So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Ging-Sou(IUMINR)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Ging-Sou (IUMINR)

1Yie ziouc zorqv naaiv deix yietc zungv sic yiem hnyouv corngh ziouc hiuv duqv kuv mienh, cong-mengh mienh caux ninh mbuo zoux nyei sic, yiem Tin-Hungh nyei buoz. Mv baac maiv maaih haaix dauh hiuv duqv ninh haih buangh hnamv nyei fai nzorng nyei sic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nầy là các việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên lòng hiểu rõ ràng: Ta thấy người công bình và khôn ngoan, luôn với việc làm của họ, đều ở trong tay Đức Chúa Trời; hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người chẳng biết rõ: Thảy đều thuộc về cuộc tương lai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Ta đã chuyên tâm nghiên cứu tất cả những điều nầy, và thấy rõ rằng người công chính và khôn ngoan cùng với việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời; được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người không biết được. Tất cả đều thuộc về tương lai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Số là tôi đã để tâm suy gẫm về mọi điều nầy, nên tôi có thể đi đến kết luận rằng: Tất cả những gì người ngay lành và người khôn ngoan đã làm đều ở trong tay Ðức Chúa Trời. Không ai biết mình sẽ được thương hay ghét. Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Thật tôi chuyên lòng suy nghiệm mọi điều này về người công chính và người khôn ngoan, cùng công việc họ làm. Thảy đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Loài người không biết được Ngài thương ai hoặc ghét ai. Mọi sự đều thuộc về tương lai.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Ta suy nghĩ và tìm hiểu những điều đó. Ta thấy rằng Thượng Đế cai quản người công chính và người khôn ngoan cùng những điều họ làm, nhưng không ai biết họ sẽ được yêu hay ghét.

Ging-Sou (IUMINR)

2Nqa'haav hingv dauh dauh buangh fih hnangv nyei. Kuv mienh caux orqv mienh, mienh longx mienh caux mienh waaic mienh, cing-nzengc nyei caux maaih uix nyei, fongc horc ziec nyei caux maiv fongc horc ziec nyei, yaac fih hnangv.Kuv mienh hnangv haaix nor,zuiz-mienh hnangv wuov nor,houv waac nyei mienh hnangv haaix nor,maiv houv waac nyei mienh yaac hnangv wuov nor.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau: Người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành, thanh sạch, hay là người không thanh sạch, người dâng của tế lễ hay là người không dâng, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thảy đều đồng hưởng một số phận.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Mọi việc xảy đến cho mọi người như nhau, cùng chung một số phận:Người công chính cũng như kẻ gian ác,Người tốt cũng như kẻ xấu,Người tinh sạch cũng như kẻ ô uế,Người dâng sinh tế cũng như kẻ không dâng,Người thiện lành cũng như kẻ tội lỗi,Người thề nguyện cũng như kẻ không dám thề nguyện.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Cuối cùng mọi người đều cùng chung một số phận, người ngay lành cũng như kẻ gian ác, người tốt cũng như kẻ xấu, người trong sạch cũng như kẻ ô uế, người dâng các của lễ cũng như kẻ chẳng dâng gì. Người tốt ra sao, kẻ có tội cũng như vậy. Người đã thề ra sao, kẻ sợ mà không dám thề cũng như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Mọi sự đều như nhau cho mọi người: cùng một số phận cho người công chính hoặc người gian ác, người thiện, người tinh sạch hoặc người ô uế, người dâng sinh tế hoặc người không dâng. Những gì xảy đến cho người nhơn đức Cũng xảy đến cho người phạm tội ác, Những gì xảy đến cho người thề nguyện Cũng xảy đến cho người ngại không dám thề nguyện.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Kẻ xấu người tốt đều về chung một đường:người làm phải, kẻ làm quấy, người làm lành,kẻ làm ác, người trong sạch,kẻ dơ bẩn, người hi sinh, kẻ vị kỷ.Việc xảy ra cho người nhân đức,cũng xảy ra cho kẻ có tội,điều xảy ra cho người hứa nguyện với Thượng Đếcũng như kẻ chẳng hứa nguyện gì.

