So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Dịch 2011(BD2011)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng,“Chúng ta hãy đi lên nhà CHÚA.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:“Chúng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Chúng ta hãy đi đến nhà CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Tôi hân hoan khi người ta bảo tôi,“Chúng ta hãy đi đến đền thờ Chúa.”

Bản Diễn Ý (BDY)

1Tôi vui vẻ khi người ta giục giã,"Chúng ta cùng đi lên Nhà Chúa."

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Hỡi Giê-ru-sa-lem,Chân chúng ta đang đứng nơi cổng thành của ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta dừng lại Trong các cửa ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta đang đứngTrong các cổng của ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta đang đứng Trong các cổng thành ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Hỡi Giê-ru-sa-lem,chúng ta đang đứng tại cổng ngươi.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Giê-ru-sa-lem!Chúng ta dừng chân tại cửa thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Giê-ru-sa-lem đã được xây dựng thành một kinh đô,Các tòa nhà trong thành nối kết nhau chặt chẽ.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Giê-ru-sa-lem là cái thành Được cất vững bền, kết nhau tề chỉnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Giê-ru-sa-lem là cái thành được xây kiên cốVách thành liên kết nhau thật vững vàng.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Giê-ru-sa-lem được xây cất như một cái thành, Nối kết nhau vững chắc.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Giê-ru-sa-lem mới là thànhđược xây bằng một khối.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Thành Giê-ru-sa-lem được xây cất,Liên kết nhau chặt chẽ vô cùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Các chi tộc đi lên thành ấy,Tức các chi tộc của con dân CHÚA,Theo như luật lệ đã định cho dân I-sơ-ra-ên,Ðể họ cảm tạ danh CHÚA,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Các chi phái của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy, Tùy theo thường lệ truyền cho Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Các bộ tộc của Đức Giê-hô-va lên nơi ấy,Theo mệnh lệnh được ban cho dân Y-sơ-ra-ênĐể cảm tạ danh của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ấy là nơi các chi tộc, Tức là các chi tộc của CHÚAĐi hành hương, theo như quy luật truyền cho Y-sơ-ra-ên, Để cảm tạ danh CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Các chi tộc sẽ đi lên đó,tức những chi tộc thuộc về Chúa.Thể lệ buộc Ít-ra-en phải ca ngợi Chúa tại Giê-ru-sa-lem.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Các chi tộc Y-sơ-ra-ên đều lên đây,Y theo tục lệ cổ truyền,Để cảm tạ Danh Chúa Hằng Hữu,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì tại đó các ngai xét đoán được thiết lập,Ðó là các ngai của nhà Ða-vít.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, Tức là các ngôi nhà Đa-vít.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vì tại đó có lập các ngai phán xétTức là các ngai nhà Đa-vít.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì tại đó các ngôi phán xét, Tức là các ngôi thuộc nhà Đa-vít được lập.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Đó là nơi dòng dõi Đa-vít đặt ngôiđể phân xử dân chúng.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Vì tại đây, ngôi xét xử được thiết lập,Là Ngôi vua nhà Đa-vít.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem:“Nguyện những ai yêu mến ngươi được thịnh vượng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem;Nguyện người nào yêu mến ngươi sẽ được thịnh vượng.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem, Nguyện những người yêu mến ngươi được thịnh vượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Hãy cầu hoà bình cho Giê-ru-sa-lem;“Nguyện những ai yêu mến thành ấy được an ninh.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem,Ai yêu Sa-lem sẽ được hưng thịnh,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nguyện ai ở bên trong tường thành của ngươi được bình an.Nguyện các cung điện của ngươi đều giàu sang phú quý.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, Sự thới thạnh trong các cung ngươi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nguyện hòa bình ở trong tường thành ngươi,Và thịnh vượng trong các cung đền ngươi!

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nguyện bình an ở trong các tường thành ngươi, An ninh ở giữa các đồn lũy ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nguyện sự hoà bình ngự bên trong các vách ngươi,và sự an ninh ở bên trong các tháp kiên cố ngươi.”

Bản Diễn Ý (BDY)

7Nguyện cho hòa bình trong thành,Và thịnh vượng trong lâu đài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nay vì cớ anh chị em ta và các bạn hữu ta ở đó,Ta cầu chúc ngươi rằng, “Chúc ngươi luôn được bình an thịnh vượng.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vì cớ anh em ta và bầu bạn ta, Ta nói rằng: Nguyện sự hòa bình ở trong ngươi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vì anh em ta và bạn hữu ta,Ta nói rằng: “Nguyện hòa bình ở trong ngươi!”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vì cớ anh em, bè bạn ta, ta cầu rằng: Nguyện ngươi được bình an.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Vì cớ các thân nhân và bạn hữu ta,ta nói, “Nguyện Giê-ru-sa-lem hưởng thái bình.”

Bản Diễn Ý (BDY)

8Vì anh em, vì bạn hữu,Tôi nguyện cầu: "Hòa bình cho Giê-ru-sa- lem"

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Vì cớ nhà CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta,Ta cầu phước cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Nhân vì nhà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta, Ta sẽ cầu phước cho ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vì nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta,Ta sẽ cầu mong phước lành cho ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vì cớ đền thờ CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, Ta cầu phúc lành cho ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Vì cớ đền thờ của Chúa là Thượng Đế chúng ta,ta cầu cho ngươi được phúc lành.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Vì Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế chúng taTôi cầu xin: "Phúc lành cho Giê-ru-sa-lem!"