So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Saum nruab ntug twb ua raupeb pom Vajtswv lub hwjchim tseeb,thiab qhia tes haujlwm uas nws uatiav lawm rau peb paub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Các tầng trời rao truyền vinh hiển của Ðức Chúa Trời;Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Các từng trời loan truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, Cõi không gian tuyên bố công việc của tay Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Các từng trời thuật lại sự vinh hiển của Thượng Đế,bầu trời loan báo công việc tay Ngài làm.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Niaj hnub qhia zaj no ib hnub dhau ib hnub,niaj hmo piav zaj no ib hmos dhau ib hmos.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ngày nầy giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia,Đêm nầy truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Ngày ngày truyền rao sứ điệp;Ðêm đêm bày tỏ tri thức.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ngày này qua ngày khác, truyền rao sứ điệp, Đêm nọ đến đêm kia bầy tỏ sự hiểu biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngày nầy sang ngày khác,chúng thuật chuyện,đêm nọ sang đêm kia,chúng bày tỏ quyền năng Ngài.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Tsis hais zaj twg lossis lo twgyeej tsis hnov muaj suab dabtsi nrov li;

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói;Cũng không ai nghe âm thanh của chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Không dùng lời, chẳng cần tiếng;Chẳng ai nghe giọng nói của chúng ra sao;

Bản Dịch Mới (NVB)

3Không diễn văn, không ngôn ngữ, Không ai nghe tiếng nói của chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Chúng chẳng dùng tiếng hay lời;không ai nghe âm thanh chúng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4tiamsis lawv tej suab tseem nrov nchamus thoob plaws lub ntiajteb thiabhnov mus txog qab ntuj kawg.Saum nruab ntug yog lub tsev uasVajtswv ua rau lub hnub nyob,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Nơi chúng nó Ngài đã đóng trại cho mặt trời;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đấtVà lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới. Trên bầu trời, Ngài đã dựng trại cho mặt trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Nhưng âm thanh của chúng đã lan truyền khắp đất,Lời của chúng đã vang đến cùng tận địa cầu.Ngài đã lập một chỗ ở cho mặt trời trong chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Tiếng của chúng vang ra khắp đất, Lời nói chúng nó đến tận cùng thế giới,Ngài đã dựng lều cho mặt trời trên không gian.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Thế nhưng thông điệp chúng vang dội bốn phương;lời nói chúng truyền ra khắp đất.Ngài tạo không gian làm chỗ ở của mặt trời.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5thaum sawv ntxov lub hnub tawm tuaj ib yam litus nraug vauv uas tawm hauv nws lub txaj los,thiab ib yam li tus neeg muaj zog mus sib tw khiav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Mặt trời khác nào người tân lang ra khỏi phòng huê chúc, Vui mừng chạy đua như người dõng sĩ