Ging-Sou (IUMINR)

3Naaiv se yiem seix zaangc nyei nyungc-nyungc sic maaih nyei zeqc naanc. Yietc zungv oix zuqc buangh fih hnangv nyei. Baamh mienh nyei hnyouv maaih orqv sic buangv nzengc. Ziangh jienv nyei ziangh hoc hnyouv yaac buv longh buv dangv nyei. Nqa'haav ninh mbuo ziouc daic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận, lòng loài người đầy dẫy sự hung ác, và sự điên cuồng choán trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đây là thảm họa trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời: Vì mọi người chịu chung một số phận nên lòng dạ con người đầy dẫy điều hung ác, và sự điên rồ chiếm hữu tâm trí họ suốt đời, để rốt cuộc phải đi vào cõi chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðây là điều bất hạnh trong mọi sự đã xảy ra dưới ánh mặt trời: Cuối cùng mọi người đều cùng chung một số phận. Vì thế lòng dạ của con người cứ đầy những gian ác xấu xa. Ngày nào còn sống, tâm địa của họ vẫn còn ấp ủ những chuyện điên rồ, để rồi sau đó họ sẽ nhập bọn với những người đã chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Điều đau buồn nhất trong mọi việc xảy ra trên đời, ấy là mọi người đều cùng chung một số phận. Hơn nữa, lòng người đầy gian ác, sự ngu dại ở trong tâm trí họ suốt đời. Rốt cuộc, tất cả đều đi về cõi chết!

Bản Phổ Thông (BPT)

3Đây là điều tệ hại nhất xảy ra trên đất nầy: Mọi người đều cùng chung số phận. Cho nên trong khi còn sống, tâm trí con người đầy dẫy điều ác và tư tưởng xấu. Sau đó họ nhập bọn với kẻ chết.

Ging-Sou (IUMINR)

4Haaix dauh caux ziangh jienv nyei mienh yiem, wuov dauh maaih lamh hnamv aqv. Ziangh jienv nyei juv zungv gauh longx daic mingh nyei sienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Một người ở trong hội kẻ sống, còn có sự trông mong; vì con chó sống hơn là sư tử chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Chỉ những ai thuộc trong số những người sống mới có hi vọng, vì con chó sống còn hơn con sư tử chết!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Quả thật, tất cả những ai hiện đang sống đều còn hy vọng, vì con chó sống vẫn tốt hơn con sư tử chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nào có ai tránh thoát được? Còn sống là còn hy vọng vì “một con chó còn sống hơn con sư tử chết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nhưng ai còn sống thì còn hi vọng; vì con chó sống hơn con sư tử chết!

Ging-Sou (IUMINR)

5Ziangh jienv nyei mienh hiuv duqv ninh mbuo oix zuqc daicmv baac daic mingh nyei mienh maiv hiuv haaix nyungc.Ninh mbuo maiv haih aengx duqv zipv zingh nyeic.Zuangx mienh yaac la'kuqv nzengc ninh mbuo aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Người sống biết mình sẽ chết,Nhưng kẻ chết chẳng biết gì cả;Chẳng còn phần thưởng gì cho họ,Vì kỷ niệm về họ đã rơi vào quên lãng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì ít nữa người sống còn biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết rồi chẳng còn biết điều chi. Họ đâu còn hưởng nhận được gì, thậm chí kỷ niệm về họ cũng đã rơi vào quên lãng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì người sống biết mình sẽ chết, Nhưng người chết chẳng biết gì cả. Cũng chẳng còn phần thưởng gì cho họ, Vì họ đã bị chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Người sống biết mình sẽ chết,nhưng kẻ chết chẳng biết gì cả.Người chết không còn nhận được phần thưởng gì,và bị người đời quên lãng.

Ging-Sou (IUMINR)

6Ninh mbuo hnamv nyei, nzorng nyei,ninh mbuo mueic jieqv nyei caux ninh mbuo yietc njiec zuqc mietc nzengc.Yiem naaiv seix zoux nyei yietc zungv sicninh mbuo yietc liuz maiv maaih ninh mbuo nyei buonc aqv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ngay cả sự yêu thương, ganh ghét,Và sự đố kỵ của họ cũng đều tiêu tan.Họ sẽ chẳng bao giờ được dự phần gìTrong mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Bao nhiêu yêu thương, thù ghét, và ganh tị của họ đều đã tan biến. Họ sẽ không bao giờ có phần gì về những việc sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ngay cả tình yêu, lòng ganh ghét, Tính tranh chấp của họ cũng thảy đều tiêu tan. Họ chẳng còn phần gì nữa trong mọi việc xảy ra trên đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Sau khi qua đời,không ai còn yêu hay ghét hoặc đố kỵ gì.Họ không còn dự phần gìvào những việc xảy ra trên đất.

