So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa; Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần: Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ðức Chúa Trời ôi, chúng con cảm tạ Ngài;Chúng con cảm tạ Ngài vì danh Ngài ở gần,Vì các việc diệu kỳ của Ngài luôn được truyền tụng cao rao.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Lạy Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Ngài, chúng tôi cảm tạ Chúa.Vì danh Ngài thật gần chúng tôi,Mọi người tường thuật những việc diệu kỳ Ngài làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Lạy Thượng Đế, chúng tôi cảm tạ Ngài;Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài ở gần.Chúng tôi thuật lại các phép lạ Ngài làm.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Chúng con cảm tạ Chúa, Chúa ôi!Chúng con cảm tạ, kêu cầu Danh ChúaVà tường thuật các công trình kỳ diệu.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Khi ta đến thì giờ đã định, Thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Khi đến thời điểm Ta đã định,Chính Ta sẽ xét xử công minh.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Khi đến thời điểm Ta đã định, Thì Ta sẽ phán xét công bình.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài phán, “Ta đã định kỳ hạn cho phiên xử,ta sẽ phân xử công minh.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Khi con tiếp cộng đồng dân chúng,Con sẽ xin xét xử công minh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Đất với dân ở trên đất đều tan chảy; Còn ta đã dựng lên các trụ nó. (Sê-la)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Khi đất và mọi kẻ sống trong nó bị lung lay, Chính Ta nắm giữ các trụ nó để nó được vững vàng. (Sê-la)

Bản Dịch Mới (NVB)

3Khi trái đất và cả dân cư trên ấy run rẩy rúng động,Thì chính Ta sẽ giữ vững nền móng nó. Sê-la

Bản Phổ Thông (BPT)

3Đất cùng mọi dân trên đất xao động,nhưng ta là Đấng khiến nó đứng vững vàng. Xê-la

Bản Diễn Ý (BDY)

3Khi thế giới và nhân loại đều rúng độngTa củng cố địa cầu tận nền móng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng: Chớ ở cách kiêu ngạo; Lại nói cùng kẻ ác rằng: Chớ ngước sừng lên;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ta phán với những kẻ kiêu căng, “Chớ kiêu căng nữa!”Với những kẻ gian ác, “Chớ ngước sừng các ngươi lên;

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ta phán cùng kẻ kiêu ngạo rằng: Chớ kiêu ngạo, Cùng kẻ ác rằng: Chớ khoe khoang sức mạnh.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ta bảo kẻ tự phụ, ‘Chớ khoe khoang,’và nói với kẻ ác, ‘Đừng tìm cách phô trương sức mạnh ngươi ra.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Ta bảo kẻ kiêu căng chớ dại khờ,Và bảo kẻ ác: mặt mày đừng vênh váo,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, Cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Chớ ngước sừng ngưỡng cổ dương oai;Chớ nói ra những lời kiêu căng xấc xược.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5Chớ khoa trương sức mạnh nghịch trời cao, Cũng đừng giương cổ tranh cãi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Đừng huênh hoang, tự phụ.Chớ ương ngạnh.’”

Bản Diễn Ý (BDY)

5Đừng tự tôn tự đại và ngoan cố.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây, Hay là từ phương nam, mà có sự tôn cao đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì chẳng phải từ phương đông hoặc từ phương tây,Hay từ miền sa mạc mà người ta được tôn trọng,

Bản Dịch Mới (NVB)

6Vì không phải từ phương đông hay phương tây, Cũng không phải từ sa mạc mà có sự tôn trọng.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Sự cao sang không đến từ Đông,Tây hay vùng núi trong sa mạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Vì hưng thịnh không do bốn hướng thế gian

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Bèn là Đức Chúa Trời đoán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhắc kẻ kia lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Nhưng ấy là từ Ðức Chúa Trời, Ðấng Ðoán Xét;Ngài hạ kẻ nầy xuống và nhấc người kia lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng phán xét, Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Nhưng Thượng Đế là quan án;Ngài hạ người nầy xuống, nâng người khác lên.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Nhưng do Thượng Đế;Ngài thăng thưởng và hạ bệ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén Sôi bọt rượu; chén ấy đầy rượu pha, Ngài rót nó ra: thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy, Và uống nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Trong tay CHÚA có ly rượu sủi bọt;Ấy là một ly rượu pha, đỏ hồng, và cay đắng;Ngài rót nó ra và mọi kẻ ác trên đất bị bắt phải uống;Chúng phải uống cho đến giọt rượu cuối cùng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vì CHÚA cầm chén trong tay, Chén đầy rượu pha, sủi bọt. Ngài đổ rượu ra, tất cả những kẻ ác trên đất sẽ uống rượu ấy, Thật vậy, chúng sẽ phải uống cạn cả cặn.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Chúa cầm chén trong tay;là chén đầy rượu hòa với ngũ vị hương.Ngài trút chén ra.Kẻ ác sẽ uống cạn chén ấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Trong tay Ngài có ly rượu nho,Rượu pha, màu đỏ, bọt sôi trào.Ngài đổ rượu trên đầu kẻ ácHọ phải hứng lấy và uống sạch.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Song tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, Cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Riêng phần tôi, tôi sẽ ca tụng Ngài mãi mãi;Tôi sẽ ca ngợi Ðức Chúa Trời của Gia-cốp không thôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn công bố điều ấy,Tôi sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Tôi sẽ mãi mãi thuật lại điều nầy;tôi sẽ ca ngợi Thượng Đế của Gia-cốp.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Nhưng con sẽ đời đời vui vẻ,Con sẽ ca ngợi Thượng Đế nhà Gia-cốp

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác; Còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Vì Ngài sẽ chặt rụi các sừng của quân gian ác,Còn sừng của người ngay lành sẽ được nhấc cao lên.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Và Chúa sẽ hủy diệt hết sức mạnh của kẻ ác, Còn sức mạnh của người công chính sẽ được thêm lên.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ngài sẽ lấy sức mạnh khỏi kẻ ác,nhưng sức mạnh của người nhân đức sẽ gia tăng.

Bản Diễn Ý (BDY)

10“Ta sẽ tiêu diệt bạo lực người gian ácVà tăng cường sức mạnh người công bình."