So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Oix zuqc zipv dongh sienx maiv henv nyei mienh, yaac maiv dungx nzaeng ninh sienx nyei jauv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng tranh luận với họ về các quan điểm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Hãy tiếp nhận những người kém đức tin; đừng lên án những gì mình chưa biết chắc.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng lên án những vấn đề không biết chắc:

Bản Phổ Thông (BPT)

1Hãy tiếp nhận người yếu đức tin vào đoàn thể của anh chị em và đừng tranh luận ý kiến nầy nọ của họ.

Ging-Sou (IUMINR)

2Maaih dauh sienx ninh nyungc-nyungc nyanc duqv nyei, mv baac sienx maiv henv wuov dauh kungx nyanc lai hnangv, maiv nyanc orv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người nầy tin có thể ăn được cả mọi thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Người nầy tin có thể ăn được mọi thứ; còn người yếu đuối chỉ ăn rau thôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Có người tin rằng mình có quyền ăn bất cứ món gì trong khi người yếu đuối cho rằng chỉ nên ăn rau mà thôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Người này tin có thể ăn mọi thức ăn, nhưng người kia yếu đuối chỉ ăn rau.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Có người thì tin rằng ăn thứ gì cũng được. Người khác yếu hơn, tin rằng chỉ nên ăn chay.

Ging-Sou (IUMINR)

3Nyanc nyungc-nyungc wuov dauh maiv dungx mangc piex maiv nyanc wuov dauh. Kungx nyanc lai maiv nyanc orv wuov dauh maiv dungx dingc nyanc nyungc-nyungc wuov dauh zoux dorngc, weic zuqc Tin-Hungh zipv ninh mi'aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn, và người không ăn đừng chỉ trích kẻ ăn; vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Người ăn đừng khinh dể người không ăn, và người không ăn đừng xét đoán người ăn, vì Ðức Chúa Trời đã chấp nhận người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn và người không ăn chớ lên án kẻ ăn vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Người tin rằng ăn thứ gì cũng được không nên gạt bỏ người ăn chay. Người ăn chay cũng đừng nên nghĩ người ăn đủ mọi thứ là sai, vì Thượng Đế đã tiếp nhận người ấy.

Ging-Sou (IUMINR)

4Meih dongh haaix dauh cingx daaih haih dingc ganh dauh nyei bou? Ninh ganh nyei ziouv oix zuqc dingc ninh zoux horpc fai maiv horpc. Ninh yaac zoux duqv horpc weic zuqc Ziouv oix tengx ninh zoux.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; --- song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. ---

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Bạn là ai mà xét đoán đầy tớ của người khác? Nó đứng hay ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bạn là ai mà xét đoán tôi tớ của người khác? Nó đứng hay ngã là việc của chủ nó, và nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền làm cho nó đứng.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ngươi là ai mà lên án đầy tớ của người khác? Nó đứng vững hay ngã xuống, đó là việc của chủ nó; nhưng nó sẽ đứng vững vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Anh chị em là ai mà phê phán đầy tớ người khác? Chỉ có một mình chủ nó mới có quyền phê phán nó làm việc giỏi hay dở thôi. Nhưng đầy tớ Chúa sẽ làm giỏi vì được Ngài giúp đỡ.

Ging-Sou (IUMINR)

5Maaih dauh funx maaih norm hnoi gauh longc jienv. Aengx maaih dauh funx hnoi-hnoi fih hnangv nyei. Gorqv-mienh oix zuqc ei gorqv-mienh nyei hnyouv dingc naaiv deix sic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Người nầy cho rằng ngày nầy tốt hơn ngày kia, còn người khác thì coi mọi ngày đều như nhau; mỗi người hãy tin chắc ở trí mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Có người cho rằng ngày nầy tốt hơn ngày kia, trong khi người khác cho rằng mọi ngày đều như nhau. Trong trí mỗi người tin như thế nào, hãy cứ giữ như thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Người này coi ngày này trọng hơn ngày kia, kẻ khác coi ngày nào cũng như nhau. Mỗi người hãy tin quyết trong trí mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Có người cho rằng ngày nầy quan trọng hơn ngày khác, có người thì cho rằng ngày nào cũng như nhau. Ai tin chắc điều gì, thì cứ tin như thế.

