So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Rồi tôi ngước lên thấy một người cầm một thước đo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ta lại ngước mắt lên và nhìn xem; kìa, một người cầm dây đo trong tay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1 Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và nầy, có một người cầm dây đo trong tay.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Tôi ngước mắt lên nhìn, và này, một người trong tay cầm cái thước dây.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi ngước mắt lên nhìn, và này, có một người cầm trong tay một sợi dây dùng để đo.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Tôi nhìn lên thấy một người cầm thước dây trong tay.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Tôi hỏi người, “Ông đi đâu vậy?”Người đáp, “Ta sắp đi đo Giê-ru-sa-lem để biết chiều rộng và chiều dài của nó.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ta bèn nói cùng người rằng: Ông đi đâu? Người đáp rằng: Ta đi đo Giê-ru-sa-lem, để xem bề rộng và bề dài nó là bao nhiêu.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Tôi hỏi người ấy: “Ông đang đi đâu?” Người ấy đáp: “Đi đo Giê-ru-sa-lem, để xem chiều rộng và chiều dài của thành ấy là bao nhiêu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Tôi hỏi, “Ông tính đi đâu thế?”Người ấy trả lời tôi, “Ði đo Giê-ru-sa-lem, xem nó rộng bao nhiêu và dài bao nhiêu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

2Tôi hỏi người ấy: “Anh đi đâu?” Người đáp: “Tôi đi đo thành Giê-ru-sa-lem, xem chiều rộng và chiều dài của thành là bao nhiêu.”

Bản Diễn Ý (BDY)

2Tôi hỏi người ấy: "Ông đi đâu đấy?" Đáp: "Đi đo chiều dài và chiều ngang của thành Giê-ru-sa-lem."

Bản Phổ Thông (BPT)

3Sau đó thiên sứ đang nói với tôi ra đi, rồi một thiên sứ khác ra gặp người.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Nầy, thiên sứ đương nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Rồi vị thiên sứ đang nói chuyện với tôi đi ra, một thiên sứ khác đến đón người

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Này, vị thiên sứ đã nói với tôi bước đến; bấy giờ một vị thiên sứ khác bước ra gặp vị ấy

Bản Dịch Mới (NVB)

3Kìa, thiên sứ đang nói chuyện với tôi vừa đi ra, thì gặp một thiên sứ khác đến bảo:

Bản Diễn Ý (BDY)

3Thiên sứ đang nói chuyện với tôi, đi tới gặp một thiên sứ khác. Thiên sứ kia cũng tiến lên,

Bản Phổ Thông (BPT)

4Thiên sứ thứ nhì nói với người, “Hãy chạy bảo chàng thanh niên kia, ‘Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên một thành không vách, vì có quá nhiều người và súc vật trong đó.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4và bảo người rằng: Hãy chạy nói cùng người trai trẻ đó rằng: Giê-ru-sa-lem sẽ có dân cư và như làng không có tường thành, vì cớ rất đông người và súc vật ở giữa nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4và bảo người: “Hãy chạy đi nói với chàng trai ấy rằng: ‘Giê-ru-sa-lem sẽ như làng mạc không có tường thành bao bọc, vì có rất đông người và súc vật ở trong nó.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4và nói với vị ấy, “Hãy chạy đến nói với chàng thanh niên đó rằng, ‘Giê-ru-sa-lem sẽ được người ta ở như một thành phố không tường thành bao bọc, vì dân cư và súc vật ở đó rất nhiều,’”

Bản Dịch Mới (NVB)

4“Hãy chạy mau đến bảo thanh niên cầm dây đo. Giê-ru-sa-lem sẽ như làng mạc không tường bao bọc, Vì người và súc vật sống trong thành đông lắm.”

Bản Diễn Ý (BDY)

4bảo: "Chạy đi nói với người trẻ tuổi ấy như sau: Giê-ru-sa-lem sẽ như làng mạc không có thành bao bọc, vì số dân và súc vật đông quá, không chứa hết.

Bản Phổ Thông (BPT)

5CHÚA phán, ‘Ta sẽ làm vách bằng lửa bao quanh nó và vinh hiển bên trong nó.’”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vì ta, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó, và sẽ làm sự vinh hiển ở giữa nó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Đức Giê-hô-va phán: ‘Chính Ta sẽ là bức tường bằng lửa bao quanh thành, và Ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành.’”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5CHÚA phán, “Vì Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh nó, và Ta sẽ là vinh quang ở giữa nó.”

