So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HWB)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HWB)

1Cov Yixalayees sawv kev ntawm tiaj suabpuam Xees los, lawv tshais chaw ib qho rau ib qho ua ntu zus raws li tus TSWV hais. Lawv los tsuam chaw rau ntawm Lefidees, tiamsis thaj tsam ntawd tsis muaj dej haus hlo li.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm, tùy theo lịnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim; ở đó chẳng có nước cho dân sự uống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Từ hoang mạc Sin, theo lệnh của Đức Giê-hô-va, cả hội chúng Y-sơ-ra-ên di chuyển từng chặng, đến đóng trại tại Rê-phi-đim. Ở đây không có nước cho dân chúng uống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Từ Ðồng Hoang Sin, toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi từng chặng, như CHÚA đã truyền cho họ. Họ hạ trại ở Rê-phi-đim, nhưng nơi đó chẳng có nước cho dân uống.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Toàn dân Y-sơ-ra-ên từ sa mạc Sin ra đi từng chặng theo lệnh của CHÚA. Họ đến cắm trại ở Rê-phi-đim, nhưng ở đó không có nước cho dân chúng uống.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Cả cộng đồng Ít-ra-en rời sa mạc Xin và đi từ nơi nầy đến nơi kia theo như CHÚA dặn. Họ đóng trại ở Rê-phi-đim nhưng ở đó không có nước uống.

Vajtswv Txojlus (HWB)

2Lawv thiaj tuaj yws Mauxes hais tias, “Cia li nrhiav dej rau peb haus!”Mauxes teb lawv hais tias, “Vim li cas nej yuav yws li ko? Ua cas nej yuav sim tus TSWV siab?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Dân chúng gây chuyện với Môi-se rồi nói: “Hãy cho chúng tôi nước uống.” Môi-se đáp rằng: “Tại sao anh em gây chuyện với tôi? Tại sao anh em dám thử Đức Giê-hô-va?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Dân gây sự với Mô-sê và nói, “Hãy cho chúng tôi nước uống.”Mô-sê nói với họ, “Tại sao anh chị em gây sự với tôi? Tại sao anh chị em muốn thử CHÚA?”

Bản Dịch Mới (NVB)

2Họ cãi nhau với Môi-se và nói: “Ông cho chúng tôi nước uống!” Môi-se đáp: “Tại sao anh chị em cãi nhau với tôi? Tại sao anh chị em thử CHÚA?”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Họ liền gây sự với Mô-se, “Kiếm nước cho chúng tôi uống.”Mô-se trả lời, “Sao các ngươi gây sự với tôi? Sao các ngươi thử CHÚA?”

Vajtswv Txojlus (HWB)

3Tiamsis cov neeg nqhis dej heev mas lawv thiaj pheej yws Mauxes tsis tseg li. Lawv yws hais tias, “Vim li cas koj thiaj coj peb tawm nram tebchaws Iziv los? Koj puas paub hais tias, peb cov menyuam, peb tej tsiaj txhu thiab peb twb yuav tuag dej?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế nầy?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Nhưng ở đó dân chúng khát nước và họ oán trách Môi-se: “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập rồi để cho chúng tôi, con cái và đàn súc vật của chúng tôi phải chịu chết khát thế nầy?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Tuy nhiên tại đó dân chúng quá khát nước, nên họ oán trách Mô-sê và nói, “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để chúng tôi, các con nhỏ chúng tôi, và các đàn súc vật của chúng tôi chết khát?”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Nhưng vì quá khát nên họ cứ phiền trách Môi-se và nói: “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và bầy súc vật phải chết khát?”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Nhưng dân chúng khát nước quá nên họ oán trách Mô-se. Họ bảo, “Ông mang chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập làm gì? Có phải để chúng tôi, con cái và súc vật chúng tôi chết khát không?”