Ging-Sou (IUMINR)

6Haaix dauh funx yietc norm hnoi gauh longx jiex nyei hnoi, ninh zoux weic taaih Ziouv. Haaix dauh sienx nyungc-nyungc nyanc duqv nyei yaac nyanc weic taaih Ziouv, weic zuqc ninh laengz zingh Tin-Hungh. Haaix dauh gec maiv nyanc, wuov dauh gec weic taaih Ziouv. Ninh yaac laengz zingh Tin-Hungh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Người giữ ngày là giữ vì Chúa; người ăn cũng ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; người không ăn cũng không ăn vì Chúa, và họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Người giữ ngày giữ ngày vì muốn tôn kính Chúa; người ăn ăn vì muốn tôn kính Chúa, bởi người ấy tạ ơn Ðức Chúa Trời; người không ăn không ăn vì muốn tôn kính Chúa, và người ấy tạ ơn Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Người giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì Chúa, vì người ấy tạ ơn Đức Chúa Trời. Người không ăn cũng kiêng cữ vì Chúa và cũng tạ ơn Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Vì Chúa mà có người cho rằng ngày nầy quan trọng hơn ngày khác. Còn người ăn đủ thứ cũng vì Chúa, bởi họ làm như thế để tạ ơn Chúa. Người cữ một vài loại thức ăn cũng vì Chúa, họ cũng tạ ơn Thượng Đế.

Ging-Sou (IUMINR)

7Mbuo haaix dauh maiv weic ganh ziangh yaac maiv weic ganh daic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Không người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vì không ai trong chúng ta sống cho mình, và không ai trong chúng ta chết cho mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì không một ai trong chúng ta sống cho chính mình hoặc chết cho chính mình,

Bản Phổ Thông (BPT)

7Chẳng ai trong chúng ta vì mình mà sống hay vì mình mà chết.

Ging-Sou (IUMINR)

8Mbuo ziangh se weic Ziouv ziangh. Daic se weic Ziouv daic. Hnangv naaic, maiv gunv mbuo nangh fai daic mbuo benx Ziouv nyei mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Thật vậy, nếu chúng ta được tiếp tục sống, chúng ta sống cho Chúa, hoặc nếu chúng ta phải chết, chúng ta chết cho Chúa; cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.

Bản Dịch Mới (NVB)

8vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Như thế, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nếu chúng ta sống là sống cho Chúa và chết cũng chết cho Chúa. Cho nên dù sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa cả.

Ging-Sou (IUMINR)

9Weic naaiv Giduc daic mingh aengx nangh daaih weic oix zoux ziangh jienv nyei mienh caux daic mingh nyei mienh nyei Ziouv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Chính vì vậy mà Đấng Christ đã chết và sống lại để làm Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Chính vì thế mà Ðấng Christ đã chết và đã sống lại, để Ngài có thể làm Chúa của cả kẻ chết lẫn kẻ sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Chính vì đó mà Chúa Cứu Thế chịu chết và sống lại ngõ hầu làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Đấng Cứu Thế đã chết và sống lại để làm Chúa của kẻ sống lẫn kẻ chết.

