So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Tus TSWV, thov koj tawmtsamtus uas tawmtsam kuv,thiab ua rog rau cov neeg uas ua rog rau kuv!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cãi cọ cùng kẻ cãi cọ tôi, Hãy chinh chiến với kẻ chinh chiến cùng tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lạy Đức Giê-hô-va, xin tranh luận với kẻ tranh luận cùng con,Xin chiến đấu với kẻ chiến đấu chống lại con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1CHÚA ôi, xin đối chọi với kẻ đối chọi con;Xin đón đánh kẻ tiến đánh con;

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy CHÚA, xin tranh luận với kẻ tranh luận cùng tôi, Chiến đấu với kẻ chiến đấu nghịch tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy Chúa, xin hãy chống nghịch cùng kẻ chống nghịch tôi.Hãy chiến đấu cùng kẻ chiến đấu chống tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Nqa koj daim thaiv hniav ntaj thiab koj cev ris tsho hlaulos cawm kom kuv dim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Xin hãy cầm lấy khiên nhỏ và lớn, Chỗi dậy đặng giúp đỡ tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Xin cầm lấy khiên nhỏ và lớn,Trỗi dậy để giúp đỡ con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Xin lấy mộc và khiên,Xin trỗi dậy để giúp đỡ con;

Bản Dịch Mới (NVB)

2Xin hãy cầm khiên và mộc, Hãy đứng dậy giúp tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Xin hãy lấy khiên và áo giáp,đứng lên giúp đỡ tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Tsa koj rab hmuv thiab rab taus uarog tawmtsam cov neeg uas caum kuv.Thov coglus hais tias, “Koj yuav cawm kuv.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Xin hãy rút giáo, cản đường kẻ nào rượt theo tôi; Hãy nói cùng linh hồn tôi: Ta là sự cứu rỗi ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Xin rút lao và giáo cản đườngKẻ nào rượt đuổi con.Xin phán với con:“Ta là sự cứu rỗi của con.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Xin lấy giáo và lao để đối phó với những kẻ đuổi bắt con;Xin phán với linh hồn con rằng, “Ta là Ðấng Giải Cứu ngươi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Xin hãy rút lao và giáo Chống lại kẻ săn đuổi tôi. Hãy nói với linh hồn tôi, Ta là sự cứu rỗi ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Xin rút gươm giáo lớn và nhỏ,ngăn chận kẻ rượt đuổi tôi.Xin trấn an tôi rằng, “Ta sẽ giải cứu ngươi.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Thov kom cov neeg uas nrhiav kuvtua povtseg cia li swb thiab poob ntsej muag.Thov kom cov neeg tuav tswvyimntxeev siab ua phem rau kuv tig khiav rov qabthiab tsis txhob sib haum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nguyện kẻ tìm giết mạng sống tôi phải bị hổ thẹn và sỉ nhục; Ước gì kẻ toan hại tôi phải lui lại, và bị mắc cỡ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống conPhải bị hổ thẹn và sỉ nhục;Những kẻ âm mưu hại conPhải thối lui và bị xấu hổ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Xin khiến những kẻ tìm giết con phải bị hổ thẹn và sỉ nhục;Xin làm cho những kẻ toan mưu ác hại con phải quay lưng bỏ chạy và bị nhục nhã.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nguyện kẻ tìm kiếm mạng sống tôi Bị hổ thẹn và nhục nhã. Nguyện kẻ âm mưu điều ác hại tôi Phải tháo lui và bối rối.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Xin khiến kẻ lăm le giết tôi bị sỉ nhục.Xin làm cho những kẻ âm mưu hại tôiquay lưng chạy trốn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Thov kom lawv zoo ib yam li tej quavnyabuas cua muab tshuab ya tas thiab thov tus TSWVcov timtswv muab lawv raws kom tawg khiav ri rws mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nguyện chúng nó như trấu bị gió thổi đùa, Cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nguyện chúng như trấu bị gió đùa đi,Cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng đi!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nguyện chúng sẽ như rác rến trước gió,Bị thiên sứ của CHÚA đùa đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Nguyện chúng nó như trấu trước gió, Bị thiên sứ CHÚA đánh đuổi đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Xin khiến chúng như trấu bị gió thổi bay tứ tung,giống như thiên sứ Ngài làm chúng chạy tán loạn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Thov kom lawv txoj haukev tsaus ntuj ntithiab nplua heev thaum uas tusTSWV tus timtswv caum lawv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nguyện đường chúng nó phải tối mịt và trơn trợt, Cầu thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng nó!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nguyện con đường của chúng tối tăm và trơn trợt,Cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi theo chúng!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nguyện con đường của chúng trở nên tối tăm và trơn trợt,Và thiên sứ của CHÚA truy kích chúng;

