So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Klei Aê Diê Blŭ 2015(RRB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

1Hlei pô jing msĕ si sa čô mnuih thâo mĭn?Leh anăn hlei pô dưi mblang sa klei?Klei thâo mĭn sa čô mnuih brei ƀô̆ mta ñu jing mngač,leh anăn bi mlih hĕ klei khăng ƀô̆ mta ñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ai sánh được với người khôn ngoan? Ai biết giải nghĩa các vật? Sự khôn ngoan làm cho sáng sủa mắt người, và đổi sắc nghiêm trang đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Ai được như người khôn ngoan?Ai biết được lời giải của sự việc trên đời?Sự khôn ngoan làm cho mặt mày sáng sủaVà biến đổi nét mặt nghiêm khắc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Có ai như một người khôn ngoan chăng? Có ai có tri thức để có thể giải nghĩa những sự việc ở đời chăng? Sự khôn ngoan làm nét mặt của người khôn ngời sáng, và vẻ cứng rắn trên gương mặt của người ấy cũng dịu đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ai là người khôn ngoan thật? Ai giải được lý lẽ sự việc? Sự khôn ngoan làm cho sắc diện tươi sáng, Và thay đổi được nét mặt cứng cỏi khó khăn.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Ai giống như người khôn ngoan,hiểu biết đủ mọi thứ?Ai có thể giải thích mọi điều?Sự khôn ngoan khiến mặt buồn hóa vui.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

2Gưt bĕ klei mtao mtă, kyua klei ih kat asei ti anăp Aê Diê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ta khuyên rằng: Vì cớ lời thề cùng Đức Chúa Trời, khá gìn giữ mạng vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Ta khuyên phải tuân giữ lệnh vua truyền, vì Đức Chúa Trời có thề hứa với vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Tôi khuyên: Hãy vâng lời vua, vì bạn đã thề trước mặt Ðức Chúa Trời sẽ làm như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Phải tuân lệnh vuaVì Đức Chúa Trời có thề hứa sẽ bảo vệ vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Hãy vâng phục lệnh vua vì ngươi đã hứa nguyện cùng Thượng Đế.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

3Đăm ruăt đuĕ mơ̆ng anăp mtao ôh, đăm bi mguôp hŏng klei ƀai ôh, kyuadah ñu ngă tui si ñu čiăng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Chớ vội lui ra khỏi trước mặt người; đừng ghì mài trong sự ác, vì vua làm điều chi đẹp lòng mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đừng vội rời khỏi vua, cũng đừng dự vào âm mưu chống lại vua, vì vua có toàn quyền làm điều mình muốn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðừng hấp tấp rời khỏi mặt vua; chớ đứng lên binh vực cho sự dữ, vì vua có quyền làm điều gì lòng mình muốn.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Chớ vội vã lui ra khỏi mặt vua, Cũng đừng chần chờ trong lúc tai biến, Vì vua có quyền làm mọi việc theo điều mình muốn.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Đừng vội xa lìa vua. Đừng ủng hộ điều quấy, vì vua muốn làm gì thì làm.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

4Kyuadah klei mtao blŭ mâo kơhưm, hlei dưi lač kơ ñu, “Ya ih ngă?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vả lại, lời vua có quyền; ai dám nói với người rằng: Ngươi làm chi?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Lời của vua có thẩm quyền tuyệt đối, ai dám hỏi vua rằng: “Bệ hạ làm gì vậy?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì lời vua phán có thẩm quyền, và ai dám hỏi vua, “Ngài định làm gì vậy?”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Lời phán quyết của vua là tối hậu. Ai dám chất vấn vua về điều gì vua làm?

Bản Phổ Thông (BPT)

4Lời vua nói là luật lệ; không ai bảo vua rằng, “Tại sao ngài làm như thế?”

