So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va hiện ra với Áp-ra-ham gần các cây sồi của Mam-rê, khi ông đang ngồi nơi cửa trại vào lúc trời nắng gắt trong ngày.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham nơi lùm cây dẻ bộp của Mam-rê, đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 CHÚA hiện ra với Áp-ra-ham nơi đám sồi của Mam-rê. Vào một ngày rất nóng bức kia, ông đang ngồi trước cửa lều của ông;

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA xuất hiện gặp Áp-ra-ham cạnh các cây sồi ở Mam-rê khi ông đang ngồi tại cửa trại vào một ngày trời nắng nóng.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau đó CHÚA lại hiện ra cùng Áp-ra-ham gần các cây sồi lớn tại Mam-rê. Áp-ra-ham đang ngồi nơi cửa lều mình lúc trời đang nắng gắt.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Chúa lại xuất hiện gặp Áp-ra-ham tại cánh đồng Mam-rê. Trời nắng chang chang, Áp-ra-ham ngồi tại cửa trại dưới tàng cây sồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt mình. Vừa thấy họ, ông liền từ cửa trại chạy ra đón và quỳ sấp mặt xuống đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Áp-ra-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt. Vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 khi ngước nhìn lên, ông thấy ba người đàn ông đang đứng gần đó. Vừa thấy họ, ông liền từ cửa lều chạy ra chào họ. Ông sấp mình xuống đất trước mặt họ

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vừa ngước mắt nhìn lên, ông thấy ba người đến gần mình, ông liền rời cửa trại chạy ra nghênh đón và cúi đầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ông ngước lên thấy ba người đứng trước mặt mình. Khi thấy họ, Áp-ra-ham liền từ cửa trại chạy ra chào đón. Ông cúi mọp mình xuống đất trước mặt họ

Bản Diễn Ý (BDY)

2Vừa ngước nhìn lên, ông thấy ba người đang tiến đến trước mặt, liền chạy ra nghênh đón và cúi mọp xuống đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ông nói: “Thưa chúa, nếu tôi được ơn trước mặt chúa, xin đừng bỏ qua đầy tớ Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 và nói, “Thưa Ngài, nếu tôi được ơn trước mặt Ngài, xin Ngài đừng vội bỏ tôi tớ Ngài mà tiếp tục lên đường,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Áp-ra-ham thưa: “Thưa Chúa, nếu tôi được ơn dưới mắt Chúa, xin đừng bỏ qua đầy tớ Chúa.

Bản Phổ Thông (BPT)

3nói, “Thưa quí ông, nếu quí ông cho là phải thì xin lưu lại đây với tôi, kẻ tôi tớ quí ông.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Áp-ra- ham thưa: "Thưa Chúa, nếu tôi được Chúa đoái thương, xin đừng bỏ qua đầy tớ Chúa"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Xin cho tôi lấy ít nước, mời quý ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới bóng cây nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 nhưng xin mời Các Ngài nghỉ mát dưới bóng cây nầy một lát, để tôi mang ra ít nước cho Các Ngài rửa chân.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Xin cho tôi đem một ít nước các vị rửa chân và kính mời các vị nghỉ mát dưới bóng cây.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Tôi sẽ mang nước để quí ông rửa chân. Quí ông sẽ nằm nghỉ dưới gốc cây,

Bản Diễn Ý (BDY)

4Xin cho tôi xách nước rửa chân Chúa và kính mời Chúa nghỉ mát dưới bóng cây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Dù gì quý ngài cũng đã quá bộ đến nhà đầy tớ rồi, xin cho phép tôi đem một ít bánh để quý ngài lót dạ rồi hãy lên đường.” Các vị ấy nói: “Hãy cứ làm như điều ông nói.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ dời gót lên đường; vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng: Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Xin để tôi mang ra một ít bánh để Các Ngài dùng cho vững bụng, rồi sau đó Các Ngài sẽ tiếp tục lên đường, vì Các Ngài đã chiếu cố đến thăm tôi tớ của Các Ngài.” Họ đáp, “Hãy làm như điều ngươi vừa nói.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Cho tôi lấy bánh để các vị ăn lót lòng rồi sẽ lên đường, vì các vị đã hạ cố đến thăm nhà đầy tớ Chúa.” Ba người ấy đáp: “Tốt lắm, ông cứ làm theo như ông nói.”

Bản Phổ Thông (BPT)

5rồi tôi sẽ mang ít bánh để quí ông dùng cho lại sức. Sau đó quí ông sẽ lên đường.”Ba người đó bảo, “Được, hãy làm theo như con nói.”

