So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch Mới(NVB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch Mới (NVB)

1Thế là hoàn thành trời, đất và tất cả vạn vật.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Ấy vậy công cuộc tạo dựng trời, đất, và muôn loài thọ tạo đã hoàn tất.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Thế là trời, đất và mọi vật trong đó đã được dựng nên xong.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Như thế, trời đất và vạn vật đều được sáng tạo xong.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Đức Chúa Trời hoàn tất công việc Ngài đã làm vào ngày thứ bảy, Ngài nghỉ mọi công việc Ngài đã làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm. Vì thế, vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Ðến ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời hoàn tất công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ, không làm mọi việc Ngài đã làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Đến ngày thứ bảy Thượng Đế hoàn tất công tác của Ngài, cho nên Ngài nghỉ việc.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Đến ngày thứ bảy, công trình hoàn tất, Thượng Đế nghỉ mọi việc.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Đức Chúa Trời chúc phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó vì vào ngày ấy Đức Đức Chúa Trời nghỉ ngơi mọi công việc sáng tạo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì vào ngày đó Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Ðức Chúa Trời ban phước cho ngày thứ bảy và biệt riêng ngày ấy ra thánh, vì trong ngày đó Ðức Chúa Trời nghỉ, không làm những việc Ngài đã làm trong cuộc sáng tạo.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Thượng Đế ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày ấy vì là ngày Thượng Đế nghỉ ngơi công tác sáng tạo thế giới.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Thượng Đế ban phúc và thánh hóa ngày thứ bảy, vì là ngày Ngài nghỉ mọi công việc sáng tạo.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo, trong ngày CHÚA, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên, trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Đó là gốc tích sáng tạo trời và đất.
Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm nên trời và đất,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4a Ấy là gốc tích của trời và đất khi chúng được dựng nên.
4b Trong ngày CHÚA Ðức Chúa Trời dựng nên trời và đất –

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đây là câu truyện tạo dựng trời đất. Khi Thượng Đế mới dựng nên trời đất,

Bản Diễn Ý (BDY)

4Đó là sự tích Thượng Đế Hằng Hữu sáng tạo trời đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Bấy giờ chưa có cây cối và rau cỏ mọc lên ngoài đồng trên mặt đất, vì CHÚA, Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất, và cũng chưa có người cầy bừa đất đai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vả, lúc đó, chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5thì trên đất chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng và cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc trong ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa cho mưa xuống đất, và cũng chưa có người cày xới đất đai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 trước khi cây cối ngoài đồng có trên mặt đất và trước khi rau cỏ ngoài đồng mọc lên, vì CHÚA Ðức Chúa Trời chưa ban mưa xuống đất, và cũng chưa có loài người để canh tác trên mặt đất,

Bản Phổ Thông (BPT)

5mặt đất chưa có một bụi cây nào cả. Cũng chẳng có gì mọc ngoài đồng vì CHÚA chưa cho mưa xuống đất. Cũng chưa có ai chăm sóc đất,

Bản Diễn Ý (BDY)

5Khi Thượng Đế mới sáng tạo trời đất, chưa có bụi cây nào trên mặt đất, cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc ngoài đồng, và Thượng Đế Hằng Hữu chưa cho mưa xuống đất, cũng chưa có ai trồng cây ngoài đồng;

Bản Dịch Mới (NVB)

6Một nguồn nước từ mặt đất dâng lên và tưới toàn thể mặt đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Song có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên, tưới khắp mặt đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên và thấm nhuần khắp mặt đất –

Bản Phổ Thông (BPT)

6nhưng có một luồng sương mù bốc lên từ dưới đất tưới ướt khắp cả mặt đất.