Ging-Sou (IUMINR)

7Gunv mingh njien-njien youh youh nyei nyanc meih nyei hnaangx,yaac orn-lorqc nyei hopv meih nyei a'ngunc diuv,weic zuqc Tin-Hungh zungv a'hneiv meih zoux nyei gong.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hãy đi ăn bánh cách vui mừng, và uống rượu cách hớn hở; vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vậy, hãy ăn cách vui vẻ và uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các việc làm của con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Hãy đi, hãy ăn thức ăn của bạn cách vui vẻ, hãy uống rượu của bạn với tâm hồn khoan khoái, vì bây giờ Ðức Chúa Trời chấp nhận những việc bạn làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vậy, hãy vui vẻ nhận lấy thức ăn, hãy uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời thuận cho con làm các việc ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Cho nên hãy ăn và hưởng thụ;hãy uống rượu và vui chơi,vì đó là điều Thượng Đế ban thưởng cho ngươi.

Ging-Sou (IUMINR)

8Meih nyei lui-houx oix zuqc zanc-zanc baeqc,m'nqorngv yaac oix zuqc nzaatv jienv youh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Hãy luôn ăn mặc như trong ngày lễ hội và đừng quên xức dầu thơm trên đầu con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Hãy luôn mặc đẹp và đừng thiếu dầu thơm trên đầu.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Lúc nào cũng ăn mặc như ngày lễ, và đừng quên xức dầu thơm trên đầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Hãy luôn luôn mặc quần áo đẹpvà xức dầu thơm trên đầu.

Ging-Sou (IUMINR)

9Yiem meih kungx-morngh nyei hnoi-nyieqc, se Tin-Hungh bun meih yiem naaiv seix zaangc nyei maengc, meih gunv caux meih hnamv nyei auv njien-youh nyei yiem, weic zuqc naaiv se meih yiem lungh ndiev laauh luic zoux gong duqv nyei buonc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không đã ban cho con dưới ánh mặt trời. Vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã làm ra dưới ánh mặt trời, suốt những ngày hư không của con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Hãy tận hưởng hạnh phúc với vợ của bạn, người bạn yêu thương, trọn những ngày vô nghĩa của cuộc đời mà Ðức Chúa Trời đã ban cho bạn dưới ánh mặt trời. Vì đó là phần của bạn trong chuỗi ngày vô nghĩa của cuộc sống mà bạn đã lao động vất vả dưới ánh mặt trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Hãy vui sống với người vợ con yêu quí trọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con trên trần thế phù du này. Vì đó là phần của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên đời này.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Hãy vui hưởng lạc thú bên người vợ mình yêu. Hãy vui hưởng những chuỗi ngày vô dụng của cuộc đời vô dụng mà Thượng Đế đã cho ngươi trên đất vì đó là điều ngươi có. Cho nên hãy tận hưởng công khó của ngươi trên đời nầy.

Ging-Sou (IUMINR)

10Da'faanh meih nyei buoz lorz buatc haaix nyungc zoux, gunv longc qaqv zoux, weic zuqc yiem yiemh gen, dongh meih oix zuqc mingh yiem nyei dorngx, maiv maaih gong zoux fai daav za'eix nyei jauv fai wuonh zaang fai cong-mengh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình; vì trong âm phủ, là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Những gì tay bạn làm được, hãy làm hết sức mình, vì trong phần mộ, nơi bạn sẽ đến, không có việc làm, không có kế hoạch, không có kiến thức, và không có khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Việc gì ngươi làm hãy làm hết sức vì mồ mả là nơi ngươi sắp đi đến chẳng có việc làm, chương trình, hiểu biết hay khôn ngoan gì.

