So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1Thaum Yiha laus lawm qhov muag plooj tsis pom kev lawm, nws thiaj hu nws tus tub hlob Exau hais tias, “Tub 'e.” Exau teb tias, “Kuv nyob no 'os.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Bởi Y-sác đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Ê-sau, con trưởng nam, mà rằng: Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: Có con đây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Y-sác tuổi cao, mắt mờ không còn thấy được nữa. Ông gọi Ê-sau, con trưởng nam, và nói: “Con ơi!” Ê-sau thưa: “Dạ, con đây.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Thời gian trôi qua I-sác đã già. Mắt ông trở nên mù lòa, ông không còn trông thấy nữa. Ông gọi Ê-sau con đầu lòng của ông, “Con ơi!”Ê-sau thưa, “Dạ, con đây.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1Y-sác tuổi cao, mắt đã mù lòa. Ông gọi Ê-sau con lớn mà nói chuyện: “Ê-sau, con!” Dạ!

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khi Y-sác về già thì mắt bị lòa, không còn thấy rõ. Một hôm ông gọi con trưởng là Ê-sau lại bảo, “Con ơi.”Ê-sau đáp, “Dạ.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2Yiha hais tias, “Nimno kuv laus laus li lawm. Kuv tsis paub hnub uas kuv yuav tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Người bèn nói rằng: Nầy, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ông nói: “Nầy, cha đã già rồi, chẳng biết chết ngày nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Ông nói, “Nầy, con thấy đó, cha đã già lắm rồi, không biết ngày nào sẽ qua đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Y-sác bảo: “Cha đã già cả rồi, không còn sống được bao nhiêu ngày nữa!

Bản Phổ Thông (BPT)

2Y-sác bảo, “Cha nay già rồi không biết lúc nào qua đời.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3Koj cia li coj koj tej cuab yeej mus, coj koj raj xub thiab rab hneev tawm mus yos hav zoov tua nqaij los rau kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Bây giờ, con hãy lấy khí giới, ống tên và cây cung của con, ra đồng săn thú rừng cho cha.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Vậy bây giờ con hãy lấy các khí giới của con, tức lấy ống tên và cây cung của con, rồi ra đồng săn thú đem về cho cha.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Con hãy lấy cung tên vào rừng săn bắn và đem thịt về,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Con hãy lấy cung tên đi ra đồng săn thú làm thịt cho cha ăn.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4Cia li npaj ib pluag qab qab los rau kuv yam li kuv nyiam thiab coj los rau kuv noj, kuv thiaj foom koob hmoov rau koj ua ntej uas kuv tsis tau tuag.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4dọn một món ngon tùy theo cha sở thích; rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Rồi con làm một món thật ngon theo sở thích của cha, và dọn lên cho cha ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Con hãy làm một món ngon, món cha thích ăn, rồi đem đến cho cha ăn, để linh hồn cha chúc phước cho con trước khi cha qua đời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4rồi nấu nướng các món ngon cha thích, dọn lên cho cha ăn, để linh hồn cha chúc phước cho con trước khi cha chết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Con hãy chuẩn bị món ăn ngon mà cha thích, mang đến đây. Ăn xong, cha sẽ chúc phước cho con trước khi cha qua đời.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5Thaum Yiha hais tej lus ntawd rau nws tus tub Exau, Lenpekha kuj mloog twjywm thiab. Thaum Exau tawm mus tua nqaij tom hav zoov lawm,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vả, đương khi Y-sác nói cùng Ê-sau con trai mình, thì Rê-bê-ca có nghe. Ê-sau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Lúc Y-sác nói với Ê-sau, con trai mình, thì Rê-bê-ca nghe được. Vì vậy, trong khi Ê-sau ra đồng săn thú rừng để đem về

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Vả, lúc I-sác đang nói chuyện với Ê-sau con trai ông thì Rê-be-ca nghe được. Vậy Ê-sau đi ra đồng săn thú rừng để đem về làm thịt.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Rê-bê-ca nghe được lời Y-sác dặn Ê-sau. Vậy, Ê-sau ra đồng săn thịt rừng để đem về.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ê-sau liền ra đồng săn.Khi Y-sác nói chuyện với Ê-sau thì Rê-be-ca nghe lén.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6Lenpekha txawm hais rau nws tus tub Yakhauj tias, “Kuv hnov koj txiv hais rau koj tus tijlaug Exau tias,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Rê-bê-ca nói cùng Gia-cốp, con trai mình, rằng: Nầy, mẹ có nghe cha nói cùng Ê-sau, anh con, và dặn rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6thì Rê-bê-ca nói với Gia-cốp, con trai mình: “Nầy, mẹ vừa nghe cha con nói với Ê-sau, anh con, và dặn:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Trong khi đó Rê-be-ca nói với Gia-cốp con trai bà, “Nầy, mẹ có nghe cha bảo Ê-sau anh con rằng,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Rê-bê-ca bảo Gia-cốp, con trai mình: “Này, mẹ nghe cha bảo Ê-sau, anh con rằng:

Bản Phổ Thông (BPT)

6Bà liền bảo con mình là Gia-cốp, “Nầy con, mẹ nghe cha con bảo Ê-sau, anh con, như sau

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7‘Cia li coj nqaij qus los rau kuv thiab npaj ib pluag qab qab rau kuv noj, kuv thiaj foom koob hmoov rau koj tab meeg Yawmsaub lub xubntiag ua ntej uas kuv tsis tau tuag.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn; đặng trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7‘Hãy đem thịt rừng về nấu cho cha một món thật ngon để cha ăn và chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va trước khi cha qua đời.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 ‘Hãy đi săn thú và làm cho cha một món ngon, để cha ăn và chúc phước cho con trước mặt CHÚA trước khi cha qua đời.’

Bản Dịch Mới (NVB)

7‘Con hãy đem thịt rừng về cho cha và nấu dọn các món ngon cho cha ăn để cha chúc phước cho con trước mặt CHÚA trước khi cha qua đời!’