Bản Diễn Ý (BDY)

5Tôi xin đem bánh Chúa dùng rồi sẽ lên đường, vì thế Chúa mới hạ cố đến thăm nhà đầy tớ Chúa. Ba người ấy đáp: "Ông cứ dọn ăn đi!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Áp-ra-ham vội vàng trở về trại, đến nói với Sa-ra: “Hãy mau lấy hai mươi ký tinh bột, nhồi và làm bánh đi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Đoạn, Áp-ra-ham lật đật vào trại đến cùng Sa-ra mà rằng: Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Áp-ra-ham vội vàng đi vào lều của Sa-ra và nói, “Em hãy lấy ba lường bột hảo hạng, đem nhồi liền, và làm bánh đãi khách.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Áp-ra-ham vội vã vào trại bảo Sa-ra: “Mau lên, lấy ba đấu bột lọc nhồi cho nhuyễn rồi làm bánh đi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

6Áp-ra-ham vội vàng về trại bảo Sa-ra, “Hãy mau mau lấy hai mươi lít bột mịn làm bánh đi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

6Áp-ra-ham vội vã vào trại bảo Sa-ra: "Mau lên, lấy ba đấu bột lọc nhồi cho nhuyễn rồi làm bánh nhỏ."

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Áp-ra-ham chạy đến chỗ bầy gia súc, bắt một con bê béo tốt, giao cho đầy tớ để nhanh chóng nấu dọn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Áp-ra-ham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Xong Áp-ra-ham chạy đến bầy súc vật, bắt một con bê thịt mềm và ngon giao cho một đầy tớ, và bảo phải làm thịt cho lẹ.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Áp-ra-ham chạy thẳng đến bầy gia súc, chọn một con bê béo, giao cho đầy tớ nấu dọn gấp.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Rồi Áp-ra-ham ra bầy bắt một con bò con tốt nhất. Ông giao cho đầy tớ bảo giết thịt chuẩn bị thức ăn gấp.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Áp-ra-ham chạy đến chuồng gia súc, chọn một con bê béo bảo đầy tớ nấu dọn gấp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ông đem sữa tươi, sữa chua và thịt bê đã nấu xong, dọn ra trước mặt các vị ấy. Trong lúc họ ăn, ông đứng hầu dưới bóng cây.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng; còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây. Vậy các đấng đó bèn ăn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Ðoạn ông lấy bơ, sữa, và thịt con bê đã nấu chín dọn ra trước mặt các đấng ấy; rồi ông đứng hầu dưới bóng cây trong khi khách dùng bữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Áp-ra-ham đem sữa và bơ cùng thịt con bê đã nấu xong, dọn ra trước mặt ba người ấy rồi đứng gần bàn dưới tàng cây.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Áp-ra-ham thết ba người khách thịt bò con đã được nấu trong sữa và bơ. Đang khi họ ăn thì ông đứng hầu dưới gốc cây gần đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Áp-ra-ham đem sữa và bơ cùng thịt con bê đã nấu xong, dọn ra trước mặt ba người ấy, rồi đứng cạnh hầu bàn dưới tàng cây. Ba người đều ăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Các vị ấy hỏi Áp-ra-ham: “Sa-ra vợ của con đâu?” Ông thưa: “Kìa, nàng đang ở trong trại.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Các đấng hỏi Áp-ra-ham rằng: Sa-ra, vợ ngươi, ở đâu? Đáp rằng: Kìa, nàng ở trong trại kia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Các đấng ấy hỏi ông, “Sa-ra vợ ngươi đâu?”Ông đáp, “Thưa, nàng đang ở trong lều kia.”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Trong khi đang ăn, họ hỏi Áp-ra-ham: “Sa-ra vợ ngươi ở đâu?” Áp-ra-ham thưa: “Nàng ở trong trại.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Các người khách hỏi Áp-ra-ham, “Sa-ra vợ con đâu?”Áp-ra-ham đáp, “Nàng ở trong trại đàng kia.”

Bản Diễn Ý (BDY)

9Chúa hỏi: "Áp-ra-ham! Sa-ra, vợ con ở đâu?"Áp-ra-ham thưa: "Nàng ở trong trại."

