So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Tôi nhìn lên nữa thì thấy bốn chiếc xe đi ra giữa hai ngọn núi bằng đồng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Ta lại ngước mắt lên, và nhìn xem; nầy, có bốn cỗ xe ra từ giữa hai hòn núi; và những núi ấy là núi bằng đồng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Tôi lại ngước mắt lên nhìn và thấy có bốn cỗ xe đi ra từ giữa hai hòn núi, các núi ấy là núi bằng đồng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Tôi quay qua, ngước mắt nhìn lên, và thấy: này, bốn chiếc xe chiến mã từ giữa hai ngọn núi chạy ra. Hai ngọn núi ấy là hai ngọn núi bằng đồng.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy bốn xe chiến mã tiến ra từ giữa hai hòn núi. Đó là những núi bằng đồng.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Tôi nhìn lên, thấy có bốn cỗ xe từ giữa hai ngọn núi đi ra. Các núi ấy bằng đồng.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Chiếc xe thứ nhất do các con ngựa hồng kéo. Chiếc xe thứ hai do các con ngựa ô kéo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Nơi cỗ xe thứ nhứt có những ngựa hồng; cỗ xe thứ nhì, ngựa ô;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Cỗ xe thứ nhất có ngựa hồng; cỗ xe thứ nhì, ngựa ô;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Chiếc xe thứ nhất do các ngựa tía kéo; chiếc thứ nhì do các ngựa ô kéo;

Bản Dịch Mới (NVB)

2Cỗ xe thứ nhất thắng ngựa đỏ, cỗ xe thứ nhì ngựa ô,

Bản Diễn Ý (BDY)

2Xe thứ nhất có những ngựa hồng kéo, xe thứ hai ngựa đen,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Chiếc xe thứ ba do các con ngựa bạch kéo, và chiếc xe thứ tư do các con ngựa lực lưỡng có đốm đen kéo. Tất cả các con ngựa đều lực lưỡng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3cỗ xe thứ ba, ngựa trắng; cỗ xe thứ tư, ngựa xám vá.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3cỗ xe thứ ba, ngựa bạch; cỗ xe thứ tư, ngựa đốm xám.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3chiếc thứ ba do các ngựa trắng kéo, và chiếc thứ tư do các ngựa xám có đốm kéo.

Bản Dịch Mới (NVB)

3cỗ xe thứ ba, ngựa bạch, và cỗ xe thứ tư, ngựa đốm. Ngựa nào cũng hùng mạnh.

Bản Diễn Ý (BDY)

3xe thứ ba ngựa trắng, xe thứ tư ngựa đốm xám.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi, “Thưa ông, những điều nầy có nghĩa gì?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Đoạn ta cất tiếng hỏi thiên sứ nói cùng ta, mà rằng: Thưa chúa! Những vật ấy là gì?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: “Thưa chúa, những cỗ xe ấy có nghĩa gì?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bấy giờ tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, “Thưa ngài, mấy chiếc xe ngựa đó có ý nghĩa gì?”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Tôi hỏi thiên sứ nói chuyện với tôi: “Thưa Chúa, những xe chiến mã này có ý nghĩa gì?”

Bản Diễn Ý (BDY)

4Tôi hỏi thiên sứ: "Xin Ngài cho biết ý nghĩa?"

Bản Phổ Thông (BPT)

5Người đáp, “Đây là bốn thần linh của trời. Các vị thần đó vừa mới ra đi sau khi gặp mặt CHÚA của cả thế gian.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Thiên sứ đáp cùng ta rằng: Ấy là bốn gió trên trời, ra từ nơi mà chúng nó đứng trước mặt Chúa của khắp đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Thiên sứ đáp: “Đó là bốn cơn gió trên trời đi ra, sau khi trình diện Chúa của toàn cõi đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vị thiên sứ ấy trả lời tôi, “Ðó là bốn vị Thần Phong trên trời đang tiến ra, sau khi họ đã trình diện trước mặt Ðấng Chúa Tể của cả thế gian.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Thiên sứ đáp: “Đó là gió bốn phương trời bay ra sau khi trình diện Chúa của cả thế gian.”