Bản Phổ Thông (BPT)

7‘Hãy giết thú làm món gì ngon cho cha ăn rồi cha sẽ chúc phước cho con trước mặt CHÚA trước khi cha qua đời.’

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Vim li no, kuv tub 'e, koj cia li ua raws nraim li uas kuv hais rau koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vậy, con ơi! bây giờ, hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ biểu:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vậy, con ơi, bây giờ hãy nghe lời mẹ bảo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Vậy hỡi con của mẹ, bây giờ hãy vâng lời mẹ và làm theo những gì mẹ bảo.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Bây giờ, con ơi, con hãy nghe lời mẹ bảo đây:

Bản Phổ Thông (BPT)

8Cho nên con hãy nghe mẹ và làm theo điều mẹ dặn.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9Cia li mus tom pab tshis ntes ob tug menyuam tshis zoo zoo los rau kuv, kuv thiaj npaj tau tej zaub mov qab yam li koj txiv nyiam rau nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon, tùy theo người sở thích;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Con mau ra ngoài bầy gia súc, bắt cho mẹ hai dê con thật mập, rồi mẹ sẽ làm một món thật ngon, đúng với sở thích của cha con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Hãy ra bầy súc vật, bắt cho mẹ hai con dê con mập. Mẹ sẽ làm một món ngon cha con thích.

Bản Dịch Mới (NVB)

9‘con hãy đi đến chỗ bầy gia súc, bắt hai con dê con cho tốt, rồi mẹ sẽ nấu nướng các món ngon cha thích dọn lên cho cha.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Hãy đi ra bầy bắt hai con dê con tốt nhất. Mẹ sẽ làm món ăn mà cha con thích.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10Ces koj nqa mus rau koj txiv noj nws thiaj foom koob hmoov rau koj ua ntej uas nws tsis tau tuag.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Con sẽ đem đến cho cha ăn để ông chúc phước cho con trước khi qua đời.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Sau đó con sẽ bưng đến cho cha, để cha con dùng và sẽ chúc phước cho con trước khi qua đời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Con sẽ đem mời cha ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời.’ ”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Rồi con sẽ mang vào cho cha con ăn để cha chúc phước cho con trước khi qua đời.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11Yakhauj thiaj hais rau nws niam Lenpekha tias, “Koj sim saib maj, kuv tus tijlaug Exau tuaj plaub thoob plaws ib ce, tiamsis kuv mas ib ce du lug xwb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Ê-sau, anh con, có lông, còn con lại không.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhưng Gia-cốp thưa với mẹ: “Mẹ xem, Ê-sau, anh con, người thì đầy lông, còn con thì nhẵn nhụi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Gia-cốp thưa với mẹ chàng, “Thưa mẹ, anh Ê-sau của con mình mẩy đầy lông, còn con thì nhẵn nhụi.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Gia-cốp thưa với mẹ: “Mẹ xem, anh Ê-sau con có nhiều lông, còn da con thì mịn màng.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng Gia-cốp đáp, “Anh con có nhiều lông còn da con mịn!

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12Tsam ces kuv txiv cev tes xuas kuv, mas yuav zoo li kuv dag ntxias nws, ces nws yuav foom tsis zoo rau kuv tsis yog foom zoo.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt, thì con chắc lấy cho mình sự rủa sả, chớ chẳng phải sự chúc phước đâu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Biết đâu cha sẽ rờ con và con bị phát hiện là kẻ lừa gạt. Vậy thì con tự chuốc lấy sự rủa sả chứ chẳng phải phước lành đâu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Thế nào cha cũng sờ vào người con, rồi cho con là đứa lừa dối. Con chắc phải chuốc lấy lời nguyền rủa, chứ không được chúc phước đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Có lẽ cha sẽ sờ người con và coi con như một tên lừa gạt, thì con sẽ chuốc lấy rủa sả chứ chẳng được phước lành đâu!”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Nếu cha sờ vào con, cha sẽ biết đây không phải Ê-sau, rồi không những cha sẽ không chúc phước cho con mà trái lại sẽ nguyền rủa, vì con phỉnh gạt cha.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13Nws niam hais rau nws tias, “Tub 'e, cia qhov uas raug foom tsis zoo poob rau kuv ris. Tsuav yog koj ua raws li kuv hais thiab mus ntes menyuam tshis los rau kuv xwb.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Mẹ đáp rằng: Con ơi! xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu; hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Mẹ Gia-cốp bảo: “Con ơi, để mẹ chịu sự rủa sả đó cho con; con cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con đi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Mẹ chàng bảo, “Con ơi, hãy để lời nguyền rủa đó mẹ chịu. Con hãy vâng lời mẹ. Hãy đi và bắt mấy con dê con cho mẹ.”

Bản Dịch Mới (NVB)

13Mẹ Gia-cốp đáp: “Con ơi, để mẹ chịu rủa sả, con chỉ nên nghe lời mẹ, đi lấy thịt cho mẹ đi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

