaries and repay those who hate me.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Khi ta mài lưỡi sáng của gươm ta, Và tay ta cầm sự đoán xét, Thì ta sẽ báo thù kẻ cừu địch ta, Cùng đối trả những kẻ nào ghét ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Khi Ta mài lưỡi gươm lấp lánh,Và tay cầm sự phán xétThì Ta sẽ báo thù các đối thủ Ta,Báo ứng những kẻ ghét Ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41Ta sẽ mài lưỡi gươm bóng láng của Ta cho sắc bén,Tay Ta sẽ cầm lấy nó để thi hành sự đoán phạt;Ta sẽ báo thù những kẻ chống nghịch Ta;Ta sẽ báo trả những kẻ ghét Ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

41Khi đã mài lưỡi gươm sáng loà, Tay nắm gươm Ta ngồi toà xét xử, Báo ứng thù nghịch, Báo trả những ai vẫn thù ghét Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

41Ta sẽ mài gươm sáng loáng của ta,ta sẽ cầm gươm trong tay mà phân xử.Ta sẽ trừng phạt kẻ thù tavà báo trả kẻ ghét ta.

New International Version (NIV)

42I will make my arrows drunk with blood, while my sword devours flesh: the blood of the slain and the captives, the heads of the enemy leaders.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Ta sẽ làm cho các mũi tên ta say huyết; Lưỡi gươm ta ăn thịt, Tức là huyết của kẻ bị giết và của phu tù, Thịt của đầu các tướng thù nghịch.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Ta sẽ làm cho các mũi tên say máu,Lưỡi gươm nuốt thịt,Tức là huyết của các tù nhân và kẻ bị thương vong,Đầu của các tướng lãnh quân thù.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42Ta sẽ cho những mũi tên của Ta uống máu,Và lưỡi gươm của Ta sẽ ăn thịt quân thù,Tức máu của quân thù ngã chết nơi chiến trận và của tàn quân bại trận;Ðầu của những kẻ để tóc dài thề chống Ta đến cùng thảy đều bị rơi.’

Bản Dịch Mới (NVB)

42Mũi tên Ta say máu, Lưỡi gươm Ta ăn thịt, Máu của thương binh lẫn tù nhân, Chặt đầu tóc dài của quân địch.”

Bản Phổ Thông (BPT)

42Máu của chúng sẽ dính đầy các mũi tên ta;gươm ta sẽ ăn thịt chúng.Huyết sẽ chảy từ những kẻ bị giết và kẻ bị bắt làm tù.Các lãnh tụ của kẻ thù sẽ bị chém đầu.

New International Version (NIV)

43Rejoice, you nations, with his people,for he will avenge the blood of his servants; he will take vengeance on his enemies and make atonement for his land and people.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Hỡi các nước! hãy vui mừng với dân Ngài, Vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi tớ Ngài, Trả thù kẻ cừu địch Ngài, Và tha tội cho xứ và cho dân của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Hỡi các nước! Hãy vui mừng với dân Chúa,Vì Ngài rửa hận cho huyết của các đầy tớ Ngài,Báo thù các đối thủ Ngài,Và tha tội cho xứ sở và cho dân của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43Hỡi các dân các nước, hãy cùng với dân Ngài dâng lời ca ngợi,Hãy thờ phượng Ngài, hỡi tất cả các ngươi, Vì Ngài sẽ bắt chúng đền nợ máu các tôi tớ Ngài,Ngài sẽ báo thù những kẻ chống nghịch Ngài,Ngài sẽ báo trả những kẻ ghét Ngài, Và Ngài sẽ xá tội cho xứ và cho dân Ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

43Muôn nước ơi! Hãy vui lên cùng dân Chúa, Chúa sẽ báo trả huyết của tôi tớ Ngài, Chúa sẽ báo ứng quân thù, Tha tội cho dân Chúa và cho lãnh thổ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Hãy vui lên, hỡi các dân,cùng với dân Ngàivì Ngài sẽ trả thù các ngươi về huyết của các tôi tớ Ngài.Ngài sẽ trừng phạt các kẻ thù mình,và Ngài sẽ cất tội lỗi của đất và của dân Ngài.”

New International Version (NIV)

44Moses came with Joshua son of Nun and spoke all the words of this song in the hearing of the people.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44Vậy, Môi-se cùng Giô-suê, con trai của Nun, đến đọc hết các lời bài ca nầy cho dân sự nghe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Môi-se đã cùng đến với Giô-suê, con trai của Nun, đọc cho dân chúng nghe tất cả các lời của bài ca nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44Mô-sê cùng với Giô-sua con của Nun đến và nói tất cả những lời của bài ca ấy cho dân nghe.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Môi-se và Giô-suê, con trai của Nun, đọc tất cả những lời của bài ca này cho toàn dân nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

44Mô-se và Giô-suê con của Nun phổ biến mọi lời của bài ca nầy cho dân chúng nghe.

