So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch 2011(BD2011)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Trong thời của Am-ra-phên vua Sin-a, A-ri-ốt vua Ên-la-sa, Kê-đô-lao-me vua Ê-lam, và Ti-đanh vua Gô-im,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Trong đời Am-ra-phên, vua Si-nê-a; A-ri-óc, vua Ê-la-sa; Kết-rô-Lao-me, vua Ê-lam, và Ti-đanh, vua Gô-im,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Trong thời Am-ra-phên làm vua Si-nê-a, A-ri-óc làm vua Ê-la-sa, Kết-rô-lao-me làm vua Ê-lam, và Ti-đanh làm vua Gô-im,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lúc bấy giờ, Am-ra-phin vua Si-nê-a, A-ri-óc vua Ê-la-sa, Kế-rô-lao-me vua Ê-lam và Ti-đanh vua Gô-im

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lúc ấy Am-ra-phên làm vua vùng đất Ba-by-lôn, A-ri-ốc là vua Ê-la-sa, Kết-rô-lao-me là vua Ê-lam, còn Ti-đan là vua Gô-im.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Lúc ấy chiến tranh xảy ra trong xứ. Am- ra-phên, vua Si-nê-a, A-ri-óc, vua Ê-la-sa, Kết-rô-lao-me, vua Ê-lam và Ti-đanh, vua Gô-im

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 các vua ấy liên kết với nhau để giao tranh với Bê-ra vua Sô-đôm, Bích-sa vua Gô-mô-ra, Si-náp vua Át-ma, Sê-mê-be vua Xê-boi-im, và Bê-la vua Xô-a.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bê-ra, vua Sô-đôm; Bi-rê-sa, vua Gô-mô-rơ; Si-nê-áp, vua Át-ma; Sê-mê-bê, vua Xê-bô-im, và vua Bê-la, tức là Xoa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2thì họ liên kết nhau gây chiến với vua Bê-ra của Sô-đôm, vua Bi-rê-sa của Gô-mô-rơ, vua Si-nê-áp của Át-ma, vua Sê-mê-bê của Xê-bô-im, và vua của Bê-la, tức là Xoa.

Bản Dịch Mới (NVB)

2gây chiến với Bê-ra vua Sô-đôm, Bi-rê-sa vua Gô-mô-rơ, Si-nê-áp vua Át-ma, Sê-mê-bê vua Yê-bô-in và vua của Bê-la tức là Xoa.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tất cả các vua nầy họp nhau lại đánh các vua: Bê-ra của Xô-đôm, Biếc-sa, vua Gô-mô-rơ, Si-náp vua Ách-ma, Sê-mê-be vua Giê-bô-im và vua của Bê-la. (Bê-la cũng có tên là Xoa.)

Bản Diễn Ý (BDY)

2đem quân tiến công Bê-ra, vua Sô- đôm, Biệt-sa, vua Gô-mô, Si-náp, vua Át- ma, Sê-mê-be, vua Xê-bô-im, và vua Bê-la (tức là Xoa).

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Tất cả các vua ấy tập trung quân đội trong Thung Lũng Sít-đim, thuộc vùng Biển Muối.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Các vua nầy hiệp lại tại trũng Si-điêm, bây giờ là biển muối.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Năm vua vừa kể phối hợp lực lượng tại thung lũng Si-điêm, tức là Biển Chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Tất cả các vua này tập trung lực lượng tại thung lũng Si-đim, tức biển Muối.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Các vua bị tấn công tập họp các đạo quân trong thung lũng Xi-đim (bây giờ là Biển Chết).

Bản Diễn Ý (BDY)

3Năm vua này đóng quân tại thung lũng Si-đôn (tức là Biển Mặn).