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Một vị nói: “Khoảng thời gian nầy năm sau, ta chắc chắn sẽ trở lại đây với con, và lúc ấy Sa-ra, vợ con, sẽ có một con trai.” Sa-ra nghe được lời đó tại cửa trại, sau lưng vị ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Một đấng nói rằng: Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một con trai. Sa-ra ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó, nghe các lời nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Một đấng nói, “Khoảng một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây thăm ngươi, khi ấy Sa-ra vợ ngươi sẽ có một con trai.” Bấy giờ Sa-ra đang ngồi nơi cửa lều ở phía sau và nghe thoáng được điều đó –

Bản Dịch Mới (NVB)

10Một vị bảo: “Độ một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây thăm con. Khi đó, Sa-ra, vợ con sẽ có một con trai.” Sa-ra đứng nghe tại cửa trại sau lưng vị ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Một trong các người khách bảo, “Vào ngày nầy năm tới ta sẽ chắc chắn trở lại thăm con. Lúc đó Sa-ra sẽ có một con trai.”Sa-ra đang nghe lén nơi cửa trại sau lưng Áp-ra-ham.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Một vị bảo: "Độ một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây, thăm con; khi đó, Sa-ra vợ con sẽ có một trai." Sa-ra đứng sau lưng vị ấy, tại cửa trại, nên nghe rõ lời hứa này.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều đã già, tuổi đã cao. Sa-ra không còn khả năng sinh sản.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vả, Áp-ra-ham cùng Sa-ra đã già, tuổi tác đã cao; Sa-ra không còn chi nữa như thế thường người đàn bà.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Lúc ấy cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều đã già và cao tuổi. Sa-ra đã qua thời kỳ sinh sản của các phụ nữ trẻ–

Bản Dịch Mới (NVB)

11Áp-ra-ham đã già và Sa-ra đều tuổi đã cao. Sa-ra đã quá tuổi sinh sản.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Cả Áp-ra-ham lẫn Sa-ra đều đã già. Vì Sa-ra đã quá tuổi sinh sản bình thường,

Bản Diễn Ý (BDY)

11Tuổi trời chất nặng trên vai, Áp-ra-ham và Sa-ra đều già yếu. Sa-ra không còn hy vọng sinh con được nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Vì thế, Sa-ra cười thầm và tự nhủ: “Già như tôi thế nầy mà còn được hưởng niềm vui đó sao? Hơn nữa, chúa tôi cũng đã già rồi!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Sa-ra cười thầm mà rằng: Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao? Còn chúa tôi cũng đã già rồi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Sa-ra cười thầm và tự nhủ, “Mình đã già rồi, chồng mình cũng đã già rồi, lẽ nào mình còn có niềm vui làm mẹ được sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Sa-ra cười thầm tự bảo: “Già như tôi mà còn được niềm vui làm mẹ nữa sao! Chúa tôi cũng đã quá già rồi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

12nên bà cười thầm và tự nhủ, “Hai vợ chồng tôi già rồi làm sao mà sinh con được!”

Bản Diễn Ý (BDY)

12Nghe Chúa hứa, Sa-ra cười thầm tự bảo: "Già cả như tôi, đâu còn được niềm vui làm mẹ nữa! Tuổi chồng tôi cũng đã quá cao!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Đức Giê-hô-va hỏi Áp-ra-ham: “Tại sao Sa-ra cười và nghĩ rằng: ‘Có thật tôi già thế nầy mà vẫn sinh con được sao?’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Đức Giê-hô-va phán hỏi Áp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra cười như vậy mà rằng: Có quả thật rằng tôi già đến thế nầy lại còn sanh sản chăng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 CHÚA hỏi Áp-ra-ham, “Tại sao Sa-ra cười và nói, ‘Nay tôi đã già, lẽ nào tôi sẽ sinh con được sao?’

Bản Dịch Mới (NVB)

13CHÚA hỏi Áp-ra-ham: “Tại sao Sa-ra cười và nói: ‘Già cả như tôi thể này mà thật còn sinh sản được sao?’

Bản Phổ Thông (BPT)

13CHÚA hỏi Áp-ra-ham, “Tại sao Sa-ra cười? Tại sao nàng bảo, ‘Tôi già rồi làm sao sinh con được?’

Bản Diễn Ý (BDY)

13Chúa Hằng Hữu hỏi Áp-ra-ham: "Tại sao Sa-ra cười và tự hỏi: Già cả như tôi có thật còn sinh sản được sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Có điều gì quá khó cho Đức Giê-hô-va không? Đến kỳ đã định, năm sau Ta sẽ trở lại với con, và Sa-ra sẽ có một con trai.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Có gì quá khó cho CHÚA chăng? Ðến thời điểm đã định, khoảng một năm nữa, Ta sẽ trở lại thăm ngươi, khi ấy Sa-ra sẽ có một con trai.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Có điều gì quá khó cho CHÚA không? Đúng kỳ ấn định, trong một năm nữa, Ta sẽ trở lại thăm con, lúc ấy Sa-ra sẽ có một con trai.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Có việc gì quá khó đối với CHÚA không? Vào ngày nầy năm tới, ta sẽ trở lại. Sa-ra sẽ có một con trai.”