New International Version (NIV)

45When Moses finished reciting all these words to all Israel,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Khi Môi-se đã đọc xong các lời nầy tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Khi đã đọc xong các lời nầy cho toàn dân Y-sơ-ra-ên,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45Khi Mô-sê nói xong tất cả những lời ấy cho toàn dân I-sơ-ra-ên,

Bản Dịch Mới (NVB)

45Sau khi đọc xong các lời này cho cả cộng đồng Y-sơ-ra-ên,

Bản Phổ Thông (BPT)

45Sau khi Mô-se nói những lời đó cho toàn thể dân Ít-ra-en xong,

New International Version (NIV)

46he said to them, “Take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to obey carefully all the words of this law.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46thì người nói cùng chúng rằng: Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay, mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Môi-se căn dặn họ: “Hãy chú tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi đã cảnh báo anh em, và truyền lại cho con cháu anh em để chúng cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46ông nói với họ, “Hãy ghi lòng tạc dạ tất cả những lời tôi làm chứng giữa anh chị em ngày nay. Anh chị em hãy truyền những lời ấy lại cho con cháu mình, để chúng cũng hết lòng vâng giữ mọi lời của bộ luật pháp nầy.

Bản Dịch Mới (NVB)

46Môi-se căn dặn họ: “Anh chị em phải nhớ nằm lòng những lời tôi long trọng công bố với anh chị em hôm nay, để anh chị em có thể dạy bảo con cái cẩn thận làm theo mọi lời của kinh luật này.

Bản Phổ Thông (BPT)

46thì ông bảo họ: “Hãy ghi tạc mọi lời ta nói với các ngươi hôm nay, và dặn con cái các ngươi vâng giữ mọi luật lệ nầy.

New International Version (NIV)

47They are not just idle words for you—they are your life. By them you will live long in the land you are crossing the Jordan to possess.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

47Vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi; nhờ lời nói nầy, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy, khi qua sông Giô-đanh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

47Vì đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu, nhưng là sự sống của anh em. Nhờ lời nầy anh em sẽ được sống lâu trên đất mà anh em sắp chiếm hữu sau khi qua sông Giô-đanh.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

47Ðây chẳng phải là việc không có giá trị gì đối với anh chị em, nhưng chính là sự sống còn của anh chị em, vì nhờ nó anh chị em mới có thể sống lâu trong xứ mà anh chị em sẽ đi qua Sông Giô-đanh để chiếm lấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

47Đây không phải là những lời nói suông, nhưng là sự sống còn của anh chị em. Nhờ lời này anh chị em có thể sống lâu trong xứ anh chị em sắp chiếm hữu sau khi qua sông Giô-đanh.”

Bản Phổ Thông (BPT)

47Đây không phải là những lời tầm thường mà là những lời sống cho các ngươi! Nhờ những lời nầy các ngươi sẽ sống lâu trong xứ mà ngươi sẽ nhận làm sản nghiệp sau khi băng qua sông Giô-đanh.”

New International Version (NIV)

48On that same day the Lord told Moses,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

48Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

48Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

48Chính ngày hôm đó CHÚA nói với Mô-sê,

Bản Dịch Mới (NVB)

48Cùng ngày hôm ấy, CHÚA bảo Môi-se:

Bản Phổ Thông (BPT)

48Cùng ngày đó CHÚA lại nói cùng Mô-se như sau,

New International Version (NIV)

49“Go up into the Abarim Range to Mount Nebo in Moab, across from Jericho, and view Canaan, the land I am giving the Israelites as their own possession.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

49Hãy đi lên núi A-ba-rim, trên đỉnh Nê-bô, ở trong xứ Mô-áp, đối ngang Giê-ri-cô; rồi nhìn xứ Ca-na-an mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

49“Con hãy lên núi A-ba-rim, đỉnh Nê-bô trong xứ Mô-áp, đối diện Giê-ri-cô, và nhìn về đất Ca-na-an là đất mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

49“Ngươi hãy đi lên rặng Núi A-ba-rim nầy, đến Núi Nê-bô, trong xứ Mô-áp, đối ngang Giê-ri-cô, và hãy nhìn vào xứ Ca-na-an, nơi Ta sẽ ban cho dân I-sơ-ra-ên làm sản nghiệp.