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Số là trong mười hai năm họ thần phục Vua Kê-đô-lao-me, nhưng đến năm thứ mười ba họ làm phản.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Trong mười hai năm các vua nầy đều là chư hầu của vua Kết-rô-Lao-me; nhưng qua năm thứ mười ba, thì họ dấy loạn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Họ đã từng thần phục vua Kết-rô-lao-me suốt mười hai năm, nhưng đến năm thứ mười ba, thì họ nổi loạn.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Các vua này trước kia đã thần phục vua Kết-rô-lao-me suốt mười hai năm, nhưng đến năm thứ mười ba, họ nổi loạn.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Trước đây họ thần phục Kết-rô-lao-me trong mười hai năm, nhưng đến năm thứ mười ba thì họ dấy loạn.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Trong mười hai năm, họ tùng phục Kết-rô- lao-me, nhưng sang năm thứ mười ba thì nổi loạn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Qua năm thứ mười bốn, Kê-đô-lao-me cùng các vua trong liên minh của ông kéo đến đánh bại dân Rê-pha ở Ách-tê-rốt Ca-na-im, dân Xu-xim ở Ham, dân Ê-mim ở Sa-vê Ki-ri-a-tha-im,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nhằm năm thứ mười bốn, Kết-rô-Lao-me cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Rê-pha-im ở đất Ách-tê-rót-Ca-na-im, dân Xu-xin tại đất Ham, dân Ê-mim ở trong đồng bằng Ki-ri-a-ta-im,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vào năm thứ mười bốn, Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh đem quân đánh dẹp dân Rê-pha-im ở Ách-tê-rót Ca-na-im, dân Xu-xin tại Ham, dân Ê-mim ở đồng bằng Ki-ri-a-ta-im,

Bản Dịch Mới (NVB)

5Năm thứ mười bốn, vua Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh kéo quân đánh bại quân Rê-pha-im ở Ách-ta-rốt Ca-ma-in, quân Su-sim ở Ham, quân Ê-min ở cánh đồng Ki-ria-tim,

Bản Phổ Thông (BPT)

5Đến năm thứ mười bốn, Kết-rô-lao-me, cùng các vua đồng minh, tiến đánh và thắng dân Rê-pha-ít trong vùng Ách-tê-rốt Ka-na-im, dân Giu-xít trong vùng Cham, và dân Ê-mít trong vùng Sa-vê Ki-ri-át-tha-im.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Một năm sau, Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh đem quân chinh phạt dân Rê- pha-im tại Ách-tê-rốt Cạt-na-im, dân Xu- xim tại Ham, dân Ê-mim tại đồng bằng Ki- ri-a-ta-im,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 dân Hô-ri ở miền đồi núi Sê-i-rơ cho đến tận Ên Pa-ran, nơi giáp ranh với đồng hoang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6và dân Hô-rít ở tại núi Sê-i-rơ, cho đến nơi Ên-Ba-ran, ở gần đồng vắng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6và dân Hô-rít trong vùng đồi núi Sê-i-rơ, cho đến tận Ên Pa-ran, giáp ranh với hoang mạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

6và quân Hô-rít trên vùng đồi núi Sê-i-rơ, đến tận Ên-pha-ran, giáp sa mạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Họ cũng đánh thắng dân Hô-rít trong vùng đồi núi Sê-ia đến tận Ên Pha-ran gần sa mạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