Bản Diễn Ý (BDY)

6tuy nhiên, hơi ẩm từ đất bay lên tưới khắp mặt đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

7CHÚA, Đức Chúa Trời nắn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 CHÚA Ðức Chúa Trời dùng bụi đất nắn nên con người, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, con người trở nên một sinh vật có linh hồn.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Sau đó Thượng Đế lấy bụi đất tạo nên con người. Ngài thổi hơi thở vào lỗ mũi, thì con người trở thành người sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Thượng Đế Hằng Hữu lấy bụi đất tạo nên người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người có sự sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

8CHÚA, Đức Chúa Trời trồng một khu vườn tại Ê-đen ở phía đông và đặt người Ngài đã dựng nên tại đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Sau đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Ê-đen, ở hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 CHÚA Ðức Chúa Trời cũng lập một vườn tại Ê-đen, ở phía đông, rồi đặt con người Ngài đã dựng nên vào đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Thượng Đế lập một cái vườn ở Ê-đen về phía Đông, rồi Ngài đặt con người Ngài đã dựng nên vào đó.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Thượng Đế Hằng Hữu lập một khu vườn tại Ê-đen, về phương đông, đưa người đến ở.

Bản Dịch Mới (NVB)

9CHÚA, Đức Chúa Trời khiến từ đất mọc lên mọi cây cối đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có Cây Sự Sống và Cây Biết Thiện Ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon. Giữa vườn có cây sự sống và cây biết điều thiện, điều ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Từ dưới mặt đất CHÚA Ðức Chúa Trời cho mọc lên những cây thật đẹp mắt, trái chúng dùng làm thực phẩm rất ngon; ở giữa vườn cũng có cây sự sống và cây tri thức thiện và ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

9CHÚA khiến các loài cây từ đất mọc lên. Cây thì đẹp và trái ăn rất ngon. Ở giữa vườn có cây tạo sự sống và cây biết điều thiện lẫn điều ác.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Trong vườn, Thượng Đế trồng các loại cây đẹp đẽ, sinh quả ngon ngọt. Chính giữa vườn là Cây Sự Sống và Cây Lương tâm (biết phân biệt thiện ác).

Bản Dịch Mới (NVB)

10Một dòng sông chảy ra từ Ê-đen để tưới vườn và từ đó chia làm bốn nhánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn; rồi từ đó chia ra làm bốn ngả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Một dòng sông từ Ê-đen chảy ra để tưới vườn, và từ đó chia thành bốn nhánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Có một con sông từ Ê-đen chảy ra tưới vườn; con sông đó tẻ ra bốn nhánh.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Có một con sông chảy ra từ Ê-đen để tưới vườn. Con sông nầy chia ra bốn nhánh sông khác.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Một con sông phát nguyên từ Ê-đen tưới khắp vườn, rồi chia ra bốn nhánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhánh thứ nhất tên Phi-song, chảy quanh đất Ha-vi-la là nơi có vàng,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Tên ngả thứ nhứt là Bi-sôn; ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhánh thứ nhất là Bi-sôn, nhánh nầy chảy quanh vùng đất Ha-vi-la, là nơi có vàng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Nhánh thứ nhất tên là Pi-sôn; đó là sông chảy quanh khắp xứ Ha-vi-la, nơi có vàng.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhánh sông thứ nhất tên Phi-sôn, chảy quanh vùng đất Ha-vi-la là nơi có vàng.

Bản Diễn Ý (BDY)

11,12Nhánh thứ nhất, Bi- sông, chảy quanh xứ Ha-vi-la, nơi có vàng ròng, nhũ hương và bích ngọc.

Bản Dịch Mới (NVB)

12vàng xứ này rất tốt, cũng có nhũ hương và bích ngọc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Vàng xứ nầy rất cao; đó lại có nhũ hương và bích ngọc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Vàng ở vùng nầy rất tốt; ở đó còn có nhũ hương và bích ngọc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Vàng ở xứ đó có phẩm chất tốt; nơi đó cũng có dược liệu thơm hiếm có và đá quý.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Vàng xứ đó rất quí giá. Ở đó cũng có nhũ hương và hồng ngọc.

