So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Mungz daic zoux bun ndaang nyei youh zueix mingh.Diqv dien hngongx nyei jauv yaac haih zoux waaic cong-mengh caux njang-laangc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Con ruồi chết làm cho thúi dầu thơm của thợ hòa hương; cũng vậy, một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn ngoan sang trọng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa,Một chút điên dại phương hại đến cả sự khôn ngoan và danh giá.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Những con ruồi chết làm thối chai dầu thơm của thợ chế dầu thơm,Cũng vậy, một chút bỡn cợt không đúng lúc sẽ làm sút giảm hiệu lực của sự khôn ngoan và sự tôn trọng.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Con ruồi chết làm hư lọ dầu thơm, Một chút điên dại làm tổn hại sự khôn ngoan và danh giá.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Con ruồi chết làm thối bình dầu thơm.Cũng vậy, một chút ngu dại làm hỏng sự khôn ngoan và danh dự.

Ging-Sou (IUMINR)

2Cong-mengh mienh nyei hnyouv dorh ninh oix zoux horpc.Mienh hngongx mienh nyei hnyouv dorh ninh mingh zoux dorngc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Trái tim của người khôn ở bên hữu; còn trái tim của kẻ dại ở bên tả.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải,Còn lòng kẻ ngu dại hướng về điều trái.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Lòng của người khôn hướng về điều ngay lẽ phải,Tâm của kẻ dại hướng về sự sai trái gian tà.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Lòng người khôn ngoan hướng về điều phải, Lòng kẻ ngu dại hướng về điều sai trái.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Lòng của người khôn hướng về điều phải,còn lòng của kẻ dại hướng về điều quấy.

Ging-Sou (IUMINR)

3Mienh hngongx mienh yangh gan jienv jauv mingh, ninh maiv jangx haaix nyungc.Ninh ganh zungv bun zuangx mienh zieqv duqv ninh se mienh hngongx mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Lại khi kẻ dại đi đường, rõ ra là thiếu mất lẽ phải; nó nói cho mọi người rằng mình là kẻ dại.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Ngay cả khi đi trên đường, kẻ dại thiếu hiểu biết,Và nói cho mọi người rằng mình là kẻ ngu dại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ngay cả lúc đi đường nó cũng không bình thường;Nó nói năng hành động khiến mọi người đều biết nó quả là kẻ dại.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Ngay khi đi ngoài đường phố, Kẻ ngu dại thiếu trí khôn, Tỏ cho mọi người biết sự ngu dại của mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Dù cho đang khi đi đường,kẻ dại cũng chứng tỏ nó chẳng hiểu gì;nó cho thấy sự ngu dốt mình.

Ging-Sou (IUMINR)

4Se gorngv gunv meih wuov dauh qiex jiez meih, maiv dungx cuotv meih nyei dorngx,weic zuqc hnyouv nyienz duqv, haih tengx simv nqoi, maiv benx sic hlo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Nếu người cai quản nổi giận cùng ngươi, chớ lìa khỏi chỗ mình; vì sự mềm mại ngăn ngừa được tội lỗi lớn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Nếu người cai trị nổi giận cùng con thì đừng bỏ đi,Vì sự điềm tĩnh tránh được những lỗi lầm nghiêm trọng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Nếu người có quyền trên bạn giận bạn, bạn đừng nên bỏ đi,Vì sự bình tĩnh sẽ giải tỏa được nhiều nguyên nhân gây ra tức giận.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nếu người lãnh đạo nổi giận quát tháo, Chớ vội bỏ đi, Vì thái độ ôn hòa tháo gỡ được những lỗi lầm nghiêm trọng.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Đừng buông tay bỏ việc,khi ông chủ nổi giận với mình.Sự bình tĩnh giải quyết được nhiều lỗi lầm lớn.