Bản Dịch Mới (NVB)

5CHÚA phán: “Chính Ta sẽ là bức tường lửa bao quanh thành, Và Ta sẽ là vinh quang ngự giữa thành.”

Bản Diễn Ý (BDY)

5Nhưng Chúa Hằng Hữu sẽ là một bức tường lửa bao bọc Giê-ru-sa-lem, Ngài là vinh quang của thành.

Bản Phổ Thông (BPT)

6CHÚA phán, “Nầy! Hãy chạy trốn khỏi Ba-by-lôn vì ta đã phân tán các ngươi khắp bốn phương.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Đức Giê-hô-va phán: Hè hè! Các ngươi khá trốn, khá trốn khỏi đất phương bắc; vì ta đã làm cho các ngươi tan tác như bốn gió của trời, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Đức Giê-hô-va phán: “Nào, nào! Hãy mau trốn khỏi đất phương bắc, vì Ta đã rải các con ra như gió bốn phương trời.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6“Hãy đứng dậy! Hãy trỗi dậy! Hãy trốn khỏi đất bắc,” CHÚA phán, “Vì Ta đã tung các ngươi ra như gió bay khắp bốn phương trời,” CHÚA phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

6“Hãy mau mau trốn khỏi đất phương bắc! Nơi Ta đã rải các con ra theo gió bốn phương trời,”

Bản Diễn Ý (BDY)

6,7Chúa Hằng Hữu giục giã những người ở miền bắc bỏ Ba-by-luân, trốn về Si-ôn. Vì Ngài đã phân tán họ đi khắp bốn phương."

Bản Phổ Thông (BPT)

7Giê-ru-sa-lem ơi! Hãy bỏ chạy đi, tất cả các ngươi đang sống trong xứ Ba-by-lôn.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hỡi Si-ôn ở với con gái Ba-by-lôn, hè, ngươi khá trốn đi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7“Hỡi Si-ôn, những kẻ đang sống tại Ba-by-lôn, hãy trốn thoát!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7“Hỡi Si-ôn, hỡi những người đang sống với Ái Nữ của Ba-by-lôn, hãy chạy trốn mau,”

Bản Dịch Mới (NVB)

7“Các con đang sống tại Ba-by-lôn, Hãy mau trốn về Si-ôn!”

Bản Diễn Ý (BDY)

6,7Chúa Hằng Hữu giục giã những người ở miền bắc bỏ Ba-by-luân, trốn về Si-ôn. Vì Ngài đã phân tán họ đi khắp bốn phương."

Bản Phổ Thông (BPT)

8CHÚA Toàn Năng phán thế nầy, “Sau đó ta sai ngươi đi đến các dân đã cướp đoạt tài sản ngươi. Ai đụng đến các ngươi tức đụng đến con ngươi của mắt ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Sau sự vinh hiển, rồi Ngài sai ta đến cùng các nước cướp bóc các ngươi; vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Sau khi bày tỏ vinh quang, Ngài sai tôi đến cùng các nước đã cướp bóc anh em. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng ai đụng đến anh em tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Vì CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Sau khi Ngài làm cho tôi được vinh hiển, Ngài đã sai tôi đến với các nước cướp bóc anh chị em để bảo họ rằng, ‘Ai đụng vào anh chị em là đụng vào con ngươi của mắt Ngài.’”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Sau khi Đấng Vinh Quang sai tôi, CHÚA Vạn Quân phán về các dân tộc cướp bóc các ông bà: “Ai đụng đến các ngươi, Tức là đụng đến con ngươi mắt Ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Đây là lời Chúa Hằng Hữu phán: "Rồi đây, tới lúc vinh quang, Ngài sai Ta đến các nước vẫn cướp bóc các ngươi. Ai động đến các ngươi, tức động đến con ngươi mắt Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ta sẽ vung tay nghịch lại chúng để cho bọn nô lệ của chúng tước đoạt chúng.”Rồi các ngươi sẽ biết rằng CHÚA Toàn Năng đã sai ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Vì nầy, ta sẽ vảy tay lên trên chúng nó, chúng nó sẽ làm mồi cho tôi tớ mình; và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Vì nầy tôi sẽ vung tay chống lại chúng, để chúng làm mồi cho đầy tớ mình. Bấy giờ, anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9“Vì này, Ta đưa tay ra chống lại chúng. Chúng sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho những kẻ bị chúng bắt làm nô lệ.” Bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA đã sai tôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Này, Ta sẽ phất tay chống lại chúng, Thì chúng sẽ bị tôi mọi mình cướp bóc.” Bấy giờ, các ông bà sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai tôi.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Ta sẽ ra tay trừng trị các nước ấy. Hàng tôi tớ sẽ đứng lên bóc lột chủ. Lúc ấy, các ngươi sẽ biết chính Chúa Hằng Hữu đã sai Ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

