So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Tôi ngước mắt nhìn lên đồi núi;Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, Sự giúp đỡ tôi đến từ đâu?

Bản Phổ Thông (BPT)

1Tôi ngước trông lên đồi,ơn cứu giúp tôi đến từ đâu?

Bản Diễn Ý (BDY)

1Tôi ngước nhìn đồi núi,Ân cứu giúp đến từ đâu?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA,Ðấng dựng nên trời và đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Sự giúp đỡ tôi đến từ CHÚA, Đấng sáng tạo nên trời và đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ơn cứu giúp tôi đến từ Chúa,Đấng tạo nên trời đất.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Ân cứu giúp từ Chúa Hằng Hữu,Đấng sáng tạo đất trời.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ngài sẽ không để cho chân bạn trợt ngã;Ðấng gìn giữ bạn không hề buồn ngủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ngài không để chân ngươi trượt ngã; Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Ngài sẽ không để ngươi bị thất bại.Đấng canh giữ ngươi không hề chợp mắt.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Chúa không để chân anh trơn trợt,Đấng canh giữ anh không bao giờ ngủ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên Không hề nhắp mắt, cũng không buồn ngủ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Thật vậy, Ðấng gìn giữ I-sơ-ra-ên không hề buồn ngủ và không bao giờ ngủ.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Phải, Đấng bảo vệ Y-sơ-ra-ên Sẽ không buồn ngủ cũng không cần ngủ.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đấng canh giữ Ít-ra-en không hề mệt mỏi,Ngài không cần ngủ nghỉ.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Phải, Đấng canh giữ Y-sơ-ra-ên luôn tỉnh thức,Ngài không bao giờ ngủ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5CHÚA là Ðấng gìn giữ bạn;CHÚA là bóng mát bên phải bạn.

Bản Dịch Mới (NVB)

5CHÚA là Đấng bảo vệ ngươi; CHÚA là bóng che chở ở bên phải ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chúa gìn giữ ngươi.Ngài là bóng mát che ngươi khỏi nắng nóng.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Chúa Hằng Hữu là Đấng canh giữ anh,Ngài là bóng che chở anh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Mặt trời sẽ không hại bạn ban ngày;Mặt trăng sẽ không hại bạn ban đêm.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ban ngày mặt trời sẽ không thiêu đốt ngươi; Ban đêm mặt trăng cũng không hại ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Mặt trời không cháy sém ngươi ban ngày,mặt trăng cũng không hại ngươi ban đêm.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Ban ngày khỏi mặt trời thiêu đốt,Ban đêm ánh trăng không làm hại.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7CHÚA sẽ gìn giữ bạn khỏi mọi tai họa;Ngài sẽ gìn giữ mạng sống bạn.

Bản Dịch Mới (NVB)

7CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Chúa sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi nguy biến;Ngài sẽ bảo vệ mạng sống ngươi.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Chúa sẽ gìn giữ anh khỏi mọi tai họa,Bảo vệ mạng sống anh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8CHÚA sẽ gìn giữ bạn khi ra khi vào,Từ nay cho đến đời đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

8CHÚA sẽ bảo vệ ngươi khi đi ra, lúc đi vào Từ nay cho đến đời đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chúa sẽ gìn giữ khi ngươi đi vào, lúc ngươi bước ra,từ nay cho đến mãi mãi.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Chúa Hằng Hữu che chở anh khi ra khi vào,Từ nay đến muôn đời.