Ging-Sou (IUMINR)

10Wuov nyungc, meih zoux haaix nyungc dingc meih nyei gorx-youz zoux dorngc? Meih weic haaix diuc mangc piex meih nyei gorx-youz? Mbuo yietc zungv oix zuqc souv jienv Tin-Hungh nyei nza'hmien zuqc siemv zuiz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nhưng bạn, sao lại xét đoán anh em mình? Còn bạn, sao lại khinh bỉ anh em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Thế thì tại sao bạn xét đoán anh chị em mình? Hay tại sao bạn khinh dể anh chị em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa phán xét của Ðức Chúa Trời,

Bản Dịch Mới (NVB)

10Còn ngươi, tại sao lên án anh chị em mình? Sao ngươi khinh bỉ anh chị em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Thế thì tại sao anh chị em phê phán người khác trong Đấng Cứu Thế? Tại sao anh chị em nghĩ mình khá hơn họ? Tất cả chúng ta đều sẽ đứng trước mặt Thượng Đế để chịu xét xử,

Ging-Sou (IUMINR)

11Weic zuqc Ging-Sou gorngv,“Ziouv gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc laengz waac gorngv,norm-norm cingh mborqc oix gueic njiec baaix yie,sung-sung nzuih oix nyiemc yie se Tin-Hungh.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Vì có lời chép:“Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta,Và mọi lưỡi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11như có chép,“Chúa phán, ‘Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta, Và mọi lưỡi sẽ chúc tụng Ðức Chúa Trời.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Vì Kinh Thánh đã chép: “Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, Mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt Ta Và mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Đức Chúa Trời.”

Bản Phổ Thông (BPT)

11như Thánh Kinh viết,“Thượng Đế phán: Thật chắc chắn như ta hằng sống,Mọi người sẽ bái lạy trước mặt ta;ai nấy sẽ thừa nhận ta là Thượng Đế.” Ê-sai 45:23

Ging-Sou (IUMINR)

12Hnangv naaic, mbuo dauh dauh mienh zoux nyei yietc zungv oix zuqc binv mengh mbuox Tin-Hungh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Như vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình về chính mình với Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Thế thì mỗi người sẽ trả lời về chính mình với Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Như thế, mỗi người trong chúng ta phải tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Cho nên mỗi người chúng ta sẽ trả lời với Thượng Đế.

Ging-Sou (IUMINR)

13Hnangv naaic, laanh maiv dungx dingc laanh zoux dorngc. Daaux nzuonx oix zuqc dingc hnyouv maiv zoux haaix nyungc bun meih nyei gorx-youz zoux dorngc nduov ninh baamz zuiz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; nhưng thà nhứt định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng tốt hơn cả là quyết định không đặt hòn đá làm vấp chân hoặc gây cản trở cho anh em mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng thà hãy quyết định như thế nầy: tôi sẽ không để vật vấp chân hay cớ vấp ngã trước mặt anh chị em tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Vậy nên chúng ta đừng lên án lẫn nhau nữa, nhưng quyết định không làm trở ngại hay gây cớ vấp ngã cho anh chị em mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Vì thế cho nên chúng ta đừng phê phán nhau nữa. Chúng ta phải nhất quyết không làm điều gì khiến cho tín hữu khác phạm tội.

Ging-Sou (IUMINR)

14Yie caux Yesu juangc maengc ziangh ziouc hiuv dingc maiv maaih haaix nyungc nyanc hopv nyei ga'naaiv ninh ganh haih maaih uix. Mv baac haaix dauh funx haaix nyungc maaih uix nor, wuov nyungc weic ninh maaih uix aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jêsus rằng, chẳng có vật gì vốn là dơ dáy; chỉn có ai tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Trong Đức Chúa Jêsus, tôi biết và tin quyết rằng chẳng có vật gì tự nó là ô uế; nhưng nó là ô uế đối với ai xem nó là ô uế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Trong Chúa, Ðức Chúa Jesus, tôi biết và tôi được thuyết phục để tin rằng không có vật gì tự nó là ô uế, nhưng nó trở thành ô uế cho ai khi người ấy nghĩ nó là ô uế mà thôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Tôi biết và tin quyết trong Chúa Giê-su rằng: Chẳng có một vật gì tự nó là ô uế, trừ khi có ai kể nó là ô uế thì nó mới là ô uế cho kẻ đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tôi ở trong Chúa Giê-xu nên tôi biết rằng không có món ăn nào là xấu. Nhưng nếu có ai tin rằng điều gì là xấu, thì điều đó trở thành xấu cho người ấy.

