So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Tus TSWV, koj yuav tsis ncoqab kuv mus txog hnub twg?Mus ibtxhis li los? Koj tseem yuavkhiav kuv mus txog thaum twg?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào?Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Cho đến bao giờ, CHÚA ôi? Ngài sẽ quên con mãi sao?Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con cho đến chừng nào?

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy CHÚA, Ngài hằng quên tôi cho đến bao giờ? Ngài lánh mặt tôi cho đến chừng nào?

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA ơi, Ngài sẽ quên tôi cho đến bao giờ?Ngài sẽ tránh mặt tôi cho đến bao giờ?

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Kuv tseem yuav tiv kev tsimtxommus txog hnub twg?Kuv lub siab yuav quaj ntsuag nruabhnub hmo ntuj mus txog hnub twg?Kuv cov yeebncuab tseem yuavkovyeej kuv mus txog hnub twg thiab?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, Hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trổi hơn tôi cho đến chừng nào?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Con phải khốn khổ trong tâm hồn,Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ?Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến chừng nào?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Con cứ bị dằn vặt bởi những ý nghĩ trong lòng,Hằng ngày con phải cưu mang nỗi sầu khổ trong tâm hồn cho đến bao giờ?Kẻ thù ghét con sẽ còn trỗi hơn con cho đến bao lâu nữa?

Bản Dịch Mới (NVB)

2Linh hồn tôi vẫn đau đớn cho đến bao giờ? Lòng tôi vẫn buồn rầu mỗi ngày? Kẻ thù vẫn được tôn cao hơn tôi cho đến chừng nào?

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tôi phải mang gánh lo âuvà buồn thảm trong lòng mỗi ngày đến chừng nào?Kẻ thù tôi sẽ thắng tôi đến bao giờ?

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv,thov koj tsa qhovmuag saib kuvthiab teb kuv tej lus thov.Thov pab txhawb kuv lub zog thiabtsis txhob cia kuv tuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét, nhậm lời tôi, Và làm cho mắt tôi được sáng, Kẻo tôi phải ngủ chết chăng;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin xem xét và nhậm lời con.Xin cho mắt con được sáng, kẻo con phải ngủ trong sự chết chăng!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3CHÚA ôi, xin đoái xem và nhậm lời con,Ðức Chúa Trời của con ôi, xin cho mắt con được sáng rỡ lên,Kẻo con sẽ âm thầm qua đời trong giấc ngủ của mình,

Bản Dịch Mới (NVB)

3Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Xin hãy xem xét, xin đáp lời tôi. Xin ban ánh sáng cho mắt tôi, Kẻo tôi phải ngủ đi trong sự chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Lạy CHÚA, xin hãy đoái thương tôi.Lạy Thượng Đế tôi, xin hãy đáp lời tôi;thêm sức cho tôi kẻo tôi qua đời.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Kuv cov yeebncuab thiaj tsis hais tias,“Peb yeej nws lawm.”Tsis txhob cia lawv zoo siab thaumlawv hnov kuv poob tsam.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Kẻo kẻ thù nghịch nói rằng: Ta đã thắng hơn nó, Và kẻ cừu địch mừng rỡ khi tôi xiêu tó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Kẻo kẻ thù của con sẽ nói: “Ta đã thắng hơn nó,”Và kẻ cừu địch con sẽ mừng rỡ khi con vấp ngã.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Kẻo kẻ thù của con sẽ nói rằng, “Ta đã thắng nó rồi,”Kẻo những kẻ chống con được vui mừng khi con bị rúng động.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Kẻo kẻ thù tôi sẽ nói: ta đã thắng nó! Và kẻ địch sẽ vui mừng vì tôi nghiêng ngả.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nếu không kẻ thù tôi sẽ bảo,“Ta thắng nó rồi!”Những kẻ nghịch tôi sẽ reo mừng,vì tôi bị thua thiệt.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Kuv cia siab rau koj txojkev hlub uasruaj khov;kuv zoo siab heev, rau qhov koj yuavcawm kom kuv dim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa. Lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nhưng con đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa;Xin cho lòng con vui mừng về sự cứu rỗi của Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Dù sao, con vẫn tin cậy vào lòng thương xót của Ngài;Lòng con sẽ vui mừng trong ơn cứu rỗi của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nhưng tôi tin cậy nơi tình thương của Ngài. Lòng tôi vui mừng trong sự giải cứu của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Tôi tin cậy nơi tình yêu Ngài.Lòng tôi vui mừng vì Ngài cứu tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Tus TSWV, kuv yuav hu nkauj qhuas koj,rau qhov koj yeej ua zoo rau kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va,Vì Ngài đã làm ơn cho con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Tôi sẽ ca ngợi CHÚA,Vì Ngài đã hậu đãi tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Tôi sẽ ca ngợi CHÚA, Vì Ngài đã ban phước dồi dào cho tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Tôi sẽ hát cho CHÚA vì Ngài đã chăm sóc tôi.