Bản Dịch Mới (NVB)

49“Con lên núi Nê-bô, thuộc rặng núi A-ba-rim trong xứ Mô-áp, đối diện Giê-ri-cô, để quan sát xứ Ca-na-an, là xứ Ta sắp ban cho dân Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp.

Bản Phổ Thông (BPT)

49“Hãy lên núi A-ba-rim, đến ngọn núi Nê-bô trong xứ Mô-áp, đối ngang Giê-ri-cô. Hãy nhìn toàn xứ Ca-na-an mà ta sẽ ban cho dân Ít-ra-en làm sản nghiệp.

New International Version (NIV)

50There on the mountain that you have climbed you will die and be gathered to your people, just as your brother Aaron died on Mount Hor and was gathered to his people.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

50Vả, ngươi sẽ chết trên núi mà ngươi lên đó, và sẽ được tiếp về cùng dân ngươi, y như A-rôn, anh ngươi, đã chết trên núi Hô-rơ, và đã được tiếp về cùng dân của người,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

50Con sẽ qua đời trên núi mà con vừa lên đó và sẽ được sum họp với dân tộc con như anh con là A-rôn đã qua đời trên núi Hô-rơ và đã được sum họp với dân tộc mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

50Ngươi sẽ qua đời tại đó, tức trên núi ngươi sẽ đi lên, rồi ngươi sẽ được đem về với tổ tiên ngươi, như A-rôn anh ngươi đã qua đời trên Núi Hô-rơ và đã được đem về với tổ tiên của ông ấy vậy,

Bản Dịch Mới (NVB)

50Con sẽ qua đời trên núi con sắp leo lên và được đem về với dân con, như A-rôn anh con đã qua đời trên núi Hô-rơ và được tiếp về với dân người.

Bản Phổ Thông (BPT)

50Ngươi sẽ qua đời và về cùng tổ tiên trên ngọn núi mà ngươi sẽ leo lên như anh ngươi là A-rôn đã chết trên núi Hô-rơ và về cùng tổ tiên.

New International Version (NIV)

51This is because both of you broke faith with me in the presence of the Israelites at the waters of Meribah Kadesh in the Desert of Zin and because you did not uphold my holiness among the Israelites.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

51bởi vì tại giữa dân Y-sơ-ra-ên, các ngươi đã phạm tội cùng ta, nơi nước Mê-ri-ba tại Ca-đe, trong đồng vắng Xin, và vì các ngươi không tôn ta thánh giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

51Vì cả hai anh em con đã thất tín với Ta trước mặt dân Y-sơ-ra-ên tại mạch nước Mê-ri-ba ở Ca-đe, trong hoang mạc Sin, và vì các con không tôn thánh Ta giữa dân Y-sơ-ra-ên,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

51bởi vì ở giữa dân I-sơ-ra-ên, các ngươi đã không tin Ta trong vụ nước ở Mê-ri-ba Ca-đe trong Ðồng Hoang Xin, và bởi vì hai ngươi đã không tôn thánh Ta giữa dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

51Lý do là vì anh con và con đã thất tín với Ta trước mặt dân Y-sơ-ra-ên tại suối nước Mê-ri-ba vùng Ca-đê, trong sa mạc Xin, và vì hai con không tôn thánh Ta giữa dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

51Cả hai ngươi đã phạm tội cùng ta trong các suối Mê-ri-ba Ca-đe trong sa mạc Xin, còn ngươi không tôn thánh ta trước mặt dân Ít-ra-en.

New International Version (NIV)

52Therefore, you will see the land only from a distance; you will not enter the land I am giving to the people of Israel.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

52Quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mình, nhưng không được vào trong xứ ấy mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

52cho nên con chỉ được thấy đất ấy từ đằng xa chứ không được vào đất đó, là đất mà Ta ban cho con dân Y-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

52Vậy, ngươi có thể trông thấy xứ ấy từ xa, nhưng ngươi sẽ không vào xứ ấy, tức xứ Ta ban cho dân I-sơ-ra-ên.”

Bản Dịch Mới (NVB)

52Vì vậy, con chỉ được nhìn xem từ đằng xa nhưng không được vào xứ Ta sắp ban cho dân Y-sơ-ra-ên.”

Bản Phổ Thông (BPT)

52Bây giờ ngươi chỉ được nhìn xứ đó từ đàng xa mà thôi. Ngươi sẽ không được vào đất mà ta sẽ ban cho dân Ít-ra-en.”