So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


New King James Version(NKJV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

New King James Version (NKJV)

1His foundation is in the holy mountains.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Cái nền Ngài đã đặt trên các núi thánh.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Chúa đặt nền cho thành của NgàiTrên núi thánh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Chúa đã lập nền cho thành của Ngài trên núi thánh.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ngài đã đặt nền móng của Ngài trên các núi thánh;

Bản Phổ Thông (BPT)

1Chúa xây dựng Giê-ru-sa-lem trên các núi thánh.

New King James Version (NKJV)

2The Lord loves the gates of ZionMore than all the dwellings of Jacob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Đức Giê-hô-va chuộng các cửa Si-ôn Hơn những nơi ở của Gia-cốp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Đức Giê-hô-va yêu mến các cổng Si-ônHơn những nơi ở của Gia-cốp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2CHÚA yêu mến các cổng thành của Si-ôn hơn mọi nơi trú ngụ của Gia-cốp.

Bản Dịch Mới (NVB)

2CHÚA yêu mến các cổng của Si-ôn Hơn mọi nơi cư trú của Gia-cốp.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài ưa thích các cổng Xi-ôn hơn các nơi khác trong Ít-ra-en.

New King James Version (NKJV)

3Glorious things are spoken of you,O city of God!Selah

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Ớ thành của Đức Chúa Trời, Đã được nói những sự vinh hiển về ngươi. (Sê-la)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Hỡi thành của Đức Chúa Trời,Người ta đã nói về vẻ vinh quang của ngươi. (Sê-la)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Hỡi thành của Ðức Chúa Trời,Thiên hạ đã nói nhiều điều vinh hiển về ngươi. (Sê-la)

Bản Dịch Mới (NVB)

3Hỡi thành của Đức Chúa Trời, Những điều vinh quang về ngươi đã được nói đến. Sê-la

Bản Phổ Thông (BPT)

3Hỡi thành của Thượng Đế,người ta nói rất nhiều điều kỳ diệu về ngươi. Xê-la

New King James Version (NKJV)

4“I will make mention of Rahab and Babylon to those who know Me;Behold, O Philistia and Tyre, with Ethiopia:‘This one was born there.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn, là những người trong bọn quen biết ta; Kìa là Phi-li-tin, và Ty-rơ, với Ê-thi-ô-bi: Kẻ nầy đã sanh ra tại Si-ôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn là những người quen biết ta;Kìa Phi-li-tin và Ty-rơ với Ê-thi-ô-pi;Họ nói: “Người nầy đã sinh tại Si-ôn.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Khi tôi nhắc đến Ai-cập và Ba-by-lôn cho những ai biết tôi,Hoặc khi tôi nhắc đến Phi-li-tin, Ty-rơ, và Ê-thi-ô-pi,Người ta đã nói, “Người nầy đã sinh trưởng tại Si-ôn đó!”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Ta sẽ nhắc đến Ra-háp, Ba-by-lôn Là những nước nhận biết ta; Kìa, Phi-li-tin, Ty-rơ cùng Ê-thi-ô-bi; Chúng nói rằng: người này sinh ở Si-ôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Thượng Đế phán, “Ta sẽ đặt Ai-cập và Ba-by-lôntrong danh sách các quốc gia biết ta.Các dân Phi-li-tin, Tia và Ê-thi-ô-bi đều sinh trưởng từ nơi đó.”

New King James Version (NKJV)

5And of Zion it will be said,“This one and that one were born in her;And the Most High Himself shall establish her.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Kẻ nầy và kẻ kia đã sanh ra tại đó; Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Phải, người ta sẽ nói về Si-ôn rằng:“Kẻ nầy và kẻ kia đã sinh ra tại đó”;Chính Đấng Chí Cao sẽ vững lập Si-ôn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Thật vậy, Si-ôn sẽ được trầm trồ khen ngợi rằng,“Người nầy và người nọ đã sinh trưởng trong thành ấy!”Chính Ðấng Tối Cao sẽ làm cho thành ấy được vững bền.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Người ta sẽ nói về Si-ôn rằng: Người này, kẻ kia sinh trưởng tại đây; Và chính Đấng Chí Cao sẽ thiết lập Si-ôn.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Họ nói về Giê-ru-sa-lem như sau,“Người nầy, người nọ sinh ra ở đó.”Thượng Đế Chí Cao sẽ thêm sức cho thành ấy.

New King James Version (NKJV)

6The Lord will record,When He registers the peoples:“This one was born there.”Selah

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Khi Đức Giê-hô-va biên các dân vào sổ, thì Ngài sẽ kể rằng: Kẻ nầy đã sanh tại Si-ôn. (Sê-la)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Khi Đức Giê-hô-va ghi các dân vào sổThì Ngài sẽ kể rằng: “Kẻ nầy đã sinh tại Si-ôn.” (Sê-la)

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6CHÚA sẽ ghi vào sổ hộ tịch của các dân rằng,“Người nầy đã sinh ra tại Si-ôn.” (Sê-la)

Bản Dịch Mới (NVB)

6CHÚA sẽ ghi tên các dân vào sổ: “Người này sinh tại Si-ôn.” Sê-la

Bản Phổ Thông (BPT)

6Chúa sẽ giữ một danh sách các quốc gia.Ngài ghi chú rằng, “Người nầy sinh tại đó.” Xê-la

New King James Version (NKJV)

7Both the singers and the players on instruments say,“All my springs are in you.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Những kẻ hát xướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng: Các suối tôi đều ở trong Ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Những người ca hát và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng:“Mọi nguồn phước hạnh của ta đều ở trong ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Rồi những ca sĩ và nhạc sĩ sẽ nói,“Tất cả nguồn cảm hứng của tôi đều phát xuất từ Si-ôn.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Những ca sĩ cũng như vũ công đều nói: “Mọi nguồn cảm hứng của tôi đều ở trong ngươi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Họ sẽ nhảy múa hát xướng,“Mọi điều tốt lành đều từ ngươi mà ra, hỡi Giê-ru-sa-lem.”