So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Sanua cứq yoc atỡng anhia tễ A-praham, la achúc achiac tỗp I-sarel tễ dâu lứq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ về phần xác của chúng ta, đã nhận được gì?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Vậy chúng ta sẽ nói gì về tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta theo phần xác đã được?

Bản Dịch Mới (NVB)

1Vậy chúng ta sẽ nói làm sao về việc Áp-ra-ham, tổ chúng ta theo phần xác, ông đã tìm thấy gì?

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúng ta có thể nói Áp-ra-ham, tổ tiên của dân tộc ta, đã học được gì về đức tin?

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Khân A-praham ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ tễ ranáq án táq, ki têq án khễn tỗ án bữm. Ma lứq samoât án tỡ têq khễn ngkíq yáng moat Yiang Sursĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Thật thế, nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Nếu Áp-ra-ham đã được xưng công chính bởi việc làm thì ông có lý do để khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thì không phải vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Vì nếu nhờ vào việc làm mà Áp-ra-ham đã được xưng công chính thì ông có lý do để tự hào; nhưng ông không thể tự hào trước mặt Ðức Chúa Trời được,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vì nếu Áp-ra-ham được tuyên xưng công chính bởi việc làm thì người có cớ để khoe khoang; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Nếu Áp-ra-ham được hòa thuận với Thượng Đế nhờ những điều ông làm thì ông sẽ có lý do chính đáng để khoe. Nhưng Áp-ra-ham không thể tự khoe trước Thượng Đế.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q khoiq pai tễ A-praham neq:“A-praham sa‑âm Yiang Sursĩ;ngkíq Yiang Sursĩ noap án la cũai tanoang o.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vì Kinh thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vì Kinh Thánh nói gì? “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3vì Kinh Thánh đã nói gì? “Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và vì thế ông được kể là công chính.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vì Kinh Thánh nói gì? “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và vì thế được kể là công chính.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vì Thánh Kinh viết, “Áp-ra-ham đặt niềm tin nơi Thượng Đế, Ngài chấp nhận niềm tin của ông và niềm tin ấy khiến ông hòa thuận lại với Ngài.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Cứq sacâm neq: Khân bữn cũai tuthễ, án cóq bữn práq cóng án. Práq ki hái tỡ têq pai ncháu án chuai miat sâng. Ma práq ki la cóng án táq ranáq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đối với người làm việc, tiền công không được kể là ân huệ, nhưng phải kể là nợ;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Thế thì, đối với người làm việc, tiền công không phải là ơn huệ, nhưng là món nợ chủ phải trả.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đối với người làm việc thì tiền công không được kể là ơn mà phải kể là nợ; còn đối với người không làm

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ai làm việc thì lương bổng không thể xem là quà biếu mà là tiền công của mình.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Ma Yiang Sursĩ chuai cũai lôih yỗn cỡt tanoang o yáng moat án, la cỗ cũai ki sa‑âm, tỡ cỡn cỗ nhơ cũai ki táq ranáq ntrớu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin Đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5còn với người không làm việc, nhưng tin vào Đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được kể là công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nhưng đối với người không cậy vào việc làm, mà chỉ tin vào Ðấng làm cho người có tội được xưng công chính, thì đức tin của người ấy được kể là yếu tố giúp người ấy được xưng công chính.

Bản Dịch Mới (NVB)

5nhưng chỉ tin vào Đấng xưng công chính kẻ vô đạo thì đức tin của người ấy được kể là công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nhưng con người không thể làm cách nào để hòa thuận lại với Thượng Đế được. Nên con người phải trông cậy vào Thượng Đế là Đấng có thể khiến cho kẻ ác hòa thuận lại với Ngài. Thượng Đế sẽ chấp nhận đức tin của họ, nhờ đó họ được hòa thuận lại với Ngài.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Tễ mbŏ́q, puo Davĩt khoiq atỡng machớng ki tê. Án pai bốn lứq cũai ca Yiang Sursĩ khoiq noap tanoang o, cỗ nhơ alới sa‑âm, tỡ cỡn cỗ tễ ranáq alới táq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ấy vậy, vua Đa-vít cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể cho là công bình chẳng bởi việc làm, mà rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vì vậy, khi đề cập về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính không bởi việc làm, Đa-vít nói:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ðó cũng là điều Ða-vít đã nói về phước hạnh của người được Ðức Chúa Trời kể là công chính mà không nhờ cậy vào việc làm,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ngay vua Đa-vít cũng nói như vậy về phước hạnh của người mà Đức Chúa Trời kể là công chính không bởi việc làm:

