So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Toâq cũai I-sarel loŏh tễ cruang Ê-yip-tô,la tŏ́ng toiq Yacốp ca loŏh tễ cutễq cũai mpha parnai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, Nhà Gia-cốp lìa bỏ một dân nói tiếng lạ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập,Nhà Gia-cốp lìa bỏ một dân nói ngôn ngữ khác,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập,Lúc nhà Gia-cốp ra khỏi một dân nói một ngôn ngữ lạ,

Bản Dịch Mới (NVB)

1Khi Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ai-cập, Khi nhà Gia-cốp rời khỏi một dân nói tiếng ngoại quốc.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Khi dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,nhà Gia-cốp rời bỏ một xứ ngoại quốc.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Tangái ki tỗp Yuda la tỗp ca sang Yiang Sursĩ,cớp nheq tỗp I-sarel cỡt cũai proai án.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài, Và Y-sơ-ra-ên thành nước Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài,Và Y-sơ-ra-ên thành vương quốc của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Giu-đa đã trở thành nơi thánh của Ngài,I-sơ-ra-ên đã trở nên vương quốc của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Giu-đa trở nên đền thánh của Ngài, Y-sơ-ra-ên trở nên dân Ngài cai trị.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Giu-đa trở thành nơi thánh cho Chúa;Ít-ra-en trở nên đất Ngài cai trị.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Dỡq mưt Cusâu cỡt samoât án nhêng, chơ án lúh tễ alới.Cớp crỗng Yôr-dan tangứt hoi cớp hoi atứng loah chu clĩ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Biển thấy sự ấy, bèn chạy trốn; Sông Giô-đanh chảy trở lại sau;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Biển thấy điều ấy thì chạy trốn;Sông Giô-đanh phải chảy ngược dòng;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Nước đại dương trông thấy thế liền hoảng kinh chạy trốn;Nước Sông Giô-đanh đã hỗn loạn chảy ngược về nguồn;

Bản Dịch Mới (NVB)

3Biển thấy và chạy trốn; Sông Giô-đanh chảy ngược trở lui.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hồng hải nhìn xong liền bỏ chạy;sông Giô-đanh chảy lùi lại.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Máh cóh la samoât án lúh tamprũol ariang tỗp mbễq,cớp máh dũal la tamprũol ĩn tỗp cữu cớt,yuaq ngcŏh lứq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Núi nhảy như chiên đực, Nổng nhảy khác nào chiên con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Núi nhảy như chiên đực;Đồi phóng như chiên con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Các rặng núi đã nhảy lên như chiên đực;Các dãy đồi đã nhảy cỡn như chiên con.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Các núi nhảy lên như chiên đực; Các đồi nhảy vọt như chiên con.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Núi nhún nhảy như dê đực,và đồi nhảy nhót như cừu non.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Ơ dỡq mưt ơi! Yuaq nŏ́q mới lúh ngkíq?Ơ crỗng Yôr-dan ơi! Yuaq nŏ́q mới tangứt hoi?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ớ biển, nhân sao ngươi chạy trốn? Ớ Giô-đanh, vì cớ gì mà ngươi chảy trở lại sau?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nầy biển, sao ngươi chạy trốn?Hỡi Giô-đanh, vì sao ngươi chảy ngược dòng?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ðiều gì đã khiến các ngươi làm như thế?Hỡi nước đại dương, sao ngươi chạy trốn?Hỡi nước Sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược về nguồn?

Bản Dịch Mới (NVB)

5Hỡi biển, tại sao ngươi chạy trốn? Hỡi sông Giô-đanh, sao ngươi chảy ngược trở lui?

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nầy biển, sao ngươi bỏ chạy?Nầy sông Giô-đanh, sao ngươi chảy lùi lại?

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Ơ máh cóh ơi! Yuaq nŏ́q mới lúh tamprũol ĩn mbễq?Ơ máh dũal ơi! Yuaq nŏ́q mới lúh tamprũol ĩn cữu cớt?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ớ núi, nhân sao ngươi nhảy như chiên đực? Ớ nổng vì cớ gì mà ngươi nhảy như chiên con?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Hỡi núi, sao ngươi nhảy như chiên đực?Nầy đồi, sao ngươi nhảy như chiên con?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Hỡi các rặng núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực?Hỡi các dãy đồi, sao các ngươi nhảy cỡn như chiên con?

Bản Dịch Mới (NVB)

6Hỡi các núi, sao các ngươi nhảy lên như chiên đực; Hỡi các đồi, sao các ngươi nhảy vọt như chiên con?

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nầy núi, sao các ngươi nhảynhư dê đực?Còn đồi, sao các ngươi nhảy nhót như cừu non vậy?

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

7Ơ cốc cutễq ơi! Bo Yiang Sursĩ toâq,cóq mới cacưt cangcoaih yáng moat Yiang Sursĩ ca Yacốp sang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa, Trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa,Trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Hỡi trái đất, khá run rẩy trước mặt Chúa,Tức trước thánh nhan Ðức Chúa Trời của Gia-cốp,

Bản Dịch Mới (NVB)

7Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa; Tức là trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp;

Bản Phổ Thông (BPT)

7Hỡi trái đất, hãy run sợ trước mặt Chúa,trước mặt Thượng Đế của Gia-cốp.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

8Lứq án khoiq táq yỗn tamáu cỡt amống dỡq,cớp táq yỗn côl tamáu cỡt mec dỡq hoi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Là Đấng biến hòn đá ra ao nước, Đổi đá cứng thành nguồn nước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Là Đấng biến vầng đá ra ao nước,Đổi đá cứng thành nguồn nước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ðấng đã khiến nước từ một vầng đá tuôn ra thành ao hồ,Từ tảng đá hoa cương, dòng nước ngọt đã trào ra lai láng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Đấng biến tảng đá thành ao nước; Đá cứng thành suối nước.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ngài biến tảng đá ra ao nước,biến khối đá cứng ra suối nước.