13Rê-be-ca bảo Gia-cốp, “Nếu cha nguyền rủa con thì mẹ sẽ gánh chịu. Bây giờ con cứ làm theo lời mẹ, ra bắt dê đi.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14Yakhauj txawm mus ntes coj los rau nws niam, nws niam thiaj npaj tej zaub mov qab yam li nws txiv nyiam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vậy, Gia-cốp đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ, làm món ngon, tùy theo cha sở thích.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Vậy, Gia-cốp đi bắt hai dê con đem đến cho mẹ, và bà làm món ăn ngon, hợp với sở thích của người cha.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Vậy Gia-cốp đi, bắt hai con dê con, và đem đến cho mẹ chàng. Bà làm một món ăn ngon đúng theo sở thích của cha chàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Gia-cốp ra bắt dê đem vào cho mẹ. Bà mẹ làm các món ngon mà ông cha ưa thích.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Vậy Gia-cốp đi ra bắt hai con dê mang vào cho mẹ rồi bà nấu món ăn đúng sở thích của Y-sác.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15Ces Lenpekha txawm muab nws tus tub hlob Exau tej tsoos tsho uas zoo kawg hauv tsev pub rau nws tus tub yau Yakhauj hnav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Đoạn, Rê-bê-ca lấy quần áo tốt nhứt của Ê-sau, con trưởng nam, sẵn để trong nhà, mà mặc vào cho Gia-cốp, con út mình;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Rê-bê-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng nam, để sẵn trong nhà mà mặc vào cho Gia-cốp, con trai út.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Ðoạn Rê-be-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau con đầu lòng của bà để sẵn trong nhà mặc cho Gia-cốp con trai thứ của bà.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Rê-bê-ca lấy các áo xống tốt nhất của Ê-sau, con lớn mình để trong nhà mà mặc cho Gia-cốp, con thứ mình,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Bà lấy áo tốt nhất của Ê-sau để ở trong nhà, mặc vào cho con thứ là Gia-cốp.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16Nws muab ob tug menyuam tshis ntawd li tawv los qhwv Yakhauj tes thiab lub caj dab uas du lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Gia-cốp không có lông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Bà còn lấy da dê con bọc hai tay và phần cổ nhẵn nhụi của Gia-cốp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Bà cũng lấy da hai con dê con ấy bao hai tay và cổ của Gia-cốp, vì tay và cổ Gia-cốp không có lông.

Bản Dịch Mới (NVB)

16lấy da dê con bọc hai tay và cổ mịn màng của Gia-cốp,

Bản Phổ Thông (BPT)

16Bà cũng lấy da dê quấn tay và cổ Gia-cốp;

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17Ces nws txawm muab tej zaub mov qab qab thiab ncuav uas nws npaj ntawd rau hauv nws tus tub Yakhauj txhais tes.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Rê-bê-ca bèn để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Rồi Rê-bê-ca đặt món ăn ngon và bánh mà bà đã sửa soạn vào tay Gia-cốp, con trai mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Ðoạn bà để món ăn ngon và bánh đã làm vào tay Gia-cốp con trai bà.

Bản Dịch Mới (NVB)

17rồi đưa các món ăn ngon và bánh bà làm cho Gia-cốp bưng.

Bản Phổ Thông (BPT)

17rồi đưa cho Gia-cốp thức ăn ngon và bánh mì bà mới làm.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

18Yakhauj thiaj nkag mus rau leej txiv thiab hais tias, “Kuv txiv.” Nws hais tias, “Tub 'e, kuv nyob ntawm no, koj yog leejtwg?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha! Y-sác đáp: Có cha đây; con là đứa nào đó?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Gia-cốp đến gần cha và thưa: “Cha ơi!” Y-sác đáp: “Cha đây, con là đứa nào đấy?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Vậy Gia-cốp đi vào gặp cha chàng và nói, “Thưa cha.”Ông đáp, “Cha đây. Con là đứa nào đó?”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Gia-cốp bưng đến gần cha thưa: “Cha ơi!” Y-sác đáp: “Cha đây! Con là ai đó?”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Gia-cốp bưng vào cho cha và nói, “Thưa cha.”Cha ông hỏi, “Cha đây, con. Con là đứa nào?”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

19Yakhauj hais rau leej txiv tias, “Kuv yog koj tus tub hlob Exau. Kuv twb ua raws li uas koj hais rau kuv lawm. Cia li sawv los noj tej nqaij uas kuv mus tua tau los es koj foom koob hmoov rau kuv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Gia-cốp thưa: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha; con đã làm theo lời cha dặn biểu; xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Gia-cốp thưa: “Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây. Con đã làm như lời cha dặn bảo. Xin cha ngồi dậy, ăn món thịt săn của con rồi cha đích thân chúc phước cho con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 Gia-cốp thưa với ông, “Con là Ê-sau, con đầu lòng của cha đây. Con đã làm theo lời cha bảo. Mời cha ngồi dậy, ăn miếng thịt săn con đã làm, rồi linh hồn cha chúc phước cho con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Gia-cốp thưa với cha: “Con là Ê-sau, trưởng nam của cha. Con có làm như cha dặn bảo. Mời cha ngồi dậy, ăn thịt săn của con, rồi linh hồn cha chúc phước cho con!”

Bản Phổ Thông (BPT)

19Gia-cốp thưa, “Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha. Con đã làm điều cha dặn. Bây giờ xin cha hãy ngồi dậy ăn thịt mà con săn được cho cha, rồi cha sẽ chúc phước cho con.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

20Yiha hais rau nws tus tub tias, “Tub 'e, ua cas koj nrhiav tau sai ua luaj?” Nws teb tias, “Vim yog Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv pub kuv tua tau.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Y-sác hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Ấy nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Y-sác hỏi: “Sao con săn được nhanh thế?” Gia-cốp thưa: “Nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha giúp con được may mắn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 I-sác hỏi, “Sao con đi săn và bắt được thú rừng về mau thế?” Chàng đáp, “Ấy là nhờ CHÚA, Ðức Chúa Trời của cha, phù hộ nên con mới được may mắn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Y-sác hỏi: “Sao con đi săn được thú nhanh thế?” Gia-cốp đáp: “Vì CHÚA, Đức Chúa Trời của cha cho con thành công!”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nhưng Y-sác hỏi, “Sao con săn được thú nhanh vậy?”Gia-cốp trả lời, “Dạ nhờ CHÚA là Thượng Đế của cha phù hộ nên con săn được thú nhanh như vậy.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

21Mas Yiha hais rau Yakhauj tias, “Tub 'e, txav los ze ze mas kuv yuav xuas koj xwv thiaj paub tias koj yog kuv tus tub Exau tiag los tsis yog.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Y-sác nói cùng Gia-cốp rằng: Hỡi con! Hãy lại gần đặng cha rờ thử xem có phải là Ê-sau, con của cha chăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Y-sác nói với Gia-cốp: “Con ơi, con lại gần đây để cha rờ xem con có phải là Ê-sau, con của cha không.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 I-sác nói với Gia-cốp, “Con hãy lại gần đây, để cha sờ xem có phải là Ê-sau con của cha chăng?”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Y-sác nói với Gia-cốp: “Con lại gần đây, để cha sờ xem có phải Ê-sau thật không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Y-sác liền bảo Gia-cốp, “Con ơi, hãy lại gần đây cho cha sờ con để cha biết có đúng là Ê-sau, con cha hay không.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