Bản Diễn Ý (BDY)

5Thiên sứ đáp: "Đấy là bốn thần linh trên trời. Họ là những vị đứng hầu trước mặt Chúa của toàn thế gian, và nay được sai đi.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Cỗ xe do các con ngựa ô kéo sẽ đi đến xứ phương Bắc. Các con ngựa bạch sẽ đi đến xứ phía Tây, con các con ngựa có đốm đen sẽ đi đến xứ phía Nam.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Những ngựa ô gác xe kia kéo ra đến xứ phương bắc, và những ngựa trắng ra theo nó; còn những ngựa vá kéo ra đến xứ phương nam.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Cỗ xe thắng ngựa ô tiến về đất phương bắc, cỗ xe ngựa bạch tiến theo sau nó, và cỗ xe ngựa đốm xám tiến về đất phương nam.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Chiếc xe do các ngựa ô kéo chạy về miền bắc; kế đó chiếc xe do các ngựa trắng kéo chạy về miền tây, và chiếc xe do các ngựa xám có đốm kéo chạy về miền nam.”

Bản Dịch Mới (NVB)

6Cỗ xe thắng ngựa ô sẽ tiến lên vùng đất phương bắc, ngựa bạch về phía tây, và ngựa đốm xuống miền nam.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Cỗ xe do ngựa đen kéo đi về phương bắc, cỗ xe ngựa trắng kéo đi về hướng tây. Xe ngựa đốm xám kéo đi về phương nam."

Bản Phổ Thông (BPT)

7Khi các con ngựa hùng hổ đi ra thì chúng nóng lòng muốn đi khắp đất. Cho nên người bảo, “Hãy đi khắp đất đi,” thì chúng liền đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Kế sau những ngựa mạnh kéo ra và đòi trải đi qua lại khắp đất. Thiên sứ nói cùng chúng nó rằng: Đi đi, và hãy chạy khắp đất. Vậy chúng nó trải đi qua lại khắp đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Những con ngựa ấy hăng hái kéo ra và nôn nóng muốn đi tuần khắp đất. Thiên sứ nói với chúng: “Hãy đi đi và hãy tuần tra khắp đất.” Vậy, chúng đi tuần khắp đất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Khi chúng tiến ra, chúng đã sẵn sàng để ra đi, hầu có thể xông xáo khắp đất. Ngài truyền cho chúng, “Hãy đi và tuần tra khắp đất.” Vậy chúng ra đi và tuần tra khắp đất.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Những con ngựa hùng mạnh tiến ra vì chúng nôn nóng muốn đi tuần khắp đất. Thiên sứ bảo: “Hãy đi tuần khắp đất!” Khi các cỗ xe chạy đi tuần khắp đất,

Bản Diễn Ý (BDY)

7Khi kéo ra, đoàn ngựa nôn nóng chỉ muốn phóng đi ngay. Chúa bảo: "Đi đi! Tuần tra địa cầu!" Đoàn ngựa cất vó phóng đi, qua lại khắp nơi.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Rồi người gọi tôi, “Xem kìa, các con ngựa đi về miền Bắc đã khiến cho thần linh ta nghỉ ngơi trong xứ miền Bắc.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Đoạn, người gọi ta, và nói với ta rằng: Nầy, những ngựa ra đến phương bắc đã làm cho thần ta yên lặng ở phương bắc rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Sau đó, thiên sứ gọi to và nói với tôi: “Hãy xem, những con ngựa tiến về đất phương bắc đã làm cho Thần Ta được nghỉ ngơi ở vùng đất phương bắc.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Bấy giờ Ngài gọi tôi và nói, “Này, những ngựa đi về miền bắc sẽ làm cho Linh của Ta được giảm bớt bực dọc ở đất bắc.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8thiên sứ gọi tôi, bảo: “Hãy chú ý mấy con ngựa đi về phương bắc. Chúng sẽ làm cho Thần Linh CHÚA được nghỉ ngơi trong vùng đất phương bắc.”

Bản Diễn Ý (BDY)

8Chúa gọi tôi, bảo: "Các xe đi về phương bắc làm cho Thần linh Ta ở đấy rồi."