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

5Hlei pô gưt kơ klei ñu mtă amâo srăng tuôm hŏng klei jhat ôh,leh anăn klei mĭn sa čô mnuih thâo mĭn srăng thâo mmông găl leh anăn hdră êlan ngă.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Ai tuân theo lịnh người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Người tuân lệnh vua sẽ không gặp phải việc chẳng lành,Và lòng người khôn ngoan biết được thời thế và cách ứng phó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Người nào vâng lệnh vua sẽ không sợ bị vua trị tội. Lòng người khôn biết phân biệt thời thế và hình phạt của mỗi thời, để có thể ứng xử thích nghi.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Người nào tuân lệnh sẽ không gặp phải nguy khốn, Người khôn ngoan hiểu biết thời thế và định được tình hình.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Ai vâng phục vua thì được an toàn.Người khôn làm đúng việc và đúng lúc.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

6Kyuadah jih jang klei mâo mmông găl leh anăn hdră êlan sơăi,wăt tơdah klei rŭng răng kơ mnuih jing ktrŏ kơ ñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Vì tuy loài người bị sự tai nạn bối rối nhiều, phàm sự gì cũng có thì thế và phép lệ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Vì mọi việc đều có thời điểm và cách ứng phó,Dù có nhiều rắc rối khó khăn đè nặng trên con người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Vì mỗi biến cố xảy ra đều có thời điểm riêng và hình phạt riêng, cho dù dân chúng phải chịu những áp lực đè nặng trên mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Thật vậy, mọi biến cố đều có thời kỳ và duyên cớ. Tuy nhiên, loài người gặp phải nhiều bối rối ưu phiền.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Có lối làm đúng cách và đúng thì cho mỗi việcnhưng người ta thường gặp nhiều khó khăn.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

7Kyuadah ñu amâo thâo ôh ya klei srăng truh,kyuadah hlei dưi hưn kơ ñu ya klei srăng jing?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì người chẳng biết điều chi sẽ xảy đến; ai có thế nói trước được các việc sẽ xảy ra làm sao?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra;Ai có thể nói trước được điều gì?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Vì không ai biết điều gì sẽ xảy ra, vậy ai có thể nói cho người khác biết việc gì sẽ xảy ra được?

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, Nên không ai nói trước được ngày mai.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Họ không biết tương lai ra sao,cũng không ai có thể cho họ biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

8Amâo mâo ôh sa čô mnuih mâo klei myang dưi djă pioh mngăt ñu, amâodah mâo klei dưi hngah klei djiê;arăng amâo dưi đuĕ mơ̆ng klei bi blah ôh,kăn klei ƀai dưi bi mtlaih rei phung ngă klei ƀai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại; lại chẳng ai có quyền về ngày chết; trong khi tranh chiến chẳng có sự miễn thứ; sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Không ai có quyền trên sinh khí để cầm giữ nó lại,Cũng không ai có quyền trên ngày chết.Không ai được miễn trừ trong cuộc chiến đó;Và sự gian ác không cứu được kẻ hành động gian ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Không ai có quyền trên sinh khí của mình, để có thể giữ sinh khí của mình lại hầu sống mãi. Không ai có quyền trên ngày chết của mình. Không ai được cho giải ngũ khi lâm trận thể nào, sự gian ác cũng không buông kẻ đã quen làm ác ra thể ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Không ai có quyền trên hơi thở để cầm giữ hơi thở lại, Cũng không ai có quyền trên sự chết. Trong chiến trận, sự chết không miễn trừ ai. Ngay cả người mưu ác cũng không nhờ mưu ác mình mà được cứu.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Không ai điều khiển gió đượchay ngăn chận cái chết của mình.Không binh sĩ nào được giải ngũ trong thời chiến,và điều ác không buông tha cho kẻ làm ác.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