22Yakhauj txawm txav mus ze nws txiv Yiha. Yiha thiaj xuas nws lub cev thiab hais tias, “Lub suab yog Yakhauj tiamsis txhais tes yog Exau li.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Gia-cốp bèn lại gần Y-sác; người rờ và nói rằng: Tiếng nói thì của Gia-cốp, còn hai tay lại của Ê-sau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Gia-cốp lại gần cha mình là Y-sác. Ông rờ và nói: “Giọng nói thì của Gia-cốp, mà tay lại của Ê-sau.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Vậy Gia-cốp lại gần I-sác cha chàng. Ông sờ chàng và nói, “Tiếng thì tiếng của Gia-cốp, mà tay là tay của Ê-sau.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Gia-cốp lại gần cho cha sờ mình. Y-sác nói: “Giọng nói thì của Gia-cốp mà cánh tay lại của Ê-sau!”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Gia-cốp liền đến gần Y-sác. Y-sác sờ ông rồi nói, “Tiếng nói thì giống tiếng Gia-cốp mà tay thì lại giống tay Ê-sau.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

23Nws tsis paub Yakhauj lawm vim ob txhais tes muaj plaub yam nkaus li nws tus tijlaug Exau txhais tes. Nws thiaj foom koob hmoov rau Yakhauj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Người chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng có lông như của anh, là Ê-sau. Vậy Y-sác chúc phước cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Y-sác không nhận ra Gia-cốp, vì hai tay cũng có lông như của anh là Ê-sau, nên Y-sác chúc phước cho Gia-cốp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Ông không nhận ra được, vì hai tay chàng cũng có lông nhiều như hai tay của Ê-sau anh chàng. Vậy ông chúc phước cho chàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Y-sác không nhận ra người, vì hai cánh tay đều có nhiều lông như tay của Ê-sau, nên chúc phước lành cho con.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Y-sác không biết đó là Gia-cốp vì tay ông có lông giống như tay Ê-sau nên Y-sác chúc phước cho Gia-cốp.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

24Nws nug tias, “Koj yog kuv tus tub Exau tiag lov?” Nws teb tias, “Yog lauj.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Người lại hỏi rằng: Ấy con thật là Ê-sau, con trai ta, phải chăng? Gia-cốp thưa: Phải, con đây.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Ông lại hỏi: “Có đúng con là Ê-sau, con trai của cha không?” Gia-cốp thưa: “Dạ phải, chính con đây.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Ông lại hỏi nữa, “Có phải con đích thực là Ê-sau con trai của cha không?” Gia-cốp đáp, “Dạ phải, chính con đây.”

Bản Dịch Mới (NVB)

24Y-sác hỏi: “Con có phải thật là Ê-sau không?” Gia-cốp thưa: “Chính con là Ê-sau mà!”

Bản Phổ Thông (BPT)

24Y-sác hỏi, “Có quả thật con là Ê-sau không?”Gia-cốp đáp, “Dạ phải.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

25Leej txiv thiaj hais tias, “Koj coj zaub mov los rau kuv, kuv yuav noj tej nqaij uas kuv tus tub tua tau los thiab foom koob hmoov rau koj.” Yakhauj thiaj coj los rau nws, nws thiaj noj. Yakhauj coj cawv txiv hmab rau nws, nws kuj haus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Y-sác bèn nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Rồi Y-sác bảo: “Đem cho cha món thịt rừng con săn được để cha ăn và chúc phước cho con.” Gia-cốp dọn cho cha ăn và cũng mang rượu đến cho cha uống nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Ông nói, “Hãy bưng món thịt rừng con săn được đó lại đây để cha ăn, rồi linh hồn cha sẽ chúc phước cho con.” Chàng bưng thức ăn lại cho ông và ông ăn; sau đó chàng mang rượu đến cho ông và ông uống.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Y-sác bảo: “Vậy con hãy đem thịt rừng đến đây cho cha ăn để cha chúc phước cho con!” Gia-cốp đem thịt đến mời cha ăn và rót rượu cho cha uống.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Y-sác bảo, “Con hãy mang món ăn lại cho cha ăn, rồi cha sẽ chúc phước cho con.” Gia-cốp liền bưng thức ăn vào, rồi Y-sác ăn. Gia-cốp cũng mang rượu cho cha mình uống.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

26Mas nws txiv Yiha thiaj hais rau nws tias, “Tub 'e, txav los ze thiab nwj kuv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Rồi Y-sác cha người nói rằng: Hỡi con! Hãy lại gần và hôn cha.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Rồi Y-sác nói với Gia-cốp: “Con ơi, hãy lại gần và hôn cha đi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26 Ðoạn I-sác cha chàng bảo, “Con ơi, hãy lại gần và hôn cha đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

26Y-sác bảo: “Con lại đây hôn cha đi!” Gia-cốp đến hôn cha. Y-sác ngửi mùi thơm của áo Ê-sau và chúc phước:

Bản Phổ Thông (BPT)

26Rồi Y-sác bảo, “Con hãy lại gần hôn cha đi.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

27Nws thiaj txav los ze thiab nwj leej txiv. Leej txiv hnia tus ntxhiab ntawm nws lub tsho thiab foom koob hmoov rau nws, thiab hais tias,“Saib maj, kuv tub tus ntxhiabyog tej ntxhiab nruab liaj nruab tebuas Yawmsaub foom koob hmoov rau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Gia-cốp bèn lại gần và hôn người. Y-sác đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho, và nói rằng: Nầy, mùi hương của con ta Khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Gia-cốp lại gần và hôn cha. Y-sác ngửi mùi thơm từ áo con, liền chúc phước cho. Ông nói:“Nầy, mùi hương của con taKhác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27 Gia-cốp lại gần và hôn cha chàng. I-sác ngửi mùi thơm của áo con ông, ông chúc phước và nói,“Ðây là mùi thơm của con tôi,Chẳng khác gì mùi thơm của cánh đồng CHÚA ban phước.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Mùi hương của con trai ta Chẳng khác nào hương hoa đồng nội Mà CHÚA ban phước.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Gia-cốp liền lại gần hôn cha mình. Khi Y-sác ngửi mùi áo của Ê-sau liền chúc phước,“Mùi của con ta như mùi của cánh đồng được CHÚA ban phước.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