Bản Diễn Ý (BDY)

14Có điều nào Chúa Tự Hữu Hằng Hữu làm không được? Đúng kỳ ấn định, trong một năm nữa, Ta sẽ trở lại thăm con, lúc ấy Sa-ra sẽ có một con trai."

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Vì sợ nên Sa-ra chối rằng: “Con có cười đâu!” Nhưng Ngài phán: “Thật con đã cười!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vì Sa-ra sợ, nên chối mà thưa rằng: Tôi có cười đâu! Nhưng Ngài phán rằng: Thật ngươi có cười đó!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Nhưng Sa-ra chối rằng, “Tôi đâu có cười,” vì bà sợ.Ngài phán, “Không, ngươi thật đã cười đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Sa-ra sợ hãi, chối rằng: “Con có cười đâu!” Chúa đáp: “Thật con đã có cười!”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Sa-ra sợ nên chối, “Tôi có cười đâu.”Nhưng CHÚA bảo, “Con thật có cười đó.”

Bản Diễn Ý (BDY)

15Sa-ra sợ hãi, chối lia lịa: "Con có dám cười đâu!" Chúa đáp: "Thật con mới cười đó!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Các vị ấy đứng dậy, rời khỏi đó và nhìn về hướng Sô-đôm. Áp-ra-ham cũng đi theo để tiễn bước họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sô-đôm. Áp-ra-ham cũng theo để tiễn bước các đấng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Sau đó các đấng ấy đứng dậy khỏi chỗ đó và nhìn về hướng Sô-đôm; Áp-ra-ham đi theo họ để tiễn họ lên đường.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Các vị đứng dậy lên đường hướng về Sô-đôm. Áp-ra-ham theo tiễn chân họ đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Các người khách đứng dậy ra về theo hướng Xô-đôm. Áp-ra-ham cùng đi với họ một khoảng để tiễn đưa.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Ba vị đứng dậy lên đường qua Sô-đôm. Áp-ra-ham theo tiễn chân một quãng đường.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Đức Giê-hô-va nói: “Lẽ nào Ta giấu Áp-ra-ham điều Ta sắp làm sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 CHÚA phán, “Ta có nên giấu Áp-ra-ham những gì Ta sắp làm chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

17CHÚA nói: “Ta có nên giấu Áp-ra-ham điều Ta sẽ làm không?

Bản Phổ Thông (BPT)

17CHÚA bảo, “Ta có nên giấu Áp-ra-ham biết điều ta sắp làm không?

Bản Diễn Ý (BDY)

17Chúa Hằng Hữu hỏi: "Ta có nên giấu Áp-ra-ham chương trình Ta sắp thực hiện không?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Áp-ra-ham chắc chắn sẽ thành một dân lớn và hùng mạnh; tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ người mà được phước.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Này Áp-ra-ham sẽ trở thành một dân lớn và mạnh, mọi nước trên thế gian sẽ nhờ nó mà được phước.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Áp-ra-ham sẽ thành một dân tộc lớn, hùng cường và mọi dân tộc trên thế giới sẽ nhờ người mà được phước.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Áp-ra-ham chắc hẳn sẽ trở thành một dân lớn và hùng cường. Các dân tộc trên đất sẽ nhờ người nầy mà được phước.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Vì Áp-ra-ham sẽ thành một dân tộc lớn và cường thịnh và sẽ làm nguồn phúc hạnh cho các dân tộc trên thế giới.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Ta đã chọn người để truyền dạy con cái và dòng dõi người sau nầy gìn giữ đường lối của Đức Giê-hô-va bằng cách làm điều công chính và ngay thẳng, để Đức Giê-hô-va thực hiện điều Ngài đã hứa với Áp-ra-ham.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Vì Ta biết nó; nó sẽ dạy bảo con cái nó và những người nhà nó sau này giữ theo đường lối CHÚA, mà sống ngay lành và thi hành công lý, để CHÚA sẽ thực hiện cho Áp-ra-ham những gì Ngài đã hứa với nó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vì Ta đã chọn Áp-ra-ham để người hướng dẫn con cháu và gia nhân theo người vâng giữ đường lối của CHÚA, làm điều phải và công chính, để CHÚA có thể thực hiện các lời Ngài đã hứa với Áp-ra-ham.”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Ta đã chọn Áp-ra-ham để khuyên dạy con cháu và dòng dõi mình sống theo ý muốn Thượng Đế, tức là sống phải lẽ. Rồi ta, là CHÚA, sẽ ban cho Áp-ra-ham điều ta đã hứa.”