Ging-Sou (IUMINR)

11Yie aengx buatc yiem naaiv seix zaangc aengx maaih yietc nyungc se,saaix tiux nyei mienh maiv duqv zanc-zanc hingh.Mborqv jaax henv nyei mienh mborqv domh jaax yaac maiv duqv zanc-zanc hingh jiex,cong-mengh mienh maiv duqv zanc-zanc maaih hnaangx nyanc.Guai nyei mienh maiv duqv zanc-zanc butv zoih,maaih banh zeic nyei mienh maiv duqv mienh zanc-zanc a'hneiv ninh mbuo.Mv baac ziangh hoc caux wuonh qiex taux dauh dauh mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn; vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ta lại thấy dưới ánh mặt trời:Không phải hễ nhanh chân là chạy giỏi,Mạnh sức là thắng trận,Cũng không phải hễ khôn ngoan là no đủ,Thông sáng là giàu có,Và khôn khéo là được ân huệ;Vì thời thế và cơ hội đều đến cho mọi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Tôi quay lại và nhìn thấy dưới ánh mặt trời rằng:Không hẳn người chạy nhanh sẽ thắng cuộc chạy đua,Không hẳn người dũng mãnh sẽ chiến thắng nơi trận mạc,Không hẳn người khôn ngoan sẽ luôn có thức ăn,Không hẳn người thông thái sẽ luôn được giàu có,Và không hẳn người tri thức sẽ luôn được ban ơn,Vì thời thế và cơ hội xảy đến chung cho mọi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Tôi lại nhận thấy rằng trên đời này: Không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc, Người mạnh sức cũng thắng trận, Người khôn ngoan luôn no đủ, Người thông sáng luôn giàu sang, Người trí thức cũng được biệt đãiVì thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ta cũng thấy việc khác nữa trên đời nầy:Người chạy nhanh nhất không phải lúc nào cũng thắng cuộc đua,chiến sĩ dũng cảm nhất không phải lúc nào cũng thắng trận,người khôn ngoan nhất không phải lúc nào cũng đủ ăn,người thông minh nhất không phải lúc nào cũng giàu có,và người có tài năng nhất không phải lúc nào cũng được ca tụng.Thời thế và cơ hội xảy ra cho mỗi người.

Ging-Sou (IUMINR)

12Mienh m'daaih maiv hiuv ganh nyei ziangh hoc haaix zanc taux.Hnangv mbiauz zuqc doqc haic nyei mungz nzenc,fai norqc zuqc koux hlopv,mienh yaac fih hnangv nyei zuqc ciouv haic nyei ziangh hoc hoic ninh mbuo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Con người không biết thời thế của mình.Như cá mắc lưới ác nghiệt,Như chim mắc bẫy,Con người cũng bị mắc nạnLúc tai họa thình lình ập xuống họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngoài ra, không ai biết trước được chuyện rủi ro sẽ xảy đến cho mình lúc nào. Như bầy cá chẳng may bị mắc lưới, như đàn chim bị sập vào bẫy lưới, người ta cũng có thể bị chuyện rủi ro ập xuống thình lình trên mình như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Không ai biết được lúc nào tai họa xảy đến cho mình. Như cá mắc phải lưới ác nghiệt, Như chim sa vào bẫy, Loài người cũng bị nhốt chặt Trong thời tai họa thình lình ập xuống.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Không ai biết được tương lai.Như cá mắc lưới, như chim sa bẫy,con người bị điều ác bắt lấykhi việc ác thình lình chụp lấy họ.

Ging-Sou (IUMINR)

13Yie aengx buatc yiem seix zaangc maaih nyungc cong-mengh nyei jauv, yie yaac buatc yaauc haic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ta cũng đã thấy sự khôn ngoan nầy dưới mặt trời, thật lấy làm cả thể.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ta cũng thấy một trường hợp xảy ra dưới ánh mặt trời mà sự khôn ngoan rất quan trọng đối với ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Tôi cũng đã thấy điều nầy liên quan đến sự khôn ngoan đã xảy ra dưới ánh mặt trời, và điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi:

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tôi cũng nhận thấy trên đời một trường hợp, trong đó sự khôn ngoan đóng một vai trò nổi bật.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ta cũng thấy điều khôn ngoan nầy trên đất khiến ta chú ý.

Ging-Sou (IUMINR)

14Maaih norm zingh faix nyei, yiem zingh gu'nyuoz nyei mienh yaac zoqc.Aengx maaih dauh domh hungh diex daaih mborqv ziouc weih jienv zingh, yaac liepc mborqv jaax nyei jaa-sic weih gormx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Có thành nhỏ kia được một ít dân sự, một vua cường thạnh đến vây hãm nó, đắp những lũy cao lớn cùng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Có một thành nhỏ kia, với một ít dân cư, bị một vua hùng mạnh đem quân đến bao vây và đắp lũy cao để tấn công nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Có một thành nhỏ kia với dân số ít ỏi. Một đại vương nọ kéo quân đến tiến đánh và bao vây thành. Vua ấy xây các công sự lớn để tấn công thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Một thành nhỏ kia có ít dân cư. Một vua hùng mạnh kéo quân đến vây hãm và xây đắp công sự để tấn công thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tỉnh nhỏ kia có ít dân. Một vị vua mạnh đến đào hào, đắp lũy để bao vây và tấn công nó.