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nguyện đường chúng nó tối tăm trơn trợt, Và thiên sứ CHÚA săn đuổi chúng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nguyện lối đi chúng nó bị tối tăm và trơn trợt,giống như đang bị thiên sứ CHÚA rượt đuổi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Yeej tsis muaj ib qho txhaum uastsimnyog lawv cuab hlua tos kuv kev,khawb qhov tos kom kuv poob thiab ntes kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì vô cớ chúng nó gài kín lưới cho tôi, Và vô cớ đào một cái hầm cho linh hồn tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vì chúng giăng lưới vô cớ để bẫy con;Và đào hầm vô cớ để hại mạng sống con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vì chúng đã âm thầm giăng bẫy để bắt con cách vô cớ;Chẳng có lý do gì mà chúng đã đào hầm đặt bẫy để hại con.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Bởi vì vô cớ chúng gài lưới hại tôi, Vô cớ chúng đào hố cho tôi sập ngã.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Chúng nó vô cớ giăng lưới đánh bẫy tôi;chẳng hiểu lý do gì mà chúng đào hố cho tôi sụp.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Tiamsis kev puastsuaj yuav ntes taulawv ua ntej lawv paub,lawv yuav rov mag lawv lub vojhluathiab poob rau hauv txojkev puastsuaj.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Nguyện tai họa không ngờ đến hãm áp nó, Ước gì lưới nó gài kín bắt lại nó; Nguyện nó sa vào đó, và bị diệt đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Nguyện sự hủy diệt bất ngờ ập đến,Làm cho chúng sa vào lưới chúng giăng;Và chúng rơi vào chỗ hủy diệt.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Nguyện sự hủy diệt ập đến trên chúng cách thình lình;Nguyện chúng sa vào lưới do chính chúng đã giăng;Nguyện chúng rơi vào hầm hủy diệt do tay chúng đã đào.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Nguyện sự hủy hoại bất ngờ đến với chúng, Và chúng mắc vào bẫy lưới mình đã giăng. Nguyện chúng rơi vào đó và bị hủy hoại.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Cầu cho sự tàn hại bắt lấy chúng thình lình.Nguyện chúng nó mắc vào lưới mình đã giăng,rơi vào hố mình đã đào và chết trong đó.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Ces kuv yuav zoo siab rau qhov muajtus TSWV ua tus pab kuv,kuv yuav kaj siab lug rau qhov nws cawm kuv dim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, Mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Linh hồn con sẽ vui vẻ trong Đức Giê-hô-va,Mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Bấy giờ, linh hồn con sẽ vui mừng trong CHÚA;Linh hồn con sẽ vui vẻ trong ơn cứu rỗi của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Linh hồn tôi sẽ vui mừng trong CHÚA, Hân hoan trong sự cứu rỗi Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Bấy giờ tôi sẽ vui mừng trong CHÚA;tôi sẽ hớn hở khi Ngài giải cứu tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Tagnrho kuv lub siab yuav hais rautus TSWV hais tias,“Yeej tsis muaj leejtwg zoo npaum li koj lawm.Koj tiv thaiv tus neeg tsis muaj zogkom dim ntawm tus uas muaj zog,thiab pab tus pluag kom dim ntawm tus neeg limhiam.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Các xương cốt tôi sẽ nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài giải cứu người khốn cùng khỏi kẻ mạnh hơn người, Cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi đứa cướp lột: Vậy, có ai giống như Ngài chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Các xương cốt con sẽ nói:“Lạy Đức Giê-hô-va, ai giống như Ngài?Ngài giải cứu người yếu đuối khỏi kẻ mạnh bạo,Cứu người khốn cùng và kẻ thiếu thốn khỏi bọn bóc lột.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Xương cốt con sẽ nói rằng, “CHÚA ôi, nào ai giống như Ngài?Ðấng giải cứu người khốn cùng khỏi tay kẻ mạnh hơn nó,Ðấng cứu giúp người bị hoạn nạn và khốn khó khỏi tay kẻ cướp bóc nó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Các xương cốt tôi đều nói: Lạy CHÚA, ai giống như Ngài? Ngài giải cứu người yếu đuối khỏi kẻ mạnh bạo, Cứu người yếu kém và cùng khốn khỏi kẻ bóc lột họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ngay đến xương cốt tôi cũng nói,“Lạy CHÚA, có ai giống như Ngài không?Ngài giải thoát kẻ yếu khỏi tay kẻ mạnh,cứu kẻ kém thế và nghèo khổkhỏi tay kẻ cướp bóc.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Cov neeg siab phem ua timkhawvtsis tseeb tawmtsam kuv,kuv tsis paub los lawv liam hais tiaskuv ua txhaum.