So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vaajtswv Txujlug(HMOBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

1Au Vaajtswv, thov koj noog kuv lub suab ywg,thov tsom kwm kuv txujsa ntawmcov yeeb ncuab kws txaus ntshai kawg le.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, Gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng than thở của con,Gìn giữ mạng sống con khỏi sự đe dọa của kẻ thù.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðức Chúa Trời ôi, xin nghe tiếng thở than của con;Xin bảo vệ mạng sống con trước những lời đe dọa của kẻ thù.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng tôi than thở, Xin bảo vệ tôi khỏi khiếp sợ kẻ thù.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy Chúa xin nghe lời kêu xin của tôi.Tôi sợ kẻ thù; xin bảo vệ tôi khỏi tay chúng.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

2Thov muab kuv nraim kuas dhaucov tuabneeg limham tej tswvyim phem,hab nraim kuas dhaucov tuabneeg ua phem tej tswvyim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ, Khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Xin Chúa giấu con khỏi âm mưu của kẻ dữ,Khỏi lũ người độc ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Xin giấu con khỏi âm mưu bí mật của những kẻ gian ác,Tức khỏi sự huyên náo của những kẻ làm ác,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Xin Ngài giấu tôi khỏi âm mưu của kẻ ác, Khỏi đám đông làm điều dữ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Xin giấu tôi khỏi kẻ lập mưu ác,khỏi lũ tính chuyện gian tà.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

3Puab huv puab tug nplaigzoo yaam nkaus le huv ntaaj,hab muab tej lug nyaum tsoyaam nkaus le nruab xub tshuaj lawm,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm, Nhắm mũi tên mình, tức là lời cay đắng,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Chúng mài lưỡi mình như thanh gươm.Phun lời cay đắng như những mũi tên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Những kẻ chuốc mài lưỡi chúng sắc bén như lưỡi gươm;Chúng nhắm và buông ra những lời tai hại như tên độc.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Chúng mài lưỡi mình như gươm, Nhắm bắn mũi tên, tức là lời độc ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Chúng mài lưỡi mình cho bén như gươm,và bắn ra những lời cay đắng như tên.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

4Puab nyob huv lub chaw zuv kevtua rua cov tuabneeg tsw txhum,puab tua taamswm tsw ntshai leejtwg le.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đặng từ nơi kín giấu bắn vào kẻ trọn vẹn: Thình lình chúng nó bắn đại trên người, chẳng sợ gì.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Chúng phục kích để bắn người trọn vẹn;Thình lình chúng bắn tên không chút sợ hãi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Từ trong nơi bí mật, chúng nhắm bắn vào người ngay lành;Ðột nhiên chúng bắn người ấy mà chẳng chút ngại ngùng.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Từ nơi ẩn núp, chúng bắn người vô tội, Chúng bắn thình lình và không sợ hãi gì.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Từ nơi ẩn núp, chúng lén bắn người vô tội;chúng bắn bất chợt, không sợ hãi gì.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

5Puab tuav rawv puab tug tswvyim phemruaj ruaj le,puab has txug qhov kwsmuab vuj hlua cuab tuabywv,puab xaav tas, “Leejtwg pum tau peb?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, Bàn tính nhau để gài bẫy kín giấu, Mà rằng: Ai sẽ thấy được?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Chúng quyết tâm làm điều ác,Âm thầm bàn tính nhau để gài bẫy hại người.Chúng nói rằng: “Ai sẽ thấy được?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Chúng cổ võ nhau bám chặt lấy mưu ác;Chúng bàn tính với nhau để bí mật gài bẫy hại người;Chúng nói, “Ai có thể thấy được những điều đó?”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chúng khuyến khích nhau trong mưu ác mình, Bàn tính để gài bẫy bí mật, Chúng tự nghĩ ai sẽ thấy chúng ta?