Bản Diễn Ý (BDY)

19Ta đã chọn Áp-ra-ham để người dạy dỗ con cháu và gia nhân vâng giữ đạo Ta, làm điều công chính cương trực, nhờ đó Ta có thể thực thi các lời Ta đã hứa với Áp-ra- ham."

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Đức Giê-hô-va phán: “Tiếng than trách về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật quá lớn, tội lỗi các thành đó thật nghiêm trọng!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Đức Giê-hô-va phán rằng: Tiếng kêu oan về Sô-đôm và Gô-mô-rơ thật là quá, tội lỗi các thành đó thật là trọng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 Ðoạn CHÚA phán, “Tiếng kêu gào nghịch lại Sô-đôm và Gô-mô-ra thật quá lớn! Tội của chúng quá nặng!

Bản Dịch Mới (NVB)

20Bấy giờ CHÚA bảo Áp-ra-ham: “Tiếng than oán về Sô-đôm và Gô-mô-rơ quá lớn, tội ác chúng nó thật trầm trọng.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Rồi CHÚA bảo, “Ta đã nghe nhiều tiếng kêu than về dân cư hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ. Chúng nó rất gian ác.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Chúa Hằng Hữu bảo Áp-ra-ham: "Tiếng ai oán về Sô-đôm và Gô-mo đã thấu trời xanh; tội ác họ thật nặng nề.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Ta phải ngự xuống để xem chúng có làm như tiếng đã kêu thấu đến Ta không. Có hay không thì Ta sẽ biết.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng; nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Ta phải đích thân ngự xuống để xem có đúng như tiếng kêu gào đã thấu đến Ta chăng. Thật hư thế nào, Ta sẽ rõ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ta sẽ xuống đó xem có đúng như tiếng than vãn đã thấu đến Ta không. Nếu không thì Ta sẽ biết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ta sẽ đi xuống xem thử có phải quả thật chúng xấu như thế chăng. Nếu không, ta sẽ biết.”

Bản Diễn Ý (BDY)

21Ta sẽ xuống đó xem thực hư thế nào. Nếu không, Ta cũng biết rõ."

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Vậy, các vị từ đó đi về phía Sô-đôm, nhưng Áp-ra-ham vẫn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham hãy còn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Hai đấng kia quay bước rời nơi ấy và tiến về Sô-đôm, nhưng CHÚA vẫn còn đứng đó với Áp-ra-ham.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Các người ấy quay đi về hướng Sô-đôm, nhưng Áp-ra-ham còn đứng lại trước mặt CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Vậy các người đó quay đi về hướng Xô-đôm. Nhưng Áp-ra-ham còn đứng đó trước mặt CHÚA.

Bản Diễn Ý (BDY)

22,23Hai thiên sứ đi ngay qua Sô-đôm, nhưng Chúa Hằng Hữu còn nán lại với Áp- ra-ham. Áp-ra-ham đến gần Chúa, kính cẩn hỏi: "Chúa tiêu diệt người thiện chung với kẻ ác sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Áp-ra-ham đến gần và thưa: “Chúa sẽ tiêu diệt cả người công chính lẫn người gian ác sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Áp-ra-ham lại gần và thưa rằng: Chúa sẽ diệt người công bình luôn với người độc ác sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Áp-ra-ham lại gần và thưa, “Chẳng lẽ Ngài sẽ diệt sạch cả người ngay lành luôn với kẻ gian ác sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

23Áp-ra-ham đến gần Chúa và hỏi: “Chúa tiêu diệt người công chính chung với người ác sao?

Bản Phổ Thông (BPT)

23Áp-ra-ham đến gần CHÚA thưa, “CHÚA dự định tiêu diệt người tốt cùng với người ác sao?

Bản Diễn Ý (BDY)

22,23Hai thiên sứ đi ngay qua Sô-đôm, nhưng Chúa Hằng Hữu còn nán lại với Áp- ra-ham. Áp-ra-ham đến gần Chúa, kính cẩn hỏi: "Chúa tiêu diệt người thiện chung với kẻ ác sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Giả sử trong thành có năm mươi người công chính thì Ngài cũng sẽ tiêu diệt hết sao? Chẳng lẽ Ngài không vì năm mươi người công chính ở trong thành mà tha thứ cho thành đó sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Ngộ trong thành có năm mươi người công bình, Chúa cũng sẽ diệt họ hết sao? Há chẳng tha thứ cho thành đó vì cớ năm mươi người công bình ở trong sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Giả sử có năm mươi người ngay lành trong thành, chẳng lẽ Ngài sẽ diệt sạch nơi ấy, mà không chừa nó lại vì cớ năm mươi người ngay lành trong đó sao?