9Kâo ƀuh leh jih klei anăn êjai kâo dôk ksiêm mĭn kơ jih jang klei arăng ngă ti gŭ yang hruê, tăp năng mnuih ngă khua kơ mnuih mkăn, klei anăn bi jhat kơ diñu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Ta có thấy các điều đó; ta chuyên lòng suy nghĩ về mọi việc làm ra ở dưới mặt trời. Có khi người nầy cai trị trên người kia mà làm tai hại cho người ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Ta đã thấy tất cả những điều đó khi chuyên tâm suy nghĩ về mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời. Có khi người nầy cai trị trên người kia, và gây cho người ấy bị tổn hại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Trong tất cả những gì tôi đã thấy xảy ra dưới ánh mặt trời và đã ghi nhớ trong lòng, tôi thấy có điều nầy: Lắm khi người có quyền thế lại là người gây đau khổ cho dân.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Khi tôi đem lòng tìm hiểu mọi việc xảy ra trên đời, tôi nhận thấy kẻ cai trị thường hay hãm hại người bị trị.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ta nhìn thấy mọi điều đó trong khi ta quan sát mọi việc xảy ra trên đất. Người có quyền ức hiếp kẻ dưới quyền.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

10Kâo ƀuh arăng dơr phung mnuih ƀai; mphŭn dô diñu khăng êrô mŭt leh anăn kbiă mơ̆ng anôk doh jăk, leh anăn arăng bi mni leh kơ diñu hlăm ƀuôn anôk diñu ngă klei anăn. Klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ta cũng thấy những kẻ gian ác qua đời, và được chôn bình yên; còn những người làm lành lại phải lìa khỏi nơi thánh, bị người đồng thành quên đi. Ấy cũng là sự hư không.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ta cũng thấy những kẻ gian ác chết và được chôn cất hẳn hoi; từ đất thánh đi ra, dân trong thành chóng quên những việc ác mà người chết đã làm. Đó cũng là sự hư không.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Tôi cũng thấy điều nầy nữa: Kẻ ác chết và được chôn cất tử tế. Người ta khiêng xác nó từ trong thành thánh ra chôn, và chẳng bao lâu những người trong thành đều quên hết mọi việc ác nó làm. Ðiều đó cũng là vô nghĩa.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Bấy giờ tôi thấy kẻ ác chết, được chôn cất linh đình vì họ thường ra vào đền thánh. Nhưng những người công chính ngay trong thành lại bị lãng quên. Đây cũng là một việc khó hiểu.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ta cũng nhìn thấy đám ma của những kẻ ác đã từng vào ra nơi thánh. Chúng được tôn trọng nơi thị trấn chúng làm việc ác. Điều ấy cũng quả thực phi lý.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

11Tơdah klei phat kđi kơ klei jhat arăng ngă leh amâo truh djăl ôh, ai tiê phung anak mnuih bŏ hŏng klei čiăng ngă jhat.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Vì án phạt đối với hành động của kẻ ác không được nhanh chóng thi hành nên lòng dạ con người đầy những âm mưu gian ác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Vì án phạt dành cho kẻ phạm tội ác không được thi hành nhanh chóng, nên lòng người cứ toan tính chuyện làm ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Loài người chú tâm làm ác vì kẻ ác không bị trừng phạt ngay.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Vì kẻ ác không bị phạt ngay nên người khác cũng muốn làm ác.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

12Wăt tơdah sa čô soh ngă klei jhat sa êtuh bliư̆ leh anăn bi sui klei hdĭp ñu, ăt kâo thâo klei truh kơ phung huĭ mpŭ kơ Aê Diê srăng jing jăk hĭn, kyuadah diñu huĭ mpŭ ti anăp Aê Diê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Vì kẻ có tội làm ác một trăm lần vẫn được trường thọ; dầu vậy, ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời, sau rốt ắt được phước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Dù kẻ có tội làm ác hàng trăm lần mà được sống lâu thì ta vẫn biết rằng người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước, vì người kính sợ Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Có kẻ phạm tội cả trăm lần mà vẫn sống lâu, nhưng tôi biết chắc một điều: Ai kính sợ Ðức Chúa Trời sẽ được phước, vì người ấy biết lấy lòng kính sợ mà sống trước mặt Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Và người phạm tội dù làm ác cả trăm lần, vẫn được sống lâu. Tuy nhiên, tôi biết những người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước lành, vì họ kính sợ Ngài,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Dù kẻ có tội làm một trăm điều ác và sống lâu đi nữa, nhưng ta thấy người kính sợ CHÚA vẫn được phần tốt hơn.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