28Thov Vajtswv pub dej lwgsaum ntuj los rau koj,thiab pub lub ntiajtebzoo qoob nplua mias,thiab pub qoob loo cawv txiv hmabntau kawg rau koj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, Được màu mỡ của đất, Và dư dật lúa mì cùng rượu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con sương móc từ trời,Đượm màu mỡ của đất,Dư dật lúa mì và rượu nho.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28 Nguyện Ðức Chúa Trời ban cho con sương móc từ trời và màu mỡ của đất, Ðể con sẽ có dồi dào lúa gạo và rượu mới.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con nhiều sương móc trên trời, Đất đai màu mỡ Nhiều lúa mì, rượu mới.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Nguyện Thượng Đế ban cho conđủ mưa và đất đai phì nhiêuđể con tràn đầy ngũ cốc và rượu mới.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

29Thov kom ib tsoom neeg tu koj,thiab ib tsoom tebchaws pe koj.Cia koj ua tus kav koj cov kwvtij,cia koj niam tej tub pe koj.Thov kom txhua tus uas foom tsis zoo rau kojraug foom tsis zoo,thiab cia txhua tusuas foom koob hmoov rau kojtau hmoov zoo.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Muôn dân phải phục con, Các nước phải quì lạy trước mặt con! Hãy được quyền chủ các anh em, Các con trai của mẹ con phải quì lạy trước mặt con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Nguyện các dân phục vụ con,Các nước quỳ lạy con!Hãy cai trị anh em con,Các con trai của mẹ con đều quỳ lạy con!Ai nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa lại,Ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29 Nguyện các dân phục vụ con, và các nước phủ phục trước mặt con.Hãy nhận lấy quyền làm chủ bà con dòng họ của con;Các con cháu của mẹ con sẽ phủ phục trước mặt con.Kẻ nào nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa;Người nào chúc phước cho con sẽ được ban phước.”

Bản Dịch Mới (NVB)

29Nguyện các dân tộc sẽ phục vụ con. Các nước sẽ qui phục con. Con hãy cai trị các anh em con. Tất cả bà con quyến thuộc đều qui phục con. Tất cả những người nguyền rủa con, sẽ bị nguyền rủa Và tất cả những người chúc phước con sẽ hưởng phước lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Nguyện các nước sẽ phục vụ con và các dân sẽ cúi lạy con.Nguyện con cai quản các anh em con và nguyện các con của mẹ con cúi lạy con.Nguyện kẻ nào nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa,kẻ nào chúc phước con sẽ được phước.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

30Thaum Yiha foom koob hmoov rau Yakhauj tag lawm thiab Yakhauj nyuam qhuav tawm plaws ntawm nws txiv xubntiag mus lawm, nws tus tijlaug Exau kuj tua tau nqaij rov los txog.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Vừa khi Y-sác chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lui ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau, anh người, đi săn trở về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Khi Y-sác vừa chúc phước cho Gia-cốp xong và Gia-cốp vừa lui ra khỏi chỗ cha mình thì Ê-sau, anh của chàng, đi săn trở về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30 Khi I-sác đã chúc phước cho Gia-cốp xong, và khi Gia-cốp đã lui ra khỏi mặt của I-sác cha chàng thì Ê-sau anh chàng cũng vừa đi săn trở về.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Y-sác vừa chúc phước cho Gia-cốp xong, Gia-cốp mới rời khỏi cha mình, thì Ê-sau đi săn trở về.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Y-sác chúc phước cho Gia-cốp xong; và vừa khi Gia-cốp bước ra, thì Ê-sau từ đồng đi săn về.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

31Nws kuj npaj zaub mov qab qab coj los rau nws txiv, thiab nws hais rau leej txiv tias, “Thov txiv sawv los noj tej nqaij uas koj tus tub mus tua tau los, es foom koob hmoov rau kuv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Người cũng dọn một món ngon, dâng lên cho cha và thưa rằng: Xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Ê-sau cũng nấu một món thật ngon và đem vào mời cha. Chàng thưa: “Xin cha ngồi dậy và ăn món thịt săn của con trai cha để cha chúc phước cho con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31 Ê-sau làm một món ngon, mang đến cha chàng, và nói, “Mời cha ngồi dậy, ăn món thịt rừng do con trai cha nấu dọn, rồi linh hồn cha chúc phước cho con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Ê-sau cũng nấu món ăn ngon rồi dọn lên cho cha. Ê-sau thưa: “Cha ơi, mời cha ngồi dậy, dùng thịt rồi cha sẽ chúc phước cho con!”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Ông chuẩn bị thức ăn ngon mang vào cho Y-sác. Ông thưa, “Xin mời cha dậy ăn món thịt rừng con của cha đã giết được, rồi chúc phước cho con.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

32Nws txiv Yiha hais rau nws tias, “Koj yog leejtwg?” Nws teb tias, “Kuv yog koj tus tub, yog koj tus tub hlob Exau.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Y-sác, cha người, hỏi: Con là đứa nào? Thưa rằng: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Y-sác, cha của Ê-sau, hỏi: “Con là đứa nào?” Ê-sau thưa: “Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32 I-sác cha chàng hỏi, “Con là đứa nào?”Chàng đáp, “Con là Ê-sau, con đầu lòng của cha đây.”

Bản Dịch Mới (NVB)

32Y-sác hỏi: “Ai đó?” “Con đây, cha. Con là Ê-sau, con trưởng nam của cha đây mà!”