Bản Diễn Ý (BDY)

11,12Nhánh thứ nhất, Bi- sông, chảy quanh xứ Ha-vi-la, nơi có vàng ròng, nhũ hương và bích ngọc.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nhánh sông thứ hai tên Ghi-hôn chảy quanh xứ Cút.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Tên sông thứ nhì là Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nhánh sông thứ nhì tên là Ghi-hôn, chảy quanh vùng đất Cút.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Nhánh thứ hai là Ghi-hôn; đó là sông chảy quanh khắp xứ Cút.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Con sông thứ hai tên Ghi-hôn, chảy quanh xứ Cút.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Nhánh thứ nhì, Ghi-sông, chảy vòng xứ Cúc.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nhánh sông thứ ba tên Ti-gơ chảy về phía đông A-si-ri. Nhánh sông thứ tư tên Ơ-phơ-rát.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Nhánh sông thứ ba tên là Ti-gơ-rít, chảy về phía đông lãnh thổ A-si-ri. Còn nhánh sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Tên của nhánh thứ ba là Khít-đê-ken, chảy về hướng đông của A-sy-ri. Nhánh thứ tư là Ơ-phơ-rát.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Con sông thứ ba tên Ti-gờ-rít, chảy về hướng đông đến A-xy-ri. Con sông thứ tư là Ơ-phơ-rát.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Thi- giang, nhánh thứ ba, chảy sang phía đông xứ A-sy-ri. Nhánh thứ tư là Phát-giang.

Bản Dịch Mới (NVB)

15CHÚA, Đức Chúa Trời đem người đặt vào vườn Ê-đen để canh tác và chăm sóc vườn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Ê-đen để canh tác và gìn giữ vườn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 CHÚA Ðức Chúa Trời đem con người đặt trong Vườn Ê-đen để trồng trọt và giữ vườn.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Thượng Đế đặt con người trong vườn Ê-đen để chăm sóc và trồng trọt.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Thượng Đế Hằng Hữu đưa A-đam vào vườn Ê-đen để trồng trọt và chăm sóc vườn.

Bản Dịch Mới (NVB)

16CHÚA, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho người rằng: “Con có thể ăn bất cứ trái cây nào trong vườn,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng: “Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 CHÚA Ðức Chúa Trời ra lịnh cho con người, “Ngươi được tự do ăn mọi cây trái trong vườn,

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ngài ra chỉ thị cho con người như sau, “Con được phép ăn tất cả trái cây trong vườn,

Bản Diễn Ý (BDY)

16Thượng Đế ra lệnh: "Con được tự do ăn mọi thứ cây trái trong vườn,

Bản Dịch Mới (NVB)

17nhưng về ‘Cây Biết Thiện Ác’ thì không được ăn, vì ngày nào con ăn trái đó chắc chắn con sẽ chết.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 nhưng về cây tri thức thiện và ác ngươi chớ ăn, vì hễ ngày nào ngươi ăn trái cây ấy, ngươi sẽ chết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17nhưng không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Nếu con ăn trái cây ấy con sẽ chết!”

Bản Diễn Ý (BDY)

17trừ cây Lương tâm, vì trái nó mở mắt con, cho con biết điều thiện điều ác. Một khi con ăn, chắc chắn sẽ chết!"

Bản Dịch Mới (NVB)

18CHÚA, Đức Chúa Trời lại nói: “Con người ở một mình không tốt! Ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Bấy giờ CHÚA Ðức Chúa Trời phán, “Con người ở một mình không tốt. Ta sẽ dựng nên một bạn đời thích hợp để giúp đỡ nó.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Thượng Đế bảo, “Con người sống một mình không tốt. Ta sẽ làm một người giúp đỡ thích hợp cho nó.”

Bản Diễn Ý (BDY)

18Thượng Đế Hằng Hữu phán: "Người sống cô độc không tốt. Ta sẽ tạo nên một kẻ giúp đỡ thích hợp."

Bản Dịch Mới (NVB)

19CHÚA, Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên mọi thú đồng và mọi chim trời rồi đem đến cho người để xem người đặt tên chúng là gì; và bất cứ tên gì người gọi mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì, và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19 CHÚA Ðức Chúa Trời lấy đất làm nên mọi thú đồng và mọi chim trời, rồi đem chúng đến A-đam, để xem ông gọi chúng thế nào; hễ A-đam gọi mỗi sinh vật là gì thì nó sẽ trở thành tên của sinh vật đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Thượng Đế lấy đất tạo nên mọi loài muông thú trên đất, mọi loài chim trời, xong Ngài đưa chúng đến trước con người, để xem con người đặt tên cho chúng ra sao. Con người đặt tên cho sinh vật nào thì thành tên ấy cho nó.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Thượng Đế lấy đất tạo nên các loài thú rừng, loài chim trời đem đến cho A-đam, để xem người đặt tên. Tên A-đam đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng cho nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

