So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1上帝啊,我们称谢你,我们称谢你!你的名临近,人都述说你奇妙的作为。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa;Chúng con cảm tạ vì danh Chúa ở gần.Người ta thuật lại các công việc lạ lùng của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðức Chúa Trời ôi, chúng con cảm tạ Ngài;Chúng con cảm tạ Ngài vì danh Ngài ở gần,Vì các việc diệu kỳ của Ngài luôn được truyền tụng cao rao.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Ngài, chúng tôi cảm tạ Chúa.Vì danh Ngài thật gần chúng tôi,Mọi người tường thuật những việc diệu kỳ Ngài làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy Thượng Đế, chúng tôi cảm tạ Ngài;Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài ở gần.Chúng tôi thuật lại các phép lạ Ngài làm.

和合本修订版 (RCUVSS)

2我选定了日期,必按正直施行审判。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Khi ta đến thì giờ đã định, Thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Đến thời điểm Ta đã định,Chính Ta sẽ phán xét công minh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Khi đến thời điểm Ta đã định,Chính Ta sẽ xét xử công minh.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Khi đến thời điểm Ta đã định, Thì Ta sẽ phán xét công bình.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài phán, “Ta đã định kỳ hạn cho phiên xử,ta sẽ phân xử công minh.

和合本修订版 (RCUVSS)

3地和其上的居民都熔化了;我亲自坚立地的柱子。(细拉)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đất với dân ở trên đất đều tan chảy; Còn ta đã dựng lên các trụ nó. (Sê-la)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Khi đất và mọi người trên đất rúng độngChính Ta sẽ giữ vững các trụ nó. (Sê-la)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Khi đất và mọi kẻ sống trong nó bị lung lay, Chính Ta nắm giữ các trụ nó để nó được vững vàng. (Sê-la)

Bản Dịch Mới (NVB)

3Khi trái đất và cả dân cư trên ấy run rẩy rúng động,Thì chính Ta sẽ giữ vững nền móng nó. Sê-la

Bản Phổ Thông (BPT)

3Đất cùng mọi dân trên đất xao động,nhưng ta là Đấng khiến nó đứng vững vàng. Xê-la

和合本修订版 (RCUVSS)

4我对狂傲的人说:“不要狂傲!”对凶恶的人说:“不要举角!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng: Chớ ở cách kiêu ngạo; Lại nói cùng kẻ ác rằng: Chớ ngước sừng lên;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Tôi nói với kẻ kiêu ngạo rằng: “Chớ kiêu ngạo,”Và nói với kẻ ác rằng: “Đừng ngước sừng lên;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ta phán với những kẻ kiêu căng, “Chớ kiêu căng nữa!”Với những kẻ gian ác, “Chớ ngước sừng các ngươi lên;

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ta phán cùng kẻ kiêu ngạo rằng: Chớ kiêu ngạo, Cùng kẻ ác rằng: Chớ khoe khoang sức mạnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ta bảo kẻ tự phụ, ‘Chớ khoe khoang,’và nói với kẻ ác, ‘Đừng tìm cách phô trương sức mạnh ngươi ra.

和合本修订版 (RCUVSS)

5不要把你们的角高举,不要挺着颈项说话。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, Cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Đừng ngước sừng các ngươi cao lênCũng đừng cứng cổ mà nói lời xấc xược.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Chớ ngước sừng ngưỡng cổ dương oai;Chớ nói ra những lời kiêu căng xấc xược.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chớ khoa trương sức mạnh nghịch trời cao, Cũng đừng giương cổ tranh cãi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Đừng huênh hoang, tự phụ.Chớ ương ngạnh.’”

和合本修订版 (RCUVSS)

6因为高举非从东,非从西,也非从南而来。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vì chẳng ai từ phương đông, phương tâyHay là từ phương nam có thể tôn cao người nào.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì chẳng phải từ phương đông hoặc từ phương tây,Hay từ miền sa mạc mà người ta được tôn trọng,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì không phải từ phương đông hay phương tây, Cũng không phải từ sa mạc mà có sự tôn trọng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Sự cao sang không đến từ Đông,Tây hay vùng núi trong sa mạc.

和合本修订版 (RCUVSS)

7惟有上帝断定,他使这人降卑,使那人升高。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Nhưng chính Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét:Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhấc người kia lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng ấy là từ Ðức Chúa Trời, Ðấng Ðoán Xét;Ngài hạ kẻ nầy xuống và nhấc người kia lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng phán xét, Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhưng Thượng Đế là quan án;Ngài hạ người nầy xuống, nâng người khác lên.

和合本修订版 (RCUVSS)

8耶和华的手里有杯,杯内满了调和起沫的酒;他倒出来,地上的恶人都必喝,直到喝尽它的渣滓。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén Sôi bọt rượu; chén ấy đầy rượu pha, Ngài rót nó ra: thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy, Và uống nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chénĐầy rượu pha, sủi bọt,Ngài rót nó ra.Tất cả kẻ ác ở thế gian đều phải uống,Phải uống cạn rượu ấy cho tới cặn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Trong tay CHÚA có ly rượu sủi bọt;Ấy là một ly rượu pha, đỏ hồng, và cay đắng;Ngài rót nó ra và mọi kẻ ác trên đất bị bắt phải uống;Chúng phải uống cho đến giọt rượu cuối cùng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vì CHÚA cầm chén trong tay, Chén đầy rượu pha, sủi bọt. Ngài đổ rượu ra, tất cả những kẻ ác trên đất sẽ uống rượu ấy, Thật vậy, chúng sẽ phải uống cạn cả cặn.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chúa cầm chén trong tay;là chén đầy rượu hòa với ngũ vị hương.Ngài trút chén ra.Kẻ ác sẽ uống cạn chén ấy.

和合本修订版 (RCUVSS)

9但我要宣扬,直到永远!我要歌颂雅各的上帝!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Song tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, Cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Nhưng chính tôi sẽ rao truyền các điều đó mãi mãi,Cũng sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Riêng phần tôi, tôi sẽ ca tụng Ngài mãi mãi;Tôi sẽ ca ngợi Ðức Chúa Trời của Gia-cốp không thôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn công bố điều ấy,Tôi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Tôi sẽ mãi mãi thuật lại điều nầy;tôi sẽ ca ngợi Thượng Đế của Gia-cốp.

和合本修订版 (RCUVSS)

10恶人一切的角,我要砍断;惟有义人的角必被高举。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác; Còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ta sẽ chặt tất cả các sừng kẻ ácNhưng các sừng của người công chính sẽ được ngước lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Vì Ngài sẽ chặt rụi các sừng của quân gian ác,Còn sừng của người ngay lành sẽ được nhấc cao lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Và Chúa sẽ hủy diệt hết sức mạnh của kẻ ác, Còn sức mạnh của người công chính sẽ được thêm lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ngài sẽ lấy sức mạnh khỏi kẻ ác,nhưng sức mạnh của người nhân đức sẽ gia tăng.