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Những chứng gian dấy lên, Tra hỏi những việc tôi không biết đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Bọn chứng gian ấy nổi lên;Tra hỏi những việc con không hề biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Những kẻ làm chứng gian đứng dậy;Chúng hạch hỏi con những điều con không hề hay biết.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Những người chứng gian nổi lên, Chúng tra hỏi tôi những điều tôi không biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Bọn làm chứng gian xuất hiện.Chúng tra hỏi những điềutôi không hề biết.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Lawv ua tej kev phem pauj kuv tejkev ua zoo, thiab ua rau kuv siab ntsws puas tas.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Chúng nó lấy dữ trả lành; Linh hồn tôi bị bỏ xuội.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Chúng lấy dữ trả lành;Linh hồn con cô đơn, tuyệt vọng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Chúng lấy điều ác báo trả điều thiện con đã làm cho chúng;Chúng đã làm cho linh hồn con buồn đau chán ngán.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chúng lấy dữ trả lành, Làm linh hồn tôi tuyệt vọng.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Chúng lấy xấu trả tốt,khiến tôi hết sức buồn nản.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Tiamsis thaum lawv muaj mob, kuvhnav cev ris tsho quaj ntsuag,kuv yoo mov thiab nyo hau thov Vajtswv,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, Kiêng ăn ép linh hồn tôi, Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Còn khi chúng ốm đau,Con mặc vải sô,Kiêng ăn, ép linh hồn mình.Lời cầu nguyện con trở vào ngực con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Còn phần con, khi chúng bịnh, con đã lấy vải thô làm y phục;Con đã hạ mình xuống kiêng ăn cầu nguyện;Lòng con không ngừng cầu nguyện cho chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Còn tôi, khi chúng đau, tôi mặc bao gai, Tôi đau đớn, tôi kiêng ăn, Khi lời cầu nguyện của tôi không được đáp lại.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Còn khi chúng nó đau yếu,tôi mặc áo quần bằng vải sôvà buồn rầu cữ ăn.Tôi cúi đầu cầu xinnhưng không được đáp lại.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14ib yam li kuv thov Vajtswv rau kuv tus phoojywglossis kuv tus kwvtij.Kuv quaj ncig mus ncig los ib yam litus uas quaj nyiav nws niam ntag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Tôi cư xử dường như là bạn hữu hay là anh em tôi; Tôi buồn đi cúi xuống như kẻ than khóc mẹ mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Con coi chúng như bạn hữu, như anh em;Con cúi đầu bước đi, buồn thảmNhư than khóc mẹ mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Con đối với chúng như bạn bè và anh chị em ruột của mình;Con sụp xuống than khóc như than khóc cho mẹ mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Tôi coi họ như bạn hữu, như anh em. Tôi đi than khóc như than khóc mẹ yêu, Đầu cúi trong bộ đồ tang chế.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tôi đối với chúng như bạn hữu hay anh em.Tôi buồn bã gục đầu như đang than khóc mẹ tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Tiamsis thaum kuv dawm ntog lawvtxhua tus puavleej zoo siabthiab tuaj nyob vij vog luag kuv plig,tej neeg dog dig los cia li tuaj ntauskuv thiab nplawm kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Nhưng trong lúc tôi bị gian nan, chúng nó bèn nhóm lại vui mừng; Những kẻ cáo gian đều nhóm lại nghịch cùng tôi, song tôi chẳng biết; Chúng nó cấu xé tôi không ngừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Nhưng khi con vấp ngã, chúng họp lại vui mừng,Bọn vô lại họp nhau chống con mà con chẳng biết;Chúng cấu xé con không ngừng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nhưng khi con gặp nạn, chúng đã họp nhau để ăn mừng;Chúng đã họp với nhau để chống lại con;Những kẻ tấn công con đã họp với nhau mà con không biết;Chúng thay phiên nhau vu cáo con không ngớt.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Nhưng khi tôi vấp ngã, chúng họp nhau vui mừng. Tôi không hề biết, chúng họp lại chống tôi, Chúng cấu xé tôi không ngừng.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nhưng khi tôi gặp khốn khó,chúng vui cười họp lại;tụ tập để hãm hại tôi nhưng tôi chẳng biết.Chúng không ngừng sỉ nhục tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Lawv txob thuam kuv ib yam li tejneeg siab phem, lawv tom hniav thiab zij ncaug raukuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Chúng nó nghiến răng nghịch tôi Với những kẻ ác tệ hay nhạo báng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Cùng với quân vô đạo mà chế nhạo con.Chúng nghiến răng giận dữ chống lại con