Bản Dịch Mới (NVB)

24Nếu có năm mươi người công chính trong thành thì sao? Chúa sẽ tiêu diệt hay Chúa sẽ dung thứ họ vì năm mươi người công chính ở giữa họ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Nếu trong thành có năm mươi người tốt thì CHÚA cũng tiêu diệt thành sao? Chắc hẳn CHÚA sẽ không tiêu diệt thành vì có năm mươi người tốt sinh sống ở đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Nếu Chúa tìm gặp 50 người thiện trong thành phố, Chúa có tiêu diệt dân chúng không? Hay Chúa sẽ dung thứ họ vì thương 50 người thiện ấy?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Không bao giờ Chúa làm như vậy! Chẳng lẽ Chúa tiêu diệt người công chính chung với kẻ gian ác, xem người công chính cũng như kẻ gian ác sao? Không bao giờ Chúa làm như vậy! Đấng phán xét toàn thế gian lại không thực thi công lý sao?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác; đến đỗi kể người công bình cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ! Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Chắc chắn Ngài không làm một việc như thế bao giờ. Giết người ngay lành chung với phường gian ác, và để người ngay lành bị hình phạt chung với kẻ gian ác; nguyện Ngài sẽ không bao giờ làm như thế. Lẽ nào Ðấng Phán Xét cả thế gian lại không thực thi công lý sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

25“Chúa không bao giờ làm việc ấy! Không bao giờ Chúa diệt người công chính chung với kẻ ác! Không bao giờ Chúa đối xử với người công chính cũng giống như các người ác. Không thể như vậy! Vị thẩm phán tối cao của cả thế giới không xử đoán công minh sao.”

Bản Phổ Thông (BPT)

25Chắc CHÚA sẽ không tiêu diệt người tốt cùng với người xấu? Nếu không, hóa ra CHÚA đối xử với người tốt và người xấu như nhau sao? CHÚA là thẩm phán của cả trái đất. Chắc hẳn Ngài sẽ làm điều công bình chứ?”

Bản Diễn Ý (BDY)

25Chúa không bao giờ làm việc ấy! Không bao giờ Chúa diệt người thiện chung với kẻ ác! Không bao giờ Chúa cho người thiện ác đều như nhau cả! Vị Thẩm phán Tối cao của cả thế giới luôn luôn xử đoán công minh."

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Đức Giê-hô-va đáp: “Nếu Ta tìm được trong Sô-đôm năm mươi người công chính, Ta sẽ vì những người đó mà tha thứ cả thành.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Đức Giê-hô-va phán rằng: Nếu ta tìm được trong Sô-đôm năm mươi người công bình, vì tình thương bấy nhiêu người đó ta sẽ tha hết cả thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 CHÚA phán, “Nếu Ta tìm thấy trong Thành Sô-đôm năm mươi người ngay lành, thì vì cớ năm mươi người ấy, Ta sẽ tha cho cả thành.”

Bản Dịch Mới (NVB)

26CHÚA đáp: “Nếu Ta tìm thấy năm mươi người công chính trong thành Sô-đôm thì vì cớ họ Ta sẽ dung thứ cả thành.”

Bản Phổ Thông (BPT)

26CHÚA phán, “Nếu ta tìm được năm mươi người tốt trong thành Xô-đôm, ta sẽ không tiêu diệt thành vì năm mươi người ấy.”

Bản Diễn Ý (BDY)

26Chúa Hằng Hữu đáp: "Nếu Ta tìm gặp 50 người thiện trong thành phố, Ta sẽ dung thứ cả thành phố vì họ!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Áp-ra-ham thưa tiếp: “Dù con vốn là thân tro bụi, cũng xin đánh bạo mà thưa với Chúa:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Áp-ra-ham lại thưa rằng: Mặc dầu tôi đây vốn là tro bụi, song tôi cũng dám cả gan thưa lại cùng Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Áp-ra-ham thưa, “Dẫu biết con đây chỉ là tro bụi, con cũng xin cả gan thưa với Chúa:

Bản Dịch Mới (NVB)