6dân Hô-rít tại núi Sê-i-rơ cho đến Ên-Ba-ran, gần sa mạc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Sau đó họ trở về và đến tại Ên Mích-pát, tức Ca-đe, và triệt hạ cả xứ của dân A-ma-léc và dân A-mô-ri đang sống trong vùng Ha-xa-xôn Ta-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Đoạn, các vua thâu binh trở về, đến Suối Xử đoán, tức Ca-đe, hãm đánh khắp miền dân A-ma-léc, và dân A-mô-rít ở tại Hát-sát-son-Tha-ma.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Rồi họ quay về Suối Phán Xét, tức Ca-đe, tiến chiếm toàn bộ lãnh thổ của dân A-ma-léc và dân A-mô-rít đang ở tại Hát-sát-sôn Tha-ma.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Quân đồng minh quay về suối Xử-đoán, (cũng gọi là Ca-đê), đánh bại luôn quân A-ma-léc và quân A-mô-rít đang đóng quanh vùng Ha-xa-san Ta-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Xong họ trở về tiến đánh Ên-mích-phát tức Ca-đe. Họ đánh thắng dân A-ma-léc, dân A-mô-rít sống trong vùng Ha-xa-xôn Tha-ma.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Các vua quay lại Ên-mích-phát (tức là Ca-đe) xâm lược lãnh thổ dân A-ma-léc, và dân A-mo tại Ha- xa-xôn Tha-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Bấy giờ vua của Sô-đôm, vua của Gô-mô-ra, vua của Át-ma, vua của Xê-boi-im, và Vua Bê-la của Xô-a liên minh với nhau rồi kéo quân ra dàn trận tại Thung Lũng Sít-đim

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Các vua của Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma, Xê-bô-im và vua Bê-la, tức là Xoa, bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng Si-điêm,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Các vua Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma, Xê-bô-im và Bê-la, tức là Xoa, cùng hiệp lực và dàn quân tại thung lũng Si-điêm

Bản Dịch Mới (NVB)

8Các vua Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma, Xê-bô-im, và Bê-la tức là Xoa hợp lực xuất trận dàn binh trong thung lũng Si-đim

Bản Phổ Thông (BPT)

8Lúc đó các vua Xô-đôm, Gô-mô-rơ, Ách-ma, Giê-bô-im và Bê-la giàn trận trong thung lũng Xi-đim. (Bê-la còn có tên là Xoa.)

Bản Diễn Ý (BDY)

8Vua Sô-đôm, vua Gô-mo, vua Át-ma, vua Xê-bô-im và vua Bê-la (tức là Xoa) đem quân dàn trận trong thung lũng Si-đim

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 để giao tranh với Kê-đô-lao-me vua Ê-lam, Ti-đanh vua Gô-im, Am-ra-phên vua Sin-a, và A-ri-ốt vua Ên-la-sa, bốn vua đấu với năm vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9đặng chống cự cùng Kết-rô-Lao-me, vua Ê-lam; Ti-đanh, vua Gô-im; Am-ra-phên, vua Si-nê-a, và A-ri-óc, vua Ê-la-sa; bốn vị đương địch cùng năm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9để chống lại vua Kết-rô-lao-me của Ê-lam, vua Ti-đanh của Gô-im, vua Am-ra-phên của Si-nê-a, và vua A-ri-óc của Ê-la-sa; trong thế bốn vua đánh năm vua.

Bản Dịch Mới (NVB)

9chống lại Kết-rô-lao-me vua Ê-lam, Ti-đanh vua Gô-im, Am-ra-phin vua Si-nê-a và A-ri-óc vua Ê-la-sa. Bốn vua đánh với năm vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Họ đánh nhau với Kết-rô-lao-me, vua Ê-lam; Ti-đan, vua Gô-im; Am-ra-phên, vua Ba-by-lôn; và A-ri-ốc, vua Ê-la-xa; bốn vua chống năm vua.

Bản Diễn Ý (BDY)

9để chống lại Kết-rô-lao-me, vua Ê-lam, Ti- đanh, vua Gô-im, Am-ra-phên, vua Si-nê-a và A-ri-óc, vua Ê-la-sa (năm vua chống bốn).