Bản Phổ Thông (BPT)

6Đa-vít cũng đã nói tương tự như thế. Ông bảo rằng ai được hòa thuận với Thượng Đế, nghĩa là được Ngài tha thứ những tội lỗi của mình, thật có phúc.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Davĩt pai neq:“Bốn lứq máh cũai ca Yiang Sursĩ táh lôih yỗn.Án khoiq pul clỡp chơ lôih alới,tỡ bữn noau hữm noâng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7“Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha,Tội lỗi được khỏa lấp!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7“Phước cho người được tha những vi phạm mình, được khỏa lấp những tội lỗi mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

7“Phước cho người Được tha vi phạm, Được khỏa lấp tội lỗi;

Bản Phổ Thông (BPT)

7“Phúc cho người nào được xóa hết tội,bao nhiều việc phạm pháp đều được tha thứ.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8Bốn lứq cũai ca Yiang Sursĩ tỡ bữn noap noâng lôih alới.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Phước cho người mà Chúa không kể là có tội!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Phước cho người được Chúa không kể tội của mình.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Phước cho những ai Mà Chúa sẽ chẳng bắt tội.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Phúc cho kẻ mà Chúa không kết tội.” Thi thiên 32:1–2

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

9Ŏ́c bốn nâi toâq pỡ ống cũai táq rit cứt tỡ? Tỡ cỡn ngkíq! Ŏ́c bốn nâi lứq toâq dếh pỡ cũai tỡ bữn táq rit cứt hỡ. Hái dáng chơ tễ A-praham, Yiang Sursĩ noap án tanoang o la cỗ án sa‑âm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vậy, lời luận về phước đó chỉ chuyên về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao? Cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Vả, chúng ta nói rằng đức tin của Áp-ra-ham được kể là công bình cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vậy phước hạnh đó chỉ dành cho những ai chịu cắt bì mà thôi hay cũng cho cả người không chịu cắt bì nữa? Vì chúng ta nói rằng bởi đức tin, Áp-ra-ham được kể là công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Phải chăng phước hạnh ấy chỉ dành cho những người được cắt bì, hay cũng cho những người không được cắt bì nữa? Vì nếu chúng ta nói rằng,“Nhờ đức tin mà Áp-ra-ham được kể là công chính,”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vậy phước lành này chỉ ban cho người chịu cắt bì thôi hay cũng cho cả người không chịu cắt bì nữa? Vì chúng ta nói: “Bởi đức tin Áp-ra-ham được kể là công chính.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Có phải phúc lành nầy chỉ dành cho người được cắt dương bì thôi hay là cũng dành cho người không được cắt dương bì nữa? Chúng ta đã nói rằng Thượng Đế chấp nhận niềm tin của Áp-ra-ham và chính niềm tin ấy khiến ông hòa thuận lại với Ngài.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

10Bo léq Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o? Nhũang tỡ la ntun A-praham táq rit cứt? Lứq Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o bo án tỡ yũah táq rit cứt, tỡ cỡn ntun án táq tếc ki.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nhưng được kể thế nào? Khi người đã chịu cắt bì rồi, hay là khi người chưa chịu cắt bì? Ấy không phải sau khi người chịu cắt bì, bèn là trước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Nhưng ông được kể là công chính như thế nào? Trước hay sau khi chịu cắt bì? Không phải là sau mà là trước khi chịu cắt bì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10thì nếu vậy, ông ta được kể là công chính như thế nào? Lúc ông đã được cắt bì rồi, hay lúc ông chưa được cắt bì?Không phải sau khi ông đã được cắt bì đâu, nhưng là trước khi ông được cắt bì.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vậy người được kể là công chính như thế nào? Sau khi đã chịu cắt bì hay trước khi chịu cắt bì? Không phải sau mà là trước khi chịu cắt bì.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ông được hòa thuận ra sao? Thượng Đế chấp nhận Áp-ra-ham trước khi ông chịu phép cắt dương bì hay là sau?—Trước khi ông chịu phép cắt dương bì.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

