So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


和合本修订版(RCUVSS)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

和合本修订版 (RCUVSS)

1我将这一切事放在心上,详细研究这些,就知道义人和智慧人,并他们的作为都在上帝手中;或是爱,或是恨,都在他们面前,但人不能知道。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Nầy là các việc khác mà ta đã suy nghĩ và chuyên lòng hiểu rõ ràng: Ta thấy người công bình và khôn ngoan, luôn với việc làm của họ, đều ở trong tay Đức Chúa Trời; hoặc sự yêu hay là sự ghét, loài người chẳng biết rõ: Thảy đều thuộc về cuộc tương lai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Ta đã chuyên tâm nghiên cứu tất cả những điều nầy, và thấy rõ rằng người công chính và khôn ngoan cùng với việc làm của họ đều ở trong tay Đức Chúa Trời; được yêu thương hay bị ghét bỏ, con người không biết được. Tất cả đều thuộc về tương lai.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Số là tôi đã để tâm suy gẫm về mọi điều nầy, nên tôi có thể đi đến kết luận rằng: Tất cả những gì người ngay lành và người khôn ngoan đã làm đều ở trong tay Ðức Chúa Trời. Không ai biết mình sẽ được thương hay ghét. Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Thật tôi chuyên lòng suy nghiệm mọi điều này về người công chính và người khôn ngoan, cùng công việc họ làm. Thảy đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Loài người không biết được Ngài thương ai hoặc ghét ai. Mọi sự đều thuộc về tương lai.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Ta suy nghĩ và tìm hiểu những điều đó. Ta thấy rằng Thượng Đế cai quản người công chính và người khôn ngoan cùng những điều họ làm, nhưng không ai biết họ sẽ được yêu hay ghét.

和合本修订版 (RCUVSS)

2凡临到众人的际遇都一样:义人和恶人,好人,洁净的人和不洁净的人,献祭的和不献祭的,都一样。好人如何,罪人也如何;起誓的如何,怕起誓的也如何。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Mọi sự xảy đến cho mọi người như nhau: Người công bình hay là kẻ hung ác, người hiền lành, thanh sạch, hay là người không thanh sạch, người dâng của tế lễ hay là người không dâng, người thiện hay là kẻ có tội, kẻ phát thề hay là người sợ lời thề, cả thảy đều đồng hưởng một số phận.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Mọi việc xảy đến cho mọi người như nhau, cùng chung một số phận:Người công chính cũng như kẻ gian ác,Người tốt cũng như kẻ xấu,Người tinh sạch cũng như kẻ ô uế,Người dâng sinh tế cũng như kẻ không dâng,Người thiện lành cũng như kẻ tội lỗi,Người thề nguyện cũng như kẻ không dám thề nguyện.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Cuối cùng mọi người đều cùng chung một số phận, người ngay lành cũng như kẻ gian ác, người tốt cũng như kẻ xấu, người trong sạch cũng như kẻ ô uế, người dâng các của lễ cũng như kẻ chẳng dâng gì. Người tốt ra sao, kẻ có tội cũng như vậy. Người đã thề ra sao, kẻ sợ mà không dám thề cũng như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Mọi sự đều như nhau cho mọi người: cùng một số phận cho người công chính hoặc người gian ác, người thiện, người tinh sạch hoặc người ô uế, người dâng sinh tế hoặc người không dâng. Những gì xảy đến cho người nhơn đức Cũng xảy đến cho người phạm tội ác, Những gì xảy đến cho người thề nguyện Cũng xảy đến cho người ngại không dám thề nguyện.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Kẻ xấu người tốt đều về chung một đường:người làm phải, kẻ làm quấy, người làm lành,kẻ làm ác, người trong sạch,kẻ dơ bẩn, người hi sinh, kẻ vị kỷ.Việc xảy ra cho người nhân đức,cũng xảy ra cho kẻ có tội,điều xảy ra cho người hứa nguyện với Thượng Đếcũng như kẻ chẳng hứa nguyện gì.