Vajtswv Txojlus (HWB)

4Mauxes thov tus TSWV hais tias, “Kuv yuav ua li cas rau cov neeg no thiaj li zoo? Lawv twb yuav muab pobzeb ntaus kom kuv tuag.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va: “Con phải làm gì với dân nầy? Thiếu điều họ ném đá con!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Mô-sê kêu cầu với CHÚA, “Con phải làm gì với dân nầy bây giờ? Thiếu điều họ muốn ném đá con.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Môi-se kêu cầu CHÚA: “Con phải làm chi cho dân này? Chỉ còn chút nữa là họ ném đá con.”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Nên Mô-se kêu cầu cùng CHÚA, “Con làm thế nào đối với dân nầy đây? Thiếu điều họ muốn ném đá giết con.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

5Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Coj cov Yixalayees tej thawjcoj qee leej nrog koj, thiab nej cia li mus ua sawvdaws ntej. Nqa koj tus pas nrig uas koj nplawm tus dej Niles nrog koj mus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng: Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Y-sơ-ra-ên, rồi đi trước mặt dân sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy đi trước dân chúng, dẫn theo một số trưởng lão Y-sơ-ra-ên và cầm trong tay cây gậy mà con đã đập dưới sông, rồi đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy đi trước dân I-sơ-ra-ên và đem một vài trưởng lão I-sơ-ra-ên đi với ngươi. Hãy cầm theo cây gậy ngươi đã dùng đánh vào nước Sông Nin. Hãy đi.

Bản Dịch Mới (NVB)

5CHÚA đáp lời Môi-se: “Con hãy đi trước dân chúng, dẫn theo con một số bô lão Y-sơ-ra-ên và cầm trong tay cây gậy con đã dùng đập nước sông Ninh.

Bản Phổ Thông (BPT)

5CHÚA phán cùng Mô-se, “Hãy đi trước dân chúng, mang theo một số bô lão trong Ít-ra-en cùng đi. Cũng hãy mang theo cây gậy con đã dùng để đập nước sông Nin. Rồi đi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

6Kuv yuav sawv saum lub pobzeb uas nyob saum roob Xinais. Cia li ntaus lub pobzeb ntawd, dej yuav tawm hauv los rau cov neeg haus.” Mauxes ua li ntawd rau cov Yixalayees tej thawjcoj saib ntsoov.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Nầy, Ta sẽ đứng trước mặt con, trên tảng đá tại Hô-rếp kia. Con hãy đập tảng đá thì nước từ đó sẽ chảy ra cho dân chúng uống.” Môi-se làm như vậy trước mặt các trưởng lão Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Ta sẽ đứng tại đó, trước mặt ngươi, trên vầng đá ở Hô-rếp. Hãy đập vào vầng đá ấy, nước từ vầng đá ấy sẽ phun ra, để dân có nước uống.”Mô-sê làm y như vậy, trước mặt các trưởng lão của I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Ta sẽ đứng đó, trước mặt con ở bên vầng đá Hô-rếp. Con sẽ đập vầng đá và nước sẽ tuôn tràn ra cho dân chúng uống.” Môi-se làm đúng theo điều Chúa phán dạy trước mắt các bô lão Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ta sẽ đứng trước mặt con nơi một tảng đá trên núi Hô-rếp. Lấy cây gậy đập tảng đá thì nước sẽ phun ra cho dân chúng uống.”Mô-se làm y như vậy trước sự chứng kiến của các bô lão Ít-ra-en.

Vajtswv Txojlus (HWB)

7Thiaj tis npe rau qhov chaw ntawd hu ua Maxas thiab Melinpas, rau qhov cov Yixalayees tau yws thiab sim tus TSWV siab thaum lawv nug hais tias, “Tus TSWV nrog peb nyob los tsis nrog?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba. Vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Môi-se đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì dân Y-sơ-ra-ên đã gây chuyện với ông và dám thử Đức Giê-hô-va khi nói: “Đức Giê-hô-va có ở giữa chúng ta không?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Ông đặt tên nơi đó là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì dân I-sơ-ra-ên đã gây sự và thử CHÚA rằng, “Không biết CHÚA có thật sự ở giữa chúng ta chăng?”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Ông đặt tên chỗ đó là Ma-sa và Mê-ri-ba vì dân Y-sơ-ra-ên có cãi lộn và vì họ thử CHÚA khi nói rằng: “CHÚA có ở giữa chúng ta không?”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Ông đặt tên chỗ đó là Mát-xa, vì dân Ít-ra-en đã thử CHÚA khi họ hỏi, “CHÚA có ở với chúng tôi hay không?” Ông cũng gọi nơi đó là Mê-ri-ba vì họ cãi nhau với Mô-se.