11Vớt Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o, chơ A-praham táq rit cứt dŏq apáh mứt pahỡm án tanoang o. Ma A-praham bữn mứt tanoang o cỗ nhơ án sa‑âm, tễ nhũang án tỡ yũah táq rit cứt. Ngkíq A-praham cỡt samoât achúc achiac cũai tỡ bữn táq rit cứt tê, khân alới sa‑âm Yiang Sursĩ án têq noap alới tanoang o.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì, như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin, khi chưa chịu cắt bì; hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ông đã nhận dấu cắt bì như ấn chứng của sự công chính mà ông đã có được bởi đức tin từ lúc ông chưa chịu cắt bì. Như vậy ông trở thành cha của tất cả những người tin mà không cắt bì, họ cũng được kể là công chính,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ông đã nhận dấu cắt bì như một dấu ấn của việc được xưng công chính nhờ đức tin trong khi ông còn là một người chưa được cắt bì, để ông có thể làm tổ phụ của tất cả những người có đức tin dù không được cắt bì, hầu họ cũng được kể là công chính.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Người đã nhận dấu cắt bì là dấu ấn cho sự công chính bởi đức tin mà người đã có khi chưa chịu cắt bì. Như vậy, Áp-ra-ham trở thành cha mọi người tin mà không cắt bì và họ cũng được kể là công chính,

Bản Phổ Thông (BPT)

11Áp-ra-ham chịu cắt dương bì để chứng tỏ ông đã hòa thuận lại với Thượng Đế vì ông tin Ngài trước khi chịu cắt dương bì. Cho nên Áp-ra-ham trở nên cha của những người tin nhưng không được cắt dương bì; ông là cha của mọi tín hữu đã hòa thuận lại với Thượng Đế.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

12Cớp A-praham la achúc achiac máh alới ca táq rit cứt tê. Ma án tỡ bữn achúc achiac alới cỗ alới táq rit cứt. Ma lứq án cỡt achúc achiac alới, yuaq alới sa‑âm machớng án sa‑âm tễ nhũang án tỡ yũah táq tếc cứt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12và cũng làm cha những kẻ chịu cắt bì, tức là cha những kẻ không những chịu cắt bì thôi, lại cũng noi theo dấu đức tin mà Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chưa chịu cắt bì vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12và cũng làm cha những người chịu cắt bì, là những người không những chịu cắt bì thôi, nhưng còn noi dấu đức tin mà Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, đã có trước khi chịu cắt bì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Cũng vậy, ông là tổ phụ của những người được cắt bì, tức những người không những chỉ được cắt bì nhưng cũng bước theo những bước đức tin mà ông, tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta, đã trải qua trong lúc ông chưa được cắt bì.

Bản Dịch Mới (NVB)

12và cũng làm cha những người chịu cắt bì, là những người không phải chỉ chịu cắt bì thôi nhưng cũng bước theo dấu chân đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham chúng ta khi người chưa chịu cắt bì nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Áp-ra-ham cũng đồng thời là cha của những người đã chịu cắt dương bì và sống theo niềm tin mà Áp-ra-ham, tổ tiên chúng ta đã có trước khi chịu cắt dương bì.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

13Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham cớp nheq tŏ́ng toiq A-praham la Yiang Sursĩ lứq yỗn alới ndỡm máh cruang cutễq nâi. Yiang Sursĩ ữq ngkíq la cỗ nhơ A-praham sa‑âm, tỡ cỡn cỗ án trĩh phễp rit Môi-se. Cỗ nhơ A-praham sa‑âm, ngkíq Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Vả, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà có lời hứa cho Áp-ra-ham hoặc dòng dõi người lấy thế gian làm gia nghiệp, bèn là bởi sự công bình của đức tin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Lời hứa cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông được nhận thế gian làm cơ nghiệp, không phải đến từ luật pháp nhưng nhờ sự công chính của đức tin.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Vì không phải nhờ vâng giữ Luật Pháp mà Áp-ra-ham hay dòng dõi của ông được lời hứa sẽ nhận thế gian làm cơ nghiệp, nhưng là nhờ được xưng công chính bởi đức tin.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Vì lời hứa cho Áp-ra-ham hay cho dòng dõi người rằng người sẽ thừa hưởng thế giới không phải bởi tuân giữ kinh luật nhưng bởi sự công chính đến từ đức tin.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Áp-ra-ham và dòng dõi ông đã nhận lời hứa rằng sản nghiệp của họ sẽ gồm toàn thế giới. Ông nhận lời hứa ấy không nhờ luật pháp mà nhờ giảng hòa lại với Thượng Đế qua đức tin.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

14Khân Yiang Sursĩ ữq chuai ống máh cũai ca puai phễp rit Môi-se, ki tỡ bữn kia ntrớu hái sa‑âm, cớp tỡ bữn lứq ntrớu tễ ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham cớp tŏ́ng toiq A-praham hỡ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vì, nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp, thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Vì nếu nhờ luật pháp mà được hưởng cơ nghiệp thì đức tin trở thành vô ích và lời hứa cũng mất hiệu lực.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Vì nếu nhờ vâng giữ Luật Pháp mà được thừa hưởng cơ nghiệp thì đức tin đã trở thành vô ích, và lời hứa đã bị vô hiệu hóa.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vì nếu nhờ tuân giữ kinh luật mà thừa hưởng cơ nghiệp thì đức tin thành vô ích, và lời hứa trở nên vô hiệu lực.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nếu chúng ta có thể nhận được lời hứa của Thượng Đế bằng cách tuân giữ luật pháp thì đức tin trở nên vô ích. Lời hứa của Thượng Đế cho Áp-ra-ham cũng vô ích,

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

15Khân cũai aléq ma táh phễp rit Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ táq cũai ki. Ma khân Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn phễp rit ntrớu, ki hái tỡ têq pai noau bữn lôih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15vì luật pháp sanh ra sự giận; song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Vì luật pháp đem đến sự thịnh nộ, nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Vì Luật Pháp sẽ đem cơn thịnh nộ đến với người phạm pháp; và chỉ nơi nào không có Luật Pháp, nơi đó mới không có sự phạm pháp.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vì kinh luật gây ra thịnh nộ, ở đâu không có kinh luật thì cũng không có sự vi phạm.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Vì luật pháp chỉ đưa đến cơn thịnh nộ của Thượng đế mà thôi. Nhưng nơi nào không có luật pháp thì cũng không có việc phạm pháp.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

16Máh ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham, lứq ŏ́c ki toâq pỡ A-praham cỗ nhơ án sa‑âm. Yiang Sursĩ táq ngkíq, yuaq án yoc ễ chuai miat máh tŏ́ng toiq A-praham. Án ễ chuai alới ca puai phễp rit Môi-se, cớp án ễ chuai alới ca sa‑âm ariang A-praham sa‑âm tê. Ngkíq A-praham la samoât achúc achiac dũ náq cũai sa‑âm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vậy nên, bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Áp-ra-ham, là tổ phụ hết thảy chúng ta,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Cho nên, bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi Áp-ra-ham, không những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cho cả dòng dõi đức tin của Áp-ra-ham, cũng là tổ phụ của tất cả chúng ta,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Thế thì, nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham, không những chỉ cho dòng dõi ở dưới Luật Pháp, nhưng cũng cho dòng dõi đức tin của ông nữa. Ông chính là tổ phụ của tất cả chúng ta, (

Bản Dịch Mới (NVB)

16Cho nên bởi đức tin thì lời hứa mới dựa trên ân sủng và được bảo đảm cho toàn thể dòng dõi, không phải chỉ cho dòng dõi sống theo kinh luật mà cho cả dòng dõi có đức tin như Áp-ra-ham, tổ phụ của tất cả chúng ta,

Bản Phổ Thông (BPT)