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Chúng nhạo cười con với những lời đầy ác ý như những kẻ vô liêm sỉ;Chúng nghiến răng chống lại con.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Như kẻ vô đạo, chúng cứ nhạo báng tôi. Chúng nghiến răng nghịch cùng tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Chúng chế giễu tôi và độc ác đối với tôi,chúng nghiến răng nghịch tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

17Tus TSWV, tseem tshuav ntev li cas,koj mam li tsa qhovmuag saib zaj no?Thov cawm kom kuv dim ntawm lawv tej nplawm,thov cawm kuv txojsia ntawm cov tsov ntxhuav no!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Chúa ôi! Chúa chịu xem điều ấy cho đến chừng nào? Xin hãy cứu vớt linh hồn tôi khỏi sự phá tan của chúng nó, Và rút mạng sống tôi khỏi sư tử.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Chúa ôi! Ngài cứ lặng nhìn cho đến bao giờ?Xin cứu linh hồn con khỏi bị chúng hủy diệt.Và rút mạng sống con khỏi bầy sư tử.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Chúa ôi, chẳng lẽ Ngài cứ để như vậy mà nhìn sao?Xin cứu linh hồn con khỏi bị chúng tiêu diệt;Xin cứu mạng sống con khỏi bầy sư tử.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Lạy Chúa, Ngài cứ nhìn xem chúng cho đến bao giờ? Xin cứu linh hồn tôi khỏi sự tàn phá của chúng, Xin cứu mạng sống tôi khỏi bầy sư tử.