27Áp-ra-ham tiếp lời: “Thưa Chúa, con xin đánh bạo thưa với Chúa, dù con chỉ là tro bụi.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Áp-ra-ham tiếp, “Dù con đây là tro bụi cũng xin bạo gan thưa cùng CHÚA.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Áp-ra-ham tiếp lời: "Thưa Chúa, con mạo muội thưa với Chúa, dù con chỉ là tro bụi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Nếu nhỡ trong năm mươi người công chính thiếu năm người thì sao? Vì thiếu năm người mà Chúa sẽ tiêu diệt cả thành chăng?” Ngài đáp: “Nếu Ta tìm được trong đó bốn mươi lăm người thì Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Hoặc trong năm mươi người công bình rủi thiếu hết năm; vì cớ năm người thiếu Chúa sẽ diệt hết cả thành chăng? Ngài trả lời rằng: Nếu ta tìm được có bốn mươi lăm người, ta chẳng diệt thành đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Giả như trong số năm mươi người ấy lỡ thiếu mất năm người, chẳng lẽ Ngài cũng sẽ tiêu diệt thành ấy, vì đã thiếu mất năm người sao?”Ngài đáp, “Ta sẽ không tiêu diệt thành ấy, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người trong đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

28Nhỡ thiếu năm người công chính trong số năm mươi người công chính đó, Chúa có tiêu diệt thành không?” Chúa đáp: “Nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người công chính, Ta sẽ không tiêu diệt cả thành!”

Bản Phổ Thông (BPT)

28Giả sử chỉ có bốn mươi lăm người tốt trong thành thì sao? Chả lẽ thiếu năm người mà CHÚA cũng tiêu diệt cả thành sao?”CHÚA bảo, “Nếu ta tìm được bốn mươi lăm người tốt ở đó, ta cũng sẽ không tiêu diệt thành.”

Bản Diễn Ý (BDY)

28Nhỡ thiếu mất 5 người thiện trong số 50, Chúa có tiêu diệt thành phố không?" Chúa đáp: "Nếu Ta tìm gặp 45 người thiện, ta sẽ dung thứ cả thành phố!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Áp-ra-ham lại thưa: “Giả sử trong thành chỉ tìm thấy bốn mươi người công chính thì sao?” Ngài đáp: “Vì bốn mươi người đó Ta sẽ không diệt đâu.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Áp-ra-ham cứ thưa rằng: Ngộ trong thành chỉ có bốn mươi người công bình, thì sẽ ra sao? Ngài phán rằng: Ta sẽ chẳng diệt đâu, vì tình thương bốn mươi người nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Ông lại thưa với Ngài nữa, “Giả như chỉ tìm được bốn mươi người thì sao?” Ngài đáp, “Vì cớ bốn mươi người ấy, Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

29Áp-ra-ham lại nói với Chúa: “Thưa Chúa, nếu chỉ có bốn mươi người công chính thì sao?” Chúa đáp: “Vì cớ bốn mươi người đó, Ta sẽ không tiêu diệt họ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

29Áp-ra-ham lại hỏi, “Nếu giả như chỉ có bốn mươi người tốt ở đó, CHÚA cũng tiêu diệt thành sao?”CHÚA bảo, “Nếu tìm được bốn mươi người, ta sẽ không tiêu diệt thành đó.”

Bản Diễn Ý (BDY)

29Áp-ra-ham đánh bạo: "Thưa Chúa, nếu chỉ có 40 người thiện thì sao?" Chúa đáp: "Ta sẽ dung thứ cả thành phố vì 40 người ấy."

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Rồi Áp-ra-ham lại nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con được thưa tiếp: Giả sử trong thành chỉ có ba mươi người thì sao?” Ngài đáp: “Nếu Ta tìm được ba mươi người, thì Ta sẽ không diệt thành đâu.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Áp-ra-ham tiếp: Tôi xin Chúa đừng giận, thì tôi sẽ thưa: Ngộ trong đó chỉ có ba mươi người, thì sẽ ra sao? Ngài phán: Nếu ta tìm trong đó có ba mươi người, thì ta chẳng diệt đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Ông lại thưa, “Ôi, xin Chúa đừng giận con nếu con nói tiếp: Giả như chỉ tìm được ba mươi người thì sao?”Ngài đáp, “Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu, nếu Ta tìm được ba mươi người trong đó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

30Rồi ông nói: “Xin Chúa đừng giận, cho con được thưa: ‘Nếu trong thành có ba mươi người công chính thì sao?’ ” Chúa trả lời: “Ta sẽ chẳng tiêu diệt nếu Ta tìm được ba mươi người công chính.”

Bản Phổ Thông (BPT)

30Áp-ra-ham thưa tiếp, “Xin CHÚA đừng nổi giận với con, cho con hỏi câu nầy. Nếu Ngài chỉ tìm được có ba mươi người tốt trong thành đó thì Ngài có tiêu diệt thành không?”CHÚA bảo, “Nếu tìm được ba mươi người tốt ở đó, ta sẽ không tiêu diệt thành.”