16Cho nên chúng ta nhận được lời hứa của Thượng Đế qua đức tin. Lời hứa ấy trở thành một quà tặng, mà tất cả con cháu Áp-ra-ham đều có thể nhận. Lời hứa ấy không phải dành cho những người sống dưới luật pháp Mô-se mà là cho những người sống trong đức tin như Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

17Nâi la machớng noau khoiq chĩc tễ A-praham tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q. Noau chĩc neq:“Cứq táq yỗn mới cỡt achúc achiac sa‑ữi cruang.”A-praham sa‑âm santoiq Yiang Sursĩ. Cớp máh ŏ́c Yiang Sursĩ khoiq ữq, ŏ́c ki lứq toâq. Yiang Sursĩ lứq chuai cũai cuchĩt yỗn têq tamoong loah. Cớp Yiang Sursĩ têq táq ŏ́c tỡ bữn bữn yỗn cỡt bữn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17y như lời chép rằng: Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc, thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là Đấng người đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17như có lời chép: “Ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc.” Trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng ông đã tin, là Đấng ban sự sống cho kẻ chết, và gọi những điều không có như đã có.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17như có chép rằng,“Ta đã lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc” )trước mặt Ðức Chúa Trời, Ðấng ông tin có quyền làm cho kẻ chết sống lại và ra lịnh cho những gì chưa hiện hữu trở thành hiện hữu.

Bản Dịch Mới (NVB)

17như Kinh Thánh chép: “Ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc.” Trước mặt Đức Chúa Trời, Đấng người đã tin, Đấng làm cho kẻ chết sống lại và định những điều chưa có như có rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Như Thánh Kinh viết, “Ta lập ngươi làm cha của nhiều dân tộc.” Điều nầy được thực hiện trước mặt Thượng Đế vì Áp-ra-ham tin cậy Ngài là Đấng ban sự sống cho kẻ chết và đã sáng tạo mọi vật từ chỗ hư vô.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

18A-praham khoiq vớt ngư amia con, ma noâng án ngcuang Yiang Sursĩ yỗn án bữn con samiang, yuaq Yiang Sursĩ khoiq ữq. Ngkíq A-praham sa‑âm án lứq cỡt achúc achiac sa‑ữi cruang, yuaq Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp án neq: “Tŏ́ng toiq mới lứq cỡt sa‑ữi cruang.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin, và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người rằng: Dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Ông đã hi vọng dù không còn lý do để hi vọng; ông vẫn tin và trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông rằng: “Dòng dõi con sẽ như thế.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Mặc dù Áp-ra-ham không còn gì để hy vọng, ông vẫn hy vọng và vẫn tin rằng ông sẽ trở thành“Cha của nhiều dân tộc,” theo như lời đã phán với ông rằng,“Dòng dõi ngươi sẽ đông như thế.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Người vẫn tin trong hy vọng dù không còn gì để hy vọng, nên người trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế;”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Áp-ra-ham không hi vọng có con cái nối dòng, nhưng ông tin cậy Thượng đế và vẫn nuôi hi vọng, nên ông đã trở thành cha của nhiều dân tộc. Đúng như Thượng Đế đã bảo, “Dòng dõi ngươi sẽ đông không thể đếm được.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

19A-praham khoiq thâu lứq chơ. Anhúq án cheq muoi culám cumo. Cớp Sara, lacuoi án, khoiq vớt ngư amia con. Ma noâng A-praham sa‑âm níc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ông thấy thân thể mình chết mòn vì đã gần một trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sinh con được nữa, nhưng đức tin chẳng hề suy giảm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Ðức tin của ông không hề suy giảm, mặc dù thân thể ông đã tàn tạ, vì lúc ấy ông đã gần một trăm tuổi, và dạ bà Sa-ra không còn thể sinh con.