Bản Phổ Thông (BPT)

17CHÚA ơi, Ngài chứng kiến chuyện nầy cho đến bao giờ?Xin giải cứu tôi khỏi sự công kích của chúng nó;cứu tôi khỏi tay những kẻ hung dữ như sư tử.

Vajtswv Txojlus (HWB)

18Kuv yuav ua koj tsaug tabmeegntawm koj haivneeguas tuaj sib sau ua ke, thiab kuvyuav qhuas koj tabmeeg lawv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, Ngợi khen Ngài giữa dân đông.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Con sẽ cảm tạ Chúa trong hội chúng lớn,Ca ngợi Ngài giữa đoàn dân đông.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Con sẽ dâng lên Ngài lời cảm tạ giữa đại hội;Con sẽ ca ngợi Ngài giữa cuộc hội họp đông người.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Tôi sẽ cảm tạ Ngài trong hội lớn. Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa đám dân đông.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Tôi sẽ ca ngợi Thượng Đế giữa hội lớn.Tôi sẽ tôn vinh Ngài giữa đám quần chúng đông đảo.

Vajtswv Txojlus (HWB)

19Thov tsis txhob pub kuv cov yeebncuabuas yog neeg dag muaj kev zoo siabrau thaum kuv swb luag lawm.Tsis txhob cia tej neeg uas lam taulam ntxub kuv ntawd,zij ncaug ntxi muag rau kuv thaumkuv tau kev nyuaj siab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Cầu xin chớ cho những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ mừng rỡ về tôi; Cũng đừng để các kẻ ghét tôi vô cớ nheo con mắt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Xin đừng để kẻ thù của con là bọn dối trá được vui mừng.Cũng đừng để các kẻ ghét con vô cớ nheo mắt trêu chọc con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Xin đừng để những kẻ chống con cách sai trái có dịp vui mừng;Xin đừng để những kẻ ghét con vô cớ có cơ hội nháy mắt với nhau biểu lộ niềm vui,

Bản Dịch Mới (NVB)

19Xin chớ để những kẻ vô cớ thù tôi vui mừng. Và kẻ vô cớ ghét tôi nheo mắt hân hoan.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Xin đừng để kẻ thù nghịch cười giễu tôi;chúng nó ghét tôi vô cớ.Xin đừng để chúng chế nhạo tôivà ghét tôi vô cớ.

Vajtswv Txojlus (HWB)

20Lawv tsis hais tej lus zoo haum kuvsiab hlo li,tiamsis lawv pheej hais tej lus ntxiastej neeguas muaj kev hlub thiab kevthajyeeb hauv lub tebchaws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Vì chúng nó chẳng nói lời hòa bình; Nhưng toan phỉnh gạt các người hiền hòa trong xứ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Vì chúng không nói lời hòa bình,Nhưng mưu toan lừa dốiNhững người sống an lành trong xứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Vì chúng chẳng bàn chuyện để có hòa bình thật sự,Nhưng chúng lập mưu bằng cách sắp đặt những lời dối trá hầu lừa gạt những người hiền hòa trên đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Vì chúng không nói lời hòa bình, Nhưng nói lời gian dối Chống người hiền hòa trên đất.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chúng nó không nói lời ôn hòanhưng lường gạt kẻ yêu hoà bình.

Vajtswv Txojlus (HWB)

21Lawv luag kuv thiab qw hais tias,“Peb twb pom tej uas koj ua lawm!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chúng nó hả miệng hoác ra nghịch tôi, Mà rằng: Ha, ha! mắt ta đã thấy điều đó rồi

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Chúng hả hoác miệng ra nghịch lại con,Và nói: “Ha, ha!Mắt ta đã thấy điều đó rồi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Chúng mở miệng khoác lác chống lại con;Chúng nói rằng, “A ha! A ha! Mắt chúng ta đã thấy rồi!”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Miệng chúng khoác lác chống tôi, Rằng: Ha! Ha! mắt chúng ta đã thấy rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Chúng chống nghịch tôi bảo rằng,“A ha, ta đã thấy điều ngươi làm rồi!”