Vajtswv Txojlus (HWB)

8Cov Amalej cov tubrog tuaj tua cov Yixalayees ntawm Lefidees.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vả, khi đó, dân A-ma-léc đến khiêu chiến cùng Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Bấy giờ quân A-ma-léc đến khiêu chiến với Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Lúc ấy quân A-ma-léc đến và tấn công I-sơ-ra-ên ở Rê-phi-đim.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Người A-ma-léc đến tấn công dân Y-sơ-ra-ên tại Rê-phi-đim.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Đến Rê-phi-đim, dân A-ma-léc tấn công dân Ít-ra-en.

Vajtswv Txojlus (HWB)

9Mauxes hais rau Yausuas hais tias, “Tagkis koj cia li xaiv peb cov txivneej ib txhia mus tua cov Amalej. Kuv yuav mus sawv saum ncov roob thiab tsa tus pas nrig uas Vajtswv kom kuv nqa.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Môi-se bèn nói cùng Giô-suê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân A-ma-léc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Môi-se nói với Giô-suê: “Hãy chọn cho chúng ta những tráng sĩ đi chiến đấu với quân A-ma-léc. Ngày mai tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Mô-sê nói với Giô-sua, “Hãy chọn một số người trong chúng ta để ra đối phó với quân A-ma-léc. Ngày mai ta sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Ðức Chúa Trời trong tay.”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Môi-se bảo Giô-suê: “Hãy tuyển chọn người của chúng ta để ra chiến đấu chống lại dân A-ma-léc. Ngày mai tôi sẽ đứng trên ngọn đồi với cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nên Mô-se bảo Giô-suê, “Hãy chọn một số người đi đánh dân A-ma-léc. Ngày mai ta sẽ đứng trên đỉnh đồi, cầm cây gậy của Thượng Đế trong tay.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

10Yausuas ua raws li Mauxes tau samhwm rau nws, thiab tawm mus tua cov Amalej. Mauxes, Aloos thiab Hules lawv nce mus saum roob.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Giô-suê bèn làm y như lời Môi-se nói, để cự chiến dân A-ma-léc; còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nổng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Giô-suê đã chiến đấu với quân A-ma-léc theo lệnh Môi-se truyền; còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 Vậy Giô-sua làm như lời Mô-sê đã bảo ông. Ông xuống đánh quân A-ma-léc trong khi Mô-sê, A-rôn, và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Như vậy Giô-suê chiến đấu chống lại dân A-ma-léc theo lệnh Môi-se, còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên đứng trên đỉnh đồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Giô-suê làm theo lời Mô-se ra đánh dân A-ma-léc trong khi Mô-se, A-rôn và Hu-rơ lên đỉnh đồi.

Vajtswv Txojlus (HWB)

11Thaum Mauxes tsa nws txhais tes, cov Yixalayees tua yeej, tiamsis thaum nws tso tes, cov Amalej tua yeej zuj zus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Mỗi khi Môi-se giơ tay lên thì quân Y-sơ-ra-ên thắng thế; nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng thế.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Hễ khi Mô-sê đưa tay lên thì quân I-sơ-ra-ên thắng hơn, nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân A-ma-léc thắng hơn.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Trong khi Môi-se đưa tay lên thì dân Y-sơ-ra-ên thắng thế, nhưng khi nào ông hạ tay xuống thì dân A-ma-léc lại thắng thế.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Hễ Mô-se giơ tay bao lâu lên thì dân Ít-ra-en thắng thế, nhưng khi Mô-se bỏ tay xuống thì dân A-ma-léc thắng thế.

Vajtswv Txojlus (HWB)

12Thaum Mauxes tsaug npab lawm, Aloos thiab Hules nkawd thiaj mus nqa pobzeb los rau Mauxes zaum, nkawd ib leeg sawv ib sab tuav Mauxes ob txhais npab, thiab tsa mus txog thaum hnub poob qho.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Khi đôi tay Môi-se đã mỏi, họ lấy một hòn đá kê cho ông ngồi lên; rồi A-rôn và Hu-rơ đứng hai bên, mỗi người một phía, đỡ tay ông lên; nhờ vậy tay ông chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 Hai tay Mô-sê mỏi, nên người ta dựng một hòn đá lên cho ông ngồi, rồi A-rôn và Hu-rơ đỡ hai tay ông lên, một người bên nầy, và một người bên kia. Vậy hai tay của ông cứ được đưa lên cho đến khi mặt trời lặn.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Khi tay Môi-se đã mỏi, A-rôn và Hu-rơ cùng đứng mỗi người một bên để đỡ tay Môi-se và giữ cho tay ông không chuyển động cho đến khi mặt trời lặn.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Lâu dần, khi Mô-se mỏi tay thì mấy người kia lấy một tảng đá lớn để Mô-se ngồi lên. Rồi A-rôn và Hu-rơ đỡ cánh tay Mô-se lên A-rôn đỡ tay bên nầy còn Hu-rơ đỡ tay bên kia. Hai người giữ tay Mô-se như thế cho đến khi mặt trời lặn.