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Thuở ấy Thung Lũng Sít-đim có đầy những hố nhựa đen. Hai vua của Sô-đôm và Gô-mô-ra bại trận, chạy trốn, và bị rơi vào hố, còn những người khác chạy thoát được đều trốn trên núi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vả, trong trũng Si-điêm có nhiều hố nhựa chai; vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ thua chạy, sa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Thung lũng Si-điêm có rất nhiều hố nhựa chai; trong lúc thua chạy, vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ đã rơi xuống đó, số còn lại thì chạy trốn lên núi.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Thung lũng Si-đim có những nhựa chai. Khi thua chạy vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ ngã vào hố, còn tàn quân trốn lên núi.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Trong thung lũng Xi-đim có nhiều hố nhựa chai. Khi các vua Xô-đôm và Gô-mô-rơ cùng đạo quân họ bỏ chạy thì một số quân sĩ rơi vào trong các hố nhựa chai, nhưng số còn lại chạy trốn lên núi.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Thung lũng Si-đim có nhiều hố nhựa, quân của vua Sô-đôm và vua Gô-mo thua chạy, một phần rơi xuống hố, phần còn lại trốn lên núi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Quân thắng trận tiến vào Sô-đôm và Gô-mô-ra cướp tất cả của cải và lấy hết thảy lương thực ở hai nơi đó, rồi rút đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Bốn vua ấy cướp hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Quân chiến thắng cướp đoạt tất cả tài sản và thực phẩm của hai thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ rồi bỏ đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Bấy giờ vua Kết-rô-lao-me và đạo quân ông đoạt hết tài sản của dân Xô-đôm và Gô-mô-rơ, kể luôn thực phẩm của họ.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Quân thắng trận cướp và đem đi tất cả tài sản, lương thực trong thành Sô- đôm và Gô-mo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Họ cũng bắt Lót cháu của Áp-ram, đang sống tại Sô-đôm, và lấy tất cả của cải của ông, rồi rút đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Giặc cũng bắt Lót, là cháu của Áp-ram, ở tại Sô-đôm, và hết thảy gia tài người, rồi đem đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Họ cũng bắt cháu của Áp-ram là Lót, đang sống ở Sô-đôm, đem đi cùng với gia sản của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Họ cũng bắt Lót, cháu Áp-ram đang định cư tại Sô-đôm đem đi với của cải của người.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Họ cũng bắt Lót, cháu Áp-ram đang cư ngụ tại Xô-đôm, và đoạt hết tài sản ông ta rồi bỏ đi.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Họ cũng bắt Lót - cháu Áp-ram - ở Sô-đôm, và cướp đoạt tài sản.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Có một người thoát được đến báo cho Áp-ram người Hê-bơ-rơ lúc ấy đang ngụ tại đám sồi của Mam-rê người A-mô-ri, anh của hai ông Ếch-côn và A-ne. Những người ấy là đồng minh của Áp-ram.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Áp-ram, là người Hê-bơ-rơ. Áp-ram ở tại lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, là người A-mô-rít, anh của Ếch-côn và A-ne; ba người nầy đã có kết ước cùng Áp-ram.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Có một người thoát được đến báo cho Áp-ram, người Hê-bơ-rơ. Áp-ram đang sống gần các cây sồi của Mam-rê, người A-mô-rít, anh của Ếch-côn và A-ne; cả ba người nầy đều đã liên kết với Áp-ram.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Một người trốn thoát, đến báo cáo cho Áp-ram, người Hy-bá, đang kiều ngụ gần các cây sồi của Mam-rê. Mam-rê là người A-mô-rít, anh của Ếc-côn và A-ne, ba anh em đều đã kết ước với Áp-ram.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Một trong những người trốn thoát được đến báo với Áp-ram, người Do-Thái, thuật lại cho ông nghe mọi việc. Trong lúc đó Áp-ram đang dựng lều gần các cây sồi lớn của Mam-rê người A-mô-rít. Mam-rê là anh của Ết-côn và A-ne. Họ đồng ý họp nhau giúp Áp-ram.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Một người chạy thoát, đến báo tin cho Áp-ram người Hy-bá, ngụ tại chòm cây sồi của Mam-rê người A-mo, anh của Êch-côn và A-ne. Ba anh em đều kết thân với Áp- ram.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Khi Áp-ram nghe tin cháu mình đã bị bắt làm tù binh, ông trang bị vũ khí cho ba trăm mười tám gia nhân đã được tập luyện, tức những tôi tớ đã sinh ra trong nhà ông, và đuổi theo quân giặc đến tận Ðan.