So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Parnai Yiang Sursĩ(BRU)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

1Bốn lứq máh cũai yám noap Yiang Sursĩ;yuaq alới sâng bũi óh.Alới la cũai puai máh ngê án.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,Đi trong đường lối Ngài!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Phước cho người kính sợ CHÚA,Người đi trong đường lối Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Phước cho người nào kính sợ CHÚAVà sống theo đường lối Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Phúc cho người nào kính sợ Thượng Đế và vâng lời Ngài.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

2Mới táq pỡq ki bữn dũ tâc khám cha tâng dỡi tamoong mới.Mới bữn ŏ́c bốn, cớp dũ ramứh mới táq lứq pân cỡt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Được phước, may mắn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình,Được phước và may mắn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Bạn sẽ hưởng hoa lợi của tay mình;Bạn sẽ được phước và thịnh vượng.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngươi sẽ được hưởng công lao của tay mình; Ngươi sẽ được phước lành và thịnh vượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngươi sẽ vui hưởng điều tay mình làm ra,ngươi sẽ được phước về mọi phương diện.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

3Lacuoi mới cỡt samoât voar nho bữn palâi bong lêt tâng dống mới;cớp máh con mới ỡt savĩel pễr mới ariang nỡm o‑li‑vê padốh con sa‑ữi lứq.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Vợ ngươi ở trong nhà ngươiSẽ như cây nho sai trái;Con cái ngươi ở chung quanh bàn ănKhác nào những chồi ô-liu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vợ bạn sẽ như cây nho sai trái trong nhà bạn;Con cái bạn sẽ như các chồi ô-liu quanh bàn bạn.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Vợ ngươi sẽ như cây nho nhiều trái Trong nhà ngươi; Con cái ngươi sẽ như các chồi cây ô-liu Chung quanh bàn ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Vợ ngươi sẽ sinh nhiều con cho ngươi,như dây nho sai trái.Con cái ngươi cũng mang niềm vui cho ngươi,như nhành ô liu sai trái.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

4Ống cũai yám noap Yiang Sursĩ toâp têq bữn roap máh ŏ́c bốn nâi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Kìa người nào kính sợ Đức Giê-hô-vaSẽ được phước như thế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Kìa, người nào kính sợ CHÚA sẽ được phước như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Kìa, người nào kính sợ CHÚASẽ được phước như thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Người kính sợ Chúa được phước như vậy.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

5Sễq Yiang Sursĩ satốh ŏ́c bốn yỗn mới tễ cóh Si-ôn,la ntốq án ỡt.Sốt dỡi tamoong mới,sễq yỗn mới bữn hữm vil Yaru-salem cỡt sốc achỗn la‑ữt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;Nguyện trọn đời ngươiĐược thấy sự phồn thịnh của Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nguyện CHÚA ban phước cho bạn từ Si-ôn.Nguyện suốt đời bạn chứng kiến những phước hạnh của Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nguyện CHÚA từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện ngươi sẽ thấy sự thịnh vượng của Giê-ru-sa-lem suốt đời mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nguyện Chúa ban phước cho ngươi từ núi Xi-ôn;nguyện ngươi vui hưởng nhữngđiều tốt lành từ Giê-ru-sa-lem trọn đời ngươi.

Parnai Yiang Sursĩ (BRU)

6Sễq yỗn mới bữn tamoong dũn cumo ralua casâi;têq bữn hữm máh châu chễ.Sễq yỗn tỗp I-sarel ỡt ien khễ níc!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nguyện ngươi sẽ được thấy con cháu của con cháu mình!Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nguyện bạn được nhìn thấy con cháu của con cái bạn.Nguyện hòa bình thịnh vượng đến trên I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nguyện ngươi nhìn thấy cháu chít mình.Nguyện hoà bình ngự giữa Ít-ra-en.