So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New King James Version(NKJV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New King James Version (NKJV)

1I will praise You with my whole heart;Before the gods I will sing praises to You.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, Hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Con sẽ hết lòng cảm tạ Chúa,Ca ngợi Chúa trước mặt các thần.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Con sẽ hết lòng ca ngợi Ngài;Con sẽ ca ngợi Ngài trước mặt các thần.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi hết lòng cảm tạ Chúa và hát ca ngợi Ngài Trước mặt các thần.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy Chúa, tôi hết lòng cảm tạ Ngài;Tôi sẽ hát ca ngợi Ngài trước mặt các thần.

New King James Version (NKJV)

2I will worship toward Your holy temple,And praise Your nameFor Your lovingkindness and Your truth;For You have magnified Your word above all Your name.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Con sẽ hướng về đền thánh của Chúa mà thờ lạy,Cảm tạ danh Chúa vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài.Vì Chúa đã làm cho lời Chúa và danh ChúaĐược tôn cao hơn tất cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Con sẽ hướng về đền thánh của Ngài sấp mình thờ lạy và ca ngợi danh Ngài,Vì tình thương và đức thành tín của Ngài,Vì Ngài đã làm cho lời Ngài và danh Ngài được tôn cao trên mọi sự.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Tôi cúi đầu hướng về đền thánh Chúa Và cảm tạ danh Ngài Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài; Vì Chúa đã làm Danh Ngài Và lời Ngài vĩ đại hơn mọi sự.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tôi sẽ cúi mình hướng về đền thờ Ngài,và cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự thành tín của Ngài.Ngài đã làm cho danh Chúa và lời Ngài được tôn cao.

New King James Version (NKJV)

3In the day when I cried out, You answered me,And made me bold with strength in my soul.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại, Giục lòng tôi mạnh mẽ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Trong ngày con kêu cầu, Chúa đáp lời,Giục lòng con can đảm và mạnh mẽ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì trong ngày con kêu cầu, Ngài đã đáp lời con;Ngài đã ban cho linh hồn con sức mạnh, nên con bạo dạn.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Trong ngày tôi cầu khẩn Chúa, Ngài đáp lời tôi; Ngài thêm sức cho tâm hồn tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Trong ngày tôi kêu cầu cùng Chúa,Ngài trả lời tôi.Ngài làm cho tôi mạnh mẽvà can đảm.

New King James Version (NKJV)

4All the kings of the earth shall praise You, O Lord,When they hear the words of Your mouth.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ Ngài, Vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Lạy Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ ca ngợi Ngài,Vì họ đã nghe những lời từ miệng Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4CHÚA ôi, tất cả các vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài,Khi họ được nghe những lời từ miệng Ngài phán dạy.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Lạy CHÚA, mọi vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài Vì đã nghe những lời từ miệng Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Lạy Chúa, nguyện các vua trên đất ca ngợi Ngàikhi họ nghe lời Ngài phán.

New King James Version (NKJV)

5Yes, they shall sing of the ways of the Lord,For great is the glory of the Lord.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Phải, họ sẽ hát xướng về đường lối Đức Giê-hô-va, Vì vinh hiển Đức Giê-hô-va, là lớn thay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Phải, họ sẽ ca tụng về đường lối Đức Giê-hô-va,Vì vinh quang vĩ đại của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Thật vậy, họ sẽ ca ngợi các đường lối của CHÚA,Vì vinh hiển của CHÚA thật lớn lao.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Họ sẽ ca hát về đường lối của CHÚA, Vì vinh quang của CHÚA vĩ đại thay.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Họ sẽ ca ngợi Ngài về những điều Ngài làm,vì sự vinh hiển của Ngài rất lớn.

New King James Version (NKJV)

6Though the Lordis on high,Yet He regards the lowly;But the proud He knows from afar.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Dầu Đức Giê-hô-va cao cả, thì cũng đoái đến những người hèn hạ; Còn kẻ kiêu ngạo, Ngài nhận biết từ xa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Mặc dù Đức Giê-hô-va là cao cả, Ngài cũng đoái thương những người thấp hèn;Nhưng từ xa, Ngài đã nhận biết kẻ kiêu ngạo rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì dù CHÚA ngự trên trời cao thăm thẳm,Ngài vẫn đoái thương những kẻ thấp hèn;Còn những kẻ kiêu ngạo Ngài đã biết rõ từ xa.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Dù CHÚA là cao cả, Ngài quan tâm đến kẻ thấp hèn; Nhưng kẻ kiêu căng, Ngài nhận biết từ xa.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Dù là Đấng Chí Cao,Chúa cũng chăm sóc đến những kẻ khiêm nhường,nhưng Ngài lánh xa kẻ tự phụ.

New King James Version (NKJV)

7Though I walk in the midst of trouble, You will revive me;You will stretch out Your handAgainst the wrath of my enemies,And Your right hand will save me.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Dù con đi giữa gian truân,Chúa cũng gìn giữ mạng sống con;Ngài giơ tay ra chống trả cơn giận của kẻ thù con,Và tay phải Ngài giải cứu con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Dù con phải bước đi giữa cơn nguy khốn,Ngài sẽ giữ gìn mạng sống con.Ngài sẽ đưa tay ra đối phó với cơn giận của những kẻ thù ghét con;Tay phải Ngài sẽ cứu con.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Dù tôi đi giữa gian lao, Ngài ban cho tôi sức sống;Ngài đưa tay chống đỡ cơn giận của các kẻ thù tôi; Cánh tay phải Ngài cứu rỗi tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Chúa ôi, khi những cảnh nguy khốn vây quanh tôi tứ phía,Ngài sẽ gìn giữ mạng sống tôi.Khi kẻ thù tôi nổi giận,Chúa sẽ lấy quyền năng với tay xuống cứu tôi.

New King James Version (NKJV)

8The Lord will perfect that which concerns me;Your mercy, O Lord, endures forever;Do not forsake the works of Your hands.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con.Lạy Đức Giê-hô-va, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;Xin đừng bỏ công việc của tay Ngài!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8CHÚA sẽ thực hiện những gì Ngài muốn làm cho đời sống con;CHÚA ôi, lòng thương xót của Ngài còn đến đời đời;Xin đừng bỏ công việc của tay Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

8CHÚA sẽ hoàn thành điều Ngài hứa cho tôi. Lạy CHÚA, Tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời; Xin chớ từ bỏ công việc của tay Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Lạy Chúa, Ngài làm mọi sự cho tôi.Lạy Chúa, tình yêu Ngài còn đời đời.Xin đừng lìa bỏ chúng tôi,là những kẻ Ngài dựng nên.