和合本修订版 (RCUVSS)

3在日光之下发生的一切事中有一件祸患,就是众人的际遇都一样,并且世人的心充满了恶;活着的时候心里狂妄,后来就归死人那里去了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Tai nạn lớn hơn ở dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận, lòng loài người đầy dẫy sự hung ác, và sự điên cuồng choán trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Đây là thảm họa trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời: Vì mọi người chịu chung một số phận nên lòng dạ con người đầy dẫy điều hung ác, và sự điên rồ chiếm hữu tâm trí họ suốt đời, để rốt cuộc phải đi vào cõi chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Ðây là điều bất hạnh trong mọi sự đã xảy ra dưới ánh mặt trời: Cuối cùng mọi người đều cùng chung một số phận. Vì thế lòng dạ của con người cứ đầy những gian ác xấu xa. Ngày nào còn sống, tâm địa của họ vẫn còn ấp ủ những chuyện điên rồ, để rồi sau đó họ sẽ nhập bọn với những người đã chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Điều đau buồn nhất trong mọi việc xảy ra trên đời, ấy là mọi người đều cùng chung một số phận. Hơn nữa, lòng người đầy gian ác, sự ngu dại ở trong tâm trí họ suốt đời. Rốt cuộc, tất cả đều đi về cõi chết!

Bản Phổ Thông (BPT)

3Đây là điều tệ hại nhất xảy ra trên đất nầy: Mọi người đều cùng chung số phận. Cho nên trong khi còn sống, tâm trí con người đầy dẫy điều ác và tư tưởng xấu. Sau đó họ nhập bọn với kẻ chết.

和合本修订版 (RCUVSS)

4与一切活人相连的,那人还有指望,因为活着的狗胜过死了的狮子。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Một người ở trong hội kẻ sống, còn có sự trông mong; vì con chó sống hơn là sư tử chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Chỉ những ai thuộc trong số những người sống mới có hi vọng, vì con chó sống còn hơn con sư tử chết!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Quả thật, tất cả những ai hiện đang sống đều còn hy vọng, vì con chó sống vẫn tốt hơn con sư tử chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Nào có ai tránh thoát được? Còn sống là còn hy vọng vì “một con chó còn sống hơn con sư tử chết.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nhưng ai còn sống thì còn hi vọng; vì con chó sống hơn con sư tử chết!

和合本修订版 (RCUVSS)

5活着的人知道必死;死了的人毫无所知,也不再得赏赐,因为他们的名已被遗忘。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết, chẳng được phần thưởng gì hết; vì sự kỷ niệm họ đã bị quên đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Người sống biết mình sẽ chết,Nhưng kẻ chết chẳng biết gì cả;Chẳng còn phần thưởng gì cho họ,Vì kỷ niệm về họ đã rơi vào quên lãng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vì ít nữa người sống còn biết mình sẽ chết, nhưng kẻ chết rồi chẳng còn biết điều chi. Họ đâu còn hưởng nhận được gì, thậm chí kỷ niệm về họ cũng đã rơi vào quên lãng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vì người sống biết mình sẽ chết, Nhưng người chết chẳng biết gì cả. Cũng chẳng còn phần thưởng gì cho họ, Vì họ đã bị chìm vào quên lãng, không còn ai nhớ đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Người sống biết mình sẽ chết,nhưng kẻ chết chẳng biết gì cả.Người chết không còn nhận được phần thưởng gì,và bị người đời quên lãng.

和合本修订版 (RCUVSS)

6他们的爱,他们的恨,他们的嫉妒,早就消灭了。在日光之下所发生的一切事,他们永不再有份了。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ thảy đều tiêu mất từ lâu; họ chẳng hề còn có phần nào về mọi điều làm ra dưới mặt trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ngay cả sự yêu thương, ganh ghét,Và sự đố kỵ của họ cũng đều tiêu tan.Họ sẽ chẳng bao giờ được dự phần gìTrong mọi việc xảy ra dưới ánh mặt trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Bao nhiêu yêu thương, thù ghét, và ganh tị của họ đều đã tan biến. Họ sẽ không bao giờ có phần gì về những việc sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ngay cả tình yêu, lòng ganh ghét, Tính tranh chấp của họ cũng thảy đều tiêu tan. Họ chẳng còn phần gì nữa trong mọi việc xảy ra trên đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Sau khi qua đời,không ai còn yêu hay ghét hoặc đố kỵ gì.Họ không còn dự phần gìvào những việc xảy ra trên đất.