Bản Phổ Thông (BPT)

32Y-sác hỏi, “Con là đứa nào vậy?”Ê-sau đáp, “Con là Ê-sau con trưởng nam của cha.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

33Mas Yiha ib ce tshee hnyo hais tias, “Es leejtwg mus tua nqaij coj los rau kuv no? Kuv nyuam qhuav noj tag nrho es koj los txog no, thiab kuv twb foom koob hmoov rau nws lawm lauj. Nws yuav tau koob hmoov tiag tiag li.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Y-sác lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: Vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng, và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi, và chúc phước cho nó; nó lại sẽ được ban phước vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Y-sác giật bắn cả người, run rẩy hỏi: “Vậy chứ đứa nào đã săn thịt rừng và đem vào mời cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết và đã chúc phước cho nó rồi; vậy là nó vẫn được ban phước.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 I-sác liền run bắn người lên và hỏi, “Chứ đứa nào đã làm món thịt rừng đem đến cho cha ăn khi nãy? Cha vừa mới ăn xong và đã chúc phước cho nó rồi, trước khi con vào đây; nó chắc chắn sẽ được ban phước.”

Bản Dịch Mới (NVB)

33Y-sác run rẩy dữ dội hỏi: “Thế thì đứa nào mới dọn thịt rừng cho cha ăn trước khi con đến? Cha đã ăn và chúc phước lành cho nó rồi, vậy nó sẽ được phước.”

Bản Phổ Thông (BPT)

33Nghe vậy Y-sác giận run lên và hỏi, “Thế thì đứa nào săn thú mang thức ăn vào cho cha trước khi con vào đây? Cha ăn và đã chúc phước cho nó rồi. Vậy nó sẽ nhận được phước ấy.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

34Thaum Exau hnov nws txiv tej lus ntawd, nws cia li quaj nrov nrov tu siab kawg, thiab hais rau leej txiv tias, “Txiv 'e, thov foom koob hmoov rau kuv, thov foom koob hmoov rau kuv thiab.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

34Vừa nghe dứt lời cha, thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: Cha ơi! Xin hãy chúc phước cho con luôn nữa!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

34Vừa nghe lời cha nói xong, Ê-sau bật lên một tiếng kêu rất lớn và vô cùng thảm thiết. Chàng nói với cha mình: “Cha ơi! Xin cha cũng chúc phước cho cả con nữa!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

34 Khi Ê-sau nghe cha chàng nói những lời ấy thì chàng thét lên một tiếng lớn, rồi bật khóc cách đắng cay. Chàng nói với cha chàng, “Xin cha chúc phước cho con với, cha ơi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

34Ê-sau bật lên khóc rất cay đắng: “Cha ơi, cha cũng chúc phước cho con với!”

Bản Phổ Thông (BPT)

34Ê-sau nghe vậy thì oà khóc cay đắng. Ông thưa với cha, “Cha ơi, xin cha chúc phước cho con nữa!”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

35Tiamsis leej txiv hais tias, “Koj tus kwv uas lub siab dag tuaj thiab nws twb coj koj li koob hmoov mus tag lawm.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

35Nhưng Y-sác lại đáp: Em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

35Nhưng Y-sác nói: “Em con đã dùng thủ đoạn mà đến và cướp mất lời chúc phước dành cho con rồi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

35 Nhưng ông đáp, “Em con đã dùng mưu gian đoạt lấy những lời chúc phước dành cho con rồi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

35Y-sác đáp: “Em con đã vào đây gạt cha nên đã cướp các lời chúc lành cho con rồi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

35Nhưng Y-sác bảo, “Em con đã vào đây phỉnh cha. Nó đã cướp phước lành của con rồi.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

36Exau hais tias, “Nws lub npe Yakhauj twb hu raug lawm los tsis yog? rau qhov nws twb dag kuv ob zaug lawm. Nws twb muab kuv li feem ua tij txeeb mus lawm, mas zaum no nws tseem txeeb txhav kuv li koob hmoov lawm thiab.” Thiab nws hais tias, “Koj tsis tseg ib txhia koob hmoov rau kuv li lov?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

36Ê-sau liền nói rằng: Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

36Ê-sau nói: “Có phải đúng như tên gọi nó là Gia-cốp mà đã hai lần nó chiếm chỗ của con chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam của con, bây giờ còn chiếm luôn phước lành của con nữa.” Rồi ông nói tiếp: “Cha không dành lại cho con một phước lành nào sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

36 Ê-sau bèn nói, “Có phải vì tên nó là Gia-cốp, mà đã hai lần nó gạt chân con. Nó đã đoạt lấy quyền trưởng tử của con, rồi bây giờ nó còn đoạt mất lời chúc phước dành cho con nữa.” Chàng lại nói, “Cha không còn lời chúc phước nào cho con sao?”

Bản Dịch Mới (NVB)

36Ê-sau cay đắng nói: “Hèn chi người ta gọi nó là ‘Thằng lường gạt’. Nó đã cướp quyền trưởng nam của con, bây giờ nó lại đánh cắp phước lành của con nữa! Cha ơi, cha còn dành cho con ít phước lành nào không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

36Ê-sau bảo, “Cái tên Gia-cốp của nó là đúng lắm, vì nó đã phỉnh con hai lần rồi. Nó đã phỉnh để cướp quyền trưởng nam của con, bây giờ lại lấy luôn phúc lành của con nữa.” Ê-sau tiếp, “Vậy bây giờ cha không còn phước nào dành cho con sao?”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

37Yiha teb Exau tias, “Kuv tsa nws ua tus uas kav koj thiab muab nws cov kwvtij sawvdaws tu nws, thiab muab tej qoob loo thiab tej cawv txiv hmab yug nws lawm. Tub 'e, kuv yuav ua li cas rau koj lawm?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

37Y-sác đáp rằng: Nầy, cha đã lập nó lên làm chủ con, đã cho các anh em làm tôi nó; và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy, cha sẽ làm chi cho con đây?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

37Y-sác đáp: “Nầy, cha đã lập nó làm chủ của con, đã cho anh em nó làm đầy tớ nó, và đã chu cấp lúa mì và rượu cho nó. Vậy cha còn làm được gì cho con đây, con ơi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

37 I-sác đáp, “Con xem đấy, cha đã lập nó làm chủ con, và khiến tất cả bà con dòng họ nó làm tôi cho nó rồi; cha cũng đã cung cấp lúa gạo và rượu mới cho nó. Bây giờ cha còn biết làm gì cho con đây, con ơi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

37Y-sác đáp: “Cha đã lập nó làm chủ con, cha đã cho các anh em họ hàng làm tôi tớ nó. Ta đã cho nó lúa và rượu mới. Vậy cha có thể làm gì cho con đây?”