Vajtswv Txojlus (HWB)

13Lawv ua li ntawd, Yausuas thiaj tua yeej cov Amalej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại A-ma-léc và dân sự người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Giô-suê dùng gươm đánh bại vua và dân A-ma-léc.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Giô-sua dùng gươm đánh bại A-ma-léc với dân ông ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Như vậy Giô-suê dùng gươm đánh bại đạo quân A-ma-léc.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Vì thế trong trận ấy Giô-suê đánh bại dân A-ma-léc.

Vajtswv Txojlus (HWB)

14Ces tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li sau zaj no tseg cia, sawvdaws thiaj li yuav nco ntsoov mus ibtxhis. Qhia rau Yausuas paub hais tias, kuv yuav ua kom cov Amalej puastsuaj tas huv tibsi mus.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép điều nầy trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy chép điều nầy vào một cuốn sách để lưu niệm và nói cho Giô-suê biết rằng Ta sẽ xóa sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy chép điều nầy vào một cuốn sách để ghi nhớ, và đọc cho Giô-sua nghe rõ rằng: Ta sẽ xóa sạch kỷ niệm về A-ma-léc dưới trời.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Sau đó CHÚA phán dạy Môi-se: “Con chép lại việc này trong một cuốn sách để ghi nhớ, và cũng nói cho Giô-suê biết rằng Ta sẽ xóa sạch kỷ niệm của dân A-ma-léc khỏi dưới trời.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Rồi CHÚA bảo Mô-se, “Hãy ghi lại trận đánh nầy vào sách để dân chúng nhớ. Đồng thời đừng quên cho Giô-suê biết rằng ta sẽ tận diệt dân A-ma-léc khỏi mặt đất.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

15Mauxes ua tau ib lub thaj thiab tis npe rau lub thaj ntawd hu ua “Tus TSWV yog kuv tus Chij.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Môi-se lập lên một bàn thờ, đặt tên là “Giê-hô-va cờ xí của tôi”;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Môi-se lập một bàn thờ và đặt tên là “Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi”.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Mô-sê cho xây một bàn thờ và đặt tên, “CHÚA Là Biểu Kỳ của Tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

15Môi-se thiết lập một bàn thờ, đặt tên là: “CHÚA, ngọn cờ của tôi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

15Rồi Mô-se dựng một bàn thờ, đặt tên “CHÚA là Ngọn Cờ của tôi.”

Vajtswv Txojlus (HWB)

16Mauxes hais tias, “Tsa tus TSWV tus chij kom siab! Tus TSWV yuav tawmtsam cov Amalej ib tiam dhau ib tiam, mus ibtxhis li!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16và nói rằng: Bởi vì A-ma-léc có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với A-ma-léc từ đời nầy qua đời kia.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Ông nói: “Vì một bàn tay của A-ma-léc đã giơ lên chống lại ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sẽ chinh chiến với chúng từ thế hệ nầy qua thế hệ khác.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16 Ông nói, “Vì tay của A-ma-léc đã đưa lên chống lại ngai của CHÚA, cho nên giữa CHÚA và A-ma-léc sẽ có chiến tranh từ đời nọ sang đời kia.”

Bản Dịch Mới (NVB)

16Ông nói rằng: “Vì tay họ đã đưa lên nghịch với ngôi của CHÚA nên Ngài sẽ chống nghịch dân A-ma-léc từ đời này đến đời kia.”

Bản Phổ Thông (BPT)

16Mô-se bảo, “Tôi giương cao ngọn cờ của CHÚA. Ngài sẽ chiến đấu chống lại dân A-ma-léc cho đến đời đời.”