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Mặt trời khác nào tân lang ra khỏi loan phòng,Vui mừng chạy đua như một dũng sĩ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Mặt trời như một tân lang ra khỏi loan phòng,Như một lực sĩ hân hoan chạy trên tuyến của mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Mặt trời như tân lang ra khỏi loan phòng, Như dũng sĩ hân hoan đi vào trận đấu.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Mặt trời xuất hiện như chàng rể bước ra khỏi phòng tân hôn.Hớn hở như lực sĩ sẵn sàng chạy đua.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Lub hnub tawm ib sab ntuj tuajthiab mus xaus rau ib sab ntuj.Tsis muaj ib yam dabtsi yuav khiavnkaum tau kom tsis raug lub hnub ziab li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Mặt trời ra từ phương trời nầy, Chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Mặt trời ra từ phương trời nầy,Chạy vòng đến phương trời kia.Không gì tránh khỏi được sức nóng mặt trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Mặt trời mọc lên từ phương trời nầy,Chạy vòng đến phương trời kia;Không vật gì tránh khỏi hơi nóng của nó được.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Mặt trời mọc từ đầu chân trời này, Chạy vòng đến cuối chân trời kia, Không gì thoát khỏi sức nóng mặt trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Mặt trời mọc từ phương trời nầychạy giáp vòng đến phương trời kia.Không gì tránh khỏi sức nóng của nó được.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Tus TSWV txoj kevcai yog txoj zootshaj plaws,thiab muaj peevxwm txhawb kommuaj zog nchav rov tuaj.Tus TSWV tej lus qhia yog tej uas cia siab tau,thiab ua rau tus uas muaj tswvyim tsawg txawj ntse tuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn,Bổ dưỡng linh hồn;Chứng ước Đức Giê-hô-va là chắc chắn,Làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Luật pháp của CHÚA thật trọn vẹn, làm linh hồn hồi sức;Quy tắc của CHÚA thật vững chắc, khiến kẻ dại khôn ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Kinh Luật của CHÚA là toàn hảo, Hồi sinh linh hồn.Lời chứng của CHÚA là chắc chắn, Khiến người trẻ dại trở thành khôn ngoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Những lời dạy dỗ CHÚA thật hoàn hảođể tăng thêm sức mới.Qui tắc CHÚA thật đáng tinkhiến kẻ tầm thường nên khôn ngoan.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Tus TSWV tej kevcai yeej yog tej uas ncaj ncees,thiab cov neeg uas hwm tej kevcaintawd yuav tau txais kev kaj siab lug.Tus TSWV tej lus qhia puavleej yoglus tseeb thiab ua rau neeg paub qabhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Giềng mối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng; Điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng,Làm cho lòng vui mừng;Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng,Làm cho sáng mắt sáng lòng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Luật lệ của CHÚA thật phải lẽ, làm tâm hồn vui vẻ;Ðiều răn của CHÚA thật minh bạch, khiến mắt lòng thấy rõ.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Giới luật của CHÚA là ngay thẳng, Làm lòng người vui vẻ. Điều răn của CHÚA là trong sáng, Soi sáng con mắt.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Mệnh lệnh của CHÚA đều đúng,khiến con người vui mừng.Mệnh lệnh của CHÚA rất tinh sạch,soi sáng lối đi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Hwm tus TSWV yog qhov uas zoo tshaj plaws,thiab nyob ruaj khov mus ibtxhis.Tus TSWV yeej txiav txim ncajncees thiab ua raws li qhov tseeb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời; Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chân thật, thảy đều công bình cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch,Hằng còn đến đời đời;Các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý.Tất cả đều công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ðộng cơ kính sợ CHÚA thật trong sạch, nên còn lại đời đời;Phán quyết của CHÚA thật chính đáng, cả thảy đều công bình.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Sự kính sợ CHÚA là trong sạch, Hằng còn mãi mãi. Phán quyết của CHÚA là chân thật, Tất cả đều công chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Sự kính sợ CHÚA là tốt lành,sẽ còn mãi mãi.Phán đoán CHÚA là thật,hoàn toàn hợp lý.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Tej lus ntawd muaj nqis tshaj tej tseem kub,thiab tej lus ntawd qab zib tshaj tej tseem zib ntab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng ong.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Các điều ấy quý hơn vàng,Thật quý hơn vàng ròng;Lại ngọt hơn mật,Thật ngọt hơn mật của tàng ong.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Những điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;Chúng ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật nhểu từ tàng ong.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Các điều ấy quý hơn vàng, Hơn cả vàng ròng, Ngọt hơn mật, Hơn cả mật chảy từ tàng ong.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Chúng quí giá hơn vàng,thật báu hơn cả vàng ròng.Ngọt hơn mật,hơn cả mật nguyên chất.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Tej lus ntawd ua rau kuv uas yogkoj tus tubtxib muaj kev txawj ntse tuaj,kuv tau txais nqi zog vim yog kuv hwm tej kevcai ntawd ntag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu; Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Các điều ấy dạy dỗ đầy tớ Chúa;Ai gìn giữ chúng được phần thưởng lớn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Hơn nữa, nhờ những điều ấy, kẻ tôi tớ Ngài được cảnh giác;Nhờ giữ những điều ấy, tôi tớ Ngài được ban thưởng lớn lao.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Hơn thế nữa, tôi tớ Ngài được các điều ấy giáo huấn, Người nào tuân giữ lấy, được phần thưởng lớn.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Những điều đó cảnh tỉnh tôi tớ CHÚA.Ai vâng giữ thì được phần thưởng lớn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Yeej tsis muaj leejtwg rov pom nwstxojkev txhaum;tus TSWV, thov pab kom kuv zamdhau tej kev txhaum uas pom tsis txog.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ai nhận thức được các sai lầm mình?Xin Chúa tha những lầm lỗi mà con không biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Nào ai có thể tự mình biết hết mọi lầm lỗi của mình?Cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ai nhận thức được lầm lỗi mình? Xin Ngài tha thứ tội lỗi tôi không biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người ta thường không thấy lỗi lầm của mình.Xin CHÚA tha các tội của tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Thiab dua li ntawd, thov coj kuv tawm ntawmtxojkev uas lom txwm mus txhaum,thiab thov tsis txhob pub tej kevtxhaum ntawd kav tau kuv.Kuv thiaj ua tau neeg zoo thiab dim ntawm txojkevua phem ua qias uas yog kev txhaum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; Nguyện tội ấy không cai trị tôi; Thì tôi sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội;Nguyện tội ấy không cai trị conThì con sẽ không chỗ trách được,Và không phạm tội trọng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Xin giữ kẻ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội;Xin đừng để tội lỗi cầm quyền trên con;Ðể con sẽ không có chỗ nào đáng trách,Và con sẽ không phạm tội nặng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Xin gìn giữ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội,Xin chớ để tội lỗi cai trị tôi, Thì tôi sẽ không có gì đáng trách, Và không phạm trọng tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Xin đừng để tôi phạm tội tự phụ;đừng để chúng cai trị tôi.Thì tôi sẽ trong sạchvà không bị hoen ố bởi những tội trọng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Tus TSWV, koj yog kuv qhov chawnkaum thiab yog kuv tus cawmseej,thov kom tej lus kuv hais thiab tejuas kuv xav haum koj siab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Lạy Đức Giê-hô-va là Vầng Đá và là Đấng Cứu Chuộc của con,Nguyện lời nói của miệng con,Và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài;Lạy CHÚA, Vầng Ðá của con và Ðấng Cứu Chuộc của con.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nguyện lời nói của miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi Đẹp ý Ngài. Lạy CHÚA, là vầng đá và Đấng cứu chuộc tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Nguyện những lời nói và tư tưởng của tôi đẹp lòng Ngài.Lạy CHÚA, Ngài là Khối Đá, Đấng cứu tôi.