13Ƀiădah klei truh kơ phung ƀai amâo srăng jing jăk ôh, kăn ñu srăng bi sui hruê ñu dôk hdĭp msĕ si êyui rei, kyuadah ñu amâo huĭ mpŭ ôh ti anăp Aê Diê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Nhưng kẻ ác sẽ chẳng được phước; cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng qua; ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Nhưng kẻ ác sẽ chẳng được phước, cũng không được sống lâu; đời kẻ ác qua nhanh như bóng vì chúng không kính sợ Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Nhưng kẻ ác sẽ không được phước, và đời nó khó kéo dài, nhưng sẽ qua mau như chiếc bóng, vì nó không biết lấy lòng kính sợ mà sống trước mặt Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

13còn kẻ ác sẽ không được phước lành, cuộc đời kẻ ác sẽ qua đi như cái bóng, không lâu bền, vì họ không kính sợ Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Kẻ làm ác sẽ không được yên thân, đời chúng như chiếc bóng, không sống lâu được vì chúng không kính sợ Thượng Đế.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

14Mâo sa klei jing hơăi mang truh ti lăn ala: mâo phung kpă mâo klei bi kmhal năng djŏ kơ phung ƀai; leh anăn mâo phung ƀai mâo klei mưn năng djŏ kơ phung kpă. Kâo lač klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Lại còn có một sự hư không khác trên thế gian: Lắm người công bình bị đãi theo công việc kẻ ác, và lắm kẻ ác lại được đãi theo công việc người công bình. Ta nói rằng điều đó cũng là sự hư không.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Còn có một việc hư không nầy nữa xảy ra trên đất: Có lắm người công chính gặp phải những việc như là do họ đã làm điều gian ác; lại có lắm kẻ ác gặp được những việc như là do họ đã làm điều công chính. Ta nói rằng đây cũng là sự hư không.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Có một việc vô nghĩa mà tôi đã thấy xảy ra trên đất: Người ngay lành gặp chuyện không may xảy đến cho mình, mà đáng lý kẻ ác phải gặp chuyện ấy mới đúng, trong khi đó kẻ ác lại được may mắn, mà đáng lý điều may mắn ấy phải xảy đến cho người ngay lành mới đúng. Tôi nói: điều đó cũng là vô nghĩa.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Có một việc khó hiểu xảy ra trên đời này: có người công chính bị đối xử như thể họ làm ác, lại có kẻ ác được đối xử như thể họ làm điều công chính. Tôi nghĩ đây cũng là một việc khó hiểu.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Đôi khi có những việc vô ích xảy ra trên đất. Chuyện rủi xảy ra cho người tốt đáng lẽ phải xảy ra cho kẻ ác. Chuyện may xảy ra cho kẻ ác đáng lẽ phải xảy ra cho người tốt. Ta cho điều đó thật phi lý.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

15Snăn kâo bi mni kơ klei hơ̆k mơak, kyuadah mnuih amâo mâo klei jăk hĭn ôh ti gŭ yang hruê, knŏng ƀơ̆ng huă, mnăm, leh anăn bi mơak kơ ñu pô, kyuadah klei anăn srăng dôk mbĭt hŏng ñu hlăm bruă ñu mă êjai jih hruê ñu dôk hdĭp Aê Diê brei kơ ñu ti gŭ yang hruê.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ta bèn khen sự vui mừng, bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống, và vui sướng; vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn trong các ngày của đời mình, mà Đức Chúa Trời ban cho mình dưới mặt trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Ta ca ngợi sự vui sướng, vì dưới ánh mặt trời chẳng có gì tốt cho con người hơn là ăn, uống và vui sướng. Đó là điều gắn liền với chuỗi ngày lao khổ của đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho con người dưới ánh mặt trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Do đó tôi khuyên mọi người nên hưởng lấy niềm vui tìm thấy trong cuộc sống, bởi vì không có gì tốt hơn cho con người dưới ánh mặt trời là ăn, uống, và tận hưởng niềm vui. Vì đó là những dư âm sẽ còn lại sau những ngày gian khổ của cuộc đời mà Ðức Chúa Trời đã ban cho mỗi người dưới ánh mặt trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Vậy tôi khuyên mọi người hãy vui thỏa, vì không gì tốt hơn cho loài người trên đời là ăn, uống, và vui thỏa. Đó là những thú vui bù đắp cho công lao khó nhọc suốt những ngày sống trên đời mà Đức Chúa Trời ban cho người.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Nên ta thấy rằng không có gì hơn cho con người trên cõi trần là tận hưởng cuộc đời, bao lâu mà Thượng Đế còn cho mình sống. Tốt nhất là con người nên ăn, uống, tận hưởng cuộc đời, vì niềm vui ấy giúp họ làm nổi những việc nhọc nhằn.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