Ging-Sou (IUMINR)

5Yie buatc yiem seix zaangc maaih yietc nyungc orqv sic,se benx yietc nyungc dorngc nyei sic yiem zoux hlo gunv sic mienh cuotv daaih,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Có một tai nạn ta đã thấy ở dưới mặt trời, như một sự lỗi lầm do quan trưởng phạm:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Có một điều tệ hại mà ta đã thấy dưới ánh mặt trời;Một sai lầm xuất phát từ người lãnh đạo:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Có một điều bất hạnh tôi đã thấy dưới ánh mặt trời, một lầm lỗi lớn mà những người cầm quyền đã vấp phải:

Bản Dịch Mới (NVB)

5Tôi nhận thấy có một điều tệ hại nghiêm trọng trên đời, Là sự lầm lỗi phát xuất từ các bậc cầm quyền:

Bản Phổ Thông (BPT)

5Có một việc khác rất phi lý xảy ra trên đời nầy.Đó là lỗi lầm mà các kẻ cầm quyền phạm phải:

Ging-Sou (IUMINR)

6se duqv liepc mienh hngongx mienh faaux hlang nyei weic,butv-zoih mienh zueiz aiv nyei weic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ấy là kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao, còn người giàu lại ngồi chỗ thấp.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Đó là kẻ ngu dại được đặt ở địa vị rất cao,Còn người giàu sang lại ở vị trí thấp hèn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Kẻ khờ dại bất tài lại được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng, trong khi người giàu sang tài trí bị đặt ở địa vị thấp hèn.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Kẻ khờ dại được cất nhắc lên chức vụ cao, Còn người giàu sang lại ngồi chỗ thấp hèn.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Kẻ dại được giữ chức vụ quan trọngtrong khi người có khả năng bị giao cho chức vụ thấp kém;

Ging-Sou (IUMINR)

7Yie buatc zoux nouh nyei mienh geh maaz,yaac buatc zoux hlo nyei mienh yangh jauv hnangv nouh nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Ta cũng thấy cảnh đầy tớ thì cưỡi ngựa,Trong khi các thủ lĩnh phải đi bộ như đầy tớ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Tôi đã thấy các đầy tớ ngồi chễm chệ trên các lưng ngựa, còn các quan quyền lại lội bộ như các tôi đòi.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Tôi cũng thấy nô lệ cưỡi ngựa, Trong khi các bậc vương hầu đi bộ như nô lệ.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ta từng thấy kẻ tôi tớ cỡi ngựacòn quan quyền thì đi bộ như tôi tớ.

Ging-Sou (IUMINR)

8Haaix dauh wetv kuotv, nziex ninh zuqc ndortv kuotv gu'nyuoz.Haaix dauh mborqv tong laatc, nziex naang haih nyorqv ninh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Kẻ nào đào hầm sẽ sa xuống đó, còn kẻ phá vách tường phải bị rắn cắn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Kẻ đào hố phải rơi xuống hố,Còn kẻ phá tường sẽ bị rắn cắn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Kẻ nào đào hố sẽ bị sa vào đó,Còn kẻ đào phá tường ắt sẽ bị rắn độc trong tường cắn.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ai đào hố có thể bị rơi xuống hố, Ai phá đổ bờ tường có thể bị rắn cắn.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ai đào hố có thể sẽ rơi vào đó;ai phá đổ vách tường có thể bị rắn cắn;

Ging-Sou (IUMINR)

9Haaix dauh zuqc la'bieiv, nziex la'bieiv haih hoic ninh mun.Haaix dauh piqv ndiangx-ndongh, nziex zuqc ndiangx hoic ninh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ai lăn đá khỏi chỗ nó, sẽ bị thương; kẻ bửa củi có khi phải hiểm nghèo.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ai lăn đá sẽ bị đá gây thương tích;Ai bửa củi có thể bị củi gây hiểm nguy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Kẻ đục đá sẽ có ngày bị thương vì đá;Kẻ đốn cây sẽ có ngày bị nguy hiểm vì cây.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Ai đập đá có thể bị đá đè, Ai bổ củi có thể bị củi gây thương tích.