Bản Phổ Thông (BPT)

37Y-sác trả lời, “Cha đã cho Gia-cốp quyền cai trị trên con, mọi anh em nó sẽ làm tôi cho nó. Ta giúp nó có đầy ngũ cốc và rượu mới. Con ơi, cha đâu còn phước nào nữa mà cho con.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

38Exau hais rau leej txiv tias, “Txiv, koj muaj tib yam koob hmoov no xwb lov? Txiv 'e, thov foom koob hmoov rau kuv, thov foom koob hmoov rau kuv thiab.” Ces Exau txawm tsa suab hlo quaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

38Ê-sau thưa rằng: Cha ơi! Cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với, cha! Rồi, Ê-sau cất tiếng lên khóc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

38Ê-sau thưa: “Cha ơi! Cha chỉ có một lời chúc phước thôi sao? Xin cha chúc phước cho con với, cha ơi!” Rồi, Ê-sau khóc òa lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

38 Ê-sau nói, “Cha ơi, cha chỉ có những lời chúc phước đó thôi sao? Xin cha chúc phước cho con với, cha ơi.” Rồi Ê-sau cất tiếng khóc nức nở.

Bản Dịch Mới (NVB)

38Ê-sau năn nỉ: “Cha chỉ có một phước lành thôi sao? Cha ơi, xin cha cũng ban phước cho con.” Ê-sau khóc lóc.

Bản Phổ Thông (BPT)

38Nhưng Ê-sau năn nỉ, “Chẳng lẽ cha không còn một phước nào sao? Cha ơi, hãy chúc phước cho con nữa!” Rồi Ê-sau lớn tiếng òa khóc thảm thiết.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

39Nws txiv Yiha thiaj teb nws tias,“Koj yuav nyob deb ntawm tej qoob loouas zoo nplua mias hauv lub ntiajtebthiab deb ntawm tej dej lwg saum ntuj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

39Y-sác cha người, đáp rằng: Nầy, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, Cùng sương móc trên trời sa xuống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

39Y-sác, cha của Ê-sau, nói:“Nầy, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất,Và sương móc từ trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

39 Bấy giờ I-sác cha chàng đáp lời và nói,“Nầy, nơi con ở sẽ không được đất đai màu mỡ,Và sương móc từ trời cũng sẽ không sa xuống dồi dào.

Bản Dịch Mới (NVB)

39Y-sác nói: “Con sẽ ở một nơi Cằn cỗi, khô hạn, Thiếu sương móc từ trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

39Y-sác bảo,“Con sẽ sống xa vùng đất phì nhiêu,xa mưa móc.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

40Koj yuav tuav rawv ntaj ua neej nyob,thiab koj yuav tu koj tus kwv,tiamsis thaum koj nti dim taukoj yuav muab nws tus quabntawm koj caj qwb lov tseg.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

40Con sẽ nhờ gươm mới được sống, Và làm tôi tớ cho em con. Song khi con lưu lạc rày đó mai đây, Sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

40Con sẽ sống nhờ thanh gươm,Và làm đầy tớ cho em con.Nhưng khi còn rày đây mai đó,Con sẽ bẻ cái ách của em con trên cổ con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

40 Con phải nhờ vào thanh gươm của con mới sống được,Và con sẽ phục vụ em con,Nhưng khi con vùng lên để giải thoát, Con sẽ bẻ gãy được ách em con đặt trên cổ con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

40Nhưng con sẽ dùng lưỡi gươm chiến đấu để sống còn. Con phải phục dịch em con một thời gian Nhưng về sau con sẽ Chống đối Và thoát ách nó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

40Con sẽ phải vất vả để sinh sốngvà làm tôi cho em con.Nhưng khi con vùng vẫythì con sẽ thoát khỏi ách của em con.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

41Exau ntxub Yakhauj vim yog leej txiv foom koob hmoov rau Yakhauj, mas Exau hais tuj taws hauv lub siab tias, “Twb yuav txog hnub uas kuv txiv tag sim neej, mas hnub ntawd kuv yuav muab kuv tus kwv Yakhauj tua pov tseg.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

41Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

41Từ đó, Ê-sau căm ghét Gia-cốp vì lời chúc phước mà cha ban cho Gia-cốp. Ê-sau tự nhủ: “Cha ta sắp qua đời rồi; sau khi lo tang chế cho cha, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

41 Vậy Ê-sau đem lòng oán ghét Gia-cốp, vì lời chúc phước cha chàng đã ban cho Gia-cốp. Ê-sau nhủ thầm, “Ngày tang lễ của cha ta đã gần. Ðợi khi xong tang lễ, ta sẽ giết Gia-cốp em ta.”

Bản Dịch Mới (NVB)

41Từ đó, Ê-sau căm ghét Gia-cốp vì Gia-cốp đã cướp phước lành của mình. Ê-sau tự nhủ: “Cha ta gần qua đời rồi; bấy giờ ta sẽ giết Gia-cốp!”