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Khi Áp-ram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập ba trăm mười tám gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Khi hay tin cháu mình bị bắt, Áp-ram huy động các gia nhân đã được huấn luyện, gồm ba trăm mười tám người, và truy đuổi các vua đó đến tận Đan.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nghe tin cháu bị bắt, Áp-ram liền triệu tập đoàn gia nhân đã được huấn luyện thuần thục, gồm ba trăm mười tám người, đuổi theo quân đồng minh đến tận Đan.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Khi Áp-ram nghe tin Lót đã bị giặc bắt, ông liền tập họp 318 gia nhân đã được huấn luyện thuần thục, sinh trưởng trong trại mình. Ông hướng dẫn họ rượt đuổi quân thù cho đến thành Đan.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Khi Áp-ram hay tin Lót bị bắt, liền tập họp 318 tôi tớ đã huấn luyện, sinh trưởng trong nhà, đuổi theo đoàn quân xâm lăng cho đến Đan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Ông chia những người đi với ông ra và thừa lúc đêm tối tấn công vào trại giặc. Ông và các tôi tớ ông đánh chúng và rượt đuổi chúng đến tận Khô-ba, về phía bắc của Ða-mách.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Đoạn Áp-ram chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô-ba ở về phía tả Đa-mách.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Áp-ram phân bố lực lượng, ban đêm cho các đầy tớ tiến đánh và truy đuổi địch quân đến đất Hô-ba, nằm ở phía bắc của Đa-mách.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Áp-ram chia gia nhân mình ra tấn công vào ban đêm, đánh bại địch quân và truy nã chúng tận Hô-ba, phía bắc Đa-mách.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Đêm đó ông chia gia nhân ra thành nhiều toán, mở cuộc tấn công bất ngờ quân thù. Họ rượt đuổi chúng chạy tới Hô-ba, phía bắc thành Đa-mách.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Đang đêm, ông chia quân tiến công, đánh đuổi quân địch cho đến Hô- ba, về phía bắc Đa-mách.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Ðoạn ông đem về tất cả những của cải đã bị giặc cướp; ông cũng đem Lót cháu ông, cùng tất cả của cải của ông ấy, các phụ nữ, và dân đã bị giặc bắt trở về.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy; lại cũng dẫn cháu mình, là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ông đoạt lại tất cả các tài sản, và đưa cháu mình là Lót cùng tài sản, các phụ nữ và dân chúng trở về.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Áp-ram đoạt lại tất cả tài sản và đem Lót, cháu mình trở về với tài sản của ông, cùng với phụ nữ và dân chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Áp-ram mang về đầy đủ mọi thứ giặc đã cướp, cùng các đàn bà và nhiều người khác, luôn cả Lót và tài sản ông ta nữa.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Ông lấy lại tất cả tài sản đã mất, cũng đem Lót về, cùng tài sản, đàn bà và dân chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Sau khi Áp-ram chiến thắng Kê-đô-lao-me và các vua đồng minh của vua ấy trở về, vua của Sô-đôm đi ra nghênh đón ông ở Thung Lũng Sa-vê, tức Thung Lũng Nhà Vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Sau khi Áp-ram đánh bại Kết-rô-Lao-me và các vua đồng minh, thắng trận trở về, thì vua Sô-đôm ra đón rước người tại trũng Sa-ve, tức là trũng Vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Sau khi Áp-ram chiến thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh trở về, vua Sô-đôm ra đón rước ông tại thung lũng Sa-ve, tức là thung lũng Vua.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Sau khi chiến thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh, Áp-ram quay về. Vua Sô-đôm ra đón người tại thung lũng Sa-vê, tức là thung lũng các vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Sau khi đánh thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh, Áp-ram trở về. Trên đường về, vua Xô-đôm ra đón ông tại thung lũng Sa-ve, bây giờ gọi là Thung lũng Vua.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Áp-ram chia quân đồng loạt tiến công ban đêm, đánh bại địch quân và truy nã chúng đến tận Hô-ba, phía bắc Đa-mách. Áp-ram chiếm lại tất cả tài sản đã mất và đem Lót, cháu mình, trở về với tài sản của cháu, cùng với đám phụ nữ và dân chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Mên-chi-xê-đéc vua Sa-lem mang bánh và rượu đến đón ông. Vua ấy là tư tế của Ðức Chúa Trời Tối Cao.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua nầy là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem, cũng là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón,

