So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Kuv yuav niaj hnub ua tus TSWV tsaug,kuv yuav qhuas nws tsis tseg tsis tu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn,Sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Tôi sẽ chúc tụng CHÚA luôn luôn;Lời ca tụng Ngài hằng ở nơi miệng tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi luôn luôn cảm tạ CHÚA, Miệng tôi hằng ca ngợi Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Tôi sẽ chúc tụng CHÚA luôn luôn;lời ca ngợi Ngài lúc nào cũng ở trên môi tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Kuv yuav qhuas nws rau tej haujlwmuas nws tau ua tas los lawm,thov kom txhua tus uas raug kevtsimtxom cia li mloog thiab zoo siab!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, Những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va,Những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Linh hồn tôi hân hoan trong CHÚA;Những người khốn khổ sẽ nghe và có cớ để vui mừng.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Linh hồn tôi hãnh diện trong CHÚA, Những kẻ khốn cùng sẽ nghe và vui mừng.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Toàn thân tôi là bài ca tôn vinh CHÚA.Những người nghèo khổ sẽ nghe và vui mừng.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Cia li nrog kuv piav tus TSWVlub hwjchim uas loj kawg nkaus,peb sawvdaws cia li tib txhij qhuas nws lub npe.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va,Chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ôi, hãy cùng tôi tôn ngợi CHÚA,Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Hãy cùng tôi tán dương CHÚA, Hãy cùng nhau ca ngợi danh Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hãy cùng tôi tôn vinh Thượng Đế,chúng ta hãy chung nhau ca ngợi danh Ngài.

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Kuv thov tus TSWV, thiab nws teb kuv tej lus thov,nws cawm kuv dim ntawm tej kevtxhawj ntshai huv tibsi lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi,Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Tôi đã tìm cầu CHÚA, và Ngài đã đáp lời tôi;Ngài đã giải thoát tôi khỏi mọi điều tôi sợ hãi.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Tôi đã cầu khẩn CHÚA và Ngài đáp lời tôi, Ngài cũng giải cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Khi tôi kêu cứu cùng Thượng Đế, thì Ngài đáp lời tôi.Ngài giải cứu tôi khỏi những điều làm tôi sợ hãi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Cov neeg uas raug tsimtxom tsa qhovmuagntsia nws thiab lawv zoo siab kawg li,lawv yuav tsis plam tej uas lawv cia siab rau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chúng ngửa trông Chúa thì được chói sáng, Mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Người nào ngưỡng trông Chúa thì được chiếu sáng;Họ chẳng bao giờ bị thẹn mặt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Những ai trông đợi Ngài sẽ được rạng rỡ mặt mày;Họ sẽ không bao giờ bị hổ ngươi bẽ mặt.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Những người ngưỡng trông Ngài được chiếu sáng, Và mặt họ chẳng hề hổ thẹn.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ai kêu xin CHÚA thì vui mừng,không bao giờ bị sỉ nhục.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Thaum cov neeg txomnyem thov nwspab, nws teb lawv tej lus thov;nws cawm lawv dim ntawm lawv tejkev ntxhov siab uas lawv raug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Kẻ khốn cùng nầy có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, Giải cứu người khỏi các điều gian truân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Kẻ khốn cùng nầy kêu cầu và Đức Giê-hô-va nhậm lời,Ngài giải cứu người khỏi mọi nỗi gian truân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Kẻ khốn cùng nầy đã kêu cầu, và CHÚA đã nhậm lời nó;Ngài đã giải cứu nó, nên nó thoát mọi rắc rối ưu phiền.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Kẻ khốn cùng này kêu cầu, CHÚA nghe lời người, Và giải cứu người khỏi mọi điều khốn khổ.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Kẻ khốn cùng nầy kêu cầu thì CHÚA nghevà giải cứu người khỏi mọi gian nan.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Tus TSWV tus timtswv zov rawv covneeg uas hwm tus TSWV,thiab nws cawm lawv dim ntawm tejkev puastsuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ NgàiVà giải cứu họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Thiên sứ của CHÚA đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài,Và giải cứu họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Thiên sứ CHÚA đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài Và giải cứu họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Thiên sứ của Thượng Đế đóng trạiquanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Nej sim xav saib tus TSWV ua zoonpaum li cas rau nej lawm.Cov neeg uas los nrhiav chaw nkaumntawm tus Tswv, lawv tau zoo nyob kaj siab lug.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao!Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ôi, hãy nếm thử và xem, CHÚA tốt là dường bao!Phước thay cho người tin cậy Ngài!