16Tơdah kâo pioh klei mĭn kâo čiăng thâo săng klei thâo mĭn, leh anăn čiăng ƀuh bruă arăng ngă ti lăn ala, wăt êjai hruê amâodah mlam ală arăng amâo thâo pĭt ôh,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Khi ta chuyên lòng để học biết sự khôn ngoan, để hiểu mọi việc làm ra trên đất, thì ta thấy có người ngày và đêm không cho mắt ngủ,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ta chuyên tâm tìm hiểu sự khôn ngoan và quan sát công việc mà con người đã làm cả ngày lẫn đêm trên đất, không cho mắt mình ngơi nghỉ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Khi tôi để tâm trí tìm biết sự khôn ngoan và quan sát công việc loài người đã làm trên đất –công việc mà cả ngày lẫn đêm người ta không dám chợp mắt, hầu thực hiện cho được–

Bản Dịch Mới (NVB)

16Khi tôi quyết tâm tìm hiểu sự khôn ngoan, ngày đêm không cho mắt ngơi nghỉ, suy nghiệm về công lao khó nhọc trên đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ta cố gắng tìm hiểu mọi việc xảy ra trên đất. Ta thấy con người bận rộn làm việc ngày đêm không ngủ.

Klei Aê Diê Blŭ 2015 (RRB)

17kâo ƀuh leh jih klei Aê Diê ngă leh. Mnuih amâo dưi thâo săng ôh jih klei truh ti gŭ yang hruê. Wăt tơdah mnuih mă bruă duah klei anăn, ñu amâo srăng thâo săng ôh; wăt tơdah sa čô mnuih thâo mĭn, mĭndah ñu thâo săng, ƀiădah ñu amâo dưi thâo săng klei anăn ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17cũng thấy mọi công việc của Đức Chúa Trời, và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời, dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết, cũng chẳng tìm được; và dầu cho người khôn ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết, thì cũng chẳng tìm được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Ta xem xét mọi công việc của Đức Chúa Trời và nhận ra rằng con người không thể khám phá những việc xảy ra dưới ánh mặt trời. Cho dù con người khó nhọc tìm kiếm cũng không khám phá nổi. Ngay cả người khôn ngoan tưởng rằng mình sẽ biết được thì cũng không thể khám phá ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17bấy giờ tôi thấy rằng tất cả chẳng qua là công việc của Ðức Chúa Trời. Không ai có thể hiểu được những gì đang diễn ra dưới ánh mặt trời. Dù người ta cố công tìm kiếm bao nhiêu, họ cũng không thể nào hiểu hết được; ngay cả kẻ tự cho mình là khôn ngoan trí thức và quán thông kim cổ vẫn không sao hiểu biết được mọi sự.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Tôi xem xét mọi công việc của Đức Chúa Trời, và nhận thấy rằng loài người không thể nào hiểu được những việc xảy ra trên đời. Dù loài người cố tâm tìm kiếm vẫn chẳng hiểu thấu được gì. Ngay cả người khôn ngoan tưởng mình hiểu biết, cũng không hiểu nổi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ta cũng thấy mọi điều Thượng Đế làm. Không ai hiểu được điều Ngài làm trên đất nầy. Dù cố gắng đến đâu con người cũng không hiểu nổi. Kẻ khôn ngoan cho rằng mình hiểu nhưng thực ra chẳng hiểu gì; không ai có thể hiểu được.