Bản Phổ Thông (BPT)

9ai lăn tảng đá sẽ bị dập vì đá;còn ai đốn cây sẽ bị cây đè.

Ging-Sou (IUMINR)

10Se gorngv bouv ndorngv mingh, mienh yaac maiv nzioux laic,ninh oix zuqc longc qaqv camv.Mv baac cong-mengh haih tengx mienh zoux duqv cuotv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Cái rìu lụt mà không mài lưỡi nó lại, ắt phải ráng sức càng nhiều; nhưng sự khôn ngoan có ích đặng dẫn dắt.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Lưỡi rìu cùn mà không mài cho bén,Hẳn phải phí nhiều sức;Nhưng sự khôn ngoan giúp ích cho sự thành công.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Nếu lưỡi rìu bị cùn mà không mài cho bén lại, ắt phải hao tổn nhiều sức lực;Sự khôn ngoan luôn đem lại lợi lộc thành công.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Một lưỡi rìu cùn mà không mài dũa bén, Ắt phải phí nhiều sức, Nhưng sự khôn ngoan Giúp ích cho sự thành công.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Lưỡi rìu cùn khiến thêm nhọc nhằn.Sự khôn khéo làm việc nhanh hơn.

Ging-Sou (IUMINR)

11Maiv gaengh zoux faatv bun naang ziouc zuqc naang nyorqv ndaangc,nqa'haav zoux faatv bun naang nyei mienh maiv duqv haaix nyungc aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nếu rắn cắn trước khi bị ếm chú, thì thầy ếm chú chẳng làm ích gì.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nếu rắn cắn trước khi bị ếm,Thì thầy bùa rắn chẳng còn ích gì.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nếu đã bị rắn cắn trước khi rắn bị dụ thì đâu cần gì đến người dụ rắn nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nếu rắn cắn trước khi bị ếm, Thì thầy bùa rắn không còn cần thiết nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nếu bị rắn cắn trước khi nó bị ếm,thì thầy ếm chú chẳng ích gì.

Ging-Sou (IUMINR)

12Cong-mengh mienh nyei nzuih gorngv cuotv maaih en-zingh nyei waac,mv baac mienh hngongx mienh nyei nzuih haih mietc ganh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Lời của miệng người khôn ngoan có ơn; nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Miệng người khôn ngoan thốt ra lời ân hậu,Nhưng môi kẻ ngu dại hủy diệt nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Lời của người khôn ngoan luôn mang đến ơn huệ,Còn môi kẻ ngu dại gây thiệt hại cho chính mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Lời nói của người khôn ngoan đem lại lòng kính trọng, Còn môi miệng kẻ dại gây tai hại cho người.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Lời của người khôn mang sự ca tụng,còn lời của kẻ dại chỉ mang đến sự hủy diệt.

Ging-Sou (IUMINR)

13Mienh hngongx mienh nyei nzuih jiez gorn gorngv benx hngongx nyei waac,setv mueiz waac benx orqv nyei buv longh buv dangv waac.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Lời nói của miệng nó, khởi đầu là ngu dại, cuối cùng vẫn điên cuồng nguy hiểm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nó khởi đầu với lời lẽ điên rồ,Và kết thúc với lời lẽ gian ác ngông cuồng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Lời của miệng nó bắt đầu trong điên dại,Ðến khi nó dứt lời sự điên dại lại dữ dội hơn;

Bản Dịch Mới (NVB)

13Kẻ dại khởi đầu bằng lời nói xằng bậy, Và kết thúc bằng lời lẽ ngông cuồng,

Bản Phổ Thông (BPT)

13Kẻ dại mở miệng nói chuyện ngu dạivà kết luận bằng những lời điên khùng và độc ác.