和合本修订版 (RCUVSS)

7你只管欢欢喜喜吃你的饭,心中快乐喝你的酒,因为上帝已经悦纳你的作为。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hãy đi ăn bánh cách vui mừng, và uống rượu cách hớn hở; vì Đức Chúa Trời đã nhận các công việc ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Vậy, hãy ăn cách vui vẻ và uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời đã chấp nhận các việc làm của con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Hãy đi, hãy ăn thức ăn của bạn cách vui vẻ, hãy uống rượu của bạn với tâm hồn khoan khoái, vì bây giờ Ðức Chúa Trời chấp nhận những việc bạn làm.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Vậy, hãy vui vẻ nhận lấy thức ăn, hãy uống rượu với lòng hớn hở, vì Đức Chúa Trời thuận cho con làm các việc ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Cho nên hãy ăn và hưởng thụ;hãy uống rượu và vui chơi,vì đó là điều Thượng Đế ban thưởng cho ngươi.

和合本修订版 (RCUVSS)

8你的衣服要时时洁白,你头上也不要缺少膏油。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm trên đầu ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Hãy luôn ăn mặc như trong ngày lễ hội và đừng quên xức dầu thơm trên đầu con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Hãy luôn mặc đẹp và đừng thiếu dầu thơm trên đầu.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Lúc nào cũng ăn mặc như ngày lễ, và đừng quên xức dầu thơm trên đầu.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Hãy luôn luôn mặc quần áo đẹpvà xức dầu thơm trên đầu.

和合本修订版 (RCUVSS)

9在你一生虚空的日子,就是上帝赐你在日光之下虚空的日子,当与你所爱的妻快活度日,因为那是你一生中在日光之下劳碌所得的报偿。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Hãy vui sống với người vợ mà con yêu thương trọn những ngày của cuộc đời hư không đã ban cho con dưới ánh mặt trời. Vì đó là phần của con trong cuộc sống, giữa bao công lao khó nhọc mà con đã làm ra dưới ánh mặt trời, suốt những ngày hư không của con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Hãy tận hưởng hạnh phúc với vợ của bạn, người bạn yêu thương, trọn những ngày vô nghĩa của cuộc đời mà Ðức Chúa Trời đã ban cho bạn dưới ánh mặt trời. Vì đó là phần của bạn trong chuỗi ngày vô nghĩa của cuộc sống mà bạn đã lao động vất vả dưới ánh mặt trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Hãy vui sống với người vợ con yêu quí trọn những ngày trên đời mà Đức Chúa Trời đã ban cho con trên trần thế phù du này. Vì đó là phần của con trong cuộc sống lao khổ nhọc nhằn trên đời này.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Hãy vui hưởng lạc thú bên người vợ mình yêu. Hãy vui hưởng những chuỗi ngày vô dụng của cuộc đời vô dụng mà Thượng Đế đã cho ngươi trên đất vì đó là điều ngươi có. Cho nên hãy tận hưởng công khó của ngươi trên đời nầy.

和合本修订版 (RCUVSS)

10凡你手所当做的事,要尽力去做;因为在你所必须去的阴间没有工作,没有谋算,没有知识,也没有智慧。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới Âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình; vì trong âm phủ, là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, tri thức hay là sự khôn ngoan.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Những gì tay bạn làm được, hãy làm hết sức mình, vì trong phần mộ, nơi bạn sẽ đến, không có việc làm, không có kế hoạch, không có kiến thức, và không có khôn ngoan.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Bất cứ điều gì con có thể làm được, hãy làm hết sức mình, vì chẳng có việc làm, hoặc suy luận, hoặc tri thức, hay sự khôn ngoan nơi cõi chết, là nơi con đi đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Việc gì ngươi làm hãy làm hết sức vì mồ mả là nơi ngươi sắp đi đến chẳng có việc làm, chương trình, hiểu biết hay khôn ngoan gì.