Ging-Sou (IUMINR)

15Se gorngv meih nyanc nyei ga'naaiv bun meih nyei gorx-youz hnyouv mun, meih zoux nyei sic bun cing meih maiv hnamv gorx-youz. Yesu weic wuov laanh mienh daic mi'aqv. Maiv dungx bun ninh laaix meih nyanc nyei ga'naaiv zuqc mietc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nếu vì một thức ăn mà bạn làm tổn thương anh em mình thì bạn đã không cư xử theo tình yêu thương rồi. Đừng vì một thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chết thay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nếu vì miếng ăn mà bạn gây cho anh chị em mình đau buồn, bạn đâu còn cư xử theo tình yêu thương nữa. Xin đừng để việc ăn uống hủy hoại người Ðấng Christ đã chết thay.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vì nếu anh chị em ngươi buồn phiền vì món ăn của ngươi thì ngươi đâu còn sống theo tình yêu thương nữa! Đừng vì một món ăn mà làm cho người khác bị hư mất; vì người đó đã được Chúa chết thay.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nếu vì món ăn mà làm tổn thương niềm tin của anh chị em mình tức là mình không còn sống theo con đường yêu thương nữa. Đừng phá đổ niềm tin người khác bằng cách ăn món gì mà người ấy cho là tội, vì Chúa Cứu Thế cũng đã chết thay cho họ.

Ging-Sou (IUMINR)

16Hnangv naaic, meih mbuo funx se longx nyei mv baac maiv dungx bun mienh longc zoux gorn daanh meih mbuo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ gièm chê.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vậy đừng để việc tốt của anh em bị gièm chê.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vậy đừng để những việc tốt đẹp của anh chị em bị gièm chê,

Bản Dịch Mới (NVB)

16Đừng để việc tốt mình làm bị mang tiếng xấu.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Đừng để những điều mình cho là phải trở thành điều kẻ khác cho là quấy.

Ging-Sou (IUMINR)

17Weic zuqc mienh nyanc nyei hopv nyei maiv zeiz bun cing Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh mbuo. Singx Lingh bun mienh zoux duqv horpc Tin-Hungh nyei hnyouv, duqv baengh orn, yaac duqv njien-youh. Dongh naaiv bun cing ⟨Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh.⟩

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17vì vương quốc của Ðức Chúa Trời không phải ở việc ăn uống, mà là công chính, bình an, và vui vẻ trong Ðức Thánh Linh.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Vì Nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Trong Nước Trời, ăn uống không quan trọng mà điều quan trọng là sống hòa thuận với Thượng Đế, được bình an và vui vẻ trong Thánh Linh.

Ging-Sou (IUMINR)

18Haaix dauh hnangv naaiv nor fu-sux Giduc, wuov dauh horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. Mienh yaac ceng ninh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ, thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Người nào phục vụ Đấng Christ theo cách ấy thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được loài người tôn trọng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Vì ai theo cách ấy phục vụ Ðấng Christ sẽ được Ðức Chúa Trời vui lòng và người ta quý trọng.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Vì người nào phục vụ Chúa Cứu Thế cách này thì được Đức Chúa Trời hài lòng và loài người chấp nhận.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Ai phục vụ Đấng Cứu Thế theo cách ấy sẽ làm vừa lòng Thượng Đế và được mọi người chấp nhận.

Ging-Sou (IUMINR)

19Hnangv naaic, mbuo zoux haaix nyungc oix zuqc zanc-zanc zoux weic bun laanh caux laanh baengh orn nyei yiem, laanh tengx laanh ceix jiez daaih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và xây dựng cho nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Thế thì chúng ta hãy đeo đuổi những gì đem lại hòa thuận và gây dựng cho nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vậy, ta hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Cho nên, chúng ta hãy cố gắng mang sự hòa thuận và giúp đỡ mọi người.