10CHÚA bảo, “Hỡi Xi-ôn, hãy reo vui. Ta đang đến, và ta sẽ sống giữa ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát mừng và vui vẻ; vì nầy, ta đến, và ta sẽ ở giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Đức Giê-hô-va phán: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy reo hò vui vẻ! Vì nầy, Ta đang đến và sẽ ở giữa các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10“Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy ca hát và vui mừng! Vì này, Ta sẽ đến và ở giữa ngươi,” CHÚA phán.

Bản Dịch Mới (NVB)

10CHÚA phán: “Hỡi Si-ôn, con gái Ta, Hãy reo mừng hớn hở! Vì này, Ta đến ngự giữa các con.”

Bản Diễn Ý (BDY)

10Con gái Si-ôn ơi, ca hát vui mừng đi! Vì Ta đến, ở giữa các ngươi.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Lúc ấy, các dân trên đất sẽ trung thành cùng CHÚA và trở nên dân Ngài. Rồi Ngài sẽ sống giữa ngươi, và ngươi sẽ biết rằng CHÚA Toàn Năng đã sai ta đến cùng ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Trong ngày đó, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va, và trở nên dân ta; ta sẽ ở giữa ngươi, ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Trong ngày ấy, nhiều nước sẽ quy phục Đức Giê-hô-va và trở nên dân Ta; Ta sẽ ở giữa các con.” Bấy giờ, anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến cùng anh em.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11“Nhiều dân sẽ gia nhập vào cộng đồng dân CHÚA trong ngày ấy. Chúng sẽ trở thành dân Ta, và Ta sẽ ở giữa ngươi.” Bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA các đạo quân đã sai tôi đến với anh chị em.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ kết hợp với CHÚA. “Chúng sẽ là dân Ta, và Ta sẽ ngự giữa các con.” Và các ông bà sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai tôi đến với các ông bà.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Ngày ấy, nhiều quốc gia sẽ trở về với Chúa Hằng Hữu, và họ cũng được làm dân Ta. Ta sẽ ở giữa các ngươi, và các ngươi sẽ biết chính Chúa Hằng Hữu sai Ta đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

12CHÚA sẽ chọn Giu-đa làm của riêng mình trong đất thánh, và Giê-ru-sa-lem sẽ là thành được Ngài chọn trở lại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Đức Giê-hô-va sẽ được Giu-đa làm phần sản nghiệp Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ còn kén chọn Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Đức Giê-hô-va sẽ nhận Giu-đa làm sản nghiệp Ngài trong đất thánh, và Ngài sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12CHÚA sẽ chọn Giu-đa làm phần gia sản của Ngài trong xứ thánh, và Ngài sẽ chọn Giê-ru-sa-lem lại.

Bản Dịch Mới (NVB)

12CHÚA sẽ nhận Giu-đa làm gia nghiệp của Ngài trong xứ thánh, và Ngài sẽ lại chọn thành Giê-ru-sa-lem.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Giu-đa sẽ là phần cơ nghiệp của Chúa Hằng Hữu trong đất thánh, vì một lần nữa, Ngài chọn Giê-ru-sa-lem."

Bản Phổ Thông (BPT)

13Mọi người hãy im lặng trước mặt CHÚA. Ngài đang đến từ nơi thánh là nơi Ngài ngự.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Mọi xác thịt khá nín lặng trước mặt Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Mọi người hãy im lặng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã thức dậy từ nơi ngự thánh của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Hỡi mọi loài xác thịt, hãy im lặng trước mặt CHÚA, vì Ngài đã trỗi dậy từ trong nơi ở thánh của Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Này! Toàn thể nhân loại, hãy yên lặng trước mặt CHÚA! Vì Ngài chuẩn bị hành động trong nơi ngự thánh của Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Mọi người phải giữ im lặng trước mặt Chúa Hằng Hữu! Ngài đang từ nhà thánh đi lên.