Vajtswv Txojlus (HWB)

22Tiamsis tus TSWV, koj twb pomtej no tas lawm.Yog li ntawd, tus TSWV, thov kojtsis txhob nyob ntsiag to,thiab thov tsis txhob nyob nrug deb kuv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã thấy điều ấy, xin chớ làm thinh: Chúa ôi! chớ dan xa tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã thấy điều đó, xin chớ làm thinh.Chúa ôi! Xin đừng cách xa con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22CHÚA ôi, Ngài đã thấy hết rồi, xin Ngài đừng yên lặng nữa;Chúa ôi, xin Ngài đừng ở xa con.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Lạy CHÚA, Ngài đã thấy rõ, xin chớ im lặng. Lạy Chúa tôi, xin đừng lìa xa tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Lạy CHÚA, Ngài đã thấy.Xin đừng làm thinh.Lạy CHÚA, xin đừng để tôi cô đơn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

23Tus TSWV, koj cia li sawv tsees losthiab tiv thaiv kuv,kuv tus Vajtswv, koj cia li sawv losthiab pab kuv hais plaub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Hỡi Đức Chúa Trời là Chúa tôi, hãy tỉnh thức, hãy chỗi dậy, để phán xét tôi công bình, Và bênh vực duyên cớ tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của con!Xin thức dậy và đứng lên để bênh vực con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Xin trỗi dậy và đứng lên binh vực lẽ phải cho con;Xin binh vực duyên cớ của con, lạy Ðức Chúa Trời của con và Chúa của con.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Xin hãy thức dậy, xin hãy đứng lên bênh vực tôi.Lạy Đức Chúa Trời, Chúa tôi, xin bênh vực tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Lạy Thượng Đế và CHÚA tôi,xin hãy thức dậy và đến bênh vực tôi,tranh chiến hộ tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

24Tus TSWV, koj yog tus ncaj ncees,thov koj cia li txiav tximrau kuv raws li kuv yog tus neeg uastsis muaj txim;thov tsis txhob pub kuv cov yeebncuabtau zoo luag kuv plig.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, hãy đoán xét tôi tùy sự công bình của Chúa; Chớ để chúng nó vui mừng vì cớ tôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con,Xin bênh vực con theo lẽ công chính của Chúa;Đừng để chúng đắc chí cười nhạo con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Xin đoán xét con theo đức công chính của Ngài, lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời của con;Xin đừng để con trở thành cớ vui mừng cho chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Xin xét xử tôi tùy sự công chính Ngài, Xin chớ để chúng vui mừng vì tôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Lạy CHÚA xin lấy lẽ phải của Ngài mà bênh vực tôi.Đừng để chúng cười nhạo tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

25Thov tsis txhob pub kom lawv muajlub siab xav hais tias,“Peb twb muab nws nqos lawm!Peb xav ua raws li peb lub siab nyiam los yeej tau!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Chớ để chúng nó nói trong lòng rằng: À! kìa, điều chúng ta ước ao đó; Hoặc nói rằng: Chúng ta đã nuốt trọn nó rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Xin đừng để chúng nhủ thầm rằng:“A ha! Chúng ta đạt điều mình mong ước rồi.”Cũng đừng để chúng nói:“Chúng ta đã nuốt sống nó rồi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Xin đừng để chúng nói trong lòng rằng, “A ha! Khoái quá!”Xin đừng để chúng nói, “Chúng ta đã nuốt trộng nó rồi!”