Bản Phổ Thông (BPT)

9CHÚA phán cùng tôi như sau,

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi:

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Lời của CHÚA đến với tôi,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Có lời CHÚA phán với tôi:

Bản Diễn Ý (BDY)

9Chúa Hằng Hữu bảo tôi:

Bản Phổ Thông (BPT)

10“Hãy lấy bạc và vàng của Hên-đai, Tô-bi-gia, và Giê-đai-gia là các tù binh mới về từ Ba-by-lôn. Cùng hôm ấy hãy đi đến nhà Giô-xia, con trai Xô-phô-ni.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ngươi khá lấy những kẻ khỏi phu tù trở về từ Hiên-đai, từ Tô-bi-gia, từ Giê-đa-gia, nội ngày đó ngươi khá đến và vào nhà Giô-si-a, con trai Sô-phô-ni, là chỗ chúng nó từ Ba-by-lôn đã đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10“Hãy nhận bạc và vàng từ những người bị lưu đày như Hiên-đai, Tô-bi-gia, và Giê-đa-gia. Nội ngày nay, con hãy đến nhà Giô-si-a, con trai Sô-phô-ni, họ vừa từ Ba-by-lôn trở về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10“Hãy nhận các lễ vật từ những người bị lưu đày trở về; đó là lễ vật của Hên-đai, Tô-bi-gia, và Giê-đa-gia, những người đã từ Ba-by-lôn trở về. Ngày hôm đó, ngươi hãy đi và đến nhà của Giô-si-a con của Sô-phô-ni-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

10“Con hãy nhận lễ vật từ Hen-đai, Tô-bi-gia và Giê-đa-gia, và ngay hôm đó, con hãy đi đến nhà Giô-si-a, con ông Xơ-phan-gia những người này đều trở về từ chốn lưu đày bên Ba-by-lôn.

Bản Diễn Ý (BDY)

10,11“Hieejn-đai, Tô-bi-gia và Giê-đa-gia những người đi đày từ Ba-by-luân về sẽ đem vàng bạc đến dâng. Ngay hôm ấy, sau khi nhận lễ vật, ngươi phải đến nhà Giô-si-a (con Xê-pha-nia), dùng vàng bạc làm thành mũ miện, đem đội lên đầu thầy tế lễ thượng phẩm Giô-sua (con Giô-xa-đác),

Bản Phổ Thông (BPT)

11Hãy lấy vàng và bạc đó làm một mão triều đội lên đầu Giô-suê, con trai Giê-hô-xa-đác, thầy tế lễ cả.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Hãy nhận lấy bạc và vàng làm mũ triều thiên đội trên đầu thầy tế lễ cả Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Con hãy lấy số bạc và vàng ấy làm mão miện, rồi đội lên đầu thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Hãy dùng bạc và vàng làm một vương miện, rồi đội lên đầu của Thượng Tế Giô-sua con của Giê-hô-xa-đát.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Con hãy đem bạc vàng nhận được làm một vương miện hai tầng, đội lên đầu thượng tế Giô-suê, con ông Giê-hô-gia-đat,

Bản Diễn Ý (BDY)

10,11“Hieejn-đai, Tô-bi-gia và Giê-đa-gia những người đi đày từ Ba-by-luân về sẽ đem vàng bạc đến dâng. Ngay hôm ấy, sau khi nhận lễ vật, ngươi phải đến nhà Giô-si-a (con Xê-pha-nia), dùng vàng bạc làm thành mũ miện, đem đội lên đầu thầy tế lễ thượng phẩm Giô-sua (con Giô-xa-đác),

Bản Phổ Thông (BPT)

12Hãy nói với người rằng CHÚA Toàn Năng phán: ‘Có một người gọi là Nhánh sẽ mọc lên từ nơi người đang đứng. Người sẽ xây đền thờ cho CHÚA.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Ngươi khá nói cùng người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Nầy, có một người tên là Chồi mống, sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Con hãy nói với người rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Nầy có một người tên là Chồi Non sẽ đâm chồi từ chỗ mình. Người ấy sẽ xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Hãy nói với ông ấy, ‘CHÚA các đạo quân phán thế nầy, “Ðây là người có biệt danh là Chồi Non, vì người ấy sẽ từ chỗ mình mà đâm chồi mọc ra, và người ấy sẽ xây Ðền Thờ CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

12và nói: ‘CHÚA Vạn Quân phán: Này, một người mệnh danh là Chồi con, Sẽ đâm chồi nứt lộc từ ngay giữa chỗ mình, Và xây đền thờ cho CHÚA,

Bản Diễn Ý (BDY)