Bản Dịch Mới (NVB)

8Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao! Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Hãy nếm biết CHÚA tốt lành biết bao.Phúc cho ai tin cậy Ngài.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Tus TSWV haivneeg txhua tuscia li hwm nws;cov neeg uas mloog tus TSWV lusyeej tsis tu ncua ib yam dabtsi li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài!Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Hãy kính sợ CHÚA, hỡi các thánh đồ của Ngài,Vì người kính sợ Ngài sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Hỡi các thánh, hãy kính sợ CHÚA. Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Hỡi những người thuộc về CHÚA hãy kính sợ Ngài!Những ai kính sợ CHÚA không hề thiếu thốn gì hết.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Txawm yog tsov ntxhuav los tseem tshaib plabthiab tu pluas tsis muaj noj,tiamsis cov neeg uas hwm tus TSWVyuav muaj txhua yam zoo uas lawv xav tau.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát,Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Những sư tử tơ có thể thiếu ăn và đói khát,Nhưng ai tìm kiếm CHÚA sẽ không thiếu của tốt gì.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Sư tử tơ còn thiếu thốn đói khát, Nhưng những người cầu khẩn CHÚA không thiếu một điều tốt lành nào.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Sư tử có lúc ốm yếu vì thiếu mồi,nhưng những ai trông cậy nơi CHÚAsẽ luôn luôn nhận được điều tốt lành.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Kuv tej tubki, nej cia li losntawm no thiab mloog kuv hais,kuv yuav qhia kom nej paub ua lubneej hwm tus TSWV.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Hỡi các con, hãy đến nghe ta; Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Hỡi các con, hãy lắng nghe ta;Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Hỡi các con, hãy đến đây và nghe ta;Ta sẽ dạy cho các con biết kính sợ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Hỡi các con, hãy đến nghe ta, Ta sẽ dạy các con sự kính sợ CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Các con ơi, hãy đến nghe ta.Ta sẽ dạy các con biết cáchthờ phụng Thượng Đế.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Nej puas xav tau lub neej lomzemkaj siab lug?Nej puas ntshaw txojsia ntev thiablub neej kaj siab lug?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ai là người ưa thích sự sống, Và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Ai là người ham thích sự sống,Và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ai là người muốn sống?Ai thích sống lâu để hưởng phước?

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ai là người khao khát sống, Thích được trường thọ để thấy phước lành.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các con hãy làm điều đóthì sẽ sống phước hạnhvà vui thỏa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Nej cia li tseg tsis txhob hais tej lusphem thiab tsis txhob hais lus dag li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, Và môi mình khỏi nói sự dối gạt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,Và môi mình khỏi lời xảo quyệt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác,Và giữ môi mình khỏi lời dối trá.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác, Và môi mình khỏi lời gian dối.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Đừng nói xấu cũng đừng nói dối.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Tso pluav tej kev ua phem tseg thiabtig los ua txoj zoo,cia li nrhiav kev nrog luag sib haumxeebkom kawg nej lub siab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, Hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Hãy tránh điều ác và làm điều lành,Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Hãy lìa bỏ điều ác và làm điều thiện;Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Hãy lánh điều dữ và làm điều lành, Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Hãy tránh điều ác, làm điều lành.Tìm sự hoà bình mà theo đuổi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Tus TSWV saib ntsoov cov neeg ncajncees thiab mloog lawv tej suab quaj,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công chính,Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Mắt CHÚA đoái xem những người ngay lành;Tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Mắt CHÚA chăm nom người công chính, Tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