Bản Diễn Ý (BDY)

30Áp-ra-ham năn nỉ: "Xin Chúa đừng giận, con xin thưa: Nếu chỉ có 30 người thiện thì sao?" Chúa đáp: "Ta sẽ dung thứ cả thành phố vì 30 người ấy!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Áp-ra-ham thưa: “Con xin đánh bạo thưa với Chúa: Nếu chỉ có hai mươi người thì sao?” Ngài đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Áp-ra-ham thưa rằng: Tôi đây cũng cả gan thưa cùng Chúa: Nếu chỉ có hai mươi người, thì lại làm sao? Ngài rằng: Vì tình thương hai mươi người đó, ta sẽ chẳng diệt thành đâu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Ông nói, “Xin cho con dám cả gan thưa với Chúa thêm: Giả như chỉ tìm được hai mươi người thì sao?”Ngài đáp, “Vì cớ hai mươi người ấy, Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Áp-ra-ham nói: “Con lại đánh bạo xin thưa với Chúa: Nếu chỉ có hai mươi người công chính thì sao?” Chúa đáp: “Vì hai mươi người đó, Ta sẽ chẳng tiêu diệt thành.”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Áp-ra-ham hỏi thêm, “Con xin bạo gan thưa cùng CHÚA. Giả sử như chỉ có hai mươi người tốt trong thành thì sao?”Ngài đáp, “Nếu tìm được hai mươi người tốt ở đó, ta sẽ không tiêu diệt thành.”

Bản Diễn Ý (BDY)

31Áp-ra-ham khẩn khoản: "Vì con đã đánh bạo nài xin Chúa, nên con xin hỏi: Nhỡ chỉ có 20 người thiện thì sao?" Chúa đáp: "Ta sẽ dung thứ thành phố vì 20 người ấy!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Áp-ra-ham lại thưa: “Xin Chúa đừng giận, cho con thưa chỉ một lần nầy nữa thôi: Nếu trong đó chỉ có mười người thì sao?” Ngài đáp: “Vì mười người đó Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Áp-ra-ham lại thưa: Xin Chúa đừng giận, để cho tôi thưa chỉ một lần nầy nữa: Còn ngộ chỉ có mười người, thì nghĩ làm sao? Ngài phán rằng: Ta cũng sẽ chẳng diệt thành đâu, vì tình thương mười người đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 Bấy giờ ông nói, “Ôi xin Chúa đừng giận con, xin cho con nói chỉ một lần nầy nữa thôi: Giả như chỉ tìm thấy mười người thì sao?”Ngài đáp, “Vì cớ mười người ấy, Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

32Áp-ra-ham lại thưa: “Xin Chúa đừng giận, con chỉ xin thưa một lời nữa: Nếu trong đó có mười người công chính thì sao?” Chúa đáp: “Vì cớ mười người đó, Ta cũng chẳng tiêu diệt nó!”

Bản Phổ Thông (BPT)

32Áp-ra-ham hỏi tiếp, “Xin CHÚA đừng nổi giận cùng con, xin cho phép con hỏi câu chót. Nếu chỉ có mười người thì sao?”CHÚA đáp, “Nếu tìm được mười người, ta sẽ không tiêu diệt thành đó.”

Bản Diễn Ý (BDY)

32Cố nài nỉ một lần chót, Áp-ra-ham thưa: "Xin Chúa đừng giận, con chỉ xin thưa một lời nữa: "Nhỡ chỉ có 10 người thiện thì sao?" Chúa đáp: "Ta cũng dung thứ cả thành phố vì 10 người ấy!"

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Khi phán với Áp-ra-ham xong, Đức Giê-hô-va ra đi, còn Áp-ra-ham trở về trại mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Khi Đức Giê-hô-va phán xong cùng Áp-ra-ham, thì Ngài ngự đi; còn Áp-ra-ham trở về trại mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Sau khi nói chuyện với Áp-ra-ham xong, CHÚA lên đường; còn Áp-ra-ham trở về chỗ ở của ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Xong câu chuyện với Áp-ra-ham CHÚA ra đi, Áp-ra-ham quay về trại.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Sau khi CHÚA nói chuyện với Áp-ra-ham xong thì Ngài ra đi, còn Áp-ra-ham trở về nhà mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

33Xong câu chuyện với Áp-ra-ham, Chúa Hằng Hữu ra đi. Áp-ra-ham quay về trại.