Ging-Sou (IUMINR)

15Mv baac zingh gu'nyuoz maaih dauh cong-mengh nyei mienh jomc mienh. Ninh longc ninh nyei cong-mengh njoux wuov norm zingh, mv baac maiv maaih haaix dauh jangx wuov dauh mienh jomc mienh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vả, trong thành ấy có một người nghèo mà khôn, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành ấy: Song về sau không ai nhớ đến người nghèo đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Trong thành đó có một người nghèo mà khôn ngoan, và chính người ấy đã dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành. Nhưng về sau không còn ai nhớ đến người nghèo ấy nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Bấy giờ người ta tìm được trong thành một người nghèo mà khôn. Người ấy đã dùng sự khôn ngoan của mình để giải cứu thành; nhưng sau đó không ai nhớ đến người nghèo ấy cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Trong thành có một người khôn ngoan nhưng nghèo, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu được thành. Thế nhưng không ai nhắc đến tên người nghèo đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Có một người nghèo mà khôn trong tỉnh, dùng trí khôn mình giải cứu cho cả tỉnh, nhưng về sau chẳng ai nhớ đến người ấy.

Ging-Sou (IUMINR)

16Yie ziouc gorngv, “Cong-mengh se gauh longx jiex qaqv.” Mv baac wuov dauh mienh jomc mienh nyei cong-mengh zuqc mienh mangc piex. Ninh nyei waac yaac maiv maaih mienh muangx.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ta bèn nói rằng: Sự khôn ngoan hơn sức mạnh; nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người không ai nghe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vậy, ta nói rằng: “Sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người ấy không được ai lắng nghe.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vì thế tôi nói: Sự khôn ngoan mạnh hơn vũ lực, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị coi thường, và lời nói của người nghèo không được ai đếm xỉa.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Vậy tôi tự nhủ: “khôn ngoan hơn sức mạnh.” Tuy nhiên, người khôn ngoan mà nghèo lại bị khinh khi, và lời nói của người không được ai nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ta vẫn cho sự khôn ngoan hơn sức mạnh. Người ta quên lãng sự khôn ngoan của người nghèo và lời nói của người chẳng ai thèm nghe.

Ging-Sou (IUMINR)

17Muangx cong-mengh mienh gorngv waac-faix,se gauh longx muangx gunv mienh hngongx mienh wuov dauh heuc nyei qiex.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Lời của người khôn ngoan được nghe tại nơi êm lặng còn hơn tiếng kêu la của kẻ cai trị trong đám dại dột.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Lời của người khôn ngoan được lắng nghe nơi yên lặngCòn hơn tiếng quát tháo của kẻ chỉ huy đám người khờ dại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Lời nói của người khôn thốt ra cách nhỏ nhẹ được nghe rõ hơn tiếng la hét của kẻ cầm quyền đoán xét giữa những kẻ dại khờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Lời lẽ từ tốn của người khôn ngoan có tác dụng hữu hiệu hơn Tiếng quát tháo của người chỉ huy giữa ba quân dại khờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Lời êm dịu của người khôn đáng được nghe,hơn tiếng la hét của kẻ cầm quyền ngu dại.

Ging-Sou (IUMINR)

18Cong-mengh se gauh longx mborqv jaax nyei wuoqc ginc,mv baac yietc dauh zuiz-mienh haih baaic waaic ziex dor kuv sic.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí; nhưng chỉ một người có tội phá hủy được nhiều sự lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Sự khôn ngoan tốt hơn bất cứ loại vũ khí nào,Nhưng một người phạm tội phá hủy biết bao điều tốt lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Sự khôn ngoan có năng lực hơn các vũ khí chiến tranh, nhưng một kẻ nội gián có thể phá tan bao nhiêu kỳ mưu diệu kế.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Sự khôn ngoan mạnh hơn vũ khí, Nhưng một sơ suất, lầm lỗi phá vỡ cả cơ đồ.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Sự khôn ngoan hơn khí giới chiến tranh,nhưng một kẻ ngu dại có thể làm thiệt hại lớn lao.