Bản Dịch Mới (NVB)

18Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem và là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đem bánh và rượu ra đón.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Mên-chi-xê-đéc mang bánh và rượu ra. Ông là thầy tế lễ của Thượng Đế Tối Cao

Bản Diễn Ý (BDY)

18Sau khi chiến thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh, Áp-ram quay về. Vua Sô-đôm ra đón người trong Trũng các vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Vua ấy chúc phước cho ông và nói,“Cầu xin Ðức Chúa Trời Tối Cao,Ðấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19và chúc phước cho Áp-ram. Ông nói:“Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng dựng nên trời và đất,Ban phước cho Áp-ram!

Bản Dịch Mới (NVB)

19Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram rằng: “Cầu Đức Chúa Trời Chí Cao ban phước lành cho Áp-ram, Ngài là Đấng sáng tạo trời đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

19và chúc phước cho Áp-ram như sau,“Áp-ram ơi, nguyện ông được Thượng Đế Tối Cao,Đấng sáng tạo trời đất, ban phúc lành.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem và là thầy tế lễ của Thượng Đế Chí cao, đem bánh và rượu ra đón Áp-ram.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Chúc tụng Ðức Chúa Trời Tối Cao,Ðấng đã trao vào tay ông những kẻ thù của ông.”Áp-ram bèn lấy một phần mười trong tất cả chiến lợi phẩm tặng vua ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Chúc tụng Đức Chúa Trời Chí CaoĐấng đã trao kẻ thù vào tay ngươi!”Áp-ram dâng cho vua một phần mười chiến lợi phẩm.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đức Chúa Trời Chí Cao đáng được ca ngợi. Vì Ngài đã giao nạp quân thù vào tay ngươi!” Áp-ram dâng cho người một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chúc tụng Thượng Đế Tối Cao,Đấng đã giúp ông thắng quân thù.”Rồi Áp-ram lấy một phần mười chiến lợi phẩm dâng cho Mên-chi-xê-đéc.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram rằng:"Cầu Thượng Đế Chí cao ban phước lành cho Áp-ram, Ngài là Đấng sáng tạo đất trời.Thượng Đế Chí cao đáng được ca ngợi.Vì Ngài đã giao nạp quân thù vào tay ngươi!"Áp-ram dâng cho thầy tế lễ một phần mười tài sản và chiến lợi phẩm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Bấy giờ vua của Sô-đôm nói với Áp-ram, “Cho tôi xin lại những người ông đã cứu; còn các chiến lợi phẩm, xin ông giữ lấy.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vua Sô-đôm bèn nói cùng Áp-ram rằng: Hãy giao người cho ta, còn của cải, thì ngươi thâu lấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Vua Sô-đôm nói với Áp-ram: “Ngươi chỉ cần giao người lại cho ta, còn tài sản thì ngươi giữ lấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Vua Sô-đôm yêu cầu Áp-ram: “Ông chỉ cần giao trả người lại cho chúng tôi, còn tài vật xin ông cứ giữ lại!”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Vua Xô-đôm bảo Áp-ram, “Ông hãy giữ những thứ nầy cho mình đi. Chỉ giao lại cho tôi những người bị bắt thôi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

21Vua Sô-đôm yêu cầu Áp-ram: "Ông chỉ cần giao trả người lại cho chúng tôi, còn tài vật xin ông cứ giữ lại!"