和合本修订版 (RCUVSS)

11我转而回顾日光之下,快跑的未必能赢,强壮的未必战胜,智慧的未必得粮食,聪明的未必得财富,有学问的未必得人喜悦,全在乎各人遇上的时候和机会。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn ngoan không đặng bánh, kẻ thông sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn khéo chẳng được ơn; vì thời thế và cơ hội xảy đến cho mọi người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ta lại thấy dưới ánh mặt trời:Không phải hễ nhanh chân là chạy giỏi,Mạnh sức là thắng trận,Cũng không phải hễ khôn ngoan là no đủ,Thông sáng là giàu có,Và khôn khéo là được ân huệ;Vì thời thế và cơ hội đều đến cho mọi người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Tôi quay lại và nhìn thấy dưới ánh mặt trời rằng:Không hẳn người chạy nhanh sẽ thắng cuộc chạy đua,Không hẳn người dũng mãnh sẽ chiến thắng nơi trận mạc,Không hẳn người khôn ngoan sẽ luôn có thức ăn,Không hẳn người thông thái sẽ luôn được giàu có,Và không hẳn người tri thức sẽ luôn được ban ơn,Vì thời thế và cơ hội xảy đến chung cho mọi người.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Tôi lại nhận thấy rằng trên đời này: Không phải lúc nào người chạy nhanh cũng thắng cuộc, Người mạnh sức cũng thắng trận, Người khôn ngoan luôn no đủ, Người thông sáng luôn giàu sang, Người trí thức cũng được biệt đãiVì thời điểm và cơ hội xảy đến cho mọi người.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Ta cũng thấy việc khác nữa trên đời nầy:Người chạy nhanh nhất không phải lúc nào cũng thắng cuộc đua,chiến sĩ dũng cảm nhất không phải lúc nào cũng thắng trận,người khôn ngoan nhất không phải lúc nào cũng đủ ăn,người thông minh nhất không phải lúc nào cũng giàu có,và người có tài năng nhất không phải lúc nào cũng được ca tụng.Thời thế và cơ hội xảy ra cho mỗi người.

和合本修订版 (RCUVSS)

12人不知道自己的定期。鱼被险恶的网圈住,鸟被罗网捉住,祸患的时刻忽然临到,世人陷在其中也是如此。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Lại, loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình: Như cá mắc lưới, chim phải bẫy dò thể nào, thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình lình thể ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Con người không biết thời thế của mình.Như cá mắc lưới ác nghiệt,Như chim mắc bẫy,Con người cũng bị mắc nạnLúc tai họa thình lình ập xuống họ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ngoài ra, không ai biết trước được chuyện rủi ro sẽ xảy đến cho mình lúc nào. Như bầy cá chẳng may bị mắc lưới, như đàn chim bị sập vào bẫy lưới, người ta cũng có thể bị chuyện rủi ro ập xuống thình lình trên mình như vậy.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Không ai biết được lúc nào tai họa xảy đến cho mình. Như cá mắc phải lưới ác nghiệt, Như chim sa vào bẫy, Loài người cũng bị nhốt chặt Trong thời tai họa thình lình ập xuống.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Không ai biết được tương lai.Như cá mắc lưới, như chim sa bẫy,con người bị điều ác bắt lấykhi việc ác thình lình chụp lấy họ.

和合本修订版 (RCUVSS)

13我见日光之下有一样智慧,在我看来是伟大的,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Ta cũng đã thấy sự khôn ngoan nầy dưới mặt trời, thật lấy làm cả thể.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Ta cũng thấy một trường hợp xảy ra dưới ánh mặt trời mà sự khôn ngoan rất quan trọng đối với ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Tôi cũng đã thấy điều nầy liên quan đến sự khôn ngoan đã xảy ra dưới ánh mặt trời, và điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi:

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tôi cũng nhận thấy trên đời một trường hợp, trong đó sự khôn ngoan đóng một vai trò nổi bật.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ta cũng thấy điều khôn ngoan nầy trên đất khiến ta chú ý.

和合本修订版 (RCUVSS)

14就是有一人口稀少的小城,遇大君王前来攻击,修筑营垒,将城围困。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Có thành nhỏ kia được một ít dân sự, một vua cường thạnh đến vây hãm nó, đắp những lũy cao lớn cùng nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Có một thành nhỏ kia, với một ít dân cư, bị một vua hùng mạnh đem quân đến bao vây và đắp lũy cao để tấn công nó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Có một thành nhỏ kia với dân số ít ỏi. Một đại vương nọ kéo quân đến tiến đánh và bao vây thành. Vua ấy xây các công sự lớn để tấn công thành.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Một thành nhỏ kia có ít dân cư. Một vua hùng mạnh kéo quân đến vây hãm và xây đắp công sự để tấn công thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tỉnh nhỏ kia có ít dân. Một vị vua mạnh đến đào hào, đắp lũy để bao vây và tấn công nó.