20A-đam đặt tên cho tất cả các loài gia súc, chim trời và thú rừng. Nhưng về phần A-đam thì không tìm được một người giúp đỡ thích hợp với mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng; nhưng về phần A-đam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20A-đam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng; nhưng phần A-đam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20 A-đam đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời, và mọi thú đồng, nhưng chính A-đam, ông không tìm được ai làm bạn đời thích hợp để giúp đỡ ông.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Con người đặt tên cho tất cả các loài gia súc, các loài chim trên trời và các muông thú sống trên đất. Nhưng về con người thì không tìm được ai giúp đỡ thích hợp cả.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Vậy A-đam đặt tên cho tất cả loài gia súc, loài chim trời, loài thú rừng, nhưng A-đam chẳng tìm thấy kẻ giúp đỡ thích hợp cho mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

21CHÚA, Đức Chúa Trời khiến A-đam ngủ mê. Khi người đang ngủ, Ngài lấy một chiếc xương sườn của người rồi lấp chỗ thịt đó lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến cho A-đam ngủ mê, và lấy đi một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21 Vì thế CHÚA Ðức Chúa Trời khiến A-đam ngủ mê, và ông ngủ mê man. Ngài lấy một xương sườn của A-đam rồi lấp thịt thế vào chỗ ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Cho nên Thượng Đế khiến con người ngủ mê; trong khi đang ngủ Ngài lấy ra một xương hông của con người, rồi lấp chỗ ấy lại.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Thượng Đế làm cho A-đam ngủ mê, lấy một xương sườn rồi lắp thịt thay chỗ xương.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Từ xương sườn lấy nơi A-đam, CHÚA, Đức Chúa Trời dựng nên một người nữ và đem đến cho người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ A-đam dựng nên một người nữ và đưa đến cho A-đam.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22 Kế đó CHÚA Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam tạo nên một người nữ, rồi đem nàng đến với A-đam.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Thượng Đế dùng cái xương hông từ người nam mà làm thành một người nữ, xong đưa người nữ ấy đến gặp người nam.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Thượng Đế dùng xương sườn đó tạo nên người nữ, đưa đến cho A-đam.

Bản Dịch Mới (NVB)

23A-đam nói: “Bây giờ đây là xương từ xương tôi, Thịt từ thịt tôi, Người này được gọi là người nữ Vì từ người nam mà ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23A-đam nói:“Bây giờ mới có người nầy,Là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.Nàng sẽ được gọi là người nữ,Vì từ người nam mà có.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23 Bấy giờ A-đam nói, “Cuối cùng tôi cũng có được một người; Người nầy có xương từ xương tôi mà ra, và thịt từ thịt tôi mà ra;Người nầy sẽ được gọi là người nữ, Vì người nầy đã từ người nam mà ra.”

Bản Phổ Thông (BPT)

23Người nam nói,“Đây là con người mà xương là do xương tôi ra,thân thể cũng do thân thể tôi mà ra.Tôi sẽ gọi nàng là ‘đàn bà’vì nàng ra từ người đàn ông.”

Bản Diễn Ý (BDY)

23A-đam nói: "Người này là một phần xương thịt của tôi. Người được gọi là 'người nữ,' vì từ người nam mà ra."

Bản Dịch Mới (NVB)

24Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để kết hiệp với vợ và hai người trở thành một thân.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24 Bởi vậy người nam sẽ rời cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Cho nên người đàn ông phải rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Hai người sẽ trở thành một thân.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Vì thế, người nam sẽ rời cha mẹ để gắn bó với vợ, hai người trở thành một.

Bản Dịch Mới (NVB)

25A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy xấu hổ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vả, A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25A-đam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25 Thuở ấy cả A-đam và vợ ông đều trần truồng, nhưng họ không hề cảm thấy e thẹn.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Cả người đàn ông và vợ đều trần truồng nhưng không cảm thấy xấu hổ.

Bản Diễn Ý (BDY)

25A-đam và vợ đều trần truồng, nhưng không hổ thẹn.