Ging-Sou (IUMINR)

14Mienh hngongx mienh gorngv waac camv.Maiv maaih mienh hiuv duqvoix maaih haaix nyungc sic cuotv,maiv maaih haaix dauh haih mbuox ninh,ninh daic mingh nqa'haav maaih haaix nyungc sic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Kẻ ngu muội hay nói nhiều lời; dầu vậy, người ta chẳng biết điều sẽ xảy đến; và ai là kẻ tỏ ra được cho nó sự sẽ có sau mình?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Kẻ ngu dại hay lắm lời;Nhưng con người đâu biết được điều gì sẽ xảy đến,Và ai có thể nói cho người biết việc tương lai?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Thế mà kẻ dại cứ nói dai, làm ra vẻ như nó biết tất cả;Nhưng thật ra không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra;Ai có thể nói cho người khác biết trước chuyện gì sẽ xảy đến sau khi mình qua đời chăng?

Bản Dịch Mới (NVB)

14Kẻ dại lắm lời, nói mãi không ngừng. Nhưng nào ai biết được những gì sẽ xảy ra, Cũng không ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra sau khi mình nhắm mắt lìa đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Kẻ dại hay lắm lời.Chẳng ai biết được tương lai,cũng không ai biết được chuyện gì xảy ra sau khi chết.

Ging-Sou (IUMINR)

15Mienh hngongx mienh laauh luic bun ganh kouv,ninh zungv lorz maiv buatc jauv bieqc zingh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Công lao kẻ ngu muội làm cho mệt nhọc chúng nó, vì chẳng biết phải bắt đường nào đặng đi đến thành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Công việc cực nhọc của kẻ ngu dại làm hắn mệt mỏiĐến nỗi chẳng còn biết đường về thành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Kẻ dại làm những việc không ra gì cho đến khi tiêu hết sức lực,Rồi khi phải làm một việc quan trọng thật giản dị thì không còn sức để làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Kẻ dại mệt mỏi vì công việc mình làm Đến nỗi không biết đường về thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Sự cực nhọc của kẻ dại khiến nó mệt mỏi;đến nỗi nó không biết đường về nhà.

Ging-Sou (IUMINR)

16O deic-bung aac, se gorngv meih nyei hungh benx hnyangx-jeiv lunx nyei mienh,meih nyei jien lungh ndorm mbenc nyanc mbenc hopv zoux nauc nyitc,meih zuqc kouv aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Hỡi xứ, khốn thay cho mầy khi có vua còn thơ ấu, và các quan trưởng mầy ăn từ lúc buổi sáng!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Khốn cho đất nước có vua còn quá trẻ,Và có các nhà lãnh đạo mới sáng đã lo tiệc tùng!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Hỡi đất nước, khốn thay cho ngươi khi vua của ngươi còn quá thơ dại,Còn các quan quyền thì vừa sáng sớm đã lo tổ chức tiệc để nhậu nhẹt say sưa.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Khốn cho một quốc gia có vua còn quá trẻ, Và quan quyền tiệc tùng từ lúc rạng đông!

Bản Phổ Thông (BPT)

16Thật khốn đốn cho quốc gia nào có vua khờ khạo như trẻ convà các quan quyền chỉ ăn uống thâu đêm suốt sáng.

Ging-Sou (IUMINR)

17O deic-bung aac, se gorngv meih nyei hungh diex benx zoux hlo nyei mienh nyei dorn,meih nyei jien yaac ziux horpc nyei ziangh hoc mbenc hnaangx,yaac nyanc weic duqv qaqv, maiv zeiz weic hopv diuv nquin,meih ziouc maaih orn-lorqc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Hỡi xứ, phước cho mầy khi có vua là dòng cao sang, và các quan trưởng mầy ăn theo giờ xứng đáng, để bổ sức lại, chớ chẳng phải để đắm say!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Phước cho đất nước có vua thuộc dòng quý tộc,Và có các nhà lãnh đạo ăn uống có giờ giấc,Cốt để khỏe mạnh chứ không vì no say!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Hỡi đất nước, phước thay cho ngươi khi vua của ngươi là con nhà quý tộc,Và các quan quyền của ngươi ăn uống đúng giờ, để có sức phục vụ, chứ không phải để chè chén say sưa.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Phước cho một đất nước có vua thuộc dòng dõi quý tộc, Các quan quyền ăn uống điều độ, Cốt để bổ sức, chứ không phải vì say sưa.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Thật may mắn cho quốc gia nào có vua xuất thân từ gia đình đàng hoàng,và các quan quyền ăn uống đúng giờ giấcđể lấy sức, không phải để say sưa.