12và nói với người như sau: Chúa Hằng Hữu phán: 'Một người tên là Chồi Nhánh mọc ra từ chỗ mình, sẽ cất Đền thờ Chúa Hằng Hữu.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Người sẽ xây đền thờ cho CHÚA, và người kia sẽ nhận vinh dự. Người sẽ ngồi trên ngôi cai trị, và cũng sẽ làm thầy tế lễ trên ngôi. Hai chức vụ sẽ hoà hợp với nhau.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va; và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình; và sẽ có mưu hòa bình ở giữa cả hai.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Chính Người sẽ xây cất đền thờ Đức Giê-hô-va, chính Người sẽ được sự uy nghiêm, ngồi cai trị trên ngai mình, và làm thầy tế lễ trên ngai mình; sẽ có sự hòa hợp giữa hai chức vị.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Chính người ấy sẽ xây Ðền Thờ CHÚA. Người ấy sẽ được sự tôn trọng dành cho bậc vương giả và sẽ ngồi trên ngai mình trị vì; người ấy cũng sẽ ngồi trên ngai mình làm tư tế, và hai chức vụ ấy sẽ hòa hợp với nhau.’

Bản Dịch Mới (NVB)

13Chính người sẽ xây đền thờ CHÚA, Người sẽ được tôn trọng, và ngồi cai trị trên ngai mình. Thầy tế lễ cũng sẽ ngồi trên ngai mình, Và cả hai sẽ bàn mưu góp ý trong hòa khí thân thiện.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Người sẽ được tôn trọng, ngồi cai trị trên ngai, đồng thời làm Vua và thầy tế lễ. Sự hòa hợp giữa hai chức vị sẽ là tuyệt hảo.'

Bản Phổ Thông (BPT)

14Mão triều sẽ được giữ trong đền thờ của CHÚA để nhớ lại Hên-đai, Tô-bi-gia, Giê-đai-gia, và Giô-xia, con trai Xô-phô-ni.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Nhưng mũ triều thiên sẽ thuộc về Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Hên, con trai của Sô-phô-ni, để làm sự ghi nhớ trong đền thờ Đức Giê-hô-va.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Mão miện sẽ được giữ lại trong đền thờ Đức Giê-hô-va như kỷ vật cho Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia và Hên con trai của Sô-phô-ni.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Chiếc vương miện sẽ được cất giữ như vật kỷ niệm trong Ðền Thờ CHÚA và ghi nhớ lòng dâng hiến rộng rãi của Hên-đai, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Giô-si-a con của Sô-phô-ni-a.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vương miện sẽ được cất giữ trong đền thờ CHÚA để kỷ niệm Hen-đai, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Giô-si-a, con ông Xơ-phan-gia.’ ”

Bản Diễn Ý (BDY)

14Mũ miện sẽ được giữ lại trong Đền thờ Chúa Hằng Hữu để kỷ niệm Hiên-đai, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia và Giô-si-a (con Xê-pha-nia)."

Bản Phổ Thông (BPT)

15Dân chúng từ nơi xa sẽ đến và xây đền thờ CHÚA. Rồi ngươi sẽ biết rằng CHÚA Toàn Năng sai ta đến với ngươi. Việc nầy chỉ xảy đến nếu ngươi hoàn toàn vâng theo CHÚA là Thượng-Đế ngươi.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Những kẻ ở xa sẽ đến, xây đền thờ Đức Giê-hô-va; và các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân sai ta đến cùng các ngươi; nếu các ngươi siêng năng vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, thì sự đó sẽ xảy đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Những người ở xa sẽ đến góp phần xây dựng đền thờ Đức Giê-hô-va; và anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em. Nếu anh em cẩn thận vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình thì những điều nầy sẽ xảy ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Khi những người từ phương xa kéo về giúp việc xây cất Ðền Thờ CHÚA, bấy giờ anh chị em sẽ biết rằng CHÚA các đạo quân đã sai tôi đến với anh chị em. Ðiều đó sẽ xảy ra nếu anh chị em cẩn thận vâng theo tiếng CHÚA, Ðức Chúa Trời của anh chị em.”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Khi những người ở xa đến góp phần xây dựng đền thờ CHÚA, ông bà sẽ biết rằng CHÚA Vạn Quân đã sai tôi đến với ông bà. Và điều này sẽ xảy ra khi ông bà thật lòng vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của ông bà.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Những người từ xa sẽ đến lo giúp việc xây cất Đền thờ Chúa Hằng Hữu, và các ngươi sẽ biết chính Chúa Hằng Hữu sai ta truyền sứ điệp này. Nếu các ngươi cẩn trọng tuân hành mệnh lệnh Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, những điều này sẽ được ứng nghiệm.