Bản Phổ Thông (BPT)

5Chúng thi nhau làm quấy,bàn định chuyện giăng bẫy,nghĩ rằng không ai thấy.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

6Puab npaaj tswvyim phem has tas,“Peb tau xaav tswvyim ntse kawg le.”Tej kws tuabneeg xaavhab tej kws nyob huv puab lub sabyeej tub kawg le.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Chúng nó toan những điều ác; chúng nó nói rằng: Chúng ta đã làm xong; mưu đã sắp sẵn. Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Chúng mưu toan những việc ác và nói:“Chúng ta đã hoàn thành một kế hoạch tuyệt hảo.”Tư tưởng và lòng dạ của con người thật là hiểm độc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Chúng toan tính chuyện bất chính với nhau rằng,“Chúng ta đã sẵn sàng một kế hoạch thật chu đáo.”Âm mưu và lòng dạ của con người quả là thâm hiểm.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Chúng tìm kiếm mưu ác, và nghĩ: Chúng ta đã lập xong mưu hay. Tâm trí và lòng dạ con người thật nham hiểm.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Chúng lập mưu ác và tự nhủ,“Chúng ta có kế hoạch hoàn hảo.”Tâm địa con người thật khó lường.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

7Tassws Vaajtswv yuav xuas neev tua puabmas puab yuav raug mob taamswm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó: Thình lình chúng nó bị tên thương tích.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng:Thình lình chúng bị thương tích.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng Ðức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng;Thình lình, chúng sẽ bị trọng thương.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng nó, Thình lình chúng nó bị thương.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhưng Chúa đã lấy tên bắn chúng nó;chúng bất ngờ bị bắn ngã.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

8Vem yog tim puab tug nplaignwg yuav ua rua puab puam tsuaj.Txhua tug kws pum puabyuav luag cu hau quas nyo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó; Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Như vậy chúng sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nghịch lại chúng;Mọi người thấy chúng đều sẽ lắc đầu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ngài sẽ khiến chúng phải ngã nhào;Chính lưỡi chúng sẽ trở lại nghịch với chúng;Khiến ai thấy chúng đều phải lắc đầu;

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ngài sẽ hủy diệt chúng vì lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó.Tất cả những ai thấy chúng đều lắc đầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Lời nói chúng trở lại hại chúng.Mọi người thấy chúng sẽ lắc đầu.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

9Mas suavdawg yuav ntshai,puab yuav pav txug Vaajtswv tej num,hab ua tuab zoo xaav txugtej kws Vaajtswv tau ua lawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Cả loài người đều sẽ sợ; Họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời, Và hiểu biết điều Ngài đã làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Cả loài người đều sẽ sợ hãi,Họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa TrờiVà hiểu rõ điều Ngài đã làm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Rồi người ta sẽ đâm ra sợ hãi;Họ sẽ công bố công việc của Ðức Chúa Trời.Thật vậy, họ sẽ suy gẫm về những gì Ngài đã làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Và tất cả mọi người đều sẽ sợ, Chúng sẽ rao truyền các công việc của Đức Chúa Trời Và suy nghĩ về điều Ngài đã làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Bấy giờ mọi người sẽ kính sợ Chúa.Họ thuật lại những việc Thượng Đế làm,và học được từ đó.

Vaajtswv Txujlug (HMOBSV)

10Ca cov tuabneeg ncaaj nceegzoo sab xyiv faab rua huv Yawmsaub,hab cawm sav rua huv nwg.Ca txhua tug kws sab ncaaj qhuas nwg.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, và nương náu mình nơi Ngài, Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Người công chính sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-vaVà nương náu mình nơi Ngài.Mọi người có lòng ngay thẳng đều sẽ tự hào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Người ngay lành sẽ vui vẻ trong CHÚA và cứ tin cậy Ngài;Mọi người có lòng ngay thẳng sẽ ca mừng.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚAVà trú ẩn nơi Ngài.Tất cả những người có lòng ngay thẳng sẽ ca ngợi Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Những người ngay thẳng sẽ vui mừng trong CHÚAvà được Ngài bảo vệ.Những ai ngay thẳng hãy ca ngợi Ngài.