Ging-Sou (IUMINR)

18Laaix mienh lueic, biauv-ngorh biopc njiec,laaix buoz lueic, biauv ndiepv mbiungc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Tại tay làm biếng nên rường nhà sụp; vì tay nhác nhớm nên nhà dột.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Do biếng nhác nên rường nhà sụp xuống,Đôi tay lười biếng để cho nhà bị dột.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Lười chảy thây gây cột nhà xiêu vẹo,Tay lười biếng khiến nhà dột khắp nơi.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Do lười biếng, tay buông xuôi, Mà nhà dột, cột xiêu.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Kẻ nào biếng nhác thì mái nhà nó sẽ bị sập.Nếu không lo sửa chữa, nhà sẽ dột.

Ging-Sou (IUMINR)

19Mbenc hnaangx hlo nyei se weic bun mienh zoux jorm, jatv,a'ngunc diuv bun mienh nyei maengc njien-youh.Nyaanh yaac haih bun mienh zoux duqv nyungc-nyungc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Người ta bày tiệc đặng vui chơi; rượu khiến cho đời vui; có tiền bạc thì ứng cho mọi sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Tiệc tùng để mua vui,Rượu làm cho đời vui vẻ,Và tiền bạc đáp ứng nhu cầu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Tiệc tùng tạo cơ hội để vui cười;Rượu nồng làm cho lòng phấn chấn;Tiền bạc đáp ứng những nhu cầu.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Bữa ăn ngon làm thỏa dạ, Rượu giúp cho đời thêm vui, Nhưng phải có tiền mới có được cả hai.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Tiệc tùng khiến ngươi thoải mái,rượu giúp ngươi giải sầu,còn tiền bạc mua được mọi thứ.

Ging-Sou (IUMINR)

20Maiv dungx zioux hungh diexliemh maiv dungx yiem hnyouv zioux,yaac maiv dungx yiem gen zioux butv-zoih mienh.Nziex ndaamv-lungh nyei norqc haih ndaam meih nyei waac mingh,maaih ndaatv nyei ga'naaiv haih zunh meih gorngv nyei waac.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Dầu trong tư tưởng ngươi cũng chớ nguyền rủa vua; dầu trong phòng ngủ ngươi cũng chớ rủa sả kẻ giàu có; vì chim trời sẽ đồn ra tiếng ngươi, và loài có cánh sẽ thuật việc ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Dù trong tư tưởng, con đừng nguyền rủa vua,Dù trong phòng ngủ, con cũng đừng nguyền rủa người giàu có;Vì chim trời có thể đồn ra tiếng nói,Và loài có cánh sẽ thuật lại sự việc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Chớ nguyền rủa vua dù chỉ trong tư tưởng,Ðừng nguyền rủa người giàu sang quyền quý dù chỉ trong phòng riêng,Vì chim trời có thể chuyển tải tiếng nói của bạn,Hoặc các loài có cánh có thể tường thuật lời của bạn.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Đừng nguyền rủa vua, ngay cả trong tâm tư, Cũng đừng nguyền rủa kẻ giàu, dù ở trong phòng ngủ, Vì chim trời có thể mang lời nói đi xa, Và loài có cánh có thể loan truyền tin tức.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Đừng nói xấu vua,dù trong phòng ngủ cũng đừng bêu xấu kẻ giàu có.Vì chim con sẽ đồn tiếng ngươi ra;và chim chóc sẽ bay đi thuật lại điều ngươi nói.