Bản Dịch Mới (NVB)

19người không giảm sút đức tin khi thấy thân thể mình cũng như dạ bà Sa-ra như đã chết, vì người đã gần một trăm tuổi;

Bản Phổ Thông (BPT)

19Lúc ấy Áp-ra-ham đã gần một trăm tuổi, quá tuổi bình thường để có con, còn Sa-ra thì không thể nào sinh con được. Áp-ra-ham lo âu về điều ấy nhưng niềm tin của ông nơi Thượng Đế vẫn không lay chuyển.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

20Án tỡ bữn tốh voal ntrớu tâng mứt pahỡm án tễ ŏ́c Yiang Sursĩ ữq cớp án. Ma án sa‑âm pacái lứq. Cớp án khễn níc Yiang Sursĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Nhưng đối với lời hứa của Ðức Chúa Trời, ông không hề nao núng đức tin mà nghi ngờ thắc mắc, nhưng càng tin tưởng mãnh liệt hơn, và như thế đã đem vinh hiển về cho Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Người không vì lòng vô tín mà nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng được mạnh mẽ trong đức tin tôn vinh Đức Chúa Trời

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ông không bao giờ hoài nghi rằng Thượng Đế sẽ không giữ lời hứa của Ngài, trái lại ông nắm chắc niềm tin. Ông vững tin hơn và ca ngợi Thượng Đế.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

21A-praham dáng samoât samơi, Yiang Sursĩ têq táq máh ŏ́c án khoiq ữq chơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ông tin quả quyết rằng Ðức Chúa Trời có khả năng làm thành những gì Ngài đã hứa.

Bản Dịch Mới (NVB)

21và hoàn toàn tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài cũng có đủ quyền năng làm được.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Áp-ra-ham tin chắc rằng những gì Ngài hứa thì Ngài cũng có quyền thực hiện được.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

22Ngkíq Yiang Sursĩ noap A-praham la cũai tanoang o yáng moat án.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Vì thế, đức tin của ông được kể là công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Vì thế ông đã được kể là người công chính.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vì thế người được kể là công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Cho nên “Thượng Đế chấp nhận đức tin của Áp-ra-ham, và đức tin ấy khiến ông hòa thuận lại với Ngài.”

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

23Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbŏ́q noau khoiq chĩc neq:“Yiang Sursĩ noap án tanoang o cỗ án sa‑âm.”Án ca khoiq chĩc ŏ́c ki, án tỡ bữn atỡng tễ ống A-praham sâng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Nhưng câu: “đức tin của ông được kể là công chính” không phải chỉ được ghi lại cho một mình ông

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Nhưng khi viết rằng, “ông đã được kể là người công chính,” thì điều ấy không những chỉ nói về một mình ông,

Bản Dịch Mới (NVB)

23Câu: “người được kể là công chính” không phải được ghi lại chỉ vì một mình người mà thôi,

Bản Phổ Thông (BPT)

23Câu “Thượng Đế chấp nhận đức tin của Áp-ra-ham” không phải chỉ viết cho ông mà thôi

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

24Ma án atỡng dếh tễ hái hỡ, yuaq Yiang Sursĩ noap hái tanoang tê khân hái sa‑âm Yiang Sursĩ táq yỗn Yê-su, Ncháu hái, tamoong loah tễ cuchĩt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24mà cũng cho chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công chính cho chúng ta, những người tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24nhưng cũng nói về chúng ta nữa. Chúng ta cũng sẽ được kể là những người công chính khi chúng ta tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, từ cõi chết sống lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

24nhưng cũng vì chúng ta nữa, những người Ngài sẽ kể là công chính, là những người tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, Chúa chúng ta, từ chết sống lại,

Bản Phổ Thông (BPT)

24mà còn cho chúng ta nữa. Thượng Đế sẽ chấp nhận chúng ta vì chúng ta tin nơi Đấng đã khiến Giê-xu, Chúa chúng ta, sống lại từ kẻ chết.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

25Yiang Sursĩ chiau Yê-su cuchĩt cỗ tian lôih hái. Cớp án yỗn Yê-su yuor tamoong loah yỗn hái têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta, và sống lại để chúng ta được xưng công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Ngài đã bị nộp để chết vì tội chúng ta và đã được làm cho sống lại, để chúng ta được xưng công chính.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Ngài bị nộp cho chết vì tội lỗi chúng ta và được làm cho sống lại để chúng ta được xưng công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội chúng ta, Ngài đã sống lại để chúng ta được hòa thuận lại với Thượng Đế.