Bản Phổ Thông (BPT)

41Từ đó Ê-sau rất ghét Gia-cốp vì lời chúc phước của Y-sác cho. Ông tự nhủ, “Cha mình sắp qua đời rồi, ta sẽ buồn bã. Sau đó ta sẽ giết Gia-cốp.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

42Tiamsis tus tub hlob Exau tej lus ntawd nrov mus txog Lenpekha qhov ntsej, nws thiaj txib neeg mus hu nws tus tub yau Yakhauj los, mas hais rau Yakhauj tias, “Koj sim xav saib, koj tus tijlaug Exau npaj siab yuav muab koj tua pov tseg thiaj zoo nws lub siab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

42Họ đem lời Ê-sau, con lớn, thuật lại cùng Rê-bê-ca, thì người sai gọi Gia-cốp, con út mình, mà nói rằng: Nầy, Ê-sau, anh con, toan giết con để báo thù.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

42Nhưng ý đồ của Ê-sau, con trưởng nam, đã đến tai Rê-bê-ca. Bà cho gọi Gia-cốp, con trai út đến và nói: “Nầy, Ê-sau anh con có ý định giết con cho hả giận.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

42 Người ta thuật lại những lời của Ê-sau con trai lớn của Rê-be-ca cho bà hay. Bà liền cho người gọi Gia-cốp con trai thứ của bà đến và nói, “Nầy, Ê-sau anh con định giết con để báo thù.

Bản Dịch Mới (NVB)

42Có người thuật lại các lời của Ê-sau cho bà Rê-bê-ca. Bà sai gọi Gia-cốp đến, và bảo: “Nầy, Ê-sau định giết con.

Bản Phổ Thông (BPT)

42Rê-be-ca nghe ý định Ê-sau muốn giết Gia-cốp nên cho gọi Gia-cốp vào bảo, “Nầy con, anh con muốn tự an ủi bằng cách giết con đó.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

43Vim li no, tub 'e, cia li mloog kuv hais. Cia li khiav mus cuag kuv tus nus Lanpas hauv lub moos Halas,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

43Vậy, bây giờ, hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nhà La-ban, cậu con, tại Cha-ran,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

43Bây giờ, con ơi, hãy nghe lời mẹ, mau đứng dậy và trốn sang nhà La-ban, cậu con, ở Cha-ran đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

43 Vậy bây giờ con ơi, hãy vâng lời mẹ: Hãy đứng dậy, chạy trốn đến nhà La-ban cậu con ở Cha-ran.

Bản Dịch Mới (NVB)

43Bây giờ, con nghe lời mẹ, trốn qua nhà La-ban, cậu con ở Cha-ran.

Bản Phổ Thông (BPT)

43Vậy bây giờ hãy làm theo điều mẹ dặn. Anh của mẹ hiện ở Cha-ran. Con hãy đi đến ở với cậu con liền đi!

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

44thiab nrog nws nyob ib ntus mus txog thaum koj tus tijlaug lub siab npau nqeg tso,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

44và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

44Con cứ ở với cậu một thời gian cho đến khi anh con nguôi giận.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

44 Hãy ở đó một thời gian cho đến khi anh con nguôi giận.

Bản Dịch Mới (NVB)

44Con cứ ở đó cho đến khi nào anh con nguôi giận

Bản Phổ Thông (BPT)

44Ở với cậu một thời gian cho đến khi anh con nguôi giận.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

45mus txog thaum koj tus tijlaug txojkev chim nqeg thiab nws tsis nco qab tej uas koj tau ua rau nws tso, ces kuv li tso neeg tuaj coj koj rov qab qhov ntawd los. Ua cas kuv yuav cia neb ob leeg ploj ua ib hnub ntawm kuv?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

45Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi, và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

45Khi cơn giận anh con qua rồi và anh con quên đi việc con đã gây ra cho nó, thì mẹ sẽ sai người đón con về. Lẽ nào mẹ phải mất cả hai đứa con trong một ngày sao?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

45 Khi nào cơn giận của anh con nguôi ngoai. Khi nó quên điều con đã làm cho nó, bấy giờ mẹ sẽ sai người đến báo tin để con về. Làm thể nào mẹ có thể chịu nổi hai cái tang cho hai người thân trong một ngày được?”

Bản Dịch Mới (NVB)

45và quên đi việc con đã làm, lúc đó mẹ sẽ tin cho con biết mà trở về nhà; không lẽ mẹ phải mất cả hai đứa con trong một ngày sao?”

Bản Phổ Thông (BPT)

45Lâu dần anh con sẽ bớt giận, quên mất điều con đã làm cho nó. Lúc đó mẹ sẽ sai một đầy tớ mang con về. Mẹ không muốn mất hai đứa con cùng một ngày.”

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

46Lenpekha thiaj hais rau Yiha tias, “Kuv dhuav cov pojniam Hithai, tsis xav ua neej nyob lawm. Yog Yakhauj tseem yuav cov ntxhais Hithai zoo li cov pojniam hauv lub tebchaws no ua pojniam, ces kuv txojsia yuav muaj qabhau dabtsi rau kuv?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

46Rê-bê-ca nói cùng Y-sác rằng: Tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ Hếch. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ Hếch mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó; thôi, tôi còn sống mà chi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

46Sau đó, Rê-bê-ca nói với Y-sác: “Tôi chán không còn muốn sống nữa vì mấy cô dâu người Hê-tít. Nếu Gia-cốp kết hôn với một trong các con gái người Hê-tít, tức là một trong những cô gái của xứ nầy, thì tôi còn sống làm gì nữa?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

46 Sau đó Rê-be-ca nói với I-sác, “Tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì mấy con dâu người Hít-ti. Nếu Gia-cốp cũng cưới vợ người Hít-ti, giống như mấy đứa con gái trong xứ nầy, thì tôi còn sống nữa làm chi?”

Bản Dịch Mới (NVB)

46Bà Rê-bê-ca nói với chồng: “Tôi đã chán ngấy mấy cô dâu người Hếch. Nếu Gia-cốp cưới phải một cô vợ người Hếch như thế trong xứ, thì tôi thà chết còn hơn!”

Bản Phổ Thông (BPT)

46Sau đó Rê-be-ca bảo Y-sác, “Tôi chán sống giữa mấy người đàn bà Hê-tít lắm. Nếu Gia-cốp lấy một trong mấy đứa con gái Hê-tít nầy làm vợ chắc tôi chết mất.”