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Nhưng Áp-ram đáp lại với vua của Sô-đôm, “Tôi đã đưa tay lên thề trước mặt CHÚA, Ðức Chúa Trời Tối Cao, Ðấng dựng nên trời và đất,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Áp-ram đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất, mà thề rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Nhưng Áp-ram nói: “Tôi đã giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng sáng tạo trời và đất, và thề rằng

Bản Dịch Mới (NVB)

22Nhưng Áp-ram đáp: “Tôi đã đưa tay lên thề trước với CHÚA là Đức Chúa Trời Chí Cao, Đấng đã sáng tạo trời đất,

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng Áp-ram bảo vua Xô-đôm rằng, “Tôi đã hứa với CHÚA, Thượng Đế Tối Cao, Đấng dựng nên trời đất,

Bản Diễn Ý (BDY)

22Nhưng Áp-ram đáp: "Tôi đã thề trước Chúa là Thượng Đế Tối cao - Đấng đã sáng tạo trời đất

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 rằng tôi sẽ không lấy bất cứ vật chi, dù là một sợi chỉ hay một quai dép. Tôi sẽ không lấy một vật chi thuộc về ngài, để ngài sẽ không thể nói, ‘Nhờ ta mà Áp-ram được giàu có,’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy; e vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Áp-ram giàu có…

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23tôi không lấy bất cứ thứ gì của vua, dù chỉ là một sợi chỉ, hay là một sợi dây giày, kẻo vua lại nói: ‘Ta làm giàu cho Áp-ram’.

Bản Dịch Mới (NVB)

23rằng tôi không lấy vật gì của Vua cả, dù một sợi chỉ hay dây giầy cũng không, để vua sẽ chẳng bao giờ nói được là: ‘Ta đã làm cho Áp-ram giàu.’

Bản Phổ Thông (BPT)

23rằng những gì thuộc về vua tôi sẽ không giữ, dù một sợi chỉ hay một sợi dây giày đi nữa, để vua khỏi nói rằng, ‘Nhờ ta mà Áp-ram được giàu có.’

Bản Diễn Ý (BDY)

23rằng tôi không lấy vật gì của vua cả, dù một sợi chỉ hay dây giày cũng không, để vua đừng nói: "Nhờ ta mà nó giàu!"

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 ngoại trừ những gì các trai tráng theo tôi đã ăn rồi. Tuy nhiên, đối với những người đã đi với tôi là A-ne, Ếch-côn, và Mam-rê, xin ngài để họ được lấy phần của họ.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24chỉ món chi của những người trẻ đã ăn, và phần của các người cùng đi với tôi, là A-ne, Ếch-côn và Mam-rê; về phần họ, họ hãy lấy phần của họ đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Tôi không nhận gì cả ngoại trừ những gì các thanh niên tôi đã ăn, và phần thuộc về những người cùng đi với tôi, là A-ne, Ếch-côn và Mam-rê; hãy cho họ nhận phần của họ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Tôi không lấy gì cả, ngoại trừ số thực phẩm mà đám gia nhân đã ăn và phần chiến lợi phẩm chia cho các chiến sĩ đã đi với tôi. Hãy để cho A-ne, Ết-côn và Mam-rê chia phần của họ đi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Tôi chỉ giữ lại bằng số thực phẩm mà các thanh niên trai tráng đã ăn thôi. Nhưng hãy cấp cho A-ne, Ết-côn và Mam-rê phần của họ trong số chiến lợi phẩm thu được, vì họ cùng tham chiến với tôi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

24Tôi không lấy gì cả, ngoại trừ số thực phẩm mà đám gia nhân đã ăn và phần chiến lợi phẩm chia cho các chiến sĩ đã theo tôi chiến đấu. Hãy để cho A-ne, Êt-côn và Mam-rê lãnh phần của họ đi!"