Ging-Sou (IUMINR)

20Maiv dungx laaix nyanc hopv zoux waaic Tin-Hungh nyei gong. Nyungc-nyungc nyanc nyei ga'naaiv maiv maaih uix. Mv baac haaix nyungc haih nduov mienh baamz zuiz maiv horpc zuqc nyanc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm, thì là ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Đừng vì một thức ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều thanh sạch, nhưng ai vì một món ăn mà gây cho người khác vấp ngã thì thật là sai lầm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ðừng vì miếng ăn mà phá hoại công việc của Ðức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều thanh sạch, nhưng nếu ăn mà gây cớ vấp ngã cho người khác là sai rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đừng vì món ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Mọi vật thật ra đều trong sạch, nhưng người nào gây vấp phạm cho kẻ khác vì món ăn là sai quấy rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Đừng để món ăn, thức uống làm hỏng việc của Thượng Đế. Ăn gì cũng được nhưng ăn thứ có thể gây cho người khác phạm tội là quấy.

Ging-Sou (IUMINR)

21Gauh longx jiex se maiv dungx nyanc orv fai hopv diuv fai zoux haaix nyungc haih nduov meih mbuo nyei gorx-youz baamz zuiz.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng cữ mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Tốt nhất là không ăn thịt, không uống rượu hoặc làm điều gì gây vấp phạm cho anh em mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Tốt nhất là không ăn thịt, không uống rượu, hay làm việc gì có thể gây cớ vấp ngã cho anh chị em mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Tốt hơn là đừng ăn thịt, uống rượu hoặc làm điều gì gây cho anh chị em mình vấp phạm.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Tốt hơn là đừng ăn thịt, uống rượu hay làm điều gì khiến cho anh chị em mình phạm tội.

Ging-Sou (IUMINR)

22Naaiv buoqv sic meih mbuo hnangv haaix nor sienx, meih mbuo ganh caux Tin-Hungh oix zuqc hiuv hnangv. Haaix dauh dingc hnyouv hnangv haaix nor zoux, ninh zoux nyei ziangh hoc maiv haiz dorngc nor, wuov dauh njien-youh aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Bạn có đức tin thể nào thì hãy giữ cho mình thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước cho người nào không tự lên án mình về những gì mình đã chấp nhận!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Bạn tin như thế nào, hãy giữ như thể ấy trước mặt Ðức Chúa Trời. Phước cho người không lên án chính mình về những gì mình đã chấp nhận.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Người tin điều gì, đó là việc giữa người và Đức Chúa Trời. Phước cho ai không lên án chính mình vì điều mình chấp nhận.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Niềm tin của anh chị em về những vấn đề ấy là việc riêng tư giữa anh chị em với Thượng Đế. Người ta hạnh phúc là khi làm điều gì mình cho là đúng mà không cảm thấy bị cáo trách lương tâm.

Ging-Sou (IUMINR)

23Se gorngv nyanc nyei ziangh hoc haiz daah sih maiv dov nor, nyanc wuov zanc Tin-Hungh ziouc dingc ninh maaih zuiz, weic zuqc ninh maiv ei ninh sienx nyei nyanc. Se gorngv mbuo zoux haaix nyungc yaac maiv sienx dingc mbuo zoux duqv horpc nor, benx zuiz aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Nhưng người nào còn nghi ngại mà cứ ăn thì bị lên án rồi, vì không hành động bởi đức tin. Việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Nếu ai ăn mà còn nghi ngờ, người ấy đã bị lên án rồi, vì đã không hành động theo đức tin, vì hễ điều chi không ra từ đức tin là tội lỗi.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Nhưng nếu anh còn nghi ngờ mà vẫn ăn là bị lên án rồi vì không hành động bởi đức tin. Phàm làm việc gì không bởi đức tin là phạm tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Nhưng người nào ăn mà không chắc mình đúng tức là quấy, vì người ấy không tin rằng mình hành động đúng. Điều gì làm mà không tin chắc rằng đúng là có tội.