15CHÚA nhìn thấy người ngay thẳng,Ngài nghe lời cầu nguyện của họ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16tiamsis nws tawmtsam cov neeg uaphem,thaum lawv tuag thiaj tsis muaj neegnco txog lawv li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, Đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Nhưng mặt Đức Giê-hô-va chống lại kẻ làm ácĐể xóa sạch kỷ niệm của chúng khỏi mặt đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Mặt CHÚA nghịch lại kẻ làm ác,Ðể dứt bỏ khỏi mặt đất những gì nhắc người ta nhớ đến nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Mặt CHÚA nghịch cùng kẻ làm ác, Để chặt bỏ kỷ niệm chúng khỏi mặt đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nhưng Ngài nghịch lại kẻ làm điều ác;Ngài khiến thế gian không còn nhớ đến chúng nữa.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Thaum cov neeg ncaj ncees thov tus TSWV,nws mloog lawv tej lus thov,nws cawm lawv dim ntawm lawv tej kev ntxhov siab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải cứu người khỏi các sự gian truân.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Người công chính kêu cầu, Đức Giê-hô-va lắng ngheVà giải cứu người ấy khỏi mọi gian truân.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17CHÚA nghe lời kêu cầu của những người ngay lành,Và giải cứu họ khỏi mọi điều rắc rối.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe, Và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Người ngay lành kêu xin cùng CHÚA, Ngài liền nghevà giải cứu họ khỏi cảnh khổ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Tus TSWV nyob ze cov neeg uas taskev cia siab,nws cawm cov neeg uas tsis muaj chaw vamkhom.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thươngVà cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18CHÚA ở gần những người có tấm lòng tan vỡ;Ngài cứu giúp những ai bị tan nát tâm linh.

Bản Dịch Mới (NVB)

18CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương, Và cứu những người có tâm linh thống hối.

Bản Phổ Thông (BPT)

18CHÚA ở cạnh những người có lòng tan vỡvà nâng đỡ những người lụn bại tinh thần.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Tus neeg ncaj ncees tiv ntau yamkev nyuaj siab,tiamsis tus TSWV cawm nws dim tejkev ntxhov siab ntawd huv tibsi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Người công bình bị nhiều tai họa, Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Người công chính gặp nhiều tai họa;Nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Tuy người ngay lành gặp lắm điều rắc rối,Nhưng CHÚA giải cứu người ấy ra khỏi tất cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Người công chính gặp nhiều hoạn nạn, Nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Người ngay thẳng có thể gặp nhiều hoàn cảnh khó khănnhưng CHÚA giúp người thoát khỏi hết.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Tus TSWV tsomkwm nws nraim tsis tso nws tseg,nws tej txha yeej tsis muaj ib yag yuav lov li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ngài giữ hết thảy xương cốt người, Chẳng một cái nào bị gãy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người ấy,Không để một cái nào bị gãy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Ngài gìn giữ các xương của người ấy,Và không để cho cái nào bị gãy.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người, Không một cái nào bị gãy.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Ngài giữ gìn các xương cốt người,chẳng một cái nào bị gãy.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Tej kev phem yuav ua rau cov neegsiab phem tuag mus,cov uas ntxub cov neeg ncaj ncees yuav raug txim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Sự dữ sẽ giết kẻ ác; Những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Điều dữ sẽ giết kẻ ác;Còn những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Ðiều ác sẽ giết kẻ ác.Những kẻ ghét người ngay lành sẽ bị định tội.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Sự dữ sẽ giết kẻ ác, Và những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Điều ác sẽ giết kẻ ác;những kẻ ghét người ngay thẳng sẽ bị kết tội.

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Tus TSWV yuav cawm nws haivneeg,cov uas los cuag tus TSWV thiab thov nws tsomkwmlawv yuav tsis raug kev puastsuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài; Phàm ai nương náu mình nơi Ngài ắt không bị định tội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Đức Giê-hô-va cứu chuộc linh hồn của đầy tớ Ngài;Tất cả những ai nương náu mình nơi Ngài sẽ không bị định tội.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22CHÚA cứu chuộc mạng sống các tôi tớ Ngài;Không người nào tin cậy Ngài sẽ bị buộc tội.

Bản Dịch Mới (NVB)

22CHÚA cứu chuộc linh hồn tôi tớ Ngài, Và tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ không bị định tội.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Nhưng CHÚA giải cứu mạng sống tôi tớ Ngài;chẳng ai tin cậy Ngài mà bị kết tội.