Bản Dịch Mới (NVB)

25Xin chớ để chúng nói trong lòng: A ha! Đó là điều chúng ta mong muốn.Hoặc nói: chúng ta đã ăn nuốt nó rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Đừng để chúng la lên,“A ha, ta đã đạt được ý nguyện rồi!”Xin đừng để chúng reo lên,“Ta đã diệt được hắn rồi.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

26Cov neeg uas thaum kuv raug kev txomnyem,pheej rau siab ntso luag kuv plig thiab zoo siab,thov kom lawv tsis txhob sib haum,thiab cov neeg uas lawv qhuas hais tias,lawv zoo dua kuv, thov kom lawv raug kev txajmuagthiab poob ntsejmuag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Phàm kẻ nào vui mừng về sự tai họa tôi, Nguyện họ đều bị hổ thẹn và mắc cỡ; Phàm người nào dấy lên cùng tôi cách kiêu ngạo, Nguyện họ đều bị bao phủ xấu hổ và sỉ nhục.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Mong cho kẻ vui mừng về tai họa conSẽ bị hổ thẹn và nhục nhã.Người nào nổi lên chống lại con cách kiêu ngạo,Đều bị bao trùm bằng sự xấu hổ và sỉ nhục.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Nguyện những kẻ tụ tập nhau lại ăn mừng khi con gặp hoạn nạn sẽ bị xấu hổ và nhục nhã;Nguyện những kẻ huênh hoang tự đắc với con sẽ mặc lấy sỉ nhục và hổ ngươi.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Nguyện những kẻ vui mừng trên tai họa của tôi Phải cùng nhau bị hổ thẹn và bối rối. Nguyện những kẻ tự tôn nghịch tôi Sẽ hổ thẹn và nhục nhã tràn đầy.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Nguyện chúng bị sỉ nhục và xấu hổ,vì chúng hớn hở khi tôi bị thiệt hại.Nguyền cho sự sỉ nhục và xấu hổ trùm lấy chúngvì chúng nghĩ chúng tốt hơn tôi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

27Cov neeg uas txaus siab rau kuvtxojkev ua zoo thiab ncaj ncees,cia li qw zoo siab thiab hais tsis tseghais tias,“Tus TSWV yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus!Nws txaus siab rau nws tus tubtxib kawg nkaus li!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Còn ai binh duyên cớ công bình tôi, Nguyện họ đều reo mừng; Nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay! Là Đấng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Còn ai bênh vực lẽ công chính cho con,Sẽ vui mừng hớn hở;Và luôn luôn nói:“Đức Giê-hô-va thật vĩ đại!Ngài vui lòng ban sự thịnh vượng cho đầy tớ Ngài.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Xin Ngài cho những người ủng hộ sự minh oan của con được reo mừng và vui vẻ;Xin để họ nói không ngớt rằng,“Chúng ta hãy tôn cao CHÚA,Ðấng lấy làm vui thích về sự hưng thịnh của tôi tớ Ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

27Nguyện những kẻ vui mừng cho sự công chính của tôi Sẽ reo hò vui vẻ. Nguyện họ luôn luôn tung hô: CHÚA vĩ đại thay! Ngài vui thích ban sự hưng thịnh cho tôi tớ Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Nguyền cho các bạn hữu tôi hát và reo vui.Nguyền cho họ luôn luôn nói,“Đáng ca tụng sự cao cả oai nghi của CHÚAlà Đấng muốn tôi tớ Ngài thành công.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

28Ces kuv yuav qhia koj txojkev ncajncees rau sawvdaws,thiab kuv yuav qhuas koj ib hnub tsaus ntuj ntais.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vậy, lưỡi tôi sẽ thuật công bình Chúa, Và trọn ngày ngợi khen Chúa

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Vậy lưỡi con sẽ truyền rao sự công chính của ChúaVà ca ngợi Chúa suốt ngày.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Lưỡi con sẽ rao truyền đức công chính của NgàiVà ca ngợi Ngài suốt ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Lưỡi tôi sẽ rao truyền sự công chính của Ngài Và ca ngợi Chúa suốt ngày.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Tôi sẽ thuật lại sự nhân từ CHÚA,ca ngợi CHÚA mỗi ngày.