和合本修订版 (RCUVSS)

15城中有一个贫穷的智慧人,他用智慧救了那城,却没有人记念那穷人。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vả, trong thành ấy có một người nghèo mà khôn, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành ấy: Song về sau không ai nhớ đến người nghèo đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Trong thành đó có một người nghèo mà khôn ngoan, và chính người ấy đã dùng sự khôn ngoan mình giải cứu thành. Nhưng về sau không còn ai nhớ đến người nghèo ấy nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Bấy giờ người ta tìm được trong thành một người nghèo mà khôn. Người ấy đã dùng sự khôn ngoan của mình để giải cứu thành; nhưng sau đó không ai nhớ đến người nghèo ấy cả.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Trong thành có một người khôn ngoan nhưng nghèo, dùng sự khôn ngoan mình giải cứu được thành. Thế nhưng không ai nhắc đến tên người nghèo đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Có một người nghèo mà khôn trong tỉnh, dùng trí khôn mình giải cứu cho cả tỉnh, nhưng về sau chẳng ai nhớ đến người ấy.

和合本修订版 (RCUVSS)

16我就说,智慧胜过勇力;然而那贫穷人的智慧被人藐视,他的话也无人听从。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Ta bèn nói rằng: Sự khôn ngoan hơn sức mạnh; nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người không ai nghe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vậy, ta nói rằng: “Sự khôn ngoan tốt hơn sức mạnh, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị khinh dể, và lời nói của người ấy không được ai lắng nghe.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vì thế tôi nói: Sự khôn ngoan mạnh hơn vũ lực, nhưng sự khôn ngoan của người nghèo bị coi thường, và lời nói của người nghèo không được ai đếm xỉa.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Vậy tôi tự nhủ: “khôn ngoan hơn sức mạnh.” Tuy nhiên, người khôn ngoan mà nghèo lại bị khinh khi, và lời nói của người không được ai nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Ta vẫn cho sự khôn ngoan hơn sức mạnh. Người ta quên lãng sự khôn ngoan của người nghèo và lời nói của người chẳng ai thèm nghe.

和合本修订版 (RCUVSS)

17宁可听智慧人安静的话语,不听掌权者在愚昧人中的喊声。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Lời của người khôn ngoan được nghe tại nơi êm lặng còn hơn tiếng kêu la của kẻ cai trị trong đám dại dột.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Lời của người khôn ngoan được lắng nghe nơi yên lặngCòn hơn tiếng quát tháo của kẻ chỉ huy đám người khờ dại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Lời nói của người khôn thốt ra cách nhỏ nhẹ được nghe rõ hơn tiếng la hét của kẻ cầm quyền đoán xét giữa những kẻ dại khờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Lời lẽ từ tốn của người khôn ngoan có tác dụng hữu hiệu hơn Tiếng quát tháo của người chỉ huy giữa ba quân dại khờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Lời êm dịu của người khôn đáng được nghe,hơn tiếng la hét của kẻ cầm quyền ngu dại.

和合本修订版 (RCUVSS)

18智慧胜过打仗的兵器;但一个罪人能败坏许多善事。

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Sự khôn ngoan hơn đồ binh khí; nhưng chỉ một người có tội phá hủy được nhiều sự lành.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Sự khôn ngoan tốt hơn bất cứ loại vũ khí nào,Nhưng một người phạm tội phá hủy biết bao điều tốt lành.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Sự khôn ngoan có năng lực hơn các vũ khí chiến tranh, nhưng một kẻ nội gián có thể phá tan bao nhiêu kỳ mưu diệu kế.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Sự khôn ngoan mạnh hơn vũ khí, Nhưng một sơ suất, lầm lỗi phá vỡ cả cơ đồ.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Sự khôn ngoan hơn khí giới chiến tranh,nhưng một kẻ ngu dại có thể làm thiệt hại lớn lao.